ucai'ai'i v.a.b. perdana menter i, datuk hussein onn ... ucai'ai'i v.a.b. perdana menter i, datuk...

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2020

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UCAI'AI'I V.A.B. PERDANA MENTER I, DATUK HUSSEIN ONN, SEBAGAI YANG DI PERTUA PERSATUAN SE.JARAH MALAYSIA DALMI MAJLlS BAGI MERASMIKAN IBU PE.lABAT PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA DI NO. 958,JALAN HOSE, KUALA LUMPUR,

  PADA liAR! SELASA, 31 11B. OGOS, 1976.jAM II PAGI

  YB Tan Sri Hj. Hamdan, Ahli·ahliJawatankuasa Kerja Persatuan,

  Saudara·saudara sckalian,

  Sempena Hari Kc=bangsaan tallUn 1976 ini, saya bersyukur ke hadrat IUah.i., kerana berpduang bcrtc=mu dengan saudar.a·saudara dan scterusnya merasmikan bangunan Ibu Pejabat Persatuan Sc=jarah Malaysia kita.

  2. Saya mc=ngambil pduang ini mengucapkan tahniall dan terima kasih kc=pada Pc=ngerusi dan ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Persatuan yang telalt be- kerja keras bagi menjayakan majlis hari inL Demikianjuga atas hgiatan yang tc1ah dan sedang dijalankan oleh Jawatankuasa Pcrsatuan bagi mcmbanw saya.

  3. Pc=mbukaan bangunan ibu pejabat ini, pada hemat saya. mdambang- kan salU lagi kcjayaan pc=rsatuan kita. Dengan adanya ibu pejabat sendiri, Pers.~tuan kita akan dapat mcnjalankan aktivitinya dc=ngan ic=bih giat, Ic=bih cckap dan berkesan lagi. Dengan itu, Persatuan kita tidaklah menumpang lagi eli Dewan Bahasa dan Puslaka dan di Muzium Negara. Saya mengambil ke- scmpalan ini mengucapkan bc=rbanyak terima kasih kepada Dewan Bahasa d.m Pustaka scrta Muzium Ncgara alas murah hati meraamcngizinkan kita mengg\lnakan temp at pada masa·masa yang lampau.

  Saudara·salldara sckalian,

  4. SunSb"-lhplln Persatuan kita sudah ada nlmah sendiri, saya maim me- ncgaskan bahawa kegiatan pcrsatuan kita mempunyai pertalian dan ikatan hrja yang rapat dengan kedua·dua badan yang saya sebuc.kan tadi. Kegiatan persaluan dengan Muzium Negara sc=rta Muzium-mu:z.ium Nc=geri sudah scbati dan tidak dapat dipisahkan. Muzium memainkan peranan dalam menyimpan dan mc=njaga-pdihara serta mcng-.awal khazanah Itegam kita. Sementara Dcwan Bahasa dan Pustaka pula. antara lain, mempunyai tugas mengumpul, lTlengkaji dan menyclidik bahan·bahan sast ra lama dan lain-lain.

  5. Olch hal yang demikian, pertalian dan hubungan persatuan ini dengan kedua·dua badan tersebut akan st:ntiasa dipdihara dan diadakan kordinasi yang sc:wajamya. BcgilU juga. saya bercadang persatuan ini akan terus meng- adakan kordinasi yang rap at dengan Arkib Negara. Dengan cara in~ semua bahan-bahan scja rah, sam ada yang berbentuk kebenJaan, yang berunsur ke- budayaan, dalam bcntuk lisan, tulisan, scni drama ataupun scni tari. akan dapat elijaga.pclihara bersama - Dan seterusnya scmua bahan ini dikekalkan untuk kepenting-olIl ncgara dan jenerasi yang akan datang.

  Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

 • Saudarol-Siltl{L"lra sekalian,

  6. Pada hemat saya. peranan yang penting in i, tidak dapat wajar disc:rah· kan kepaLia Persatuan, kepada Muzium. Arkih :-.iegara atau Dewan Ua.h asa d:Ul Pustaka silhaja. Tiap-tiilp seorang rnkyat, Llari apa jua lapis3n, mem· plillyai lIIoral obligoltioll untuk sama·sama mcmainkan pcranan 5crla melll- beri sumuangan supa)'3 tugas ini •• this cultural and historical heritage of Ollrs' d:tpat mcnjadi simbol kebangga:u1., scbagai salu bangsa yang bertamadun. bcrkebtlCl.l)·a3l1 dan yang megah dcngan sejarahn)·a. Sa)'a pcrca)'a dengan keazam:1Il ini kita ,lkan clapat Ill cmandang ke bclak:mg. dengan penuh !"as,1 han"ma untuk memholchkan kita lIlerane:Ulg dan benlsaha ulltllk masa clepan deng;:111 pcnuh kcyakinan.

  7. Sudah tibabh pada waktunya pada hemat say a, semangilt ini perlu dipupuk di kalangall r

 • Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

 • untuk memupuk semangal kcscdaran rakyal, mdahirkan r.1S3 bangga dan cinta terhadap ncgara. Kila pcrlu mcnimbulkan rasa kusih alau cemburu akan eara hidup. kebudayaan dan adal resaro dan scgala apa yang kita sayang dan kasih, mengenai bangsa kita. Hanya dengan adanya pcrsamaan dan scmangat sedemikian akan dapat kila pertahan serta· pcrkukuhkan sistem hidup dcmokrasi yang kita amalkan pada hari ini, untuk dipcsakai olch jcncrasi di kemudian hari .

  1 1. Oleh yang demikian, amatlah mustahak bagi semua kila baik dari ~dungan pcgawai kcrajaan mahupun dati gtllungan swasla, bcrsama-sama memikir dan bcrtindak dalam hal ini sccara mcndaJam sctcrusnya mcmbcri sumbangan yang positif tcrhadap kegiatan persatuan kita inl. Pcrsatuan ini adalah bcIjalan di alas dasar kerja-kcrja sukarcla. Olch itu. sumbangan mata- bcnda dan kcwangan yang ikhlas daripada para dcrmawan, amatlah dialu-alu· kan dan kita berterimakasih alas sumbangan itu.

  12. Sempena hari ini pcrsatuan akan mcnyampaikan hadiah kcpada pemcnang Pcraduan Mengarang Sejarah di peringkat sckolah mcncngah dan univcrsiti. Saya ueapkan sctinggi-tinggi lahniah kcpada semua pemenangdan lerimakasih kepada ahli Jawatankuasa yang mcnguruskan pertandingan inl.

  13. Untuk tahun 1976/77 persatuan akan mcneruskan lagi usaha mcng- ad;:akan pcrilduan illi. Tajllknya ialah scbagaimana yang dicalatkan daJam buku cendcralllata. Saya bcrharap usaha scpcrti ini akan tcrus mendapat sambutan oleh scmua pihak. Pada hemal saya. ini adalah satu eara lagi mcnyemaikan bcnih-bcnih yang sihat scperti yang saya kalakan ladi tcrhadap kcscjahteraan bangsa dan ncgara kita.

  14. Pad a bulan Ramadan yang mulia ini saya tidaklah akan bercakap panjang. Oleh itu saya mengakhiri ueapan ini dengan mcngucapkan setinggi. tinggi terimakasih bagi pihak persatuan alaS setiap denna, besar dan keciJ. bagi mengisi alat perkakas ibu pcjabat inl. Budi baik sctiap J>cndcnna akan kekal dalam scjarah dan kenangan kita.

  15. Dcngan nama Allah, saya dengan sukacitanya merasmikan pem· bukaan bangunan ibu pcjabat Persatuan Scjarah Malaysia dengan doa dan harapan scmoga ia akrul terus aktif pada masa-maSa yang akan datang.

  Terimakasih.

  Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

 • Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara © 1976 – Persatuan Sejarah Malaysia

 • Ktfib=" YAH Lklf1.l1l /I"uti" Onn. Y'III,\' o.pnf1.l