kimia sbp spm 2004

65
4541/1 [Lihat sebelah SULIT SULIT 4541/1 4541/1 Kimia Kertas 1 Ogos 2004 1¼ jam BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ______________________________________________ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 KIMIA Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala. 7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak. http://cikguadura.wordpress.com/

Upload: cikgu-marzuqi

Post on 06-May-2015

2.223 views

Category:

Education


12 download

DESCRIPTION

Soalan percubaan Kimia SBP SPM 2004

TRANSCRIPT

Page 1: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

SULIT 4541/1

4541/1

Kimia

Kertas 1

Ogos

2004

1¼ jam

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

______________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

KIMIA

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

2. Jawab semua soalan

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan

4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 2: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

Arahan: Bagi soalan 1 hingga 50, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A,

B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul atau terbaik bagi tiap-tiap soalan

dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1 Antara bahan-bahan kegunaan harian berikut yang manakah tidak diusahakan melalui kajian

kimia?

A Plastik

B Ubat-ubatan

C Bahan-bahan pencuci

D Kapas

2 Rajah menunjukkan simbol atom X.

16

X 8

Antara berikut yang manakah susunan elektron bagi ion unsur X ?

A 2.6

B 2.8

C 2.8.6

D 2.8.8

3 Jadual menunjukkan jisim atom relatif bagi unsur Q dan S

Unsur Jisim Atom Relatif

Q

S

20

40

Antara pernyataan berikut yang manakah benar?

I 1 mol atom S mempunyai dua kali lebih banyak atom daripada satu mol atom Q

II Satu atom S adalah dua kali lebih berat daripada satu atom Q

III 2 g Q mengandungi bilangan mol yang sama dengan 8 g S.

IV 40 g S mempunyai bilangan atom yang sama banyak dengan 20 g Q

A II dan III sahaja

B I, II dan III sahaja

C II dan IV sahaja

D I, II, III dan IV

Page 3: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

4 Formula kimia sebatian magnesium klorida ialah seperti berikut:

MgCl2

Apakah maklumat yang dapat diperoleh daripada formula kimia tersebut?

I Nisbah bilangan mol magnesium kepada klorin ialah 1: 2

II Sebatian terdiri daripada ion magnesium dan ion klorida

III Jisim formula relatif sebatian ini ialah hasil tambah jisim atom relatif dua atom

magnesium dan satu atom klorin

IV Satu unit formula sebatian ini mengandungi dua ion sahaja

A I dan II sahaja

B I dan III sahaja

C II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

5 Jadual di bawah menunjukkan nombor proton bagi 4 unsur

Unsur Nombor Proton

K

L

M

N

6

11

17

20

Antara pasangan unsur berikut, yang manakah akan membentuk sebatian ion?

A K dan L

B L dan N

C K dan N

D L dan M

Page 4: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

6 Rajah menunjukkan susunan radas satu eksperimen yang digunakan untuk mengkaji tindak

balas antara gas klorin dan bahan X.

Selepas tindak balas selesai, pepejal berwarna putih diperhatikan. Namakan sebatian yang

terhasil.

A Kuprum(II) klorida

B Ferum(II) klorida

C Litium klorida

D Litium oksida

7 Antara pasangan elektrolit dan elektrod berikut, yang manakah boleh menghasilkan kuprum

tulen melalui proses elektrolisis?

Elektrolit Elektrod

Anod Katod

A

B

C

D

Asid nitrik cair

Asid nitrik cair

Larutan kuprum(II) nitrat

Larutan kuprum(II) nitrat

Kuprum tulen

Kuprum tak tulen

Kuprum karbon

Kuprum tak tulen

Kuprum tak tulen

Kuprum tulen

Kuprum tak tulen

Kuprum tulen

Bahan X

Gas klorin

Page 5: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

8 Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji sifat kekonduksian elektrik beberapa

bahan kimia.

Antara berikut yang manakah mungkin bahan X yang menyebabkan jarum ammeter

terpesong?

A Larutan gula

B Cecair etanol tulen

C Serbuk plumbum(II) sulfat

D Hidrogen klorida dalam air

9 Jadual menunjukkan nilai pH bagi dua larutan asid yang sama kepekatan.

Larutan pH

Asid etanoik, CH3COOH 6

Asid sulfurik, H2SO4 1

Antara pernyataan berikut yang manakah dapat menerangkan tentang perbezaan nilai pH

dua larutan tersebut?

A Asid etanoik ialah sebatian kovalen manakala asid sulfurik ialah sebatian ion

B Asid etanoik kurang mengakis daripada asid sulfurik

C Asid etanoik mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih rendah daripada asid

sulfurik

D Asid etanoik mempunyai bilangan atom hidrogen yang lebih banyak daripada asid

sulfurik

10 Antara garam berikut yang manakah tidak larut dalam air?.

I Kuprum(II) karbonat

II Zink sulfat

III Plumbum(II) klorida

IV Natrium etanoat

A I dan III sahaja

B II dan IV sahaja

C I, III dan IV sahaja

D I, II, III dan IV

A

elektrod

Bahan X

Page 6: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

11 Konkrit yang diperkukuhkan ialah sejenis bahan komposit. Bahan komposit ini terdiri

daripada:

A Simen, pasir, batu, keluli

B Kaca, pasir, simen, keluli

C Keluli, simen, kaca, batu

D Plastik, simen, batu, kaca

12 Antara berikut yang manakah boleh meningkatkan kadar tindak balas antara serbuk zink

dengan asid hidroklorik?

A Menambahkan isipadu asid hidoklorik

B Menambahkan beberapa titis larutan kuprum(II) sulfat

C Menggunakan kepingan zink menggantikan serbuk zink

D Menambahkan air suling kepada campuran tindak balas

13 6.6 g zink mengambil masa 3 minit untuk bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik.

Berapakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas tersebut?

[Jisim atom relatif; Zn, 65]

A 2.1667 gs-1

B 0.00056 mol s-1

C 0.0367 mols-1

D 0.033 g s-1

14 Rajah menunjukkan radas yang disediakangunakan oleh pelajar untuk menyediakan suatu

ester.

Di akhir eksperimen, bau wangi buah-buahan tidak dapat dikesan. Apakah kesilapan yang

telah dilakukan oleh pelajar berkenaan.?

A Memanaskan campuran

B Tidak menggunakan kaedah refluks

C Tidak memasukkan asid sulfurik pekat

D Pasangan asid butanoik dan propanol tidak sesuai

panaskan

Campuran asid butanoik dan propanol

Page 7: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

15 Antara berikut yang manakah merupakan sebatian hidrokarbon tak tepu.

A

B

C

D

16 Rajah menunjukkan satu paku besi dililit dengan logam X. Selepas beberapa hari warna biru

kelihatan di sekeliling paku besi.

Antara berikut yang manakah logam X ?

A Zink

B Kuprum

C Aluminium

D Magnesium

Paku besi dililit dengan logam X

Larutan agar-agar + kalium heksasianoferat(III)

Page 8: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

17 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Dalam tindak balas di atas

I Zink ialah agen penurunan

II Zink dioksidakan

III Nombor pengoksidaan kuprum berkurang

IV Ion kuprum(II) membebaskan elektron

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D I, II, III dan IV

18 Rajah berikut menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas di antara X dan

Y.

ΔH = +Z kJmol-1

Berdasarkan rajah tersebut, dapat disimpulkan bahawa

A XY2 mempunyai kandungan tenaga yang lebih tinggi daripada X dan Y

B Atom-atom X dan Y sangat bertenaga

C Tindak balas itu adalah eksotermik

D Z kJ haba diperlukan untuk memulakan tindak balas itu

19 Antara tindak balas berikut yang manakah menyebabkan penurunan suhu dalam sistem

tindak balas?

A Pencairan asid sulfurik pekat

B Pemelarutan ammonium nitrat

C Tindak balas natrium hidroksida dengan asid sulfurik cair

D Tindak balas serbuk magnesium dengan larutan kuprum(II) sulfat

Tenaga

X + 2Y

XY2

Page 9: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

20 Proses penyediaan sabun melalui tindak balas antara minyak sawit dan alkali dikenali

sebagai

A Pempolimeran

B Pengesteran

C Saponifikasi

D Pengsulfonan

21 Rajah menunjukkan simbol atom unsur M dan N

9 32

M N 4 16

Apakah jenis ikatan dan formula sebatian yang terbentuk di antara dua atom unsur

tersebut?

