chordata (biology)

Upload: moh-faisal

Post on 11-Feb-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  1/37

  DUNIA HEWAN

  CHORDATA

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  2/37

  KELOM POK 2

  KELAS X IPA 1

  1. Dewi Nurhasih

  2. Febby Fabrizah

  3. Moh. Faisal

  4. Siti Nuraei

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  3/37

  CHORDATA

  CHORDATA !AHASA "#NAN$

  CHORD% Dawai & Sear & Tali

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  4/37

  CIRI-CIRI CHORDATA

  Memiliki chorda dorsalis (pada keadaan embrio, larva, atau

  seumur hidup yang berkembang dari entoderm primer

  Pada dinding pharynx terdapat adanya sulci (celah insang)

  pada keadaan larva, embrio atau seumur hidup

  Dalam susunan syaraf pusat terdapat rongga (neurocela)

  Mempunyai celom (dinding celom berkembang dari

  ektoderm

  Pada umumnya memiliki ekor pasca anus yang berotot

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  5/37

  KLASIFIKASI CHO RDATA

  Vertebrata

  Chepalochor

  data

  Hemichordata

  Urochordata

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  6/37

  SUBPHYLUM HEM ICHO RDATA

  Chordadorsalis pendek, anterior jaringan saraf dalam epidermis

  adan lunak dan berbentuk silinder seperti cacing, dibedakan atasproboscis (seperti conus)!collare (berbentuk leher baju)!dantruncus (panjang agak pipih)

  "mphigoni (fertilisasi eksternal), dan monogoni (gonochoris)

  #istem cardiovascular terdiri dari sinus dorsalis, truncuslongitudinalis dorsal dan ventral, glomerulus, dan fleksus

  Dibagi menjadi dua kelas dan dua ordo $

  %elas $&nteroneupta danPeterobranchia

  'rdo $ Cephalodiscoides danhabdopleuridea

  Contoh $Balanoglossus specs

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  7/37

  SUBPHYLUM URO CHO RDATA

  o Chordadorsalis terdapat dalam ekor dimasa larva dan akhirnya

  menghilang, kecuali pada arvacea

  o *ertilisasi eksternal

  o erbentuk silinder atau bulat panjang

  o +idup di laut, sampai pada kedalaman -./ m

  o +idup soliter atau berkoloni

  o 0ubuh ditutupi oleh tunika yang terbuat dari cellulosa (tunicin)

  o Dibagi menjadi tiga kelas $ arvaceae, "scidiaceae, 0halliaceae

  o Makanan berupa plangton

  o Cotoh ' Ascidia

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  8/37

  CONTOH URO CHO RDATA

  As(i)ia

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  9/37

  SUBPHYLUMCHEPALOCHORDATA

  entuk seperti ikan (badan panjangdgn tidak melebihi 1,- cm) danmeliputi /. species

  iasa menguburkan diri dalam tanah

  Chordadorsalis ada seumur hidupdan meluas disepanjang badan

  2onochoris, dimana he3an jantan

  dan betina sama *ertilisasi eksternal

  0erdiri dari satu kelas (eptocardii)

  Contoh $Amphioxus lanceolatus

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  10/37

  CO NTOH CHEPALO CHO RDATA

  Amphioxus lanceolatus

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  11/37

  SUBPHYLUM VERTEBRATA

  *a)a ti+,at )ewasa- ,or)a )orsalisya)i+ati oleh tula+ *u++u+ ,olu/a0ertebralis ya+ tersusu )ari tula+ biasa.

  Di sebelah )orsal tula+ *u++u+ ter)a*attula+ su/su+ *u++u+.

  Ota, ter)a*at *a)a ba+ia aterior su/su/*u++u+. Ota, )ili)u+i oleh tula+

  te+,ora,. Sublu/ ii )iba+i atas )ua su*er,las i)u,

  ,elas- yaitu Su*er,elas is(es )aSu*er,elas Tetra*o)a

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  12/37

  SUPERKELAS PISCES

  Su*er,elas ii )iba+i atas ti+a ,elas-yaitu '

  1. ,elas A+atha.

