kimia sbp spm 2006

67
SULIT 4541/1 4541/1 Kimia Kertas 1 Ogos 2006 1¼ jam BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ______________________________________________ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006 KIMIA Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala. 7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak http://cikguadura.wordpress.com/

Upload: cikgu-marzuqi

Post on 06-May-2015

2.947 views

Category:

Education


6 download

DESCRIPTION

Soalan percubaan Kimia SBP SPM 2006

TRANSCRIPT

Page 1: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1

Kimia

Kertas 1

Ogos

2006

1¼ jam

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

______________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006

KIMIA

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

2. Jawab semua soalan

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan

4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh

diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 2: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

2

1

Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas?

A Inferens

B Hipotesis

C Pemerhatian

D Pembolehubah

2 Rajah menunjukkan satu model atom.

Model atom ini dikemukakan oleh

A Neils Bohr

B J.J Thomson

C James Chadwick

D Ernest Rutherford

3 Berapakah bilangan atom yang terdapat di dalam 24 g gas oksigen?

Diberi jisim atom relatif, O = 16, Nombor Avogadro = 6.02 x 1023

A 1.5 x 1023

B 3.0 x 1023

C 4.52 x 1023

D 9.03 x 1023

Semakin bertambah kepekatan ion hidrogen semakin berkurang nilai pH

Elektron

Nukleus

(terdiri

daripada

proton)

Petala

Page 3: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

3

4 Antara berikut, yang manakah benar mengenai jisim molekul relatif?

A Jisim satu atom bahan

1/12 x jisim satu atom karbon-12

B Jisim satu molekul bahan

1/12 x jisim satu molekul karbon-12

C Jisim satu molekul bahan

1/12 x jisim satu atom karbon-12

D Jisim satu atom bahan

1/12 x jisim satu molekul karbon-12

5 Antara berikut, yang manakah sifat fizik sebatian kovalen?

A Larut dalam air

B Kemeruapan yang rendah

C Mengkonduksikan elektrik

D Takat lebur dan takat didih rendah

6 Jadual berikut menunjukkan sebahagian daripada Jadual Berkala Unsur.

E

Antara berikut yang manakah ciri-ciri istimewa bagi unsur E?

I Boleh membentuk ion kompleks

II Takat didih dan takat lebur rendah

III Boleh membentuk sebatian berwarna

IV Boleh digunakan sebagai mangkin

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I, III dan IV sahaja

D I, II, III dan IV

Page 4: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

4

7 Apakah jenis tenaga yang dihasilkan oleh sel berikut?

A Tenaga haba.

B Tenaga kimia.

C Tenaga kinetik.

D Tenaga elektrik

8 Asid sulfurik dihasilkan dalam industri secara besar-besaran. Namakan proses

penghasilan asid sufurik.

A Proses Haber

B Proses Sentuh

C Proses Ostwald

D Proses Penghidrogenan

9 Asid ialah satu bahan kimia yang terion dalam air dan menghasilkan ion

A oksida, O2-

B hidrogen, H+

C hidroksida, OH-

D ammonium, NH4+

10 Apabila campuran ammonium klorida dan larutan natium hidroksida dipanaskan, gas

yang terbebas akan

A mengeruhkan air kapur

B melunturkan warna kertas litmus lembap

C menukarkan warna kertas litmus merah lembap kepada biru

D menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah

Logam X

Elektrolit

Logam Y

V

Page 5: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

5

11 Berikut adalah tujuan pengaloian, kecuali

A membaiki rupa logam

B menambah jisim logam

C mencegah kakisan logam

D menambahkan kekuatan dan kekerasan logam

12 Antara padanan proses industri dan mangkin berikut, yang manakah benar ?

Proses Industri Mangkin

A Proses Haber Vanadium(V) oksida

B Proses Ostwald Platinum

C Proses Sentuh Nikel

D Proses Penghidrogenan Ferum

13 Antara berikut, yang manakah tidak dapat menentukan kadar tindak balas?

A Perubahan suhu tindak balas

B Pembebasan gas per unit masa

C Pertambahan jisim hasil tindak balas per unit masa

D Pengurangan jisim bahan tindak balas per unit masa

14 Rajah menunjukkan formula struktur bagi satu sebatian organik.

Apakah siri homolog bagi sebatian itu ?

A Alkena

B Alkana

C Alkohol

D Asid karboksilik

H H

H H

H H

H

H

H

H

C

C

C C C

Page 6: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

6

15 Gas yang akan terbebas daripada pembakaran dalam gambar rajah di bawah ialah

A oksigen.

B hidrogen

C karbon dioksida.

D karbon monoksida.

16 Antara bahan berikut, yang manakah merupakan agen penurunan?

A Air bromin

B Aluminium

C Larutan kalium dikromat(VI) berasid

D Larutan kalium manganat(VII) berasid

17 Kenyataan yang benar bagi eksperimen dalam gambar rajah berikut ialah

A kadar pengaratan besi dalam tabung uji Y lebih tinggi daripada besi dalam

tabung uji X

B keamatan warna merah jambu dalam tabung uji X lebih rendah

C terdapat tompok biru dalam tabung uji X

D gelembung gas dalam tabung uji Y lebih banyak

Tabung Uji Y Tabung Uji X

Kayu uji bernyala

Hidrokarbon

Larutan agar-agar

panas yang

mengandungi kalium

heksasianoferat(III)

dan fenolftalein

Paku

besi

Kuprum Magnesium

Page 7: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

7

18 Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam penurunan kuprum(II) oksida

oleh gas hidrogen.

Selepas tindak balas, hidrogen masih terus dialirkan semasa penyejukan . Ini adalah

kerana

A mencegah kuprum daripada bertindak balas dengan nitrogen

B mencegah kuprum daripada bertindak balas dengan wap air

C mencegah kuprum daripada bertindak balas dengan oksigen

D membolehkan kuprum(II) oksida diturunkan oleh kuprum

19 Rajah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi suatu tindak balas.

Antara berikut yang manakah benar mengenai tindak balas tersebut?

A Tindakbalas ini menyerap haba

B Suhu hasil tindak balas menurun

C Tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik

D Kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada bahan tindak balas

Tenaga

Zn(ak) + Cu2+(ak)

Zn2+(ak) + Cu(ak)

Kuprum(II) oksida

Gas hidrogen kering

Nyalaan hidrogen

berlebihan

Panaskan

Page 8: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

8

20 Rajah menunjukkan ion sabun dalam titisan gris. Antara berikut yang manakah mewakili

bahagian hidrofilik ion sabun?

21 Unsur-unsur yang terletak dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala Unsur

mempunyai,

A cas nukleus yang sama

B jejari atom yang sama

C sifat fizik yang sama

D sifat kimia yang sama

22 Rajah menunjukan struktur suatu sebatian P yang digunakan untuk menyediakan

detergen.

O

S O H

O

Antara berikut yang manakah boleh ditindakbalaskan dengan sebatian P bagi

membentuk detergen ?

A Alkohol

B Asid sulfurik

C Natrium klorida

D Kalium hidroksida

Kain

D

Gris B

C

A

Page 9: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

9

23 Rajah menunjukkan perubahan susunan zarah bagi perubahan keadaan jirim suatu bahan.

Antara berikut yang manakah menunjukkan proses perubahan jirim tersebut?

A Peleburan

B Pendidihan

C Pembekuan

D Pemejalwapan

24 Gambar rajah menunjukkan susunan elektron atom X.

Atom unsur X boleh membentuk ikatan kovalen dengan atom unsur lain secara

A menerima 2 elektron

B berkongsi 2 elektron

C menderma 6 elektron

D berkongsi 2 pasang elektron

X

Page 10: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

10

25 Gambar rajah menunjukkan elektrolisis larutan argentum nitrat menggunakan elektrod

argentum.

Apakah yang diperhatikan pada elektrod M dan N?

M N

A saiz bertambah menipis

B menipis saiz bertambah

C gelembung gas terbebas gelembung gas terbebas

D menipis gelembung gas terbebas

26 Gambar rajah menunjukkan simbol atom Natrium dan Aluminium.

Ion Na+ dan ion Al3+ mempunyai persamaan dari segi bilangan

A cas

B proton

C neutron

D elektron

27 Jika satu mol setiap unsur berikut bertindak balas lengkap dengan gas klorin, unsur

yang manakah akan memerlukan kuantiti gas klorin yang paling banyak ?

