maulid nabi muhammad saw

Download Maulid Nabi Muhammad SAW

Post on 13-Aug-2015

154 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Susunan Acara Lomba Tilawah Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

1. Pembukaan Assalamualaikum Wr. Wb

OSIS SMA NEGERI 1 SUKAMARASUSUNAN ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW1. Sebelum Hari H a. Acara Menyambut Hari H (10 Maret 2009) diadakan Lomba : Membaca Alquran dan Sari Tilawah Modelling (Busana Muslim) b. Juri Lomba : Membaca Alquran dan Sari Tilawah Yang Dinilai : Tajwid dan Fashohah : Pak Fahrul Adab : Pak Syaipudin Suara dan Lagu : Pak Hori

Modelling (Busana Muslim) Yang Dinilai : Agama Jalan Keserasian Pakaian Pasangan

: Bu Hendra : Bu Aas : Bu Dyah

2. Hari H A. Susunan Acara 1.Pembukaan 2.Sambutan (Pak Maksum) 3.Pembacaan Ayat-Ayat Suci Alquran (Hilman) 4.Ceramah (Pak Duaji) 5.Doa (Pak Duaji) 6.Istirahat (Pengumuman Pemenang) 3. Panitia a. Penanggung Jawab : Pak Soepoeno b. MC Sebelum Hari H : Iiq & Desti c. MC Hari H : Ratna Chairunnisa d. OSIS SMAN 1 SUKAMARA

Terjemahan Surah At Taubah ayat 123125Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu itu, hendaklah mereka menemui kekerasan

daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: Siapakah di antara kamu yang

bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini ? Adapun orang-orang yang beriman,maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping

kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir

Terjemahan Surah At Taubah ayat 126127Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran ?

Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain (sambil berkata): Adakah seorang dari (orangorang muslimin) yang melihat kamu? Sesudah itu merekapun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Terjemahan Surah At Taubah ayat 128129Sesungguhnya telah datang kepadamu

seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mumin.

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 5-6Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu? Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun)

sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: Ini adalah sihir yang nyata.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 7-9Dan siapakah yang lebih lazim daripada orang yang mngada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak memberi kepada agama Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan

cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.

Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agamaagama meskipun orang-orang musyrik benci

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 10-12Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat

menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu

mengetahuinya.

niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga And. Itulah keberuntungan yang besar.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 1-4

Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu

bangunan yang tersusun kokoh.

Terjemahan Surah Al Imron ayat 144145Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat

mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan

Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu

yang

bernyawa

tidak

akan

mati

melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat itu. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur.

Terjemahan Surah Al Imran ayat 146148Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa mereka selain ucapan: Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami

terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Terjemahan Surah Al Imran 149-151Hai orang-orang yang beriman, jika kamu

mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada

kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.

Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 1314Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-

pengikutnya yang setia: Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama)

Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata; Kamilah penolong-penolong agama Allah, lalu

segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, menang. lalu mereka menjadi orang-orang yang

Terjemahan Surah Al Ahzab ayat 38-40Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlaku dahulu. Dan adalah ketetapan allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalahrisalah Allah, mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Terjemahan Surah Al Ahzab ayat 41-45Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

Salam

penghormatan

kepada

mereka

(orang-orang

mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi,dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

q.s. at taubah 123125

q.s. al imron 144-145

q.s. at taubah 126-127

q.s. al imron 146-148

q.s. at taubah 128-129

q.s. al imron 149-151

q.s. ash shaff 5-6 q.s. ash shaff 1-4

q.s. al ahzab 38-40 q.s. al ahzab 41-45

q.s. ash shaff 7-9

q.s. ash shaff 10-12 q.s. ash shaff 13-14

PESERTA LOMBA BACA ALQURAN1. Xa Tilawah Sari Tilawah 2. Xb Tilawah Sari Tilawah 3. Xc Tilawah Sari Tilawah 4. Xd Tilawah Sari Tilawah 5. XI IPS 1 Tilawah Sari Tilawah 6. XI IPS 2 Tilawah Sari Tilawah 7. XI IPS 3 Tilawah Sari Tilawah 8. XI IPA Tilawah Sari Tlawah 9. XII IPS 1 Tilawah Sari T