Jenis Ikatan Formula

A Ikatan kovalen M2N3

B Ikatan kovalen MN2

C Ikatan ion M2N

D Ikatan ion MN

22 Formula kimia bagi suatu molekul ialah RP3. Berapakah jisim satu molekul RP3?

(Jisim atom relatif: R, 14; P, 1; Pemalar Avogadro: 6.02 X 1023)

A 1___________

17 X 6.02 X 1023

B 1 X 6.02 X 1023

17

C 1 X 17_____

4 X 6.02 X 1023

D 1 X 17___

6.02 X 1023

Page 10: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

23 Jadual menunjukkan nombor proton bagi atom unsur P, Q, R dan S.

Unsur P Q R S

Nombor Proton 8 16 18 20

Antara berikut, yang manakah benar?

A Unsur R dan S berada dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala

B Q bertindak balas dengan R melalui perkongsian elektron

C Atom S mempunyai 2 elektron dalam petala terluarnya

D Saiz atom R lebih besar daripada saiz atom Q

24 Jadual menunjukkan susunan elektron bagi atom unsur X dan Y

Unsur Susunan elektron

X

Y

2.8.3

2.6

Apakah formula sebatian yang terhasil apabila X bertindak balas dengan Y?

A XY

B XY2

C X2Y

D X2Y3

25 Rajah menunjukkan susunan radas bagi eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji

kesan kepekatan ke atas elektrolisis larutan kalium klorida pekat

.

Elektrod karbon Larutan kalium

klorida pekat

bateri suis

Page 11: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

Berdasarkan eksperimen tersebut, pilih pernyataan yang benar.

A Gas hidrogen dibebaskan di anod

B Pepejal kalium terenap di katod

C Ion Cl- dipilih untuk nyahcas di anod

D Gas oksigen dibebaskan di anod.

26 X ialah satu unsur dalam Jadual Berkala . Rajah menunjukkan sifat-sifat yang

ditunjukkan oleh unsur X

X membentuk sebatian yang berwarna

X membentuk ion X2+ dan X3+ dalam sebatiannya

X digunakan sebagai mangkin

X ialah sejenis

A Halogen

B Gas adi

C Logam alkali

D Unsur peralihan

27 Mengapakah kaca fotokromik menjadi gelap apabila terdedah kepada cahaya matahari?

A Boron dan oksigen di dalamnya membentuk boron oksida

B Boron oksida yang terkandung di dalamnya terurai kepada boron dan oksigen

C Argentum klorida yang terkandung di dalamnya terurai kepada argentum dan

klorin

D Logam argentum dan klorin di dalamnya bergabung membentuk argentum klorida

28 10 g zink karbonat dimasukkan ke dalam kelalang kon yang mengandungi 100 cm3 asid

nitrik 0.5 mol dm-3 dan diletakkan di atas penimbang seperti dalam rajah berikut

Larutan asid nitrik

Serbuk zink karbonat

Page 12: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

Jika graf bacaan timbangan melawan masa diplotkan, graf yang manakah menunjukkan

hubungan yang betul?

A

B

Bacaan/g

Masa/s

C

Bacaan/g

Masa/s

D

Bacaan/g

Masa/s

Bacaan/g

Masa/s

Page 13: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

29 Rajah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas yang diwakili oleh

persamaan, A + B C + D

Antara berikut, yang manakah benar bagi nilai tenaga pengaktifan tindak balas itu?

A Z kJ

B (Z - Y) kJ

C (Z – X) kJ

D (Y – X) kJ

30 C4H10O ialah formula molekul A dan B. Pendehidratan A menghasilkan but-1-ena,

manakala pendehidratan B menghasilkan but-2-ena. Antara pernyataan berikut, yang

manakah benar tentang A dan B?

A A dan B mempunyai sifat fizik yang sama

B A dan B mempunyai sifat kimia yang sama

C A dan B mempunyai jisim molekul relatif yang berbeza

D A menghasilkan nyalaan yang lebih berjelaga daripada B

31 Berikut adalah maklumat mengenai tindak balas oksida logam P, Q, dan R dengan hidrogen

dan tindak balas oksida R dan logam Q.

PO + H2 tiada perubahan

QO + H2 Q + H2O

RO + H2 R + H2O

RO + Q QO + R

Antara berikut, yang manakah susunan menaik kereaktifan logam P, Q, R dan H terhadap

oksigen

A P, H, Q, R

B R, Q, H, P

C P, Q, R, H

D H, P, R, Q

Tenaga (kJ)

Z

Y

X

A+B

C+D

Page 14: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

32 Rajah menunjukkan satu sel kimia

Antara berikut yang manakah berlaku dalam sel tersebut:

A Ion aluminium teroksida

B Kuprum terenap di rod kuprum

C Atom aluminium menerima elektron

D Atom kuprum menjadi agen penurunan

33 Rajah menunjukkan satu sel kimia

Antara pasangan logam dan larutan Z berikut, yang manakah memberikan bacaan voltan

paling tinggi.

Logam X Logam Y Larutan Z

A

B

C

D

Magnesium

Zink

Magnesium

Zink

Kuprum

Kuprum

Zink

Kuprum

Natrium klorida

Ammonia

Asid hidroklorik

Asid hidroklorik

Rod aaluminium

A

Rod kuprum

Kertas turas dicelup

dalam asid sulfurik

cair

Larutan aluminium nitrat

1 moldm-3

Larutan kuprum(II)

sulfat 1 moldm-3

Logam Y Logam X

Larutan Z

V

Page 15: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

34 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan tindak balas eksotermik?

I Tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran

II Tindak balas peneutralan

III Tindak balas melibatkan penurunan suhu

IV Kandungan tenaga bahan lebih tinggi daripada kandungan tenaga hasil

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I, II dan IV sahaja

D I, III dan IV sahaja

35 Fungsi bahan tambah antipengoksida dalam keropok ialah untuk:

A Mengubah tekstur keropok

B Menjadikan keropok lebih garing

C Merencatkan pertumbuhan mikroorganisma

D Mencegah pengoksidaan minyak dalam keropok

36 Persamaan di bawah mewakili tindak balas pemanasan zink karbonat

ZnCO3 ZnO + CO2

Berapakah jisim zink karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 8.1 g zink oksida? (Jisim Atom Relatif: Zn, 65; O, 16; C, 12)

A 1.25 g

B 2.50 g

C 6.75 g

D 12.5 g

37 Lengkung I dalam graf berikut diperoleh apabila 1 g serbuk ferum ditindak balaskan dengan

10 cm3 asid sulfurik 0.1 moldm-3

Antara berikut yang manakah akan menghasilkan lengkung II dalam graf di atas?

A 1 g serbuk ferum dan 20 cm3 asid sulfurik 0.1 moldm-3

B 1 g serbuk ferum dan 20 cm3 asid sulfurik 0.2 moldm-3

C 1 g serbuk ferum dan 10 cm3 asid sulfurik 0.2 moldm-3

D 2 g serbuk ferum dan 10 cm3 asid sulfurik 0.1 moldm-3

II

I

II

I

2X

X

Isipadu gas/cm3

Masa/saat

Page 16: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

38 Merujuk persamaan berikut:

C + 2S CS2 ΔH = -x kJ mol-1

Berapakah jumlah haba yang akan terbebas apabila 18 g karbon ditambahkan kepada 32 g

sulfur?

(Jisim Atom Relatif: C, 12; S, 32)

A 1.5x kJ

B 0.5x kJ

C 2.0x kJ

D 2.5x kJ

39 8.4 g unsur L berpadu dengan 16 g unsur M membentuk sebatian berformula L2M5 .

Berapakah jisim atom relatif bagi unsur L?

(Jisim Atom Relatif: M, 32)

A 16

B 36

C 42

D 56

40 Antara berikut yang manakah persamaan bagi tindak balas redoks?

I H2S + Cl2 S + 2HCl

II Mg + 2HCl MgCl2 + H2

III CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

IV HNO3 + NH4OH NH4NO3 + H2O

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, III dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

Page 17: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

41 Susunan elektron bagi atom unsur X, Y dan Z adalah seperti berikut:

Apakah cas bagi ion unsur X, Y dan Z?

X Y Z

A +1 -3 -2

B -1 -3 -2

C -1 +3 -2

D -1 +3 +2

42 Unsur M dan N berada dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala. Jika nombor

proton M ialah 9, maka nombor proton yang mungkin bagi N ialah:

A !5

B 16

C 17

D 18

43 Larutan kuprum(II) klorida pekat dielektrolisis dengan menggunakan elektrod karbon.

Antara berikut yang manakah berlaku di anod dan katod?