A Zink

B Hidrogen

C Argentum

D Aluminium

Larutan argentum nitrat

M N

Elektrod argentum

Na

23

11

Al 27

13

Page 11: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

11

28 Berikut adalah perubahan sifat-sifat yang dikaji bagi unsur dalam kala 3.

I Jejari atom

II Keelektronegatifan

III Sifat keasidan oksida unsur

IV Takat lebur

Manakah antara sifat di atas mengalami peningkatan apabila merentasi kala?

A I dan II sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan III sahaja

D I, II, III dan IV

29 Persamaan kimia di bawah menunjukkan tindak balas di antara sebatian karbonat

unsur Y dan asid hidroklorik cair.

YCO3 (p) + 2HCl (ak) YCl2 (ak) + H2O(ce) + CO2(g)

Apakah jenis ikatan kimia yang terdapat dalam sebatian YCO3,YCl2 dan CO2 ?

Jenis ikatan

YCO3 YCl2 CO2

A Ikatan kovalen Ikatan kovalen Ikatan kovalen

B Ikatan kovalen Ikatan kovalen Ikatan ion

C Ikatan ion Ikatan ion Ikatan kovalen

D Ikatan ion Ikatan ion Ikatan ion

Page 12: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

12

30 Gambar rajah menunjukkan susunan radas bagi mengkaji proses elektrolisis larutan P

menggunakan elektrod karbon.

Antara larutan berikut yang manakah akan menghasilkan enapan logam pada katod ?

A Asid hidroklorik

B Larutan kalium klorida

C larutan natrium klorida

D larutan kuprum(II)klorida

31 Persamaan kimia di bawah menunjukkan tindak balas di antara Q dan R

Q + R Garam + Air

Antara pasangan bahan kimia berikut yang manakah sesuai bagi Q dan R

A Kuprum dan asid hidroklorik

B Kalium karbonat dan asid nitrik

C Natrium klorida dan asid etanoik

D Kuprum(II) oksida dan asid sulfurik

32 Antara bahan komposit berikut yang manakah mempunyai komponen yang betul?

Bahan komposit Komponen

A Konkrit yang diperkukuhkan Konkrit + keluli

B Super konduktor Seramik + karbon

C Gentian optik Kaca + argentum bromida

D Kaca fotokromik 2 jenis kaca yang berlainan indeks biasan

elektrod karbon

Larutan P

Page 13: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

13

33 Gambar rajah di bawah menunjukkan 4 buah bikar yang diisi dengan 4 larutan yang

berbeza. Sekeping pita magnesium yang sama panjang dimasukkan ke dalam setiap bikar

tersebut. Larutan yang manakah menghasilkan tindak balas paling cepat.

34 Apabila kalsium karbonat ditambahkan kepada asid hidroklorik,gas karbon dioksida

dibebaskan. Antara berikut yang manakah keadaan paling sesuai untuk memberikan

kadar pembebasan gas karbon dioksida yang paling tinggi apabila 5 g kalsium karbonat

ditambahkan kepada 50 cm3 asid hidroklorik.

Kalsium karbonat

Kepekatan asid

hidroklorik (mol dm-3)

Suhu tindak balas

(oC)

A serbuk 1.0 30

B serbuk 1.5 40

C ketulan 1.5 40

D ketulan 1.0 30

100 cm3

CH3COOH

2.0 mol dm-3

A

100 cm3 HNO3

1.0 mol dm-3

C

100 cm3 HCl

2.0 mol dm-3

B

200 cm3 HCl

1.0 mol dm-3

D

Page 14: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

14

35 Carta alir menunjukkan beberapa siri tindak balas yang berlaku ke atas sebatian karbon

bermula daripada etanol.

Etanol Etena

Asid Etanoik Etana

Antara proses berikut yang manakah sepadan bagi tindakbalas di atas?

I II III

A Pengoksidaan Pendehidratan Penghidrogenan

B Penukargantian Pengoksidaan Penambahan

C Pengoksidaan Pendehidratan Penukargantian

D Penghidrogenan Penukargantian Pengoksidaan

36 Haba peneutralan bagi tindak balas antara asid etanoik cair dengan larutan kalium

hidroksida adalah lebih kecil dibandingkan dengan haba peneutralan bagi tindak balas

antara asid hidroklorik dengan larutan kalium hidroksida.

Ini disebabkan asid etanoik

A merupakan asid organik

B kehilangan tenaga haba ke persekitaran

C mempunyai satu ion H+ yang diganti oleh ion K+

D menyerap sebahagian tenaga haba untuk pengionannya

37 Persamaan ion di bawah mewakili satu tindak balas redoks

2Fe2+ + Br2 2Fe3+ + 2Br –

Antara pernyataan berikut yang manakah benar?

A Ion ferum(II), Fe2+ diturunkan

B Ion ferum(II), Fe2+ telah dioksidakan

C Air bromin merupakan agen penurunan

D Nombor pengoksidaan bromin berubah daripada +1 kepada +2

38 Kesamaan antara sel kering dengan sel alkali ialah

A bekas zink digunakan sebagai terminal negatif

B rod karbon digunakan sebagai terminal negatif

C ammonium klorida digunakan sebagai elektrolit

D kedua-dua sel tidak mengalami tindak balas redoks

II

III I

Page 15: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

15

39 Berikut adalah satu gambar rajah aras tenaga.

Antara berikut yang manakah benar tentang gambar rajah di atas?

A Tindak balas antara W dan X adalah endotermik

B Tindak balas di atas adalah tindak balas peneutralan

C W dan X mempunyai tenaga yang lebih besar daripada Y dan Z

D Tindak balas antara W dan X membebaskan haba ke persekitaran

40 Rajah di bawah menunjukkan simbol atom unsur Q.

Di dalam kumpulan manakah Q berada pada Jadual Berkala Unsur?

A 1

B 7

C 17

D 18

W + X

Y + Z

ΔH = + a kJ mol-1

Tenaga

Q 19

9

Page 16: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

16

41 Tindak balas antara plumbum(II) nitrat dengan kalium bromida di wakili oleh persamaan

di bawah.

Pb(NO3)2(ak) + 2KBr(ak) PbBr2(p) + 2KNO3(ak)

Jika 10 cm3 larutan plumbum(II) nitrat 1 mol dm-3 ditambah kepada 20 cm3 larutan

kalium bromida 1 mol dm-3, antara ion berikut yang manakah akan terdapat dalam larutan

yang terhasil?

I K+ II Br-

III NO3- IV Pb2+

A I dan II sahaja

B I dan III sahaja

C II dan IV sahaja

D I, II, III dan IV

42 Persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas antara zink dan asid hidroklorik.

2HCl(ak) + Zn(p) ZnCl2(ak) + H2(g)

Isipadu gas hidrogen yang terkumpul direkod berbanding dengan masa. Antara berikut

yang manakah memberikan kadar tindak balas awal yang paling tinggi?

A 10 cm3 asid hidroklorik 2.0 mol dm-3 dan 2 g kepingan zink.

B 20 cm3 asid hidroklorik 2.0 mol dm-3 dan 2 g serbuk zink.

C 20 cm3 asid hidroklorik 1.0 mol dm-3 dan 2 g serbuk zink.

D 30 cm3 asid hidroklorik 1.0 mol dm-3 dan 2 g kepingan zink.

43 Maklumat berikut menunjukkan data satu eksperimen bagi menentukan

haba pembakaran etena.

Berapakah haba pembakaran etena?

Diberi muatan haba tentu air = 4.2 J g-1 oC-1, jisim molekul relatif etena = 28

A 10.5 kJ

B 21.0 kJ

C 168.0 kJ

D 840.0 kJ

Jisim etena = 0.35 g

Isipadu air = 250 cm3

Kenaikan suhu air = 10 ºC

Page 17: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

17

44 Rajah menunjukkan susunan atom unsur X dan atom unsur Y.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan elektron bagi setiap sebatian yang

terbentuk daripada unsur X dan unsur Y?

A

B

C

D

X Y

X Y Y

X Y

+ 2-

Y X

+ 2-

X

+

X Y

+ 2-

Y

+

Page 18: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

18

45 Antara asid berikut, yang manakah boleh melarutkan kesemua 0.01 mol zink dengan

lengkap?

A 50 cm3 asid nitrik 0.2 mol dm-3

B 50 cm3 asid nitrik 0.1 mol dm-3

C 100 cm3 asid hidroklorik 0.2 mol dm-3

D 100 cm3 asid hidroklorik 0.1 mol dm-3

46 Rajah menunjukkan graf jumlah isipadu gas terbebas melawan masa bagi tindak balas

antara pita magnesium dengan asid hidroklorik cair.

