bab 2 islam dan ideologi semasa

Download BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

Post on 03-Jun-2018

398 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  1/51

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  2/51

  Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin iaituagama yang membawa rahmat dan kesejahteraanbagi semua seluruh alam semesta, termasukhaiwan, tumbuhan dan jin apalagi sesamamanusia.

  Perubahan masa menyebabkan timbul beberapa

  ideologi-ideologi baru yang banyak menyimpangdari ajaran Islam.

  Ini merupakan agenda-agenda dari Barat agaragama diasingkan dari segala hal.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  3/51

  ISLAM merupakan agama anutan seluruh dunia.

  Menjadi pegangan serta asas budaya hidup

  berbagai bangsa, Agama Islam adalah satu agama yang lengkap,

  menyusun cara hidup yang meliputi aspek

  keimanan, ibadah, muamalah, siasah, sosial danekonomi.

  Islam disifatkan sebagai peraturan dan menu

  terbaik untuk manusia dan pegangannya.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  4/51

  Di sisi Allah hanya agama Islam yang diterima

  sebagai anutan dan pegangan.

  Firman Allah yang bermaksud:-

  Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi

  allah hanyalah Islam (Al-Imran ayat 19)

  Islam berbeza dari agama-agama yang lain yangterdapat di muka bumi ini kerana perkataan Islam

  tidak mempunyai hubung kait samada dengan

  individu-individu, golongan atau tempat tertentu.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  5/51

  Pengertian Sunnah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w.

  Pengertian Jemaah ialah kumpulan Sahabat dan Tabien yang

  bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan

  Sunnag Rasullullah s.a.w.

  Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan orang

  Islam yang berpegang dengan al-Quran, al-Sunnah dan

  pendapat para Sahabat yang bersepakat di atas kebenaran

  yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Sekitar 90% umat Islam sedunia berfahaman Sunni, manakala

  10% pula menganut aliran Syiah.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  6/51

  Kaum muslimin mendalami agama berdasarkan al-Quran dan memperhatikan serta inginmempertahankan sunnah Nabi s.a.w di Madinah.

  Akhirnya wujud perkembangan ilmu Hadis selamabeberapa abad sampai wujud masalah dalampembukuan hadis sebagai wujud nyata pada sekitarabad ke-3 Hijrah.

  Sudah lengkap dalam menghasilkan al-Kutub al-Sittah (Buku Yang Enam) yakni oleh al-Bukhari,Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, al-Tirmizi dan al-Nasai.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  7/51

  Ahli Sunnah pada zaman Bani Umaiyyah masih

  dalam mencari bentuk atau acuan.

  Terdapat perkembangan empat mazhab dalamtubuh Sunni.

  Perbezaan pada setiap mazhab tidak bersifat

  fundamental. Perbezaan bukan pada akidah tetapi lebih kepada

  tatacara ibadah.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  8/51

  1. HANAFI

  1. Oleh Imam Abu Hanafiah, paling dominan di dunia Islamdan merupakan mazhab rasmi dua buah empayar Islam

  terbesar iaitu kerajaan Bani Abbasiyyah dan EmpayarUthmanniyyah.

  2. MALIKI

  1. Oleh Imam Malik, diikiuti sekitar 20% muslim di seluruh

  dunia.2. Mempunyai keunikan dengan melihat kepada tatacara

  penduduk madinah sebagai sumber undang-undangkerana di Madinah Nabi Muhammad s.a.w hijrah, hidupdan wafat di sana.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  9/51

  3. SYAFII

  1. Oleh Imam SyafiI, mempunyai penganut sekitar28% Muslim di dunia.

  2. Menjadi mazhab rasmi di Malaysia dan Brunei.

  4. HANBALI

  1. Bermula oleh murid Imam Ahmad bin Hanbal,

  sekitar 5% pengikut muslim di dunia dan dominan di

  Semenanjung Arab.

  2. Saat ini di anuti di Arab Saudi.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  10/51

  Manhaj ASWJ di dalam aqidah khasnya berasaskankepada ajaran :-

  Dalam perkara ibadah yang disuruh perlu dibuat dan apa yangdilarang ditinggalkan.

  Menurut Ibunu Masud r.a : bermaksud- Hendaklah kamu ittiba (patih mengikut syara) dan janganlah

  melakukan bidah. Sudah memadai bagi kamu (agama kamu sudahsempurna) kerana setiap bidahitu sesat.

  Ulama-ulama as-Salaf as-Soleh mengutarakan satu dasar

  yang berbunyi:- Bermaksud:-

  Asal usul dalam ibadah adalah menikut perintah dan asal-usuldalam perkara duniawi adalah mencipta perkara yang baru.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  11/51

  Ia merujuk kepada tiga kurun yang pertamaHijrah.

  Ia merujuk kepada jalan atau cara yang diikutioleh para sahabat, tabiin dan atbaal-Tabien danorang yang mengikut jalan mereka dalam ilmu,iman dan amal.

  Bukan semua yang hidup dalam kurun tigapertama mengikut manhaj al-Quran dan al-Sunnah (Khawarij, Jahmiah, Muktazilah, Syiah,Murjiah, Jabariah dan Qadariah).