Anod Katod

A 2Cl- → Cl2 + 2e Cu2+ + 2e → Cu

B 2Cl- → Cl2 + 2e 2H+ + 2e → H2

C 4OH- → 2H2O + O2 + 4e Cu2+ + 2e → Cu

D 4OH- → 2H2O + O2 + 4e 2H+ + 2e → H2

Atom X Atom Y Atom Z

Page 18: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

44 Antara berikut yang manakah benar tentang aloi dan juzuk utama dalam aloi tersebut?

Aloi Juzuk utama

I Loyang Kuprum

II Gangsa Zink

III Piuter Stanum

IV Duralumin Nikel

A I dan II sahaja

B I dan III sahaja

C II dan III sahaja

D III dan IV sahaja

45 Jadual menunjukkan pemerhatian yang diperolehi apabila campuran serbuk logam dan

oksida logam dipanaskan.

Campuran Pemerhatian

Logam K + oksida logam L Tiada perubahan

Logam L + oksida logam M Campuran membara

Logam M + oksida logam K Campuran membara

Berdasarkan pemerhatian ini, susun ketiga-tiga logam menurut susunan kereaktifan

menaik.

A K, M, L

B L, M, K

C K, L, M

D L, K, M

46 Sejenis ubat mempunyai ciri-ciri seperti yang ditunjukkan:

Digunakan sebagai analgesik

Dapat melegakan batuk

Penggunaan berterusan mungkin menyebabkan ketagihan

Mempunyai unsur nitrogen dan bersifat bes

Apakah nama ubat ini ?

A Parasetamol

B Aspirin

C Kodeina

D Kortison

Page 19: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

47 Berikut adalah persamaan termokimia bagi pembakaran etanol dalam oksigen berlebihan:

C2H5OH + 3O2 → 3H2O + 2CO2 ΔH = -1230 kJmol-1

Berapakah bilangan mol etanol yang terbakar jika 615 kJ haba terbebas?

A 0.5

B 1.0

C 1.5

D 2.0

48 Jadual menunjukkan isipadu gas hidrogen setiap 30 saat yang dibebaskan dalam tindak balas

butiran zink dengan 50 cm3 asid hidroklorik 1.0 moldm-3.

Masa(saat) 0 30 60 90 120 150

Isipadu gas hidrogen(cm3) 0 46 78 100 120 120

Berapakah kadar tindak balas purata bagi satu minit yang pertama?

A 0.8 cm3s-1

B 1.0 cm3s-1

C 1.3 cm3s-1

D 2.0 cm3s-1

49 Jadual menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon bagi atom unsur X dan Y.

Atom unsur X Y

Nombor proton 13 16

Nombor nukleon 27 32

Tentukan jism molekul relatif sebatian yang terbentuk antara unsur X dan unsur Y.

A 59

B 74

C 144

D 150

Page 20: Kimia SBP SPM 2004

4541/1 [Lihat sebelah

SULIT

50 Rajah menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis larutan natrium sulfat 0.001 moldm-3

menggunakan elektrod-elektrod platinum.

Suatu bahan U dihasilkan di anod dan bahan V dihasilkan di katod. Jika U dan V

ditindakbalaskan antara satu sama lain, ianya akan menghasilkan

A Air

B Gas sulfur dioksida

C Gas sulfur trioksida

D Gas karbon dioksida

KERTAS SOALAN TAMAT

A

platinum Larutan natrium sulfat

0.001 moldm-3

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 21: Kimia SBP SPM 2004

1

NAMA:.................................................... Tingkatan :..............................

SULIT

4541/2

Kimia

Kertas 2

Ogos

2004

2 ½ jam

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

KIMIA

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan pada

ruang yang disediakan.

2. Jawab semua soalan daripada

Bahagian A. Tuliskan jawapan anda

dalam ruang yang disediakan

3. Jawab satu soalan daripada Bahagian

B dan satu soalan daripada Bahagian

C.Jawapan kepada bahagian B dan

Bahagian C hendaklah ditulis pada

kertas tulis.

4. Anda diminta menjawab dengan lebih

terperinci untuk Bahagian B dan

Bahagian C. Jawapan mestilah jelas

dan logik. Persamaan, gambar rajah,

jadual, graf dan cara lain yang sesuai

untuk menjelaskan jawapan anda boleh

digunakan.

5. Anda hendaklah menyerahkan kertas

tulis dan kertas tambahan, jika

digunakan bersama-sama dengan

kertas soalan.

6. Penggunaan kalkulator saintifik yang

tidak boleh diprogramkan adalah

dibenarkan.

Bahagian Soalan Markah

penuh

Markah

diperoleh

A

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

B 1 20

2 20

C

3 20

4 20

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

[lihat sebelah

SULIT

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 22: Kimia SBP SPM 2004

2

BAHAGIAN A ( 60 MARKAH )

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit.

1.Rajah berikut menunjukkan kedudukan enam unsur yang diwakili oleh huruf A,B,C, D , E dan

F dalam Jadual Berkala. Dengan menggunakan huruf-huruf itu sebagai simbol, jawab soalan-

soalan berikut

1 2 13 14 15 16 17 18

A B C D E

F

(a) Nyatakan unsur yang wujud sebagai dwiatom pada keadaan bilik.

..................................................................................................................................................

[1markah]

(b) Tuliskan susunan elektron bagi atom E.

...................................................................................................................................................

[1markah]

(c) Lukiskan susunan elektron dalam sebatian yang terbentuk antara A dan D.

[2 markah]

Page 23: Kimia SBP SPM 2004

3

(d)(i) Susunkan atom unsur A ,B,C, D dan E mengikut tertib saiz atom menurun.

........................................................................................................................................

[1 markah]

(ii)Jelaskan jawapan anda di (d)(i)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................

[2 markah]

(e) (i) Tuliskan formula kimia bagi oksida unsur A.

....................................................................................................................................................

[1markah]

( ii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas oksida A dengan air

...........................................................................................................................................

[1 markah]

( iii) Beberapa titis penunjuk fenolftalein ditambahkan ke dalam larutan yang terhasil

di(e)(ii). Nyatakan perubahan warna larutan yang diperhatikan.

................................................................................................................................................

[1 markah]

Page 24: Kimia SBP SPM 2004

4

2 Rajah berikut menunjukkan susunan radas bagi satu sel kimia. Bacaan voltmeter ialah 1.2

volt.

(a) Tandakan pada gambar rajah arah pergerakan elektron yang mengalir dalam litar luar.

[1 markah]

(b) Apakah fungsi pasu berliang?

……………………………………………………………………………………… ..........

[1 markah]

(c) (i) Namakan elektrod yang bertindak sebagai terminal negatif

………………………………………………………………………………………….

[1 markah]

(ii) Nyatakan pemerhatian pada elektrod di (c )(i).

…………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(iii) Tuliskan setengah persamaan bagi tindak balas di terminal negatif.

…………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) (i) Nyatakan perubahan warna larutan kuprum(II) sulfat

……………………………………………………………………………………………

[1 markah]

kuprum

Larutan

kuprum(II) sulfat

zink

Larutan zink sulfat

Pasu berliang

Page 25: Kimia SBP SPM 2004

5

(ii) Terangkan jawapan anda di (d)(i).

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(e) Pada elektrod manakah penurunan berlaku?

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(f) Sekiranya zink digantikan dengan aluminium dan larutan zink sulfat dengan larutan

aluminium sulfat,

(i) ramalkan bacaan voltmeter.

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(ii) Berikan alasan jawapan anda di (f)(i).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

3 Satu eksperimen telah dijalankan di dalam makmal bagi menentukan takat akhir proses

peneutralan antara larutan asid sulfurik cair 1.0 mol dm-3 dengan 25.0cm3 larutan kalium

hidroksida menggunakan penunjuk fenolftalein. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam

jadual di bawah.

Eksperimen I II III

Bacaan akhir buret/cm3

25.65

49.00

30.30

Bacaan awal buret/cm3

0.55

24.00

5.40

Isipadu asid sulfurik

yang digunakan/cm3

(a) Asid sulfurik adalah asid kuat. Apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

[2 markah]

(b) Tuliskan persamaan kimia bagi mewakili tindak balas antara asid sulfurik dengan kalium

hidroksida.

......................................................................................................................................................