Antara pernyataan berikut yang manakah benar?

A Kadar maksimum pembebasan gas ialah pada saat ke 20

B Jumlah isipadu gas yang terkumpul bagi 10 saat pertama ialah ½ V cm3

C Jumlah isipadu gas yang terkumpul dalam eksperimen ini ialah V cm3

D Kadar tindak balas pada saat ke 5 lebih rendah daripada kadar tindak balas pada

saat ke 10

47 Diberi jisim molekul relatif ammonia ialah 17. Ini bermakna 34 g ammonia mempunyai

I 2 mol molekul ammonia

II 2 mol atom nitrogen

III 8 mol atom hidrogen

IV 17 X 6 X 1023 molekul ammonia

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D I, II, III dan IV

5 10 15 20

½V

V

Masa/s

Jumlah

isipadu

gas/cm3

Page 19: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

19

48 Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara serbuk magnesium oksida dengan

asid sulfurik cair.

MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O

Jika 25.0 cm3 asid sulfurik 2.0 mol dm-3 ditambahkan kepada 6.0 g serbuk magnesium

oksida, berapakah jisim serbuk magnesium oksida yang tidak bertindak balas?

Diberikan jisim atom relatif: Mg = 24; O = 16

A 2.0 g

B 3.0 g

C 4.0 g

D 5.0 g

49 Apakah kelebihan bingkai badminton yang dibuat daripada komposit grafit berbanding

dengan bingkai kayu?

I Lebih kuat

II Lebih ringan

III Lebih murah

IV Lebih tahan lama

A I dan IV sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

50 Rajah menunjukkan perubahan SO2 kepada SO3 dan kepada H2SO4.

Nombor pengoksidaan bagi sulfur dalam SO2, SO3 dan H2SO4 ialah

SO2 SO3 H2SO4

A +2 +3 +4

B +2 +3 -4

C +4 -6 +6

D +4 +6 +6

KERTAS SOALAN TAMAT

SO2 SO3 H2SO4

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 20: Kimia SBP SPM 2006

NAMA:.................................................... Tingkatan :..............................

SULIT

4541/2

Kimia

Kertas 2

Ogos

2006

2 ½ jam

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006

KIMIA

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan pada

ruang yang disediakan.

2. Jawab semua soalan daripada

Bahagian A. Tuliskan jawapan anda

dalam ruang yang disediakan

3. Jawab satu soalan daripada Bahagian

B dan satu soalan daripada Bahagian

C.Jawapan kepada bahagian B dan

Bahagian C hendaklah ditulis pada

kertas tulis.

4. Anda diminta menjawab dengan lebih

terperinci untuk Bahagian B dan

Bahagian C. Jawapan mestilah jelas

dan logik. Persamaan, gambar rajah,

jadual, graf dan cara lain yang sesuai

untuk menjelaskan jawapan anda boleh

digunakan.

5. Anda hendaklah menyerahkan kertas

tulis dan kertas tambahan, jika

digunakan bersama-sama dengan

kertas soalan.

6. Penggunaan kalkulator saintifik yang

tidak boleh diprogramkan adalah

dibenarkan.

Bahagian Soalan Markah

penuh

Markah

diperoleh

A

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

B 7 20

8 20

C

9 20

10 20

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

[lihat sebelah

SULIT

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 21: Kimia SBP SPM 2006

2

BAHAGIAN A [ 60 markah ]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit.

1 Jadual 1 di bawah menunjukkan nombor proton dan bilangan elektron bagi zarah T,

U,V,W dan X.

Zarah Nombor proton Bilangan elektron

T 3 3

U 11 10

V 6 6

W 17 17

X 10 10

JADUAL 1

Dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam Jadual 1 jawab soalan berikut :

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan nombor proton?

...............................................................................................................................................

[1 markah ]

(b) (i) Tuliskan formula ion bagi zarah U

....................................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Nyatakan saiz atom T berbanding saiz atom U.

....................................................................................................................................

[1 markah ]

(iii) Jelaskan jawapan anda di (b)(ii)

....................................................................................................................................

[1 markah ]

(c) U boleh berpadu dengan W membentuk satu sebatian.

(i) Nyatakan jenis zarah dalam sebatian yang terbentuk

....................................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Lukiskan gambar rajah susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk

[2 markah ]

Page 22: Kimia SBP SPM 2006

3

(d) Mengapa X wujud sebagai zarah monoatom?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[1 markah ]

(e) V berpadu dengan W membentuk sebatian yang mempunyai takat didih yang rendah.

Terangkan.

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

[2 markah ]

2 Satu eksperimen tindak balas oksida kuprum dengan hidrogen untuk menentukan formula

empirik oksida logam tersebut telah dijalankan di dalam makmal. Data yang diperolehi

dicatatkan dalam Jadual 2 .

Perkara Jisim(g)

Tabung pembakaran + kertas asbestos 36.20

Tabung pembakaran + kertas asbestos + oksida kuprum 39.40

Tabung pembakaran + kertas asbestos + kuprum 38.76

JADUAL 2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik?

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(b) Lukiskan gambar rajah susunan radas untuk menjalankan eksperimen di atas.

[2 markah]

Page 23: Kimia SBP SPM 2006

4

(c) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen tersebut.

……………………………………………………………………………………...

[1 markah]

(d) Berdasarkan data yang diperolehi,

(i) hitungkan jisim kuprum dan jisim oksigen yang bertindak balas.

[1 markah]

(ii) hitungkan nisbah mol bagi atom kuprum kepada atom oksigen.

Diberi jisim atom relatif Cu = 64, O = 16

[1 markah]

(iii) tentukan formula empirik bagi oksida kuprum.

[1 markah]

(e) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas oksida kuprum dengan gas hidrogen.

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(f) Adakah formula empirik oksida logam magnesium boleh ditentukan melalui

kaedah eksperimen di atas? Berikan sebabnya.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[2 markah]

Page 24: Kimia SBP SPM 2006

5

3 Rajah 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan kuprum(II)

sulfat 1.0 mol dm-3 dengan menggunakan elektrod-elektrod kuprum. Proses elektrolisis

ini dijalankan selama 20 minit.

(a) Tuliskan formula bagi semua kation yang hadir dalam larutan kuprum(II) sulfat.

…………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

(b) Merujuk kepada elektrod kuprum X,

(i) nyatakan satu pemerhatian.

......…………………………………………………………………………………..

[1 markah]

(ii) tuliskan setengah persamaan tindak balas yang berlaku

......…………………………………………………………………………………..

[1 markah]

(iii) nyatakan proses kimia yang berlaku.

.......………………………………………………………………………………....

[1 markah]

RAJAH 3

A

Larutan

kuprum(II) sulfat

Elektrod kuprum

X

Elektrod kuprum

Y

Page 25: Kimia SBP SPM 2006

6

(c) Selepas eksperimen ini dijalankan, didapati tiada perubahan pada keamatan warna biru

larutan kuprum(II) sulfat. Terangkan mengapa.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(d) Elektrolisis ini diulangi dengan menggantikan kedua-dua elektrod kuprum dengan

elektrod-elektrod karbon.

(i) Namakan hasil yang terbentuk di elektrod karbon Y

…………………………………………………………………………………..

[1 markah]

(ii) Huraikan satu ujian untuk mengesahkan hasil di elektrod karbon Y

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

[2 markah]

(e) Susunan radas dalam Rajah 3 boleh digunakan untuk penyaduran sudu besi dengan logam

kuprum. Pada elektrod yang manakah sudu besi perlu diletakkan?

…………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

Page 26: Kimia SBP SPM 2006

7

4 Rajah 4 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji tindak balas di antara

satu asid kuat dan satu alkali kuat.

RAJAH 4

25.0 cm3 suatu larutan kalium hidroksida dituang ke dalam sebuah kelalang kon.

Beberapa titis metil jingga ditambah kepadanya. Larutan dalam kelalang kon

kemudian dititratkan dengan larutan asid sulfurik 0.1 mol dm-3

.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan alkali kuat ?

……………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………….......................

[2 markah]

(b) Cadangkan satu radas yang boleh digunakan untuk menyukat 25.0 cm3 larutan

kalium hidroksida dengan tepat.

………………………………………………………………………......................

[1 markah ]

(c) Apakah fungsi metil jingga dalam eksperimen ini

.

………………………………………………………………………......................

[1 markah ]

Asid sulfurik, 0.1 mol dm-3

25 cm3 larutan kalium hidroksida

+

metil jingga

Page 27: Kimia SBP SPM 2006

8

(d) ( i) Namakan jenis tindak balas yang berlaku.

