sebut harga bagi perkhidmatan penyewaan ... ... kkmm.cpp/sh/9/2017 2 penyebut harga 1. senarai...

Click here to load reader

Post on 10-Dec-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN

  PEMASANGAN FLOOR MAT, KARPET SELAMAT DATANG

  DAN PEWANGI UDARA DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

  MULTIMEDIA MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA

  ARAS 27, LOT 4G9, PRESINT 4, PERSIARAN PERDANA

  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  62100 W.P. PUTRAJAYA

  TARIKH TUTUP : 9 JUN 2017 (JUMAAT) JAM 12.00 TENGAH HARI

  DOKUMEN SEBUT HARGA

  NO. RUJUKAN SEBUT HARGA

  KKMM.CPP/SH/9/2017

 • 2

  1. SENARAI SEMAKAN DOKUMEN (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

  2. KENYATAAN SEBUT HARGA

  3. ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT KEPADA PENYEBUT HARGA

  4. BORANG SEBUT HARGA

  5. SKOP SPESIFIKASI & PERKHIDMATAN

  6. JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI

  TEKNIKAL

  7. PEMATUHAN PERALATAN

  8. JADUAL TAWARAN HARGA

  9. BORANG MAKLUMAT PENYEBUT HARGA 10. SURAT AKUAN PEMBIDA

  11. SENARAI PERKHIDMATAN YANG TELAH

  DISIAPKAN

  12. SENARAI PERKHIDMATAN DALAM TANGAN

  KANDUNGAN

 • 3

  SENARAI SEMAKAN (BEKALAN / PERKHIDMATAN)

  CADANGAN KEWANGAN

  Sila tandakan √ bagi dokumen-dokumen yang disertakan.

  Bil.

  Perkara/Dokumen

  Untuk Ditanda

  Oleh

  Kontraktor

  Untuk Ditanda

  Oleh Jawatankuasa

  Pembuka Sebut

  Harga KKMM

  1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Daripada

  Kementerian Kewangan dalam kod bidang

  berkaitan seperti berikut :

  020103 – Permaidani/Ambar

  020102 – Barangan Hiasan Dalaman dan

  Aksesori

  2. Salinan Sijil Akuan Bumiputera Daripada

  Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)

  3. Borang Sebut harga yang telah diisi dengan

  lengkap termasuk nilai tawaran dan tempoh siap

  dan ditandatangani.

  4. Jadual Tawaran Harga

  5. Borang Maklumat Latarbelakang

  Penyebut Harga

  6. Profil Syarikat Beserta Dengan Carta Organisasi

  Pengurusan

  7a.

  7b.

  Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi tiga

  (3) bulan terakhir (Februari 2017, Mac 2017 dan

  April 2017) - wajib

  ATAU

  Salinan Penyata Kewangan syarikat bagi satu

  tahun kewangan terkini yang disahkan dan

  diaudit oleh Juruaudit Bertauliah

  8. Sijil Menghadiri Lawatan Tapak - wajib

  9. Salinan Sijil GST (jika berdaftar)

  10. Sijil Akuan Pembida

  1

 • 4

  PENGESAHAN OLEH SYARIKAT

  Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya

  telah membaca dan memahami semua

  syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di

  dalam dokumen sebut harga. Semua

  maklumat yang dikemukakan adalah benar.

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

  UNTUK KEGUNAAN JABATAN

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga

  mengesahkan penerimaan dokumen

  bertanda kecuali bagi perkara

  bil. ................................... (jika ada).

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

 • 5

  SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

  CADANGAN TEKNIKAL

  Sila tandakan √ bagi dokumen-dokumen yang disertakan.

  Bil.