[1 markah]

Page 26: Kimia SBP SPM 2004

6

(c) (i) Lengkapkan jadual di atas untuk menentukan isipadu asid sulfurik yang digunakan

dalam setiap eksperimen.

[1 markah]

(ii) Hitungkan purata isipadu asid sulfurik yang digunakan dalam eksperimen itu.

[1 markah]

(iii) Hitungkan kepekatan larutan kalium hidroksida dalam eksperimen itu.

[2 markah]

(d) (i) Sekiranya asid hidroklorik 1 mol dm-3 digunakan untuk mentitratkan 25.0cm3 larutan

kalium hidroksida di atas, berapakah isipadu asid hidroklorik yang perlu digunakan?

............................................................................................................................................

[1 markah]

(ii) Terangkan jawapan anda di (d)(i).

............................................................................................................................................

. .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

[2 markah]

Page 27: Kimia SBP SPM 2004

7

4. Dua eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara asid dengan serbuk serbuk

natrium karbonat. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil untuk mengumpul 25.0cm3 gas

yang dibebaskan bagi setiap eksperimen.

Eksperimen Campuran bahan dalam eksperimen Suhu / oC Masa/ s

I 20.0 cm3 asid hidroklorik 1.0 mol dm-3 + 4.0 g

serbuk natrium karbonat

28.0 60

II 20.0 cm3 asid etanoik 1.0 mol dm-3 + 4.0 g serbuk

serbuk natrium karbonat

28.0 90

(a) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku.

………………………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

(b) Terangkan dari segi Teori Perlanggaran, mengapa masa yang diambil untuk eksperimen I adalah

lebih singkat daripada eksperimen II .

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

....……………………………………………………………………………………………………….

[3 markah]

c) Lukiskan gambar rajah susunan radas yang sesuai digunakan dalam eksperimen ini.

[2 markah]

(d)( i) Kirakan jisim natrium karbonat,Na2CO3 yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan

25cm3 gas.

(1 mol gas menempati 24 dm3 pada suhu bilik, JAR Na= 23, C = 12, O = 16)

[3 markah]

Page 28: Kimia SBP SPM 2004

8

(e) Hitungkan kadar tindak balas purata bagi eksperimen I.

[1 markah]

Page 29: Kimia SBP SPM 2004

9

5 Satu eksperimen untuk menentukan haba pemendakan plumbum(II) sulfat dijalankan dengan

mencampurkan 25 cm3 larutan plumbum(II) nitrat 0.5 mol dm-3 dengan 25 cm3 larutan kalium

sulfat 0.5 mol dm-3 .Keputusan eksperimen seperti berikut:

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan haba pemendakan tindak balas tersebut.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

[1 markah]

(b) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas ini.

………………………………………………………………………………………………….

[1 markah]

(c) Hitungkan bilangan mol ion plumbum(II) dan ion sulfat yang wujud dalam setiap larutan tersebut

(i) Ion plumbum(II)

(ii) Ion sulfat

[2 markah]

(d) Hitungkan perubahan haba yang berlaku di dalam tindak balas ini.

[Muatan haba tentu: 4.2 Jg-1C-1]

[2 markah]

(e) Hitungkan haba pemendakan tindak balas ini.

[2 markah]

Suhu awal larutan plumbum(II) nitrat : 28.00C

Suhu awal larutan kalium sulfat : 29.00C

Suhu tertinggi campuran : 33.00C

Page 30: Kimia SBP SPM 2004

10

(f) Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas pemendakan ini.

[2 markah]

6 Ammonia dihasilkan secara besar-besaran dalam industri melalui suatu proses, seperti

yang ditunjukkan dalam rajah berikut.

(a) Namakan proses bagi pembuatan ammonia.

................................................................................................................................................

[1 markah]

(b) Tuliskan persamaan kimia bagi proses yang dinyatakan di (a)?

................................................................................................................................................

[1 markah]

(c) Apakah mangkin yang digunakan dalam proses ini?

................................................................................................................................................

[1 markah]

(d) Selain daripada penggunaan mangkin, nyatakan keadaan yang diperlukan untuk

penghasilan optimum ammonia

.....................................................................................................................................................

[1 markah]

(e) Ammonia boleh bertindak balas dengan asid sulfurik untuk menghasilkan sejenis baja.

Namakan baja tersebut.

.....................................................................................................................................................

[1 markah]

Gas ammonia Bekas mangkin

Gas hidrogen

Gas nitrogen

Page 31: Kimia SBP SPM 2004

11

(f) Tindak balas antara ammonia dengan karbon dioksida menghasilkan urea, CO(NH2)2

dan air.

(i)Tuliskan persamaan bagi tindak balas tersebut.

.....................................................................................................................................................

[1 markah]

(ii) Hitungkan peratus nitrogen mengikut jisim dalam urea.

[Jisim atom relatif ; H,1; C,12; N,14; O,16 ]

[2 markah]

(g) Ammonia akueus boleh digunakan sebagai bahan uji untuk mengenali kation. Apakah yang

dapat diperhatikan apabila ammonia akueus ditambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan

ion Cu2+ sehingga berlebihan?

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

[2 markah]

Page 32: Kimia SBP SPM 2004

12

Bahagian B ( 20 markah )

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian B ialah 30 minit.

1. (a) Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk menentukan takat lebur bahan X.

Graf suhu melawan masa yang diplotkan adalah seperti berikut;

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan takat lebur? [1 markah]

(ii) Nyatakan perubahan keadaan jirim bahan X antara masa t0 hingga t3 .

Namakan proses perubahan keadaan jirim yang terlibat. [4 markah]

(iii)Terangkan mengapa suhu tidak berubah pada masa t1 hingga t2 walaupun

pemanasan diteruskan [2 markah]

(b)

Dengan menggunakan naftalena sebagai contoh, huraikan satu eksperimen

makmal untuk membuktikan pernyataan di atas.

[13 markah]

2 (a) Sebatian J mengandungi 82.75% unsur karbon dan 17.25% hidrogen mengikut jisim.

(i) Tentukan formula empirik dan formula molekul sebatian J.

[Jisim atom relatif, C;12, H,1; Jisim molekul relatif sebatian J, 58]

[4 markah]

(ii) Berdasarkan jawapan di 2(a)(i), lukiskan semua formula struktur yang mungkin

bagi sebatian J dan namakan setiap isomer tersebut.

[4 markah]

(b) Dua botol yang tidak berlabel masing-masing mengandungi cecair sikloheksana dan

sikloheksena. Huraikan secara ringkas satu ujian kimia untuk mengenal kedua-dua

cecair tersebut.

[5 markah ]

Nilai takat lebur dan takat beku bagi suatu bahan tulen adalah sama.

Page 33: Kimia SBP SPM 2004

13

(c)

.

Dengan menggunakan bahan-bahan di atas dan radas yang sesuai nyatakan

bagaimana anda dapat menyediakan etil butanoat dalam makmal. Dalam

penerangan anda, nyatakan pemerhatian dan tuliskan persamaan kimia bagi tindak

balas yang terlibat.

[7 markah]

Asid butanoik

Etanol tulen

Asid sulfurik pekat

Page 34: Kimia SBP SPM 2004

14

Bahagian C ( 20 markah )

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian C ialah 30 minit

3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan garam? [1 markah]

(b) Anda dibekalkan hablur garam ferum(II) sulfat. Berikan satu ujian kimia untuk

mengenal kation dan anion garam tersebut. [7 markah]

(e) Huraikan satu eksperimen dalam makmal untuk menyediakan hablur garam

kuprum(II) klorida. [12 markah]

4 (a)

Tindak balas penyesaran logam merupakan tindak

balas redoks.

Dengan menggunakan contoh yang sesuai jelaskan pernyataan di atas dari segi:

(i) Pemindahan elektron [5 markah]

(ii) Perubahan nombor pengoksidaan. [4 markah]

( b) (i) Tabung uji A Tabung uji B

Paku besi air Paku besi

dililit dengan dililit dengan

pita magnesium kerajang kuprum

Susunan radas di atas menunjukkan eksperimen mengkaji kesan logam lain ke atas

pengaratan besi . Terangkan mengapa paku besi dalam tabung uji A tidak berkarat

manakala paku besi dalam tabung uji B berkarat.

[10 markah]

(ii) Berikan dua cara lain bagi mencegah pengaratan paku besi.

[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 35: Kimia SBP SPM 2004

1

NAMA:.................................................... Tingkatan :..............................