  2. ,elas Cho)ri(hthyes i,a bertula+rawa

  3. ,elas Ostei(thyes i,a bertula+biasa

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  13/37

  KELAS AGNATHA

  Hewa ya+ ter/asu, ,elas ii ti)a,/e/*uyai raha+. !er)asar,aosil ya+ )ite/u,a- *e/ula0ertebrata ter/asu, )ala/ ,elas ii.

  a)a za/a )ahulu ,elas ii/e/*uyai baya, 5eis a++ota.a)a /asa ,ii- a++ota 5eisyahaya )ua yaitu 6(y(losto/a6 )a6la/*rey6. Hewa7hewa iiter/asu, /e/*uyai raha+ )a

  *asa+a siri*. 8or)a )orsalisyateta* a)a- sela/a hi)u*ya. Hayaseba+ia sa5a ya+ )i+ati olehtula+ rawa. Hi)u* se(ara *arasit*a)a i,a. Mulutya berti)a,seba+ai batil *e+isa* utu,

  /ele,at,a )iri *a)a tubuhi,a- )a/e/ eroleh /a,aa )e a

  9AMR%"

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  14/37

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  15/37

  KELAS O STEICTHYES (IKANBERTULANG BIASA)

  Se/ua hewa ya+ ter/asu,,las ii /e/*uyai ,era+,aya+ tersusu atas tula+ biasa.

  :u/lah 5eis beribu7ribu- habitatair tawar atau laut. "a+

  ter/asu, ,las ii- /isalya ' i,a/as- i,a lele- i,a sale/. Celahisa+ ti)a, ta/*a, ,area)itutu* oleh o*er,ulu/ *eutu*isa+. Siri*ya a)a ya+ber*asa+a )a a)a ya+tu++al. Siri* ya+ ber*asa+a

  /isalya siri* )a)a )a siri**erut. Siri* tu++al /isalya 'siri* *u++u+- siri* e,or )asiri* bela,a+. Me/*uyai+ele/bu+ rea+ ya+beru+si seba+ai alat hi)rostati,.

  $,a Sale/

  $,a Mas $,a 9ele

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  16/37

  SUPERKELAS TETRAPO DA

  Ha/*ir se/ua hewa ya+ ter/asu,su*er,las ii /e/*uyai )ua *asa+a++ota +era,. A)a bebera*a 5eis ya+

  ti)a, /e/*uyai a++ota +era, se*ertiular.

  Su*er,elas tetra*o)a )ibe)a,a atase/*at ,elas- yaitu'

  1. 8elas A/*hibia

  2. 8elas Re*tilia

  3. 8elas A0es

  4. 8elas Ma/alia

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  17/37

  KELAS AM PHIBIA

  A/*hibia /eru*a,a hewa ya+ /e/*uyai )uaala/ berbe)a- yaitu )i )arat )a air.

  A/bia )ewasa beraas )e+a *aru7*aru )aber5ala )e+a e/*at ,a,iya. 8ea)aa )e/i,ia

  /eru*a,a *eyesuaia )e+a ,ehi)u*a )arat.8ulitya ti*is )a le/bab. 8area ,ulitya ti*is- /a,aair /u)ah /e+ua* )ari tubuh /elalui ,ulit.