...………………………………………………………………...........................

[1 markah ]

( ii) Tuliskan satu persamaan kimia bagi tindak balas ini.

…………………………………………………………………...........................

[1 markah ]

(iii) Nyatakan perubahan warna larutan dalam kelalang kon semasa takat akhir

proses peneutralan tercapai.

.………………………………………………………………...........................

[1 markah ]

(e) Dalam eksperimen ini, 20.0 cm3 asid sulfurik diperlukan untuk mencapai takat

akhir.

(i) Hitungkan bilangan mol asid sulfurik yang telah digunakan

[1 markah]

(ii) Hitungkan bilangan mol kalium hidroksida yang terdapat dalam kelalang kon.

[2 markah]

Page 28: Kimia SBP SPM 2006

9

5. Rajah 5 menunjukkan carta alir bagi beberapa siri tindak balas penukaran yang

dijalankan terhadap Bahan P.

RAJAH 5

Berpandukan Rajah 5 jawab soalan-soalan berikut.

(a) (i) Namakan bahan P.

...................................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Namakan tindak balas I untuk menghasilkan bahan Q

...................................................................................................................................

[1 markah ]

(iii)Nyatakan fungsi asid sulfurik pekat dalam tindak balas I

...................................................................................................................................

[1 markah ]

(b) (i) Namakan bahan Q

...................................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Nyatakan satu kegunaan bahan Q

...................................................................................................................................

[1 markah ]

Bahan P,

C3H8O

Bahan R

C3H6

Asid etanoik

+

asid sulfurik pekat

Panaskan

Bahan Q

Berbau wangi

Serpihan

porselin

Air bromin

Bahan S

C3H6Br2

I

II

III

Page 29: Kimia SBP SPM 2006

10

(c) Lukiskan gambar rajah berlabel bagi susunan radas yang boleh digunakan untuk

menghasilkan Tindak balas II.

[2 markah ]

(d) Lukiskan formula struktur Sebatian S dan namakan mengikut sistem IUPAC.

[2 markah ]

(e) Nyatakan pemerhatian dalam tindak balas III

....................................................................................................................................

[1 markah ]

Page 30: Kimia SBP SPM 2006

11

6 Rajah 6 menunjukkan carta alir bagi pembentukan Garam A daripada Proses X dan

Proses Y .

RAJAH 6

(a) Namakan

(i) Proses X : ....................................................................................................

(ii) Proses Y : .....................................................................................................

[2 markah ]

(b) (i) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penghasilan sulfur trioksida

dalam Proses X

.............................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Namakan mangkin yang digunakan dalam Proses X

..............................................................................................................................

[1 markah ]

(c) (i) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penghasilan ammonia dalam

Proses Y

.............................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Nyatakan suhu dan tekanan yang optimum bagi Proses Y

.............................................................................................................................

[1 markah ]

Sulfur Sulfur dioksida Sulfur trioksida

Asid sulfurik

Proses

X

Nitrogen

Ammonia Proses

Y

Garam A

Hidrogen

Page 31: Kimia SBP SPM 2006

12

(d) (i) Namakan garam A

.......................................................................................................................

[1 markah ]

(ii) Tuliskan formula garam A

..........................................................................................................................

[ 1 markah]

(ii) Hitungkan peratus nitrogen dalam garam A .

Diberi jisim atom relatif H = 1, N = 14 , O = 16, S = 32

[1 markah ]

(e) Berikan satu kegunaan asid sulfurik.

...................................................................................................................................

[1 markah ]

Page 32: Kimia SBP SPM 2006

13

Bahagian B ( 20 markah )

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian B ialah 30 minit.

7. Jadual 7 menunjukkan susunan elektron bagi unsur K, L, M dan N.

Unsur Susunan elektron

K 2.1

L 2.8.1

M 2.8.7

N 2.4

JADUAL 7

(a) Bandingkan kereaktifan unsur K dan L semasa bertindakbalas dengan air.

Jelaskan jawapan anda.

[4 markah ]

(b) Nyatakan jenis ikatan dan terangkan bagaimana ikatan terbentuk antara

(i) L dan M

(ii) M dan N

[12 markah ]

(c) Beri dua sifat fizik sebatian yang terbentuk dalam (b)(i)

[2 markah ]

(d) Unsur X berada di dalam kumpulan 8 dan kala 4 dalam Jadual Berkala Unsur.

Nyatakan dua ciri istimewa bagi unsur X

[2 markah ]

8 (a) (i) Nyatakan tiga jenis tindak balas bagi penyediaan garam terlarutkan selain daripada

garam kalium, natrium atau ammonium.

[3 markah]

(ii) Bagi setiap jenis tindak balas yang anda nyatakan di (a)(i), tuliskan satu persamaan

kimia untuk garam yang disediakan.

[3 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen untuk menyediakan hablur garam magnesium sulfat di

dalam makmal. Dalam huraian anda sertakan persamaan kimia bagi tindak balas yang

terlibat.

[10 markah]

(c) Huraikan secara ringkas bagaimana anda menjalankan satu ujian kimia untuk

membezakan antara larutan magnesium nitrat dan magnesium klorida.

[4 markah]

Page 33: Kimia SBP SPM 2006

14

Bahagian C ( 20 markah )

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian C ialah 30 minit

9

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengoksidaan dan penurunan berdasarkan

pemindahan elektron.

[2 markah]

(b)

Dengan memilih suatu contoh tindak balas peneutralan, buktikan pernyataan di

atas berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan.

[4 markah]

(c ) Melalui tindak balas redoks ion ferum(II) boleh ditukarkan kepada ion ferum(III).

Dengan menggunakan bahan yang sesuai huraikan eksperimen bagaimana

penukaran di atas boleh dilakukan. Dalam huraian anda sertakan pemerhatian,

persamaan ion, proses redoks yang terlibat serta nyatakan bagaimana anda

mengesahkan hasil yang terbentuk.

[14 markah]

Tindak balas redoks melibatkan pemindahan elektron dan perubahan

nombor pengoksidaan bahan.

Tindak balas peneutralan bukan tindak balas redoks.

Page 34: Kimia SBP SPM 2006

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pelita

mengandungi

hidrokarbon M

Termometer

100 cm3 air

Bikar

10 (a) Rajah 10 menunjukkan gambar rajah susunan radas untuk menjalankan satu

eksperimen menentukan haba pembakaran suatu cecair hidrokarbon M.

Jisim molekul relatif hidrokarbon M ialah 86.

Diberi muatan haba tentu air = 4.2 J g-1 ºC-1, ketumpatan air = 1 g cm-3

RAJAH 10

(i) Nyatakan 2 kesalahan susunan radas dalam gambar rajah di atas. [2 markah]

(ii) Jika kenaikan suhu air ialah 50 ºC, hitung haba yang dibebaskan daripada

pembakaran cecair hidrokarbon M. [1 markah]

(iii) Didapati jisim cecair hidrokarbon M yang terbakar ialah 1.72 g. Dengan

menggunakan maklumat dari (a)(ii) hitung haba pembakaran cecair

hidrokarbon M. [3 markah]

(b) Alkohol merupakan satu sumber bahan api alternatif untuk menggantikan petrol

di masa hadapan. Contoh alkohol ialah metanol, etanol, propanol dan butanol.

Huraikan suatu eksperimen di dalam makmal untuk menentukan haba

pembakaran satu contoh alkohol yang dinamakan. Dalam huraian anda nyatakan

senarai radas dan bahan, gambar rajah susunan radas, kaedah eksperimen dan

perhitungan haba pembakaran alkohol.

Diberi Jisim Atom Relatif: bagi C = 12; H = 1; O =16

[14 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 35: Kimia SBP SPM 2006

KIMIA

Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

4541/3

Kimia

Kertas 3

Ogos

2006

1 ½ jam

Nama: ………………………………………………. Ting: ………….

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006

1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada

ruangan yang disediakan.

2. Calon dikehendaki menjawab semua

soalan.

3. Calon dikenhendaki membaca maklumat

yang terdapat di halaman 2.

Untuk kegunaan pemeriksa

Soalan Markah

Penuh

Markah

Diperolehi

1 21

2 12

3

Respons

15

Laporan

2

Jumlah 50

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 36: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

2

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga soalan. Jawab semua soalan

2. Tuliskan jawapan bagi Soalan 1 dan Soalan 2 dalam ruang yang disediakan dalam

kertas soalan.