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  12/51

  Orang yang menggantikan oranmg-orang dahulu (generasi

  dahulu) iiatu generasi yang akan datang kemudian. Terbahagi kepada dua:-

  Al-Khalaf al-Udulmereka datang kemudian dan merekamengikut manhaj as-Salaf as-Soleh.

  Al-Khalaf yang mengikut:-Ilmu Kalam Yunani dan Falsafah dalam memahami

  aqidah Islam.

  Di samping mentakwil ayat-ayat yang dianggao

  mutashabihah. Mereka tidak berpandu kepada manhaj as-Salaf as-Soleh.

  Masakini, penggunaan istilah al-khalaf merujuk kepadaaliran Asyairah dan Maturidiyah (anutan ramai umat Islammasa kini)

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  13/51

  Isu-isu penting yang perlu diiktiqadkan mengikut fahaman ulama salaf

  adalah:-

  Nama-nama dan sifat-sifat Allah perlu ikut kefahaman as-Salaf as-

  Soleh.

  Al-quran adalah kalam Allah bukan makhluk.

  Qadha dan Qadar erti dan maksud. Allah boleh dilihat oleh orang yamg beriman di akhirat.

  Definisi iman.

  Seksaan Kubur.

  Keimanan.

  Tidak mengkafirkan pembuat dosa besar.

  Sumber ilmu yakin.

  Kenabian atau Kerasulan.

  Syafaat bagi hari Pembalasan.

  Dan lain-lain lagi.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  14/51

  Supaya penyokong ASWJ tahu apakah MANHAJ IKTIQAD

  ASWJ berkaitan dengan isu-isu penting. Bukannya isu-isu

  cabarang yang diharuskan berijtihad.

  Percanggahan dalam isu manhaj aqidah iktiqad membawakepada perpecahan, permusuhan dan pecah belah.

  Supaya tidak memuliakan peribadi-peribadi atau kumpulan-

  kumpulan tertentu, kerana yang lebih penting manhaj iktiqad

  (aqidah). Supaya tidak tasubbuta kepada sesuatu pendapat tanpa ilmu.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  15/51

  1. Perkembangan yang semakin pesat dengankemajuan era ekonomi, pendidikan dansebagainya menimbulkan beberapa ideologi-ideologi baru yang memberi kesan secara taklangsung kepada umat Islam khususnya.

  2. Ideologi-ideologi ini hasil daripada Barat yang

  diserapkan dalam pemikiran masyarat DuniaIslam.

  3. Menfokuskan aspek pentadbiran, politik, sistemsosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  16/51

  Suatu ideologi yang mudah meresapi aspek kehidupan

  manusia dan boleh meninggalkan kesan yang buruk terhadap

  perabadan Islam.

  Didefinisikan sebagai pemisah antara kehidupan duniadengan keagaamaan.

  Ini bermakna manusia boleh melakukan sesuatu tanpa

  dibendung oleh autoriti keagamaan.

  Prinsip Sekularisme ialah agama adalah masalah peribadiyang tidak mempunyai kaitan dengan negara, manusia bebas

  dari asuhan agama dan ketettapan dari Maha Esa.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  17/51

  1. Muncul dari pengokongan gereja dan tindakannya menyekat

  pintu pemikiran dan penemuan Sains.

  2. Kemunculan fahaman ini juga disebabkan tindakan paderi

  yang mengadakan upacara agama yang bercanggah dengannilai pemikiran dan moral.

  3. Kemudian muncul revolusi orang Eropah yang menentang

  golongan agama dan gereja bermula dengan pimpinan Martin

  Luther, Roussieu dan Spinoza.4. Akhirnya tahun 1789 M, Perancis adalah negara pertama

  yang bangun dengan sistem politik mengetepikan agama.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  18/51

  Muncul fahaman Darwinisme, Freudisme, Eksistensialisme,Ateismenya dengan idea Nietche yang menganggap Tuhan telah

  mati dan manusia bebas.

  Bagi mereka penolakan sistem agama telah menyebabkan

  kemajuan sains dan teknologi yang pesat dengan munculnya zaman

  renaissance iaitu pertumbuhan perindustrian dan teknologi pesat di

  Eropah.

  Fahaman ini terus menular dan mula memasuki dunia Ialam pada

  awal kurun ke 20.

  Turki merupakan negara Islam yang terawal yang mengamalkanfahaman ini di bawah pimpinan Kamal Artartuk.

  Fahaman ini terus meneluri negara Islam yang lain seperti Mesir

  yang terikat dengan pemerintahan Perancis, Malaysia & Belanda

  oleh Belanda dan Inggeris.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  19/51

  1. Aliran ini membaiki hidup insan dengan cara material

  sahaja.

  2. Bebas dari ajaran wahyu dan kenabian.

  3. Sumber utama adalah akal semata-mata.

  4. Penolakan ke ata kewibawaan unsur-unsur kerohanian.

  5. Penafian tentang kehidupan akhirat.

  6. Pemisahan di antara agama dan nilai kerohanian denganpemerintahan dan kehidupan dewa.

  7. Gerja dan institusi agama hanya terbatas kepada perkara

  yang bergantung dengan masalah ketuhanna.

 • 8/12/2019 BAB 2 Islam Dan Ideologi Semasa

  20/51

  AKIDAH

  Dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah

  serta key