perkhidmatan sewaan dan penyelenggaraan mesin · pdf filepenyebut harga hendaklah membaca...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2019

333 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IIKKLLAANN SSEEBBUUTT HHAARRGGAA

BBAAHHAAGGIIAANN PPEERRMMAATTAA JJAABBAATTAANN PPEERRDDAANNAA MMEENNTTEERRII PPRRIIMMEE MMIINNIISSTTEERR DDEEPPAARRTTMMEENN

AARRAASS 33,, BBLLOOKK PPOODDIIUUMM,, MMEENNAARRAA UUSSAAHHAAWWAANN PPEERRSSIIAARRAANN PPEERRDDAANNAA,, PPRREESSIINNTT 22

6622665522 PPUUTTRRAAJJAAYYAA

Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di dalam kod

bidang seperti berikut adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga :

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI

SELAMA TIGA (3) TAHUN

I. 220201 Penyelenggaraan mesin-mesin pejabat

II. 221502 Penyewaan mesin dan peralatan pejabat Semua sebut harga hendaklah sampai ke Pejabat seperti di alamat berikut: Bahagian PERMATA, Aras 3, Blok Podium, Menara Usahawan,

Persiaran Perdana, Presint 2, 62652 Putrajaya.

Pada atau sebelum 25 APRIL 2018 (RABU) jam 12.00 tengah hari

Bahagian PERMATA tidak terikat kepada sebut harga yang terendah sekali atau mana-mana sebut harga.

Jika pihak tuan berminat dengan tawaran ini, pihak tuan boleh menghubungi

urus setia di emel [email protected] untuk maklumat lanjut. Tarikh iklan : 18 April 2018 Bahagian PERMATA Jabatan Perdana Menteri

mailto:[email protected]

1

DOKUMEN SEBUTHARGA

BAHAGIAN PERMATA

JABATAN PERDANA MENTERI

PERMATA/S/1/2018

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN

PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI

BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA

MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN

2

BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1 Jadual 1 Kenyataan Sebutharga 3 - 4

2 Jadual 2 Arahan kepada Penyebutharga 5 - 9

3 Jadual 3 Syarat-syarat kepada Penyebutharga 10 - 18

Senarai Semak Dokumen Kewangan 19

4 Lampiran A Surat Akaun Pembida 20

5 Lampiran B Keterangan Mengenai Penyebutharga 21 - 23

6 Lampiran C Surat Akuan Penyebutharga 24 - 25

7 Lampiran D Jadual Tawaran Harga 26

8 Lampiran E Senarai Pengalaman 27

9 Lampiran Q Sebutharga untuk Bekalan/Perkhidmatan 28 - 31

Senarai Semak Dokumen Teknikal 32

10 Lampiran F Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal

Mesin Fotostat Digital Medium (warna/hitam/putih)

33 - 38

11 Lampiran G Jadual Penyelenggaraan dan Sokongan

Teknikal 39 - 41

3

KENYATAAN SEBUTHARGA

JADUAL 1

4

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA 1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan

Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

No./ Tajuk Sebutharga Kod Bidang

Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN

MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA

JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN

PERMATA/S/1/2018

220201 Penyelenggaraan mesin-mesin pejabat 221502 Penyewaan mesin dan peralatan pejabat

12.00 TENGAH HARI, 25 APRIL

2018 (Rabu)

2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi mulai 18 APRIL 2018 (RABU) melalui

Laman Web PERMATA http://www.programpermata.my/en/negara/tender . 3. Tawaran sebutharga hendaklah dibuat berdasarkan kepada spesifikasi

bekalan/perkhidmatan di Lampiran F yang disertakan.

4. Tawaran Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran seperti butiran di bawah:

Alamat: Bahagian PERMATA, Aras 3, Blok Podium, Menara

Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, 62652 Putrajaya.

5. Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut mengenai Sebut Harga tersebut,

hendaklah menghubungi pegawai seperti berikut: 5.1 Encik Sahrul Aswadi bin Che Shaffaii - 03-88805133 5.2 Puan Siti Nurizzati binti Tahir - 03-88805090

5.3 Puan Sabariah binti Saad - 03-88805176

http://www.programpermata.my/en/negara/tender

5

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

JADUAL 2

6

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA NO. SEBUTHARGA: PERMATA/S/1/2018

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN

PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI

1. PERIHAL SEBUT HARGA 1.1 Sebut Harga ini adalah untuk perkhidmatan sewaan dan

penyenggaraan mesin penyalin di Bahagian PERMATA Jabatan Perdana Menteri Selama Tiga (3) tahun.

1.2 Objektif sewaan mesin penyalin adalah untuk kegunaan kakitangan Bahagian PERMATA dalam tugasan seharian mereka.

1.3 Sebut Harga ini adalah tertakluk kepada arahan-arahan, syarat-syarat am, syarat-syarat khas dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan.

2. CARA-CARA MENGISI BORANG SEBUT HARGA

2.1. Penyebut Harga hendaklah membaca arahan-arahan dan syarat-

syarat dalam dokumen Sebut Harga serta menyemak kandungan dokumen Sebut Harga dengan teliti sebelum mengisi borang-borang Sebut Harga.

