balik raya

Click here to load reader

Post on 12-Sep-2014

2.188 views

Category:

Business

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Semasa Balik Raya

  KEARAH MENJAMINKEARAH MENJAMINKESELAMATANKESELAMATAN

 • KEADAAN YANG AMATMERUNCING

 • PUNCA KEMATIAN 10 TERTINGGIPUNCA KEMATIAN 10 TERTINGGI

  Kematian x Juta

  Sakit JantungPenyekatan kronik Pulmonary

  Batuk kering

  Angin ahmar - stroketaun

  Kanser paru-paru

  Penyakit Pernafasan

  Hiv / aidsKemalangan jalanraya

 • PUNCA KEMATIAN 10 TERTINGGIPUNCA KEMATIAN 10 TERTINGGI

  Kematian x Juta

  LEBIH DARI 1.3 JUTALEBIH DARI 1.3 JUTA MANUSIA TERBUNUH DIDALAMMANUSIA TERBUNUH DIDALAMKEMALANGAN JALANRAYAKEMALANGAN JALANRAYA DIDUNIA SETIAP TAHUNDIDUNIA SETIAP TAHUN

 • STATISTIK KEMALANGAN JALANRAYASTATISTIK KEMALANGAN JALANRAYA MALAYSIAMALAYSIADARI 1990DARI 1990 -- 20072007

  ~17 JUTA~17 JUTA KENDERAAN BERDAFTARKENDERAAN BERDAFTAR~12 JUTA~12 JUTA PEMANDU KENDERAANPEMANDU KENDERAAN

  ~ 28 RIBU~ 28 RIBU KEMALANGAN BERLAKU SETIAP TAHUNKEMALANGAN BERLAKU SETIAP TAHUN~ 6 RIBU~ 6 RIBU KEMATIAN BERLAKU SETIAP TAHUNKEMATIAN BERLAKU SETIAP TAHUN

 • STATISTIK KEMALANGAN JALANRAYASTATISTIK KEMALANGAN JALANRAYA MALAYSIAMALAYSIADARI 1990DARI 1990 -- 20072007

  HAMPIR 16 JUTAHAMPIR 16 JUTA KENDERAAN BERDAFTARKENDERAAN BERDAFTARLORI/VANLORI/VAN PENYUMBANG TERBESAR KEMALANGANPENYUMBANG TERBESAR KEMALANGAN

  KERETAKERETA PENYUMBANG KEDUA TERBESARPENYUMBANG KEDUA TERBESARMOTORCYCLEMOTORCYCLE PENYUMBANG KETIGA TERBESARPENYUMBANG KETIGA TERBESAR

  # 1 # 2 # 3

 • STATISTIKSTATISTIK KEMALANGANKEMALANGAN JALANRAYAJALANRAYAMALAYSIAMALAYSIA PERBANDINGAN ANTARA NEGERI 2007,PERBANDINGAN ANTARA NEGERI 2007,2008 & 20092008 & 2009

  PENINGKATANPENINGKATAN KADARKADAR KEMALANGANKEMALANGANPERBANDINGAN DARI TAHUN KETAHUNPERBANDINGAN DARI TAHUN KETAHUN

 • STATISTIKSTATISTIK KEMATIANKEMATIAN KEMALANAGAN JALANRAYAKEMALANAGAN JALANRAYAMALAYSIAMALAYSIA PERBANDINGAN ANTARA NEGERI 2007,PERBANDINGAN ANTARA NEGERI 2007,2008 & 20092008 & 2009

  PENINGKATANPENINGKATAN KADARKADAR KEMATIANKEMATIANPERBANDINGAN DARI TAHUN KETAHUNPERBANDINGAN DARI TAHUN KETAHUN

 • STATISTIK KEMALANGAN JALANRAYASTATISTIK KEMALANGAN JALANRAYA MALAYSIAMALAYSIA19971997 -- 20072007

  PENINGKATANPENINGKATAN JUMLAH KEMALANGANJUMLAH KEMALANGANPENGURANGANPENGURANGAN INDEKS FATALITIINDEKS FATALITI

  TIADA PERBEZAAN KETARATIADA PERBEZAAN KETARA JUMLAH KEMATIANJUMLAH KEMATIAN

 • LEBIH KURANG 1% ~ 5% GDPLEBIH KURANG 1% ~ 5% GDP AKIBATAKIBATKEMALANGAN JALANRAYAKEMALANGAN JALANRAYA BAGI SETIAPBAGI SETIAP

  NEGARANEGARA DIDUNIADIDUNIA

  PEMBAZIRAN YANGPEMBAZIRAN YANGAMAT TINGGI !!!AMAT TINGGI !!!