3. Tuliskan jawapan bagi Soalan 3 pada halaman bergaris di bahagian akhir kertas soalan

ini dengan terperinci. Anda boleh menggunakan persamaan, gambar rajah, jadual, graf

dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.

4. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.

5. Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan

sebaliknya.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

kurungan.

8. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Soalan 1 dan Soalan 2 ialah 45 minit dan

Soalan 3 ialah 45 minit.

9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

10. Serahkan semua kertas jawapan anda di akhir peperiksaan.

Pemberian Markah:

Skor Penerangan

3 Cemerlang: Respons yang paling baik

2 Memuaskan: Respons yang sederhana

1 Lemah: Respons yang kurang tepat

0 Tiada respons atau respons salah

Page 37: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

3

1 Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan kepekatan

larutan asid hidroklorik. Eksperimen dijalankan dengan mentitratkan larutan asid

hidroklorik dari buret kepada 25.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.10 mol dm-3

menggunakan penunjuk fenolftalein.

Rajah di bawah menunjukkan bacaan awal dan bacaan akhir buret bagi tiga

pentitratan yang telah dijalankan.

..................... ......................... .......................... .......................

........................ ..........................

Pentitratan II

29

Pentitratan I

Bacaan awal Bacaan akhir

27

28

4

2

3

4 4 29

Bacaan awal Bacaan akhir

39

40

4

15

16

4 17 41

Pentitratan III

Bacaan awal Bacaan akhir

46

47

4

22

23

4 24 48

Page 38: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

4

(a) Perubahan warna penunjuk fenolftalein berlaku pada takat akhir

titratan.

(i) Nyatakan perubahan warna tersebut.

......................................................................................................

[3 markah]

(ii) Nyatakan inferens yang boleh dibuat berdasarkan jawapan

anda di (a) (i)

......................................................................................................

......................................................................................................

[3 markah]

(iii) Apakah yang dimaksudkan dengan takat akhir titratan

.....................................................................................................

......................................................................................................

[3 markah]

(b) Bina satu jadual dan rekodkan bacaaan awal buret, bacaan akhir buret

dan isipadu asid hidroklorik yang terlibat dalam eksperimen tersebut.

[3 markah]

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

1 (a)(i)

1(a)(ii)

1(a)(iii)

1 (b)

Page 39: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

5

(c) Hitungkan kepekatan larutan asid hidroklorik yang digunakan dalam

eksperimen itu

[3 markah]

(d) Jika titratan ini diulangi dengan menggunakan asid sulfurik, 0.10 mol dm-3

bagi menggantikan larutan asid hidroklorik dengan keadaan yang lain

adalah sama, ramalkan isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk

mencapai takat akhir.

Nyatakan sebab bagi ramalan anda.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… [3 markah]

(e) Kelaskan ion yang terdapat dalam larutan natrium hidroksida dan

larutan asid hidroklorik yang digunakan dalam eksperimen itu kepada

ion positif dan ion negatif.

[3 markah]

Jumlah

1 (d)

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

1 (c)

1 (e)

Page 40: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

6

2 Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen bagi mengkaji kesan

kepekatan ke atas kadar tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan

asid sulfurik 1.0 mol dm-3.

Eksperimen dijalankan dengan mencampurkan larutan natrium tiosulfat dan

larutan asid sulfurik dalam kelalang kon 250 cm3 dan diletakkan di atas tanda

‘X’ pada sehelai kertas putih seperti ditunjukkan dalam Rajah 2. Pada masa

yang sama jam randik dimulakan. Masa diambil sebaik sahaja tanda ‘X’ tidak

boleh kelihatan.

Eksperimen dijalankan sebanyak lima kali dengan menggunakan kepekatan

larutan natrium tiosulfat yang berbeza, sementara keadaan lain dikekalkan sama.

Rajah 2

Jadual 2.1 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.

Eksperimen

Kepekatan larutan

natrium tiosulfat / mol dm-3

Masa / s

Error! / s-1

1 0.20 20

2 0.16 25

3 0.12 36

4 0.08 50

5 0.04 95

Jadual 2.1

(a) (i) Lengkapkan Jadual 2.1

(ii) lukiskan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan Error!

pada kertas graf yang disediakan.

[3 markah]

Tanda “X”

Kertas putih

Larutan natrium tiosulfat

+ asid sulfurik

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

2 (a)

Page 41: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

7

(b) Berdasarkan graf di (a), nyatakan hubungan antara kadar tindak balas

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Page 42: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

8

dengan kepekatan bahan tindak balas

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

[3 markah]

(c) Nyatakan semua pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen itu

Pemboleh ubah yang dimanipulasikan

.......................................................................................................................

Pemboleh ubah yang bergerak balas

.......................................................................................................................

Pemboleh ubah yang dimalarkan

.......................................................................................................................

[3 markah]

(d) Nyatakan hipotesis dalam eksperimen ini

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

[3 markah]

3

Merujuk kepada pernyataan di atas, rancangkan satu eksperimen dalam makmal

untuk membandingkan kekenyalan getah tervulkan dengan getah tak tervulkan.

Perancangan anda hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:

(a) Tujuan eksperimen

(b) Semua pemboleh ubah yang terlibat

(c) Senarai bahan dan alat radas

(d) Prosedur

(e) Penjadualan data

[17 markah]

SOALAN TAMAT

Getah asli bersifat lembut dan kurang kenyal jika dibandingkan

dengan getah tervulkan

2 (c)

2 (d)

Jumlah

Jumlah

2 (b)

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 43: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

9

RUANG UNTUK JAWAPAN

Bahagian :………………………………. No Soalan :………………

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Page 44: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

10

RUANG UNTUK JAWAPAN

Bahagian :………………………………. No Soalan :………………

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

RUANG UNTUK JAWAPAN

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Page 45: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/3

SULIT

11

Bahagian :………………………………. No Soalan :………………

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Page 46: Kimia SBP SPM 2006

SULIT 4541/1/2/3

4541/1

Kimia

Kertas 1

Ogos

2006

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

______________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006

KIMIA

Peraturan pemarkahan kertas 1, 2 dan 3

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 22 halaman bercetak.

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 47: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2

Kertas 1

1 B 21 D 41 B

2 A 22 D 42 B

3 D 23 D 43 D

4 C 24 B 44 C

5 D 25 B 45 C

6 C 26 D 46 C

7 D 27 D 47 A

8 B 28 B 48 C

9 B 29 C 49 C

10 C 30 D 50 D

11 B 31 D

12 B 32 A

13 A 33 B

14 A 34 B

15 C 35 A

16 B 36 D

17 A 37 B

18 C 38 A

19 C 39 A

20 A 40 C

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 48: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

3

Kertas 2-Bahagian A

1. 1. (a) Nombor proton ialah bilangan proton dalam satu atom unsur 1

(b) (i) U+ 1

(ii) Saiz atom T lebih kecil dari saiz atom U atau sebaliknya 1

(iii) Bilangan petala berisi elektron atom T sedikit berbanding

atom U /Bilangan petala berisi elektron atom T ada 2,

atom U ada 3 1

(c) (i) Ion 1

(ii)

[Bilangan elektron setiap petala betul dan label atom unsur] 1

[Cas ditunjukkan betul ] 1

(d) Atom X mempunyai 8 elektron di petala terluar// Atom X telah

mencapai susunan elektron oktet/stabil 1

(e) Daya tarikan antara molekul/zarah dalam sebatian adalah lemah 1

Sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara

molekul/zarah 1

10 markah

2 (a) Formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas bilangan setiap atom

unsur dalam suatu sebatian 1

(b)

- gambar rajah berfungsi 1

- berlabel ( oksida kuprum, gas hidrogen kering dan panaskan) 1

(c) -Pastikan semua udara dikeluarkan sebelum oksida logam dipanaskan

- Aliran gas hidrogen di teruskan semasa penyejukan kuprum

Mana-mana satu 1

Oksida kuprum

Gas hidrogen kering

Nyalaan hidrogen

berlebihan

Panaskan

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 49: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

4

(d)(i) - jisim kuprum : 38.76 – 36.20 = 2.56g

- jisim oksigen : 39.40 – 38.76 = 0.64g

Perhitungan + jisim berunit 1

(ii) Cu : O

2.56/64 : 0.64/16 1

0.04 : 0.04

1 : 1

(iii) CuO 1

(e) CuO + H2 H2O + Cu 1

(f) Tidak boleh. 1

Magnesium lebih reaktif daripada hidrogen.// Magnesium berada di atas

Hidrogen dalam Siri Kereaktifan 1

10 markah

3.