  A+ar ti)a, terlalu baya, *e+ua*a- a/bi/eyea+i te/*at7te/*at ya+ basah atau le/bab.A/bi /e/erlu,a air utu, *er,e/ba+bia,aya.Telur )ibuahi )a )ileta,,a )i )ala/ air. Telur,e/u)ia /eetas /e5a)i lar0a ya+ beraas)e+a isa+. a)a suatu *erio)e )ari *ertu/buhalar0a /e+ala/i /eta/ororsis /e5a)i ,ata,)ewasa.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  18/37

  Kela Amphibiadibeda!a" ata #ordo$ %ait&'

  1. Or)o #re)ela /eru*a,a

  a/*hibi ya+ bere,or-/isalya ' sala/a)er

  2. Or)o Aura /eru*a,aa/bi ya+ ti)a,

  bere,or- /isalya ' ,ata,

  3. Or)o A*o)a /eru*a,a

  a/bi ya+ berbetu,se*erti (a(i+- ti)a,/e/*uyai ,a,i-/isalya ' (ae(ilia

  Salama"der

  Kata!

  Caecilia

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  19/37

  KELAS REPTILIA

  eptil merupakan he3an yang menyesuaikan diri terhadap kehidupan di darat4

  eptil bernafas dengan menggunakan paru5paru, mempunyai dua pasang kaki4

  %ulitnya tebal, kering, dan bersisik4

  %ulit berguna untuk mencegah penguapan air dari tubuhnya4

  eptil mampu hidup di daratan yang sangat kering4

  Perkembangbiakannya tidak memerlukan air4

  %ebanyakan meletakkan telur di tanah atau pasir4

  0elur dilindungi oleh cangkang dari kapur dan selaput! cangkang bersifat kedapair sehingga berguna sebagai pelindung kekeringan4

  0elur harus dibuahi sebelum berbentuk cangkang, sehingga sperma dapatmencapai sel telur4

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  20/37

  Re*til terba+i atas 4or)o- yaitu '

  1. Or)o Cheloia

  /isalya ' ,ura7,ura)a *eyu

  2. Or)o S;ua/ata/isalya ' ,a)al )aular

  3. Or)o Cro(o)ilia/isalya ' buaya

  4. Or)o Rhy(ho(e*halia/isalya ' s*heo)o/

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  21/37

  KELAS AVES

  Tubuh a0es terbu+,us oleh bulu- /e/ili,i )ua*asa+ a++ota +era,- yaitu beru*a se*asa+saya* )a se*asa+ ,a,i. Masi+7/asi+ ,a,iber5ari e/*at buah- (a,ar terbu+,us oleh ,ulit

  ya+ /eu)u, )a bersisi,. a)a /ulut ter)a*at*aruh atau su)u (o(or ya+ terbu+,us oleh zatta)u,.Res*irasi )ila,u,a )e+a *aru7*aru )aberhubu+a )e+a ,atu+ u)ara sa((us*eu/ati(us. Suhu tubuh ti)a, )i*e+aruhi olehli+,u+a- )isebut ho/oiter/is- sehi++a suhutubuh teta*.

  Hewa ii ti)a, /e/ili,i ,ato+ ,e(i+. a)ahewa betia haya ter)a*at o0ariu/ )a o0i)u,,iri. Fertilisasi ter5a)i )i)ala/ tubuh hewa betiaertilisasi iteral.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  22/37

  8elas A0es )i,elo/*o,,a /e5a)i or)o7or)o seba+ai beri,ut'

  1. Ar(haeorithes

  2. Struthioior/es

  3. . Aserior/es

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  23/37

  Archa!r"#$h%

  !uru+ ? buru+ )ari,elo/*o, ii /asih/e/ili,i siat ? siatRe*tilia- yaitu *a)a

  ro++a /ulut ter)a*at+i+i- *a)a saya*ter)a*at ,ait ,u,u*a5a+- ,a,i bela,a+bersisi,- )a e,orta/*a, *a5a+. Se/ua

  ,elo/*o, ii su)ah*uah. CotohyaArchaeopteryxlithographica

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  24/37

  S$r&$h#!"#'!r %

  !uru+ )ari ,elo/*o, ii ti)a, )a*atterba+- hi)u* )i )arat- /e/ili,i ,a,i)e+a )ua 5ari. Cotohya Struthio

  camelusburu+ uta ya+ hi)u* )iari,a )a :azirah Arab.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  25/37

