utusan - utm.my · majlis perasmian pembukaan 3.45 ptg ketibaan y.b. menteri pengajian tlnggi...

2
Anjuran: Universiti Ma)CiysiaPerlis Kerajuan Negeri Perlis Bersama: Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam . _ : ':'_~~:"~.;~I~.,:~>':I.::;t::;'.:~,.', ENTRANSFORMASI ASPIRASIPENBIDIXAN; . - . . MENGINOVASI PENCIPTAAN WARISAN" 29 - 31 MAC 2012 • PUTRAJAYA, MALAYSIA ",::; 29-31 1\1AC 2012 KOMPLEKS PERIlADANAN PUTRAJAYA, PRESINT 3. PUTRAJAYA, MALAYSIA SEMINAR PENDIDIJ<AN MELA YU ANTARABANGSA EDISI J<E-2 (SePMA II) BERHAD rz1TENAGA v.r NASIONAL - Sila layari http://sepma.unimap.edll.my :Sekretariat Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA II) d/a Unit Kajian Strategik, UniMAP 114 Siok A. Taman Pertiwi Indah, Seriab. Jalan Kangar-Alor Star, iOJ9O,9 Kangar. Perris t:~~LAYSiA i~~" . ,Phone: +604-9798566/7016 ;.Fa;: 604:9798567 \E-mail:[email protected] [Facebook: SePMA2012 ;;>; 'C~ DAN GAN PEN GAN J URAN BE~SAMA \','.~••..\'H Ij , ~ ).\-1~x)t.l,;,~S?L r", I•...•~l.'\", ~"'J "'l,?:t',l' KUMPUI,AN UTUSAN Pendaftaran Peserta (Registration) No. Tel. I Cik Norharnila Rusli +60174306229 2 Pn. Nazatul Shima Saad +60135954737 Pendattaran Kertas KerJa 3 Pn. Julinawatl Suanda +60134235746 4 Cik Mahyun Ab Wahab +60124691106 Pertanyaan Am 5 Hirwan Jasbir Jaafor +60124267697 6 Mustafa AIBakri +60125055020 7 Raia Shah Erman +60124213412 .'" yang akan persidangan ini I ! I ' Skop perbincangan dibeptangkt:ln dalam terdiri daripada: "iH EN TRA N S FOR M rJ S J ASPIRASJ l'ENDID1KAN. MENGINOVASl PENClf'TAAN '~VARISAN" Prestas( Pendidikan Melayu Masa Kini dari perspektif Global • Tranformasi. Pendidikan Bangsa Melayu Pendidikan Melayu dalam Konteks 1 Malaysia Modal Insan Pelajar Melayu ke arah kemajuan pendidikan Cabaran Generasi Melayu dalam pendidikan : Perspektif Sejarah Inovasi Pendidikan Ke Arah Kecemerlangan Melayu I Bahasa Penghalang atau Kelebihan Kejayaan Melayu ~SKQ'p. PER BIN CAN GAN . f ,~r,M I NAR' , '. I lIntuk mendapatkan Borang PCl1ycrtaan

Upload: phungkiet

Post on 10-Aug-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UTUSAN - utm.my · MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN 3.45 ptg Ketibaan Y.B. Menteri Pengajian Tlnggi Malaysia Ketibaan Y.A.B Menterl Besar Perils 3.50 ptg Ketibaan Y.A.B Ketua Menterl Melaka

Anjuran:

Universiti Ma)Ciysia Perlis

Kerajuan Negeri Perlis

Bersama:

Sekretariat Dunia Melayu Dunia

Islam

. _ : ':'_~~:"~.;~I~.,:~>':I.::;t::;'.:~,.',

ENTRANSFORMASI ASPIRASIPENBIDIXAN;. - . .MENGINOVASI PENCIPTAAN WARISAN"

29 - 31 MAC 2012 • PUTRAJAYA, MALAYSIA ",::;

29-31 1\1AC 2012KOMPLEKS PERIlADANANPUTRAJAYA, PRESINT 3.PUTRAJAYA, MALAYSIA

SEMINAR PENDIDIJ<AN MELA YU

ANTARABANGSA EDISI J<E-2 (SePMA II)

BERHAD

rz1TENAGAv.r NASIONAL-

Sila layari http://sepma.unimap.edll.my

:Sekretariat Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA II)d/a Unit Kajian Strategik, UniMAP 114 Siok A. TamanPertiwi Indah,Seriab. Jalan Kangar-Alor Star,iOJ9O,9 Kangar. Perris

t:~~LAYSiAi~~" .,Phone: +604-9798566/7016;.Fa;: 604:9798567\ E-mail:[email protected][Facebook: SePMA2012;;>;

'C~ DAN GA N PEN GA N J URANBE~SAMA

\',' .~••..\'H Ij ,

~).\-1~x)t.l,;,~S?Lr", I •...•~ l.'\", ~"'J "'l,?:t',l'

KUMPUI,AN

UTUSAN

Pendaftaran Peserta (Registration) No. Tel.

I Cik Norharnila Rusli +60174306229

2 Pn. Nazatul Shima Saad +60135954737

Pendattaran Kertas KerJa

3 Pn. Julinawatl Suanda +60134235746

4 Cik Mahyun Ab Wahab +60124691106

Pertanyaan Am

5 Hirwan Jasbir Jaafor +60124267697

6 Mustafa AIBakri +60125055020

7 Raia Shah Erman +60124213412

.'"

yang akanpersidangan ini

I !I '

Skop perbincangandibeptangkt:ln dalamterdiri daripada:

"iHEN TRA N S FOR M rJ S JASPIRASJ l'ENDID1KAN.