2.2. Borang Sebut Harga hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas

mengikut ruangan-ruangan yang disediakan. Borang-borang tersebut hendaklah ditaip atau ditulis tangan dengan jelas dan terang.

2.3. Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat hendaklah ditandatangan ringkas dan dicop dengan cop rasmi syarikat setentang dengan pembetulan atau pindaan tersebut.

3. PEMBETULAN DAN PINDAAN KESILAPAN

3.1 Semua pembetulan/pindaan ke atas kesilapan-kesilapan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Surat Akuan Penyebut Harga hendaklah ditandatangan ringkas oleh orang yang menandatangani dokumen Sebut Harga serta dicopkan dengan cop Penyebut Harga (syarikat). Pembetulan/pindaan hendaklah dibuat dengan jelas supaya mudah dibaca.

7

4. PENCEGAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN KERAJAAN 4.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau

memberi, meminta atau menerima apaapa suapan secara rasuah kepada dan daripada manamana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694 ).

4.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Balai Polis berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694 )

5. DOKUMEN-DOKUMEN TAWARAN PENYEBUT HARGA

5.1 DOKUMEN TAWARAN KEWANGAN & TEKNIKAL

5.1.1 Penyebut Harga hendaklah memasukkan Dokumen yang seperti di Senarai Semak ke dalam Peti Tawaran seperti yang ditetapkan sebelum atau pada 25 April 2018 (sebelum jam 12.00 tengahari) di alamat yang ditetapkan dalam Kenyataan Tawaran.

5.1.2 Harga yang ditawarkan hendaklah juga termasuk caj kenaan (charge) sebanyak 0.8% bagi setiap transaksi yang disempurnakan.

5.1.3 Bahagian PERMATA tidak akan bertanggungjawab di atas kegagalan penerimaan Cadangan Kewangan dan Cadangan Teknikal atau kehilangan borang-borang berkaitan Sebut Harga tersebut.

6. PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUT HARGA

6.1 Dokumen sebutharga hendaklah dikemukakan ke dalam dua (2)

sampul surat berasingan A dan B seperti berikut :- 6.1.1 Sampul Surat A adalah Dokumen Tawaran Kewangan

1 LAMPIRAN A Surat Akuan Pembida 2 LAMPIRAN B Keterangan Mengenai Penyebutharga 3 LAMPIRAN C Surat Akuan Penyebutharga 4 LAMPIRAN D Jadual Tawaran Harga 5 LAMPIRAN E Senarai Pengalaman 6 LAMPIRAN Q Sebutharga untuk Bekalan/Perkhidmatan

8

7 Salinan sijil Kementerian Kewangan Malaysia (Wajib) Salinan sijil pendaftaran Bumiputera dengan Kementerian

Kewangan (Jika berkaitan) 8 Salinan Penyata Akuan Bank (3 bulan terkini)(Wajib) 9 Salinan Sijil Pendaftaran GST (Jika berkaitan)

10 Salinan Sijil SSM (Wajib) 11 Profil Syarikat (Wajib) 12 Katalog (Wajib)

6.1.2 Sampul Surat B adalah Dokumen Tawaran Teknikal

1 Lampiran F Jadual Penentuan Spesifikasi Mesin Fotostat Digital Medium (Warna/Hitam/Putih)

2 Lampiran G Jadual Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal

3 Jadual Pelaksanaan (Preventive Maintenance)

6.2 Penyebutharga hendaklah menyatukan kedua-dua sampul di atas ke dalam satu sampul surat yang lebih besar (Dalam 2 Salinan : ASAL dan SALINAN) dan berlakri serta ditandakan sebelah kiri (atas) sampul surat hendaklah dicatat perkataan :

6.3 Sebutharga hendaklah dialamatkan kepada : Bahagian PERMATA Aras 3, Blok Pordium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, 62652 Putrajaya.

6.4 Penyebut Harga menanggung sendiri semua kos yang terlibat

berhubung dengan Sebut Harga yang disertainya. 6.5 Penyebut Harga juga diingatkan agar menghantar dokumen Sebut

Harga yang lengkap sebelum atau pada jam 12.00 tengahari (tarikh sebut harga ditutup). Penghantaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

6.6 Bahagian PERMATA tidak bertanggungjawab di atas sebarang kos

yang terlibat oleh Penyebut Harga sekiranya Sebut Harga ini dibatalkan.

SULIT

No Cadangan Pembekal SEBUT HARGA PERMATA BIL. 1/2018

DOKUMEN TAWARAN

9

6.7 Semua maklumat hendaklah sebaik- baiknya ditaip/ditulis dengan baik dan jelas. SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA BORANG SEBUT HARGA YANG TIDAK LENGKAP DIISI, TIDAK DISERTAKAN SALINAN-SALINAN SIJIL/DOKUMEN WAJIB ATAU TIDAK DITANDATANGANI AKAN DITOLAK.