pen gurus an tingkah laku dan disiplin

Download Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

Post on 07-Apr-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

  1/26

  Pengurusan Tingkah Laku dan Disiplin

  1.0 Pengenalan

  Disiplin dan tingkah laku baik adalah dua aspek yang mustahak di sekolah. Kedua-duanya adalah

  penting atas sebab-sebab pendidikan, sosial dan moral. Sekolah merupakan institusi sosial yang

  diwujudkan oleh sesebuah masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, kemahiran, nilai,

  ideologi dan norma masyarakat itu kepada pelajarnya. Keutuhan sesebuah masyarakat akan

  bergantung kepada penerimaan nilai dan norma berkenaan oleh pemuda-pemudinya. Orang

  ramai juga berharap sistem persekolahan akan menghasilkan warganegara yang

  bertanggungjawab dan yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk menyumbangkan

  kepada kemakmuran masyarakat.

  Namun, organisasi pendidikan sering menghadapi masalah berkaitan dengan tingkah laku

  dan disiplin pelajar. Di dalam sekolah dan di dalam setiap bilik darjah, masalah tingkah laku dan

  disiplin memang berlaku, tidak kira apa jenis kepimpinan guru atau apa jenis kepimpinan yang

  wujud termasuk disiplin arahan diri iaitu keadaan yang membuat murid-murid mematuhi

  peraturan-peraturan yang sudah ditentukan tanpa dikenakan denda, atau diberi ganjaran. Ini

  adalah kerana murid-murid terdiri daripada berbagai-bagai latar belakang mempunyai sahsiah,

  intelek, jasmani, rohani dan sosioemosi yang berbeza-beza. Perkembangan masyarakat dengan

  pelbagai pengaruh yang kurang sihat di alam sekitar, menyebabkan masalah-masalah disiplin

  sekolah masa kini telah bertambah rumit dan kompleks. Masalah-masalah disiplin sekolah yang

  timbul pada masa kini boleh dikategorikan kepada empat jenis, iaitu jenayah, kelakuan negatif,

  membolos dan menipu. Punca guru tidak menunjukkan prestasi baik dalam aktiviti pengajaran

  1

 • 8/6/2019 Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

  2/26

  dan pembelajaran adalah kerana mereka gagal mengawal tingkah laku pelajar di dalam bilik

  darjah.

  Sesetengah pentadbir dan guru berpendapat bahawa pengurusan bilik darjah dan disiplin

  adalah sinonim. Golongan ini sentiasa mentakrifkan pengurusan bilik darjah sebagai kebolehan

  guru untuk mengekalkan kawalan bilik darjah yang baik semasa pengajaran dan pembelajaran

  dan mengurangkan tingkah laku dispruptif/mengganggu. Manakala mereka yang cenderung

  kepada pendekatan pemusatan murid pula dilihat pengurusan bilik darjah sebagai satu persediaan

  murid-murid untuk kehidupan apabila mereka dewasa nanti.

  Kian lama disiplin dan pengurusan bilik darjah menjadi tajuk perbincangan hangat dalam

  kalangan para pendidik dan orang ramai. Yang biasa menjadi isu ialah betapa serius masalah-

  masalah disiplin di sekolah pada hari ini. Apakah sekolah-sekolah masa kini jauh berbeza

  berbanding dengan sekolah-sekolah 10 atau 20 tahun yang lalu? Apakah kesan tingkah laku

  bermasalah ke atas pembelajaran murid-murid dan pengajaran guru dalam bilik darjah? Secara

  umum, disiplin merangkumi usaha kita dalam membantu murid-murid berinteraksi dengan

  rakan-rakan kelas, mengajar mereka berkelakuan selaras dengan norma dan piawaian sedia ada,

  memberikan mereka peluang belajar daripada kesilapan, dan sedia menerima konsekuen akibat

  keputusan yang mereka buat.

  Berdasarkan keterangan di atas maka boleh dikatakan bahawa disiplin bertujuan untuk

  membantu murid-murid menjadi individu yang bertanggungjawab dan berkeyakinan diri, boleh

  berfikir untuk diri sendiri, prihatin terhadap orang lain dan menjalani hidup yang berguna serta

  membawa kepada kepuasan diri.

  2

 • 8/6/2019 Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

  3/26

  2.0 Pengurusan Tingkah Laku

  Kata kerja mengurus (management) berasal dari bahasa Itali maneggiare iaitu menangani.

  Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia, pengurusan terdiri daripada pengarahan dan

  pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang untuk tujuan

  menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia

  sering merangkumi sumber-sumber manusia, kewangan, teknologi serta juga sumber semulajadi.

  Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekmpulan orang yang menjalankan fungsi

  pengurusan. Menurut Wan Azmi Ramli, pengurusan adalah aktiviti perancangan dan pergerakan

  atau panduan oleh sesuatu perusahaan atau organisasi bethubung dengan segala kaedah-kaedah,

  peraturan-peraturannya, tanggungjawab dan tugas-tugas kakitangannya.