SULIT

4541/3

Kimia

Kertas 3

Ogos

2004

11/2 jam

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

KIMIA

Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan

pada ruang yang disediakan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tuliskan jawapan anda dalam

ruang yang disediakan.

4. Elemen dan aspek yang ditaksir

ditunjukkan pada tiap-tap

ceraian soalan.

5. Anda hendaklah menyerahkan

kertas tulis dan kertas tambahan,

jika digunakan bersama-sama

dengan kertas soalan.

6. Penggunaan kalkulator saintifik

yang tidak boleh diprogramkan

adalah dibenarkan.

7. Rajah yang mengiringi soalan

dimaksudkan untuk memberi

maklumat yang berguna bagi

menjawab soalan.

Kod

Aspek

Ceraian

soalan

Markah

penuh

Markah

diperoleh

KK0501 2(c)(i) 3

KK0502 2(f) 3

KK0503 2(a) 3

KK0504 2(d) 3

KK0505 2(c)(ii) 3

KK0506 1(c) 3

KK0507 1(e) 3

KK0508

1(d)(i) 3

2(e) 3

KK0509 1(d)(ii) 3

KK0510

1(b) 3

2(b) 3

KK0511 1(a) 3

KK0512

01 3a 3

02 3b 3

03 3e(i) 3

3e(ii) 3

04 3d 3

05 3c 3

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

[lihat sebelah

SULIT

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 36: Kimia SBP SPM 2004

2

Jawab semua soalan

1. Seorang pelajar telah menjalankan dua eksperimen untuk mengkaji kesan

saiz zarah ke atas kadar tindak tindak balas.

Eksperimen I 50 cm3 asid hidroklorik 0.2 mol dm-3 dicampurkan

kepada 6.0 g ketulan marmar.

Eksperimen II 50 cm3 asid hidroklorik 0.2 mol dm-3 dicampurkan

kepada 6.0 g serbuk marmar.

Jumlah gas yang terbebas direkod pada selang masa yang sekata. Jadual di

bawah menunjukkan pemerhatian yang diperoleh oleh pelajar tersebut.

Masa/s

Isipadu

gas/cm3

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Eksperimen I 0 12 23 32 40 48 56 61 68 74 78

Eksperimen II 0 22 40 56 68 77 84 89 93 95 98

(a) Nyatakan hipotesis yang sesuai untuk eksperimen ini.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(b) Senaraikan pemboleh ubah yang dikaji dalam eksperimen ini.

(i) Pemboleh ubah yang dimanipulasikan.

………………………………………………………………………

(ii) Pemboleh ubah yang bergerak balas.

……………………………………………………………………….

(iii) Pemboleh ubah yang dimalarkan.

………………………………………………………………………..

(c) Dengan menggunakan paksi yang sama lukiskan graf isipadu gas

melawan masa bagi Eksperimen I dan Eksperimen II pada kertas graf.

KK0511

KK0510

KK0506

Page 37: Kimia SBP SPM 2004

3

(d) (i) Tentukan kadar tindak balas dalam Eksperimen I dan Eksperimen II

pada saat 120.

[Tunjukkan di graf bagaimana kadar tindak balas itu diperoleh]

Eksperimen I

Eksperimen II

(ii) Berdasarkan graf di (c), apakah hubungan antara saiz zarah

dengan kadar tidak balas?

………………………………………………………………………

(e)

Dengan menggunakan pengetahuan kimia anda, nyatakan hubungan antara

saiz zarah dengan kadar pembakaran kayu.

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..

Sekumpulan pengakap mengumpul potongan

besar kayu untuk dijadikan unggun api.

KK0508

KK0509

KK0507

Page 38: Kimia SBP SPM 2004

4

2 Seorang pelajar dibekalkan logam J, K, L, M dan kuprum untuk membina siri

elektrokimia melalui perbezaan voltan pasangan logam dalam sel ringkas.

Rajah di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen bagi pasangan logam J

dengan logam kuprum. Logam kuprum dijadikan terminal positif.

Bacaan voltmeter direkodkan.

Eksperimen diulangi dengan menggantikan logam J dengan logam K, L dan M

secara bergilir-gilir.

Bacaan voltmeter seperti ditunjukkan dalam rajah berikut

Volt

Volt

Volt

tloV

Pasangan logam J – kuprum Pasangan logam K – kuprum

Pasangan logam L – kuprum Pasangan logam M – kuprum

V

Page 39: Kimia SBP SPM 2004

5

.

(a) Catatkan bacaan voltmeter pada ruang yang disediakan dalam jadual di

bawah

Pasangan logam Nilai voltan/V

Logam J - kuprum

Logam K - kuprum

Logam L - kuprum

Logam M - kuprum

(b) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen itu

(i) Pembolehubah dimanipulasi

………………………………………………………………………

(ii) Pembolehubah yang bergerak balas

………………………………………………………………………

(iii) Pembolehubah yang dimalarkan

………………………………………………………………...............

(c) Sel kimia bagi pasangan logam K dan kuprum yang dibiarkan selama 30

minit. Gambar rajah di bawah menunjukkan perubahan yang berlaku

pada kedua-dua elektrod.

(i) Nyatakan tiga pemerhatian dalam eksperimen ini

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Logam K

KK0503

KK0510

KK0501

Page 40: Kimia SBP SPM 2004

6

(ii) Ramalkan bacaan voltmeter bagi sel tersebut pada ketika itu

........................................................................................................

(d) Apakah inferens yang boleh dibuat tentang kedudukan pasangan logam

dalam siri elektrokimia dengan voltan sel yang terhasil

………………………………………………………………...............

(e) Berdasarkan keputusan yang direkodkan susun logam-logam mengikut

tertib keelektropositifan menurun.

.....…………………………………………………………………………

(f) Nyatakan logam yang lebih elektropositif dan kurang elektropositif

daripada logam L

lebih elektropositif ..............................................................................

kurang elektropositif ..............................................................................

[KK0502 – Mengelas]

KK0505

KK0504

KK0508

KK0502

Page 41: Kimia SBP SPM 2004

7

3.

Rancangkan satu eksperimen makmal untuk membandingkan haba pembakaran bagi

keempat-empat alkohol tersebut

Perancangan eksperimen anda hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:

(a) Pernyataan masalah

(b) Hipotesis

(c) Senarai bahan dan alat radas

(d) Prosedur

(e) Penjadualan data

[KK051201 – Menyatakan

masalah]

[KK051202 – Membuat hipotesis]

KK051203 – Mempamerkan perancangan]

[KK051204 – Memilih teknik ]

KK051205 – Menyenaraikan bahan dan alat radas]

KERTAS SOALAN TAMAT

Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk membandingkan haba

pembakaran beberapa jenis alkohol iaitu metanol, etanol, propanol dan butanol.

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 42: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

SULIT 4541/1

4541/1

Kimia

Kertas 1

Ogos

2004

1¼ jam

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

______________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

KIMIA

Peraturan pemarkahan kertas 1, 2 dan 3

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 43: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

Kertas 1

1 D 21 D 41 D

2 B 22 D 42 C

3 C 23 C 43 A

4 A 24 D 44 B

5 D 25 C 45 A

6 C 26 D 46 C

7 D 27 C 47 A

8 D 28 B 48 C

9 C 29 B 49 D

10 A 30 B 50 A

11 A 31 B

12 B 32 B

13 B 33 A

14 C 34 C

15 B 35 D

16 B 36 D

17 C 37 C

18 A 38 B

19 B 39 C

20 C 40 A

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 44: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

Kertas 2

1. a) D 1

b) 2.8.8 1

c)

1. Bilangan elektron pada petala luar dan bilangan petala berisi

elektron betul

2. Cas A+, D-

1

1

d) 1. A, B, C, D, E

2. merentas kala dari kiri ke kanan , bil elektron bertambah/ bil

proton bertambah

3. daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam petala bertambah

1

1

1

e) (i) A2O 1

(ii) A2O + H2O → 2AOH 1

(iii) Tak berwarna ke merah jambu 1

10 markah

A D

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 45: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2