a Cu2+, H+ / H3O+ 1

b(i) Logam perang terenap//Jisim elektrod kuprum bertambah 1

b(ii) Cu2+ + 2e → Cu 1

b(iii) Penurunan/ Nyahcas 1

c Bilangan ion kuprum(II) yang dinyahcas di katod adalah sama dengan

bilangan ion kuprum(II) yang terbentuk di anod

Kepekatan ion kuprum(II) di dalam larutan tidak berubah

1

1

d(i) Gas oksigen 1

d(ii) Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji

Kayu uji berbara akan menyala

1

1

(e) Bahagian X/ katod 1

10 markah

Page 50: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

5

4. (a) 1.Alkali / bahan kimia yang mengion/mencerai dengan lengkap dalam air 1

2.untuk menghasilkan ion-ion hidroksida yang berkepekatan tinggi. 1

(b) Pipet 25cm3/ buret 1

(c) Sebagai penunjuk / untuk menentukan takat akhir . 1

(d) (i) Peneutralan 1

(ii) 2KOH + H2SO4 K2SO4 + 2H2O 1

(iii) kuning kepada jingga 1

(e) (i) Bilangan mol asid yang telah digunakan = 0. 1 x 20.0

1000

= 0.002 mol 1

(ii) Daripada persamaan,

1 mol asid sulfurik meneutralkan 2 mol kalium hidroksida. 1

0.002 mol asid sulfurik meneutralkan 2 x 0.002 mol kalium hidroksida = 0.004 mol

bilangan mol kalium hidroksida dalam kelalang kon = 0.004 mol 1

10 markah

5 . (a) (i) propanol 1

(ii) pengesteran 1

(iii) sebagai mangkin 1

(b) (i) propil etanoat 1

(ii) pelarut / perisa / pewangi 1

(c) Radas [pendehidratan alkohol] berfungsi 1

Label – wul kaca dibasahi dengan propanol

- panaskan dengan kuat

- serpihan porselin 1

(d) 1,2-dibromopropana 1

1

(e) Warna perang air bromin dilunturkan/menjadi tak berwarna 1

10 markah

H H H

- C – C – C ─

H Br Br

H H

Page 51: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

6

6. (a) (i) Proses Sentuh 1

(ii) Proses Haber 1

(b) (i) 2SO2 + O2 → 2SO3 1

(ii) Vanadium pentoksida / Vanadium (V) oksida 1

(c) (i) N2 + 3H2 → 2NH3 1

(ii) Suhu 450oC

Tekanan 200atm 1

(d) (i) Ammonium sulfat 1

(ii) (NH4)2SO4 1

(iii) Peratus Nitrogen = 21.2% 1

(e) Pembuatan baja kimia/elektrolit / pembuatan detergen /

pigmen cat 1

10 markah

Page 52: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

7

Kertas 2- Bahagian B

7. (a) 1. L lebih reaktif daripada K// K kurang reaktif daripada L 1

2. Saiz atom L lebih besar dari saiz atom K atau sebaliknya 1

3. Daya tarikan nukleus terhadap elektron valens dalam atom

L lebih lemah berbanding dalam atom K 1

4. Elektron valens mudah dilepaskan/didermakan dalam atom

L berbanding dalam atom K 1 4

(b) (i)

1. Ikatan yang terbentuk ialah ikatan ion 1

2. Untuk mencapai susunan elektron oktet 1

3. Satu atom L menderma satu elektron membentuk ion L+ 1

4. L → L+ + e- 1

5. Satu atom M menerima satu elektron membentuk ion M- 1

6. M + e- → M- 1

7. ion L+ dan ion M- ditarik oleh daya tarikan elektrostatik

yang kuat// gambar rajah 1 7

(ii)

1. Ikatan yang terbentuk ialah ikatan kovalen 1

2. Untuk mencapai susunan elektron oktet 1

3. Atom N berkongsi sepasang elektron dengan atom M 1

4. Atom N menyumbang 4 elektron dan atom M menyumbang

1 elektron untuk dikongsikan //gambar rajah 1

5. Satu atom N berpadu dengan 4 atom M membentuk sebatian

NM4// gambar rajah 1 5

(c) 1. Takat lebur / takat didih tinggi

2. Boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan lebur

/akueus

3. Larut dalam air //Tidak larut dalam pelarut organik

(mana-mana dua) 2

(d) 1. Menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza

2. Sebagai mangkin

3. Membentuk ion atau sebatian berwarna

4. Membentuk ion kompleks

(mana-mana dua) 2

20

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 53: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

8

8 (a) (i) 1. Tindak balas asid dengan oksida bes(hidroksida, oksida logam) 1

2. Tindak balas asid dengan logam 1

3. Tindak balas asid dengan karbonat 1 3

(ii) (Contoh jawapan mengikut jenis tindak balas yang diberi di (a)(i))

1. 2HCl + MgO → MgCl2 + H2O 1

2. 2HNO3 + Zn → Zn(NO3)2 + H2 1

3. 2HNO3 + MgCO3 → Mg(NO3)2 + H2O + CO2 1 3

(b) [Senarai bahan kimia - 1 markah]

[Senarai alat radas - 1 markah]

[Kaedah - 7 markah]

[Persamaan - 1 markah]

Contoh jawapan :

1. Serbuk magnesium/magnesium oksida(Hidroksida, karbonat)

dan asid sulfurik 1

2. Bikar(bekas yang sesuai), corong turas, kertas turas 1

3. [20 – 300] cm3 asid sulfurik [0.5 – 2.0 ] mol dm-3 dituangkan ke dalam

bikar (bekas yang sesuai) 1

4. Serbuk magnesium ditambahkan ke dalam asid sulfurik 1

5. sehingga tidak larut/sehingga berlebihan/sehingga tiada pembuakan 1

6. Turaskan 1

7. Hasil turasan dipanaskan sehingga tepu(pekat, satu pertiga isipadu larutan

tertinggal) 1

8. [Sejukkan] dan turaskan 1

9. Hablur dikeringkan dengan kertas turas/dimasukkan ke dalam ketuhar/

ditekan antara kertas turas 1

10. Persamaan: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 1 10

(c) 1. Isikan kedua-dua larutan dalam 2 tabung uji berasingan 1

2. Tambahkan beberapa titis larutan plumbum(II) nitrat/argentum nitrat

kepada kedua-dua larutan 1

3. Jika tiada perubahan menunjukkan larutan magnesium nitrat 1

4. Jika mendakan putih terbentuk menunjukkan larutan magnesium sulfat 1 4

atau [ujian cincin perang untuk nitrat]

1. Isikan kedua-dua larutan dalam 2 tabung uji berasingan 1

2. [Tambahkan] asid sulfurik cair, larutan ferum(II) sulfat, asid sulfurik

pekat kepada setiap tabung uji 1

3. [Teknik] contoh: tambah asid dengan perlahan/jangan goncang 1

4. Membentuk cincin perang menunjukkan magnesium nitrat/tiada cincin

perang menunjukkan magnesium sulfat 1 4

Jumlah 20

Page 54: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

9

Kertas 2- Bahagian C

9

(a) 1.Pengoksidaan –tindak balas melibatkan kehilangan elektron

2. Penurunan – tindak balas menerima elektron

1

1 2

(b) Nyatakan contoh tindak balas // persamaan kimia

Mengira nombor pengoksidaan setiap unsur dalam bahan

Mengira nombor pengoksidaan setiap unsur dalam hasil tindak balas

Menyatakan tiada perubahan nombor pengoksidaan – bukan redoks

Contoh:

1. Tindak balas peneutralan larutan natrium hidroksida dan asid

Hidroklorik

Atau persamaan

. NaOH + HCl → NaCl + H2O

2 . (+1)(-2) (+1) (+1)(-1)

3. (+1)(-1) (+1)(-2)

4. Nombor pengoksidaan setiap bahan tidak berubah – bukan redoks

1

1

1

1 4

(c) Kaedah:

1. Masukkan 2 cm3 larutan ferum(II) sulfat ke dalam tabung uji

2. Tambahkan air bromin(agen pengoksidaan yang sesuai) titis

demi titis sehingga tiada perubahan

3. Goncangkan dan hangatkan perlahan-lahan

4. Larutan natrium hidroksida dicampurkan

1. Warna perang air bromin menjadi tidak warna(pemerhatian

yang sepadan dengan agen pengoksidaan yang digunakan)

2. Warna larutan berubah daripada hijau muda kepada kuning

keperangan.