 • KERUGIANKERUGIAN DISEBABKAN OLEH KEMALANGANDISEBABKAN OLEH KEMALANGANJALANRAYAJALANRAYA MALAYSIAMALAYSIA

  KURANG LEBIHKURANG LEBIH RM 9 BILLIONRM 9 BILLION KERUGIAN SETIAPKERUGIAN SETIAPTAHUNTAHUN

 • BAGI SETIAPBAGI SETIAP KEMATIANKEMATIAN JALANRAYA ADAJALANRAYA ADALEBIH BANYAKLEBIH BANYAK LAGILAGI KECEDERAANKECEDERAAN

  BAGI SETIAPBAGI SETIAP KEMATIANKEMATIAN JALANRAYA ADAJALANRAYA ADALEBIH BANYAKLEBIH BANYAK LAGILAGI KECEDERAANKECEDERAAN

  EMPATEMPAT ORANGORANG KECEDERAAN TERUK / CACATKECEDERAAN TERUK / CACATSEPULUHSEPULUH ORANGORANG MEMERLUKAN RAWATAN HOSPITALMEMERLUKAN RAWATAN HOSPITAL

  TIGA PULUHTIGA PULUH ORANGORANG MEMERLUKAN RAWATANMEMERLUKAN RAWATANKECEMASANKECEMASAN

  LEBUH DARILEBUH DARI DUA RATUSDUA RATUS ORANGORANG MEMERLUKAN RAWATANMEMERLUKAN RAWATANSEGERA FIRST AIDSEGERA FIRST AID

 • INI BERMAKNAINI BERMAKNA KECEDERAAN AKIBATKECEDERAAN AKIBATKEMALANGAN JALANRAYA!KEMALANGAN JALANRAYA!

  MENYEBABKAN KEMATIAN & KECACATAN MENYEBABKAN KEMATIAN & KECACATANDIDALAM JANGMASA YANG AMAT SINGKATDIDALAM JANGMASA YANG AMAT SINGKAT

  NEGARA NEGARA--NEGARA SEDANG MEMBANGUN &NEGARA SEDANG MEMBANGUN &DUNIA KETIGADUNIA KETIGADUNIA KETIGADUNIA KETIGA

  MEMBERI KESAN SAMPINGAN TERHADAP MEMBERI KESAN SAMPINGAN TERHADAPSOSIAL & EKONOMISOSIAL & EKONOMI

  IMPAK YANG NEGATIF KEPADA MEREKA YANG IMPAK YANG NEGATIF KEPADA MEREKA YANGMISKIN & TIDAK BERUPAYAMISKIN & TIDAK BERUPAYA

 • DARI PERSPEKTIF MANGSADARI PERSPEKTIF MANGSADAN YANG TERSELAMATDAN YANG TERSELAMAT

 • MANGSAMANGSA TERCEDERA BESERTA DENGAN KECACATANTERCEDERA BESERTA DENGAN KECACATANJANGKA PANJANG / HILANG PEKERJAAN / SAKIT JIWA / DADAHJANGKA PANJANG / HILANG PEKERJAAN / SAKIT JIWA / DADAH

  YANG SELAMATYANG SELAMAT WALAUPUN BERSYUKUR MUNGKINWALAUPUN BERSYUKUR MUNGKINMENGALAMI DEPRESI / SEKIRANYA MEMANG BERSALAHMENGALAMI DEPRESI / SEKIRANYA MEMANG BERSALAH

  MUNGKIN BERASA KESAL YANG TAK SUDAHMUNGKIN BERASA KESAL YANG TAK SUDAH

  KELUARGA MANGSAKELUARGA MANGSA JUGA AKAN TERBABITJUGA AKAN TERBABIT KEHILANGAN PUNCA PENDAPATAN / SELALUNYA TANPAKEHILANGAN PUNCA PENDAPATAN / SELALUNYA TANPA

  PERLINDUNGAN INSURANPERLINDUNGAN INSURANPERLINDUNGAN INSURANPERLINDUNGAN INSURAN

  MatMat RempitRempit

 • PERJALANAN YANGPERJALANAN YANG SELAMATSELAMATMENGHALANGMENGHALANG BERLAKUNYABERLAKUNYA

  KEMALANGANKEMALANGAN

  1.1. PeriksaPeriksa kenderaankenderaan sebelumsebelummemulakanmemulakan perjalananperjalanan

  2.2. MematuhiMematuhi peraturanperaturan dandan undangundang--undangundang jalanrayajalanraya

  3.3. BerhentiBerhenti && RehatRehat sekiranyasekiranya3.3. BerhentiBerhenti && RehatRehat sekiranyasekiranyaletihletih atauatau mengantukmengantuk

  4.4. JanganJangan BerlumbaBerlumba didalamdidalamperjalananperjalanan

  5.5. BergantiBerganti PemanduPemandu didalamdidalamperjalananperjalanan yangyang jauhjauh

  6.6. BerhemahBerhemah semasasemasa memandumemandu7.7. BerehatBerehat sepenuhnyasepenuhnya sebelumsebelum

  memulakanmemulakan perjalananperjalanan

 • BERHATIBERHATI--HATI BALIK RAYAHATI BALIK RAYAJANGAN SAMPAI MERANA JADINYAJANGAN SAMPAI MERANA JADINYA

  PRIHATIN & BERHEMAH BUDAYA MEMANDUPRIHATIN & BERHEMAH BUDAYA MEMANDUSELAMAT SAMPAI HALA DITUJUSELAMAT SAMPAI HALA DITUJU