(a) Dari kepingan zink ke kepingan kuprum 1

(b). Untuk membenarkan ion-ion mengalir melaluinya 1

(c) (i) zink 1

(ii) zink melarut/menipis 1

(iii) Zn → Zn2+ + 2e 1

(d) (i) keamatan warna biru berkurang/warna biru semakin pudar 1

(ii) kepekatan ion kuprum (II) telah berkurangan 1

(e) Kuprum 1

(f) (i) lebih tinggi ( besar, > 1.2 V) 1

(ii) Kedudukan(jarak) antara aluminium dengan kuprum lebih jauh daripada

jarak antara zink dengan kuprum dalam siri Elektrokimia 1

10 markah

3. (a) Asid yang mencerai(mengion) lengkap 1

apabila larut dalam air menghasilkan ion H+ (H3O+) 1

(b) H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O 1

(c) (i) 25.10, 25.00, 24.90 [Ketiga-tiga isipadu asid betul kepada 2 tempat

perpuluhan ] 1

(ii) 25.10 + 25.00 + 24.90 / 25.00 1

3

Nota* terima error carry forward dari (c)(i)

(iii) Malkali x 25 = 2 1

1.0 x 25 1

Malkali = 1.0 x 25 /

2 x 25

= 0.5 mol dm-3 1

*Nota terima error carry forward dari (c)(ii)

(d) (i) 50cm3 1

(ii) 1. Asid hidroklorik monobes manakala asid sulfurik dwibes 1

2. Kepekatan ion hidrogen yang dihasilkan adalah sama 1

10 markah

Page 46: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

4 (a) 2H+ + CO32- → H2O + CO2 1

(b) 1. Eksp 1, kepekatan ion H+ lebih tinggi/asid kuat digunakan/bilangan ion

hidrogen per unit isipadu lebih tinggi/ bilangan ion H+ bagi isipadu yang

sama lebih tinggi 1

2. Lebih banyak perlangaran antara ion H+ dengan ion CO32- 1

3. Bilangan perlanggaran berkesan bertambah/lebih banyak perlanggaran

berkesan 1

(c) 1. Susunan radas betul dan berfungsi 1

2. Label betul 1

Asid Air

Natrium karbonat

(d) 1. Bil. Mol gas CO2 = 25 / 0.001

24000 1

2. 1 mol CO2 terhasil daripada 1 mol Na2CO3

0.001 mol CO2 terhasil daripada 0.001 mol Na2CO3 1

3. Jisim Na2CO3 = 0.001 x 106 / 0.106g 1

(e) 25 cm3 // 0.106g

60 s 60 s

= 0.42cm3s-1 0.0018 g s-1 1

10 markah

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 47: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

5 (a) Haba yang dibebaskan apabila 1 mol plumbum(II) sulfat dimendakkan/

dihasilkan 1

(b) Pb2+ + SO42- → PbSO4 1

(c) (i) bilangan mol ion Pb2+ = 0.5 x 25 / 0.0125 1

1000

(ii) bilangan mol ion SO42- = 0.5 x 25 / 0.0125 1

1000

(d) Q = mc

= 50 x 4.2 x 4.5 1

= 945 J 1

(e) ∆H = 945

0.0125 1

= -75600 J mol- / -75.6kJ mol-1 1

(f) 1.Paksi menegak dilabel ‘Tenaga’ beserta dua aras tenaga berbeza 1

2. Nama/formula bahan dan hasil bagi tindak balas eksotermik 1

10 markah

Tenaga

Pb2+ + SO42-

PbSO4

6 (a) Proses Haber 1

(b) N2 + 3H2 → 2NH3 1

(c) ferum/besi 1

(d) suhu 4500C, tekanan 200 atm 1

(e) ammonium sulfat 1

(f)(i) 2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O 1

Page 48: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

(ii) 2 x 14 X 100% 1

60

46.67%/46.7% 1

(g) 1. mendakan biru 1

2. larut dalam ammonia berlebihan membentuk larutan biru tua 1

10 markah

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 49: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

Bahagian B

1 (a)(i) 1. Takat lebur ialah suhu dimana pepejal berubah menjadi cecair pada

tekanan piawai/tetap

1 1

(ii) 1. t0 hingga t1 – pepejal 1

2. t1 hingga t2 – pepejal dan cecair 1

3. t2 hingga t3 – cecair 1

4. peleburan 1 4

(iii) 1. Tenaga/haba yang dibekalkan digunakan/ diserap 1

2. untuk mengatasi daya tarikan antara zarah dalam pepejal 1 2

(b) 1. Radas: Tabung didih, termometer, bikar, kelalang kon 1

2. Masukkan naftalena ke dalam tabung didih sehingga 1/3 penuh

3. Masukkan tabung didih ke dalam kukus air

4. Panaskan

5. Kacau naftalena dengan termometer

6. Catatkan suhu setiap minit/sela masa tertentu [½ minit - 1 minit]

7. Keluarkan tabung didih dari kukus air apabila [semua pepejal

naftalena telah menjadi cecair]

8. Masukkan tabung didih ke dalam kelalang kon

9. Kacau naftalena sepanjang penyejukan

10. Catatkan suhu setiap minit /sela masa tertentu[½ minit - 1 minit]

11. [Jadual ]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Masa/min 1

Suhu/0C

12. Plotkan graf suhu melawan masa bagi pemanasan dan penyejukan/

[Lakaran graf pemanasan dan penyejukan ditunjukkan]

13. Kesimpulan: Bahagian mendatar graf pemanasan(takat lebur) dan

graf penyejukan(takat beku) berlaku pada suhu yang sama.

1

1 13

20 markah

Page 50: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2 (a)(i) Karbon Hidrogen

1

1

1

% jisim 82.75 17.25

1. Bil mol 82.75

12

=6.89

17.25

1

=17.25

2. Nisbah mol

terkecil

6.89

6.89

1

2

17.25

6.89

2.5

5

Formula

empirik

C2H5

(C2H5)n = 58

(24 + 5)n = 58

n = 2

Formula molekul = C4H10

1 4

(ii) 1. H H H H

| | | |

H C C C C H

| | | |

H H H H

2. n-butana a: butana

3.. H H H

| | |

H C C C H

| | |

H CH3 H

4. 2-metilpropana

1

1

1

1 4

(b) 1. Masukkan [2-5]cm3 cecair sikloheksana dan sikloheksena dalam

tabung uji berasingan

2. Tambahkan beberapa titis air bromin(larutan kalium manganat(VII)

berasid

3. Goncangkan

4. Warna perang (ungu) tidak berubah menunjukkan sikloheksana

5. Warna perang (ungu) kepada tanpa warna menunjukkan

sikloheksena

1

1

1

1

1 5

(c) 1. Tambahkan [2-5]cm3 etanol kepada [2-5]cm3 asid butanoik dalam

sebuah tabung uji/didih

2. Goncangkan campuran itu

3. Tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat.

4. Hangatkan

5. Dengan cepat tuangkan kandungan itu ke dalam bikar berisi air

6. Hasil berbau wangi/harum

1

1

1

1

1

1

Page 51: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

7. Persamaan: C3H7COOH + C2H5OH → C3H7COOC2H5 + H2O

* terima persamaan menggunakan formula struktur

1 7

20 markah

Bahagian C

3 (a) 1. Sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen suatu asid digantikan

dengan ion logam atau ion ammonium

1 1

(b) 1. Larutkan ferum(II) sulfat dengan air suling. Bahagikan kepada dua

bahagian

1

2. Tambahkan larutan natrium hidroksida sedikit demi sedikit 1

3. sehingga berlebihan [atau reagen yang sesuai] 1

4. Mendakan hijau tak larut dalam natrium hidroksida berlebihan

mengesahkan kehadiran ion ferum(II)

1

5. Tambahkan larutan garam barium (barium klorida/barium nitrat) 1

6. Mendakan putih terbentuk 1

7. mengesahkan kehadiran ion sulfat. 1 7

(c) 1. Bahan : Asid hidroklorik (0.1 – 2.0 mol dm-3 ), kuprum(II)

oksida/kuprum(II) hidroksida/ kuprum(II) karbonat

1

2. Radas : Bikar, corong turas, kertas turas, penunu bunsen, tungku kaki

tiga, mangkuk pijar, silinder penyukat 100cm3

1

3. [20 – 50cm3] asid hidroklorik dimasukkan ke dalam bikar dan

dipanaskan /dihangatkan

1

4. Masukkan serbuk kuprum(II) oksida/kuprum(II)

hidroksida/kuprum(II) karbonat ke dalam bikar itu

1

5. Kacau 1

6. sehingga berlebihan/terdapat pepejal tak larut 1

7. Turaskan 1

8. Pindahkan hasil turasan ke dalam mangkuk pijar 1

9. Panaskan 1

10. sehingga larutan menjadi tepu/isipadu menjadi 1/3 daripada isipadu

asal

1

11. Sejukkan pada suhu bilik 1

12. Turaskan 1

13. Keringkan dengan menggunakan kertas turas 1 13

Jumlah 21

Max 20

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 52: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

4 (a)(i) 1.[Dapat menyatakan contoh tindak balas yang sesuai]

contoh : Tindak balas magnesium dengan larutan kuprum(II) sulfat

1

2. logam magnesium mengalami pengoksidaan dengan kehilangan 2é 1

3. Mg → Mg2+ + 2 é 1

4 Ion kuprum(II) mengalami penurunan dengan menerima 2é

daripada magnesium

5. Cu2+ + 2 é → Cu

1

1 5

(ii) 1.Magnesium dioksidakan kepada ion Mg2+.