3. Mendakan perang dengan larutan natrium hidroksida

mengesahkan kehadiran ion Fe3+

4. Fe2+ → Fe3+ + e

5. ion Fe2+ dioksidakan kepada ion Fe3+

6. kerana kehilangan elektron

7. Br2 + 2e → 2Br - / persamaan untuk agen pengoksidaan

8. Bromin diturunkan kepada ion bromida/Br –

9. kerana menerimaan elektron.

10. 2 Fe2+ + Br2 → 2Br - + Fe3+/ persamaan yang sepadan

dengan agen pengoksidaan yang digunakan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 14

Jumlah 20 markah

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 55: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

10

10 10 (a)(i) -termometer sepatutnya tegak dan bukannya condong

- bebuli termomemeter tidak boleh menyentuh dasar bekas

-sepatutnya bekas logam dan bukan bikar digunakan

- tiada pengadang angin

- api dari pelita tidak menyentuh dasar bekas

- menggunakan kasa dawai

Mana-mana 2 2 2

(ii) Haba yang dibebaskan = haba yang diserap air

= mcØ

= 100 X 4.2 X 50

= 21000 J @ 21 kJ 1 1

(iii) Bil. Mol M = 1.72/86 = 0.02 mol 1

0.02 mol Y membebaskan 21 kJ haba 1

Maka, 1 mol Y akan membebaskan 21/0.02 = 1050 kJ haba 1 3

(b) Senarai radas dan bahan: termometer, bekas logam, pelita, tungku kaki

tiga, bongkah kayu, segi tiga tanah liat, pengadang angin, air dan mana-

mana satu alkohol(metanol, etanol, propanol dan butanol) 1

Gambar rajah berfungsi 1

Label betul 1

Air

Bekas logam

Termometer

Pelita berisi

alkohol

Pengadang angin

Page 56: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

11

Kaedah:

1 (100-200) cm3 air disukat dengan menggunakan silinder penyukat,

dimasukkan ke dalam bekas logam. 1

2 Masukkan termometer ke dalam air dan suhu awal direkodkan 1

3 Sebuah pelita diisi dengan metanol, ditimbang dan jisimnya direkodkan1

4 Kedudukan pelita dilaraskan supaya nyalaannya menyentuh dasar

bekas logam. 1

5 Pelita dinyalakan. 1

6 Apabila suhu air meningkat sebanyak (25-50) ºC, nyalaan pelita

dipadamkan. Bacaan tertinggi termometer direkodkan. 1

7 Dengan serta merta pelita berisi metanol ditimbang dan jisimnya

dicatatkan. 1

8. Keputusan:

Jisim pelita berisi metanol sebelum pembakaran : A g

Jisim pelita berisi metanol selepas pembakaran : B g

Suhu awal air : T1 ºC

Suhu tertinggi air : T2 ºC 1

9. Jisim metanol yang terbakar : (A-B) = C g

Kenaikan suhu air : T2 – T1 =T3ºC 1

10. Jisim molekul relatif metanol, CH3OH :

12 + 4(1) + 16 = 32 1

11. Haba pembakaran metanol,ΔH = 1 14

JUMLAH: 20 MARKAH

SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 2 TAMAT

1000

(32/C X 100 X 4.2 X T3) kJ mol-1

Page 57: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

12

KERTAS 3

1 (a) (i)

Skor Penerangan

3

[Dapat memberikan warna penunjuk fenolftalein dengan tepat]

Contoh jawapan: Merah jambu kepada tanpa warna / hampir tanpa warna

2

[Dapat memberikan warna penunjuk fenolftalein dengan kurang tepat]

Contoh jawapan:

Berubah kepada tanpa warna / hampir tanpa warna

1

[Dapat menyatakan idea tentang warna penunjuk fenolftalein]

Contoh jawapan: Warna larutan berubah

0 Tidak memberi respons atau respons salah.

1 (a) (ii)

Skor Penerangan

3

[Dapat menyatakan inferens yang lengkap berdasarkan

pemerhatian]

Contoh jawapan: semua ion hidroksida/NaOH telah dineutralkan oleh ion

hidrogen/HCl // Tindak balas peneutralan telah lengkap berlaku

2

[Dapat menyatakan inferens yang kurang lengkap berdasarkan

pemerhatian]

Contoh jawapan:

Alkali dineutralkan oleh asid // Peneutralan telah berlaku //

Tiada ion OH- dalam kelalang kon.

1

[Dapat menyatakan idea tentang perubahan warna]

Contoh jawapan:

Garam/natrium klorida dan air terhasil // tindak balas peneutralan

0 Respon salah / Tiada respon

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 58: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

13

1 (a) (iii)

Skor Penerangan

3

[Dapat menyatakan maksud takat akhir yang lengkap berdasarkan

pemerhatian]

Contoh jawapan: Takat proses peneutralan di mana penunjuk fenolftalein bertukar

warna daripada merah jambu kepada tanpa warna

2

[Dapat menyatakan maksud takat akhir yang kurang tepat

berdasarkan pemerhatian]

Contoh jawapan: Takat proses peneutralan di mana penunjuk bertukar warna //

Takat di mana asid yang ditambah adalah secukupnya untuk

meneutralkan semua alkali.

1

[Dapat menyatakan idea tentang maksud takat akhir]

Contoh jawapan: Takat di mana penunjuk bertukar warna // takat peneutralan

0 Respon salah / Tiada respon

1 (b)

Skor Penerangan

3

[Dapat membina jadual dan mengisi jadual dengan tepat]

Contoh jawapan:

Titratan I II III

Bacaan akhir buret /cm3 28.10 40.40 47.40

Bacaan awal buret /cm3 3.30 15.70 23.10

Isipadu asid /cm3 24.80 24.70 24.30

Bacaan dicatat dengan 2 titik perpuluhan dan berunit

2

[Dapat membina jadual dan mengisi jadual dengan bacaan kurang tepat]

Bacaan dicatat 1 titik perpuluhan/tidak berunit

1

[Dapat menunujukkan idea tentang membina dan mencatat bacaan]

0 Tidak memberi respons atau respons salah.

Page 59: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

14

1 (c)

Skor Penerangan

3

[Dapat menuliskan persamaan tindak balas dan menunjukkan langkah-

langkah penghitungan dengan betul]

Contoh jawapan:

Langkah 1 : menulis persamaan terlibat

HCl + NaOH NaCl + H2O

Langkah 2 : Menghitung bilangan mol NaOH

Bilangan mol NaOH = 25 x 0.1 = 0.0025 mol

1000

Langkah 3 : Menghitung kemolaran HCl

Bil mol NaOH = Bil mol HCl

Isi padu purata HCl = 24.80 + 24.70 + 24.30 // 24.60 cm3

3

Kemolaran HCl = 1000 x 0.0025 // 0.10 mol dm-3

24.60

Atau menggunakan rumus (Langkah 2 dan Langkah 3)

MaVa = 1

MbVb

Ma = 0.10 X 25.0 // 0.10 mol dm-3

24.60

2

Dapat menunjukkan langkah-langkah penghitungan dengan kurang

lengkap

Contoh jawapan

Menunjukkan langkah 2 dan langkah 3 // menggunakan rumus

1

Dapat menyatakan mana-mana satu langkah dengan betul

0

Tidak memberi respons atau respons salah.

Page 60: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

15

1 (d)

Skor Penerangan

3

[Dapat meramal dan menyatakan sebab dengan tepat]

Contoh jawapan:

24.60 cm3 // 12.30 cm3 // ½ drp nilai isi padu asid HCl

2

Asid sulfurik adalah asid dwibes sementara asid hidroklorik

adalah monobes.// pengionan 1 mol asid sulfurik

menghasilkan 2 mol ion H+ tetapi pengionan 1 mol HCl

menghasilkan 1 mol ion H+ // menunjukkan pengiraan

2

[Dapat meramal dengan betul dengan alasan yang kurang tepat]

Contoh alasan kurang tepat

Pengionan asid sulfurik menghasilkan ion H+ lebih banyak

1

[Dapat meramal dengan betul tanpa alasan]

0 Respon salah / Tiada respon

1 (e)

Skor Penerangan

3

Dapat membuat pengelasan dengan lengkap dan betul

Cadangan jawapan:

Ion Positif Ion negatif

Na+

H+

OH-

Cl-

2

Dapat membuat pengelasan dengan kurang lengkap

Cadangan jawapan:

Ion Positif Ion negatif

Na+/ H+ OH- / Cl-

1

Dapat menunjukkan idea membuat pengelasan tetapi salah

Cadangan jawapan :

Ion Positif Ion negatif

OH- / Cl- Na+/ H+

0 Tidak memberi respons/ respons salah

Page 61: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

16

2 (a)