  Ga#'!r %

  8a,i )ari ,elo/*o, ii ber+ua utu,berlari )a /e+ais taah- /e/ili,i*aruh *e)e,. Cotohya Gallus gallus

  bankivaaya/ huta@ Megachepalonmaleo/aleo- ter)a*at )i Sulawesi#tara@ )a Maleagris gallopavo aya/tur,i- berasal )ari A/eri,a #tara.!uru+

  MaleoAya/Huta

  Aya/ Tur,i

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  26/37

  C!& *#'!r %

  Hewa ber*aruh*e)e, )ala+si+ *a)a*a+,alya.

  Cotoh ' Geopeliastriata*er,utut@Streptopeliachinensiste,u,ur@ Columbalivia/er*ati.

  Per!&t&t

  (erpati

  )e!&!&r

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  27/37

  Pa%%r#'!r %

  8ebaya,a buru+ or)o ii )a*atber,i(au )e+a i)ah. :ari ,a,i a)ae/*at. Ti+a 5ari /eu5u, ,e /u,a- satu

  5ari /eu5u, ,e bela,a+- ber+uautu, berte++er. Cotohya' Leucopsarrothschildi5ala,@ Gracula religiosabeo@ Paradisea apoda(e)erawasih-)a Pycnonotus aurigaster,etila+

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  28/37

  ANSERIFORM ES

  Hewa ii /e/ili,i *aruh /elebar )aribaha ta)u,- teta*i ,eras *a)au5u+ya. 8a,i ber5ari ti+a- )ile+,a*i

  )e+a sela*ut berea+ web- e,or*e)e, )e+a baya, bulu. CotohyaCygnus sp.a+sa )a Dendrocygna

  avanicabelibis.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  29/37

  KELAS M AM ALIA

  Disebut /a//alia ,area hewa7hewa ya+ ter/asu,)ala/ ,las ii /e/*uyai ,ele5ar susu /a//ae.8ele5ar ii /e+hasil,a susu. a)a tubuhya ter)a*atbulu. Se/ua hewa ya+ ter/asu, /a//alia beaas)e+a *aru7*aru. Suhu tubuhya ,osta.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  30/37

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  31/37

  PERTANYAAN

  8el. 4 ' Tia Rah/ah

  1. A*a ya+ )i /a,su) )e+a Chor)a Dorsalis

  8el. > ' Ab)urrah/a

  2. A*a ya+ )i /a,su) )e+a

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  32/37

  A+a ,a" .# a/%&. ."a"Ch!r.a D!r%a#%0

  Chor)a Dorsalis atau Noto(hor) a)alahsebuah bata+ ya+ Ee,sibel ya+/e5ala,a *a5a+ tubuh )a

  /e/beri,a )u,u+a *u++u+.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  33/37

  A+a ,a" .# a/%&. ."a"G! r&&%0

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  34/37

  A+a c#r# /ha% .ar# Ch!r.a$a0

  Me/*uyai Chor)a Dorsalis atauNoto(hor)

  Me/*uyai (elo/

  a)a )i)i+ hary ter)a*at a)ayasul(i atau (elah isa+

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  35/37

  1a%/a" a+a #$& A +h#!"# .a"Gh!"!c!r#%

  A/*hi+oi atau re*ro)u,si +eeratia)alah (ara *e/betu,a or+ais/ebaru oleh i)u,ya )e+a /elibat,a

  sel ,ela/i +a/et ya+ )i )ahului olehertilisasi.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  36/37

  A+a ,a" .# a/%&. ."a"F/%&%0

  Fle,sus a)alah 5ari+a *eti+ saraya+ /e+e)ali,a bahu- le+a atas-le+a bawah- )a ta+a.

 • 7/23/2019 Chordata (Biology)

  37/37

  )E*I(AKASIH