2. Perubahan no. pengoksidaan dari 0 ke +2

3. Ion Cu2+ diturunkan kepada atom kuprum

4. Perubahan no. Pengoksidaan dari +2 ke 0

1

1

1

1 4

(b)(i) Tabung uji A

1. Mg lebih elektropositif daripada besi

2. Atom Mg akan melepaskan 2 e untuk membentuk ion Mg2+

3. Mg → Mg2+ + 2 é

4. Magnesium terkakis //besi dilindungi daripada terkakis

Tabung uji B

5. Besi lebih elektropositif daripada kuprum

6 Ferum melepaskan 2 e utk membentuk ion Fe2+/ Fe → Fe2+ + 2e

7 Ion Fe2+ bergabung dengan ion hidroksida daripada air

membentuk Fe(II) hidroksida.

8 Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

9 Fe(OH)2 ini dioksidakan oleh oksigen membentuk karat/persamaan

1

1

1

1

1

1

1

1

1 9

(ii) 1. Menyapu minyak atau gris

2. mengecat logam mana-mana 2 betul

3. menyalut dengan plastik

4. kaedah penggalvanian

2

Jumlah 20

SKEMA PEMARKAHAN kertas 2 TAMAT

Page 53: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

KERTAS 3

1 (a)

KK0511- Membuat hipotesis

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat menyatakan perhubungan antara pemboleh ubah

dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas

dengan betul

Cadangan jawapan

Saiz zarah berkurang kadar tindak balas

bertambah/lebih tinggi

Saiz zarah bertambah kadar tindak balas

berkurang/lebih rendah

Saiz zarah berkurang, masa untuk mengumpul gas

berkurang

Saiz zarah bertambah, masa untuk mengumpul

gas bertambah

3

2 Dapat menyatakan perhubungan antara pemboleh ubah

dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas

dengan kurang tepat

Cadangan jawapan

Saiz zarah bertambah kadar tindak balas lambat

Saiz zarah berkurang kadar tindak balas cepat

Saiz zarah bertambah masa bertambah / Saiz

zarah berkurang masa berkurang

2

1 Dapat menyatakan idea hipotesis atau tujuan eksperimen

Cadangan jawapan

*Mengkaji kesan saiz zarah ke atas kadar tindak balas

Saiz zarah mempengaruhi kadar

Saiz zarah bertambah, kadar tindak balas berkurang

Saiz zarah berubah, kadar tindak balas berubah

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 54: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

1 (b)

KK0510 – Mengawal Pemboleh ubah

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi,

pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang

dimalarkan dengan lengkap]

Cadangan jawapan:

Pemboleh ubah dimanipulasikan : saiz marmar

Pemboleh ubah bergerak balas : Masa untuk mengumpul

gas // kadar tindak balas

Pemboleh ubah yang dimalarkan: isipadu dan kepekatan

asid

3

2

[Dapat menyatakan mana-mana dua pembleh ubah

dengan lengkap// mana-mana 3 pemboleh ubah yang

tidak lengkap]

2

1 [Dapat menyatakan mana-mana satu pemboleh ubah

dengan lengkap atau idea bagi mana-mana dua pemboleh

ubah]

Contoh jawapan:

Pemboleh ubah dimanipulasikan : saiz

Pemboleh ubah bergerak balas : Masa // kadar

Pemboleh ubah yang dimalarkan: isipadu

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

1 (c) KK0506

Berkomunikasi

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat melukis graf dengan betul memenuhi 4 kriteria

berikut

1. Paksi X berlabel masa dan berunit saat/ s

Paksi Y berlabel isipadu gas dan berunit cm3

2. skala konsisten dan graf meliputi sekurang-

kurangnya 1/3 kertas graf

3. Pindah semua titik dengan betul

4. Graf melalui/menghampiri semua titik dan

garis licin

3

2 Dapat melukis graf dengan memenuhi kriteria berikut

Paksi X dan paksi Y berlabel/berunit // paksi

terbalik

Skala konsisten

Pindah 3-4 titik dengan betul

2

Page 55: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

Graf dilukis

1

Dapat melukis idea graf dengan memenuhi perkara

berikut:

Paksi X dan paksi Y

Ada titik//sebarang bentuk graf

1

0

Tidak memberikan respons atau respons salah

0

1 (d) (i)

KK0508

Mentafsir data

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menunjukkan garis tangen pada ketika 120saat

dan menghitung kecerunan pada ketika 120 saat dengan

nilai dan unit yang betul]

Cadangan jawapan

Kadar Eksperimen I [ julat 0.210 – 0.310] cm3s-1

Kadar Eksperimen II [ julat 0.310 – 0.410] cm3s-1

3

2 [Dapat menghitung kecerunan pada ketika 120 saat

dengan nilai yang betul]

2

1 [Dapat menunjukkan idea menghitung kecerunan dengan

nilai Eksperimen II lebih tinggi daripada Eksperimen I]

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

1 (d) (ii)KK0509

Mendefinisi secara operasi

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyatakan hubungan antara kadar tindak balas

dengan saiz zarah secara kualitatif]

Cadangan jawapan

Apabila saiz zarah kecil, kadar tindak balas

tinggi//

Apabila saiz zarah besar, kadar tindak balas

rendah

3

2 [Dapat menyatakan hubungan antara kadar tindak balas

dengan saiz zarah secara kualitatif]

Cadangan jawapan

2

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 56: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

Saiz zarah kecil, kadar tindak balas cepat //

Kadar tindak balas berkadar songsang dengan saiz

zarah

1 [Dapat menyatakan idea hubungan antara kadar tindak

balas dengan saiz zarah atau menyatakan tujuan

eksperimen]

Cadangan jawapan

* kadar tindak balas dipengaruhi oleh saiz zarah//tindak

balas dipengaruhi oleh saiz zarah// kadar tindak balas

tinggi, saiz zarah kecil

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

1 (e)

KK0507

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyatakan dengan betul hubung kait antara saiz

kayu dengan kadar pembakarannya.]

Cadangan jawapan

Semakin besar saiz kayu, kadar pembakarannya

berkurang.// Semakin kecil saiz kayu, semakin

tinggi kadar pembakarannya

3

2 [Dapat menyatakan dengankurang tepat hubung kait

antara saiz kayu dengan kadar pembakarannya].

Contoh jawapan

Saiz kayu berkadar songsang dengan kadar

pembakarannya// Apabila saiz kayu besar, kadar

pembakarannya lambat//Apabila saiz kayu kecil,

kadar pembakarannya cepat

2

1 [Dapat menyatakan idea umum, hubungkait antara saiz

kayu dengan kadar pembakarannya]

Contoh jawapan

*Apabila saiz kayu besar, kadar pembakarannya

meningkat// apabila saiz kayu kecil, kadar

pembakarannya berkurang

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 57: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2 (a) KK0503

Mengukur menggunakan nombor

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat mencatatkan 4 bacaan dengan tepat]

Cadangan jawapan:

J/Cu 1.1, K/Cu 2.2, L/Cu 0.7, M/Cu 0.3

3

2 Dapat mencatat mana-mana 3 bacaan dengan tepat 2

1 Dapat mencatat mana-mana 2 bacaan dengan tepat 1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

2 (b)

KK0510 – Mengawal Pemboleh ubah

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi,

pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang

dimalarkan dengan lengkap]

Cadangan jawapan:

Pemboleh ubah dimanipulasikan : pasangan elektrod/

logam// logam yang berpasangan dengan kuprum

Pemboleh ubah bergerak balas : Nilai voltan // bacaan

voltmeter

Pemboleh ubah yang dimalarkan: larutan

kuprum(II)sulfat/ elektrolit, elektrod kuprum

3

2

[Dapat menyatakan mana-mana dua pemboleh ubah

dengan lengkap// mana-mana 3 pemboleh ubah yang

tidak lengkap]