  Pengurusan tingkah laku dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengajaran dan

  pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran akademik mahupun sosial. Ini bermakana

  tanpa perubahan tingkah laku, pembelajaran tidak berlaku. Dalam hal pembelajaran, perubahan

  tingkah laku menjadi kayu ukur bagi menentukan sama ada organisma telah mempelajari sesuatu

  yang baru atau tidak, sama ada positif atau negatif. Menurut Dr.Ragbir Kaur a/p Joginder Singh

  (2005) pengurusan tingkah laku juga boleh didefinisikan sebagai satu rancangan untuk

  memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik

  yang sesuai. Setiap guru mestilah mempunyai satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku-kawal

  bebas, pembelajaran yang sihat dan produktif. Guru juga mestilah mampu membimbing tingkah

  laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta bebas daripada gangguan. Pengurusan

  tingkah laku boleh dilakukan oleh guru, ibu bapa atau pihak-pihak tertentu untuk membentuk

  perlakuan luaran dan dalaman individu atau kumpulan supaya individu tersebut mempunyai

  tingkah laku yang bermanfaat, produktif, dan diterima oleh masyarakat.

  3

 • 8/6/2019 Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

  4/26

  Menurut Robert H Woody di dalam bukunya berjudul The School and the Behaviour

  Problem Child menyatakan semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam berbagai

  bentuk dan ragam. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan

  suasana pembelajaran. Keadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka

  untuk belajar dan berhubung dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku

  bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan atau

  keberkesanan pengajaran dan pengajaran khasnya di dalam bilik darjah.

  2.1 Konsep Tingkah Laku

  Terdapat dua konsep utama tingkah laku murid iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku

  negatif. Tingkah laku positif ialah seperti tingkah laku ingin tahu, cepat belajar, pintar

  cerdas dan proaktif manakala tingkah laku negatif pula ialah tingkah laku yang

  menghalang (bergantung), mengganggu dan anti sosial. Tingkah laku negatif juga

  dikenali sebagai tingkah laku distruptif.

  Menurut Feldhusen (Levin & Nolan, 2004), istilah tingkah laku disruptif

  ditakrifkan sebagai gangguan terhadap pelaksanaan proses pengajaran yang lancar.

  Berpegang kepada pengertian ini, maka apa jua tingkah laku yang mengganggu

  pengajaran guru boleh dianggap sebagai masalah disiplin. Bagi Emmer dan rakan-rakan

  (Levin & Nolan, 2004) tingkah laku murid boleh ditakrifkan sebagai disruptif apabila ia

  mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran beberapa orang murid untuk satu jangka

  masa tertentu. Manakala Shrigley (Levin & Nolan, 2004) menegaskan bahawa apa jua

  tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau yang bersifat tidak selamat dari segi

  psikologi mahupun fizikal boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku disruptif. Justeru,

  4

 • 8/6/2019 Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

  5/26

  perbuatan seperti perbuatan berbual-bual sesama rakan-rakan kelas, berbuat bising,

  berlari-lari dalam makmal sains, tidak mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa

  menggunakan radas sains, mengugut murid-murid yang lain, membuli, dan ejek-

  mengejek dikatakan tingkah laku bermasalah bilik darjah.

  2.2 Strategi Pengurusan Tingkah Laku

  Terdapat beberapa strategi yang boleh dilakukan oleh guru untuk menguruskan tingkah

  laku pelajar. Antaranya ialah pengukuhan interaksi antara guru dan pelajar di bilik darjah,

  sistem merit demerit, dan pelan menguruskan tingkah laku pelajar.

  2.2.1 Pengukuhan Interaksi antara Guru dan Pelajar di Bilik Darjah

  Melalui strategi pengukuhan interaksi antara guru dan pelajar di bilik darjah, guru

  memainkan peranan penting sebagai agen pembentukan budaya. Guru merupakan

  agen sosial yang hampir kepada pelajar. Oleh yang demikian, sebagai agen

  pembentukan budaya, guru hendaklah menerapkan budaya dan cara hidup yang

  baik dan sihat kepada pelajar. Guru juga haruslah menginternalisasikan norma

  dan nilai dalam diri setiap pelajar serta mengubah cara hidup pelajar yang tidak

  baik. Selain itu, guru juga mestilah menggunakan kaedah penguatkuasaan dengan

  mengetatkan kaedah peraturan dan hukuman serta meningkatkan komunikasi dan

  interaksi dengan pelajar-pelajar.

  Selain itu, guru juga dapat mengukuhkan interaksi dengan pelajar dengan

  menggunakan teknik berfokus dan hentian. Teknik berfokus merupakan teknik di

  mana guru meminta perhatian semua pelajar sebelum memulakan sesuatu

  5

 • 8/6/2019 Pen Gurus An Tingkah Laku Dan Disiplin

  6/26

  pengajaran. Teknik membuat hentian pula ialah guru berhenti selama lima hingga

  10 saat supaya semua pelajar senyap. Teknik ini digunakan apabila pelajar

  membuat bising yang menyebabkan pengajaran guru terganggu.

  Di samping itu, untuk mengukuhkan interaksi antara guru dan pelajar,

  guru perlu bersi