MENGINOVASl PENClf'TAAN'~VARISAN"

• Prestas( Pendidikan Melayu MasaKini dari perspektif Global

• Tranformasi. Pendidikan BangsaMelayu

• Pendidikan Melayu dalam Konteks1 Malaysia

• Modal Insan Pelajar Melayu kearah kemajuan pendidikan

• Cabaran Generasi Melayu dalampendidikan : Perspektif Sejarah

• Inovasi Pendidikan Ke ArahKecemerlangan MelayuI

• Bahasa Penghalang atauKelebihan Kejayaan Melayu

~SKQ'p. PER BIN CAN GA N. f

,~r,M I NAR', '. I

lIntuk mendapatkan Borang PCl1ycrtaan

Page 2: UTUSAN - utm.my · MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN 3.45 ptg Ketibaan Y.B. Menteri Pengajian Tlnggi Malaysia Ketibaan Y.A.B Menterl Besar Perils 3.50 ptg Ketibaan Y.A.B Ketua Menterl Melaka

" ,::'.'.~:' "f"

JADU A L Sl: M .'N A R ( 2 9 H. N GGA 3 1 H B MAC 2 0 1 2 )

• Yuran merangkumi seminar kit. jc\muan scpanjang seminar dan sijil (tic1ak termasukpenginapan)

PESERTAMALArSIA PESERTALUARMALAYSIA

1.Individu RM600 RM800

2,MahasiswaIPT RM500 I RM600I

3.Pelajarsekolah RM200I

4.Pesertaberkumpulan(Min.5pax) RM350.1 RM550

5.Early8id(PendaftaranAwai) DiskaunRM50

PembenlangKertasKe~a RM750 RM900

MAJUS PERASMIAN PENUTUP

11.00 pagi Ketlbaan Y.A.B. Menterl Besar PerilsI

Nyanyian Lagu Negaraku & WAWASANKU

Tayangan Multimedia

Pembentangan Resolusl

Ueapan Perasmlan Penutup oleh Y.AB. Menteri Besar Perlis

Sesi Penyampaian Sijll & Cenderahati

Jamuan Makan Tengahari

12.30 tgh Majlls Tamat

1 Mde 2012

19hb Feb,ua,l 2012

1 Mac <!012

Ta,lkh akhl, penghantaran kertas kerJapenuh

Tarlkh tutup pendaftaran

Tarikh akhlr penghantaran abstrak

(Slla email [email protected])

HARI KEDUA (30 MAC 2012-JUMAAT)

MASA ACARA

8.15 pagi Pembentangan Selari I

10.00 pagi Minum Pagi

10.15 pag; "embentangan Utama 2 (2 speaker)

11.15 pag; Keynote Speaker 2 - Y.Bhg. Professor £.!nW~ Tan SriDato' Dr. Khoo Kay Kim

12.30 tgh.Jamuan Makan Tengahari/Solat Zohor

2.15 ptg'embentangan Utama 3 (2 speaker)

3.15 ptg'embentangan Selarl II

4.30 ptg

MAJLIS MAKAN MALAM PENGHARGAAN

7.00 mlm Solat Maghrlb & Isya'

8.00 mlm Ketibaan Para peserta

8.15 mlm I<etibaan Dif-Dif Kehormat

8.30 mlm I(etibaan Y.A.Bhg. YDP BAKTI-'

Nyanyian Lagu Negaraku & WAWASANKU

Majlls Makan Malam & Persembahan Kebudayaan

Ucapan Y.A. B. Ketua Menteri Meiaka/Presiden DMDI

Sesi Penyampaian Cenderahati

.~Nyanyian Lagu UnlMAP Sedekad Gemllang

10.30 mlm Majlls Tamat

HARI KEDUA (:11 MAC 2012-SABTU)MASA ACARA

8.15 pagl Pembentangan Selari III

10.15 pagl 111numPagi

.

HARI PERTAMA (29 MAC 2012-KHAMIS)

MASA ACARA9.00 pagi Pendaftaran

10.00 pagi Minum Pagi

11.00 pagi Pembentangan Utama 1 (3 speaker)

12.45 tgh Jamuan Makan Tengahari/ Solat Zohor

2.15-3.30 Keynote Speaker 1 - Y.A.Bhg. Tun Dr. Mahathirptg Mohamad

MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN3.45 ptg Ketibaan Y.B. Menteri Pengajian Tlnggi Malaysia

Ketibaan Y.A.B Menterl Besar Perils

3.50 ptg Ketibaan Y.A.B Ketua Menterl Melaka

4.00 ptg Ketlbaan Y.A.B Timbalan Perdana Ment~ri Malaysia

Negaraku & WAWASANKU

Raeaan Doa

Ueapan Y.Bhg. Naib Canselor UniMAP

Ueapan Y.B. Menteri Pengajlan Tinggi Malaysia

Ueapan Perasmian oleh Y.A.B Timbalan Perdana MenteriMalaysia

Glmik Perasmian

Tayangan Multimedia

Penyampaian Cenderahati

Nyanylan Lagu UnlMAP Sedekad Gemilang

Jamuan

Y.A.B Timbalan Perdana Menteri Malaysia meninggalkan

5.30 ptgmajlis

Majlls Bersurai

9.00 MLM FORUM FERDANA HAL EHWAL ISLAM (SiaranI __ ~_ •• __ ,