2

1 [Dapat menyatakan mana-mana satu pemboleh ubah

dengan lengkap atau idea bagi mana-mana dua pemboleh

ubah]

Contoh jawapan:

Pemboleh ubah dimanipulasikan : jenis logam

Pemboleh ubah bergerak balas : volt

Pemboleh ubah yang dimalarkan:larutan

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 58: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2 (c)(i)

KK0501

Memerhati

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyatakan mana-mana 3 pemerhatian dengan

betul]

Cadangan jawapan

Jarum voltmeter terpesong

Keamatan warna biru larutan berkurang

Logam K menipis/melarut

Kepingan kuprum menebal//enapan perang

terbentuk di kepingan kuprum

3

2 [Dapat menyatakan mana-mana 2 pemerhatian dengan

betul]

2

1 [Dapat menyatakan sekurang-kurangnya 1 pemerhatian

yang betul]

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

2 (c)(ii)

KK0505

Meramal

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat meramal bacaan voltmeter yang kurang daripada

2.2]

Cadangan jawapan:

Bacaan voltmeter kurang daripada 2.2

Satu nilai Voltan : < 2.2V

3

2

[Dapat meramal bacaan voltmeter berkurang tanpa nilai

asal]

Cadangan jawapan:

Bacaan voltmeter berkurang

2

1 [Dapat menunjukkan idea meramal bacaan voltmeter

tetapi memberikan bacaan > 2.2 V]

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 59: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2 (d)

KK0504

Membuat inferens

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyatakan inferens yang tepat bagi

pemerhatiannya]

Cadangan jawapan

Lebih jauh kedudukan pasangan logam dalam siri

elektrokimia, lebih besar voltan sel yang terhasil

3

2 [Dapat meyatakan inferens tetapi kurang tepat bagi

pemerhatiannya]

Cadangan jawapan

Voltan sel yang terhasil bergantung pada

kedudukan pasangan logam dalam siri

elektrokimia

2

1 [Dapat menyatakan idea tentang inferens bagi

pemerhatian]

Contoh jawapan

Voltan terhasil apabila dua logam berlainan

digunakan dalam sel kimia.

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

2 (e)

KK0508

Mentafsir data

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat menyusunkan kelima-lima logam mengikut tertib

keelektropositifan menurun yang betul]

Cadangan jawapan

K > J > L > M > Cu

3

2 [Dapat menyusunkan 4 logam mengikut tertib

keelektropositifan menurun yang betul]

2

1 [Dapat menunjukkan idea menyusunkan kelima-lima

logam dalam satu urutan]

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

http://cikguadura.wordpress.com/

Page 60: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

2 (f)

KK0502

Mengelas

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

[Dapat membuat pengelasan dengan betul]

Cadangan jawapan

Lebih elektropositif; K, J

Kurang elektropositif; M, Cu

3

2 [Dapat membuat pengelasan mana-mana dua logam

dengan betul]

2

1 [Dapat membuat pengelasan mana-mana satu logam

dengan betul atau pengelasan terbalik]

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 61: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

3 (a)

KK051201 – Menyatakan masalah

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat menyatakan pernyataan masalah yang munasabah

Cadangan jawapan

Membandingkan haba pembakaran beberapa jenis

alkohol

3

2 Dapat menyatakan pernyataan masalah yang kurang

tepat

Cadangan jawapan

Menentukan haba pembakaran alkohol

2

1 Dapat menyatakan idea tentang pernyataan masalah

Cadangan jawapan

Haba pembakaran alkohol berbeza

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

3 (b)

KK051202 – Membuat hipotesis

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat membuat hubungan antara pemboleh ubah

dimanipulasi dengan pembleh ubah bergerak balas

dengan betul.

Cadangan jawapan

Semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul

alkohol, semakin besar nilai haba pembakaran

3

2 Dapat membuat hubungan antara pemboleh ubah

dimanipulasi dengan pembleh ubah bergerak balas tetapi

kurang tepat

Cadangan jawapan

Jenis alkohol mempengaruhi nilai haba pembakaran

2

1 Dapat memeberi idea untuk menyatakan hipotesis atau

tujuan eksperimen

Cadangan jawapan

Mengkaji haba pembakaran alkohol

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 62: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

3 (c)

KK051205 – Senarai bahan dan alat radas

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat menyatakan semua bahan dan alat radas dengan

betul

Cadangan jawapan

Bahan: Metanol, etanol, propanol, butanol, air,

Radas: pelita, termometer, bekas/tin kuprum, silinder

penyukat [50-100]cm3 , neraca, pengadang angin

3

2 Dapat menyatakan bahan dan alat radas minimum untuk

menjalankan eksperimen

Cadangan jawapan

Bahan: Metanol, etanol, propanol, butanol, air,

Radas: pelita, termometer, bekas/tin kuprum, silinder

penyukat, neraca,

2

1 Dapat menyatakan sebarang bahan dan radas utama

dalam eksperimen

Cadangan jawapan

Metanol, etanol, propanol, butanol, pelita, termometer

* kalau bahan lebih yang tiada kaitan, kalau dapat skor 3

jatuh 2/kalau dapat skor 2 jatuh 1/kalau 1 dapat 0

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 63: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

3 (d) KK051204 – Teknik/Prosedur

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat menyatakan prosedur eksperimen yang lengkap

Cadangan jawapan

1. [100-200]cm3 air disukat ke dalam bekas kuprum

dan suhu awal dicatatkan

2. Sebuah pelita diisi dengan metanol dan jisimnya

dicatatkan.

3. Kedudukan pelita dilaraskan supaya nyala api

sampai ke bekas kuprum. Pelita dinyalakan.

4. Apabila suhu air meningkat [25 – 30]oC, nyalaan

pelita dipadamkan. Suhu maksimum air dicatat.

5. Pelita berisi metanol ditimbang dan jisim

dicatatkan.

6. Eksperimen diulang menggunakan etanol,

propanol dan butanol

3

2 Dapat menyatakan prosedur minimum eksperimen

berfungsi

Cadangan jawapan

Langkah 1, 3, 4

2

1 Dapat menunjukkan idea menyatakan prosedur

eksperimen

Cadangan jawapan

Langkah 1 dan 3

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 64: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

3 (e)(i) KK051203 – Penjadualan data

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat menunjukkan penjadualan data dengan tajuk yang

sesuai untuk setiap lajur dan baris

Cadangan jawapan

Jenis

alkohol

Metanol

Etanol Propanol butanol

Jisim awal

pelita/g

Jisim akhir

pelita/g

Jisim

alkohol

terbakar/g

Suhu awal

air/0C

Suhu

maksimum

air/0C

Kenaikan

suhu air/ 0C

3

2 Dapat menunjukkan penjadualan data dengan kurang

tepat

Cadangan jawapan

Jenis

alkohol

Metanol

Etanol Propanol butanol

Jisim

alkohol

terbakar/g

Kenaikan

suhu/0C

2

1 Ada idea menunjukkan penjadualan data dengan kurang

tepat

Cadangan jawapan

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

Page 65: Kimia SBP SPM 2004

Peraturan pemarkahan KIMIA percubaan SPM

4541/pp [Lihat sebelah

SULIT

3 (e(ii)) KK051203 – Mempamerkan perancangan

Skor Penerangan Skor

maksimum

3

Dapat menunjukkan perancangan yang lengkap seperti

urutan berikut dan minimum skor 1 bagi setiap perkara

Cadangan jawapan

1. Pernyataan masalah//tajuk eksperimen

2. Hipotesis//Pemboleh ubah yang terlibat

3. Bahan dan alat radas

4. Prosedur eksperimen

5. Penjadualan data

3

2 Dapat menunjukkan perancangan mengandungi 5

perkara di atas dan minimum skor 1 pada mana-mana

perkara

2

1 Dapat menunjukkan perancangan mengandungi mana-

mana 3 perkara di atas

1

0 Tidak memberikan respons atau respons salah 0

*

Markah kecemerlangan 2 diberi jika semua KK051201 hingga KK051205 mendapat

skor 3.

Markah kecemerlangan 1 diberi jika mana-mana 4 aspek daripada KK051201 hingga

KK051205 mendapat skor 3.

Jumlah markah : 16 aspek x 3 = 48

Markah kecemerlangan : maks= 2

Jumlah keseluruhan K3 50 markah

SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 3 TAMAT

http://cikguadura.wordpress.com/