Skor Penerangan

3

(i) [Dapat menyatakan 5 bacaan dengan 3 titik perpuluhan]

Jawapan : 0.050, 0.040, 0.028, 0.020, 0.011

dan

(ii) [dapat melukis graf dengan betul memenuhi kriteria berikut]

Paksi X berlabel 1/masa berunit saat-1

Paksi Y berlabel kepekatan , berunit mol dm-3

Skala konsisten dan graf meliputi sekurang-kurangnya

separuh kertas

Pindah semua titik dengan betul

Bentuk graf betul

2

(i) [Dapat menyatakan 5 bacaan betul] dan

(ii) [Dapat melukis graf yang memenuhi kriteria berikut] –

Paksi X dan paksi Y berlabel / paksi terbalik

Skala konsisten

Pindah 3- 4 titik dengan betul

Graf dilukis

1

(i) [Dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 bacaan betul]

(ii) [Dapat melukis idea graf dengan memenuhi perkara berikut]-

Paksi X dan paksi Y

Ada titik / Sebarang bentuk graf

Graf dilukis

0 Tidak memberi respons atau respons salah

Page 62: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

17

2 (b)

Skor Penerangan

3

[Dapat menyatakan hubungan antara kadar tindak balas dengan

kepekatan dengan tepat]

Contoh Jawapan

Apabila kepekatan larutan natrium tiosulfat tinggi, kadar tindak

balas tinggi / masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan

singkat // sebaliknya

2

[Dapat menyatakan dengan tepat hubungan antara kadar tindak balas

dengan kepekatan secara kualitatif]

Contoh Jawapan

kadar tindak balas kepekatan //

kadar tindak balas berkadar terus dengan kepekatan

1

[Dapat menyatakan idea hubungan antara kadar tindak balas dengan

kepekatan atau menyatakan tujuan eksperimen]

Contoh Jawapan

kadar tindak balas dipengaruhi oleh kepekatan//

Error! dipengaruhi oleh kepekatan//

tindak balas dipengaruhi oleh kepekatan

0 Tidak memberi respons atau respons salah

2 (c)

Page 63: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

18

Skor Penerangan

3

[Dapat memberikan kesemua pemboleh ubah dengan betul]

Cadangan jawapan:

Pembolehubah yang dimanipulasikan:

Kepekatan larutan natrium tiosulfat

Pemboleh ubah yang bergerak balas:

Kadar tindak balas (antara natrium tiosulfat dengan asid sulfurik)//

Masa yang diperlukan tanda pangkah ‘X’ tidak kelihatan

Pemboleh ubah yang dimalarkan:

Suhu tindak balas,

Isi padu dan kepekatan larutan asid sulfurik,

Saiz kelalang kon

2

[Dapat memberikan dua pemboleh ubah dengan betul]

1

[Dapat memberikan satu pemboleh ubah dengan betul]

0

Tidak memberi respons atau respons salah

2 (d)

Skor Penerangan

3

[Dapat menyatakan hipotesis dengan tepat ]

Contoh jawapan:

Jika kepekatan larutan natrium tiosulfat bertambah, maka kadar tindak

balas (antara natrium tiosulfat dengan asid sulfurik) bertambah

2

[Dapat menyatakan hipotesis dengan kurang tepat]

Contoh jawapan

Jika kepekatan bahan tindak balas bertambah, maka kadar tindak balas

bertambah

1

[Dapat menyatakan idea tentang hipotesis ]

Contoh jawapan

Kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas // Kepekatan berbeza, kadar

tindak balas berubah

0 Tidak memberi respons atau respons salah

3(a)

Page 64: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

19

Skor Penerangan

3

[ Dapat menyatakan tujuan eksperimen dengan tepat]

Contoh jawapan

Mengkaji sifat kekenyalan getah tervulkan dengan getah tak tervulkan

2

[Dapat menyatakan tujuan eksperimen dengan kurang tepat]

Contoh jawapan

Adakah getah tervulkan lebih kenyal berbanding dengan getah tak

tervulkan // Membandingkan kekenyalan getah tervulkan dan getah tak

tervulkan

1

[Dapat menyatakan idea tujuan eksperimen]

Contoh jawapan

Mengkaji kekenyalan getah

0 Tidak memberi respon atau respon salah

3 (b)

Skor Penerangan

3

[Dapat menyatakan kesemua pembolehubah dengan tepat]

Contoh jawapan

Pemboleh ubah yang dimanipulasikan: Jenis getah//Getah tervulkan dan

getah tak tervulkan

Pemboleh ubah yang bergerakbalas : Pemanjangan getah //

sifat kekenyalan

Pemboleh ubah yang dimalarkan : Pemberat//saiz/panjang jalur getah

2 [Dapat memberikan mana-mana dua pembolehubah dengan tepat]

1 [Dapat memberikan mana-mana satu pembolehubah dengan tepat]

0 Tidak memberi respon atau respon salah

3 (c)

Page 65: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

20

Skor Penerangan

3

[Dapat menyenaraikan semua bahan dan radas dengan betul]

Contoh jawapan

Senarai bahan

Jalur getah tervulkan, jalur getah tak tervulkan

Senarai radas

Pembaris, klip, pemberat [10, 20, 50, 100] g, kaki retort dengan pengapit,benang

2

[Dapat menyenaraikan bahan dan radas asas dengan betul]

Contoh jawapan

Jalur getah tervulkan dan tak tervulkan, pemberat, kaki retort, pembaris

1 [Dapat memberikan idea radas dan bahan untuk eksperimen dengan betul]

Mana-mana satu bahan dan satu radas

0 Tidak memberi respon atau respon salah

3(d)

Skor Penerangan

3

[Dapat menyatakan semua 5 langkah eksperimen dengen betul]

Contoh jawapan

1. Gantungkan jalur getah tervulkan dan jalur getah tak tervulkan yang sama

saiz pada kaki retort secara berasingan

2. Ukur panjang asal setiap jalur getah

3. Gantungkan pemberat 10 g pada setiap jalur getah dan ukur panjang jalur

getah yang dihasilkan

4. Pemberat ditanggalkan dan jalur getah diukur sekali lagi

5. Ulang langkah 3 dan 4 menggunakan pemberat [20 g, 30g, 40 g, dan

seterusnya sehingga 100 g] secara bergilir menggantikan pemberat 10 g

2

[Dapat menyatakan langkah 2,3 dan 5 untuk menjalankan eksperimen]

1 [Dapat menyatakan 2 langkah minimum yang betul]

0 Tidak memberi respon atau respon salah

3 (e)

Page 66: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

21

Skor Penerangan

3

[Dapat merancang jadual dan menunjukkan penjadualan data dengan betul yang

mengandungi perkara-perkara berikut]

- Mempunyai lajur dan baris

- mempunyai tajuk dan berunit

Contoh jawapan

Jenis getah Getah tervulkan Getah tak tervulkan

Pemberat (g)

Panjang asal (cm)

Panjang selepas diregang

(cm)

Pemanjangan (cm)

Panjang selepas pemberat

ditanggalkan (cm)

2

[Dapat merancang jadual dan menunjukkan penjadualan data yang mengandungi

perkara-perkara berikut]

- Mempunyai lajur dan baris

- Mempunyai tajuk tanpa unit

1

[Idea menunjukkan penjadualan data dengan kurang tepat]

- Minimum 2 lajur/baris

0 Tidak memberi respon atau respon salah

Page 67: Kimia SBP SPM 2006

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM selaras antara SBP 2006

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

22

Markah kecemerlangan

Skor Penerangan

2

Markah diberi berdasarkan laporan pelajar

L1 : Pelajar mempamerkan semua perkara perancangan

1. Tujuan

2. Menyatakan pemboleh ubah

3. Senarai bahan dan alat radas

4. Prosedur

5. Penjadualan data

L2 : Pelajar mempamerkan semua perancangan dan jumlah markah minimum 13

1

Markah diberi berdasarkan laporan pelajar:

L1 : Pelajar mempamerkan semua perkara perancangan.

1. Tujuan

2. Menyatakan pemboleh ubah

3. Senarai bahan dan alat radas

4. Prosedur

5. Penjadualan data

L2 : Pelajar mempamerkan semua perancangan markah minimum 8 tiada skor 0

Nota utk pemeriksa*

Markah Kertas 1 + Markah Kertas 2 + Markah Kertas 3 = Markah keseluruhan

2

50 + 100 + 50 = 100%

2

PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT

http://cikguadura.wordpress.com/