  Perkara/Dokumen

  Untuk Ditanda

  Oleh

  Kontraktor

  Untuk Ditanda

  Oleh

  Jawatankuasa

  Pembuka Sebut

  Harga KKMM

  1. i) Senarai Kerja Dalam Tangan

  ii) Senarai kerja yang Telah Disiapkan

  2. Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal

  - wajib

  3. Katalog, Brosur, kelengkapan

  dan bahan (jika berkaitan) - wajib

  4. Pembekalan Contoh Bahan:

  Sila rujuk (muka surat pematuhan

  peralatan) - wajib

  5. Laporan penilaian prestasi/ perakuan

  oleh Kementerian/Jabatan/Agensi/

  Syarikat terdahulu yang pernah

  menerima perkhidmatan yang sama

  (jika ada)

 • 6

  PENGESAHAN OLEH SYARIKAT

  Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya

  telah membaca dan memahami semua

  syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di

  dalam dokumen sebut harga. Semua

  maklumat yang dikemukakan adalah benar.

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

  UNTUK KEGUNAAN JABATAN

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga

  mengesahkan penerimaan dokumen

  bertanda kecuali bagi perkara

  bil. ................................... (jika ada).

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

 • 7

  KENYATAAN SEBUT HARGA

  SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PEMASANGAN

  FLOOR MAT, KARPET SELAMAT DATANG DAN PEWANGI UDARA DI

  KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA BAGI TEMPOH

  DUA (2) TAHUN

  NO. SEBUT HARGA : KKMM.CPP/SH/ 9 /2017

  ________________________________________________________________

  1.1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang : 020103 – Permaidani/Ambar

  020102 – Barangan Hiasan Dalaman dan Aksesori serta mempunyai kad pintar e-Perolehan dan eP-enabled dan masih dibenarkan membuat sebut harga pada masa ini untuk menjalankan kerja- kerja berikut:

  SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PEMASANGAN

  FLOOR MAT, KARPET SELAMAT DATANG DAN PEWANGI UDARA DI

  KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA BAGI TEMPOH

  DUA (2) TAHUN

  1.2 Sebut harga ini akan dibuka pada 31 Mei 2017 sehingga tarikh tutup pada 9 Jun 2017 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari.

  1.3 Dokumen Sebut Harga boleh diperoleh mulai 31 Mei 2017 di Laman Web Perolehan http://home.eperolehan.gov.my dan di Laman Web Rasmi KKMM http://www.kkmm.gov.my

  1.4 Syarikat perlu mengunci masuk cadangan tawaran teknikal serta cadangan tawaran harga ke dalam sistem e-Perolehan sebelum atau pada tarikh tutup sebut harga pada 9 Jun 2017 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari (Tawaran yang tidak dihantar melalui sistem ini tidak akan diperakukan).

  1.5 Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara manual (WAJIB) yang telah

  lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang dialamatkan kepada:

  BAHAGIAN KEWANGAN

  (CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN)

  KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA

  ARAS 8, LOT 4G9, PRESINT 4, PERSIARAN PERDANA

  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  62100 W.P. PUTRAJAYA

  http://home.eperolehan.gov.my/ http://www.kkmm.gov.my/

 • 8

  pada atau sebelum pukul 12.00 tengah hari pada 9 Jun 2017 (Jumaat).

  Tawaran sebut harga yang dikemukakan lewat dari tarikh dan masa tersebut

  melalui sistem e-Perolehan serta lewat menghantar dokumen seperti mana

  arahan sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

  1.6 Semua penyebut harga yang ingin menyertai sebut harga ini adalah

  diwajibkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang akan diadakan

  pada 2 Jun 2017 (Jumaat) jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian

  Khidmat Pengurusan, Aras 27, Kompleks KKMM, Putrajaya. Penyebut

  harga yang gagal hadir pada sesi taklimat pada tarikh dan masa yang

  ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

  1.7 Tempoh sah laku sebut harga adalah selama 90 hari dari tarikh sebut harga ditutup.

  1.8 KKMM tidak akan terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga.

  1.9 PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

  i. Sebarang perubahan atau percubaan rasuah untuk menawar atau

  memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah

  kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini

  merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya

  Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694);

  ii. Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa

  suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak

  yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan

  segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang

  berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu

  kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

  2009 (Akta 694);

  iii. Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib

  terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan

  kontraktor atau penyebut harga boleh diambil sekiranya pihak-pihak

  terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya

  Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694);

  iv. Mana-mana kontraktor atau penyebut harga yang membuat tuntutan

  bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada

  barangan di bekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada

  perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam

 • 9