harga: rm5050.00 harga: rm 25 majlis daerah ... dicop syarikat serta dinyatakan nombor sebut harga...

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN KEJURUTERAAN. BORANG SEBUTHARGA

  NO. SEBUT HARGA

  MDK 5/2020

  NO. RUJUKAN FAIL

  M.D.KERIAN P 4/20-Q3

  Tajuk Sebutharga

  PEMBAIKAN BANGUNAN PASAR AWAM BAGAN SERAI

  Tarikh Dikeluarkan

  15.5.2020 (JUMAAT)

  Tarikh Tutup

  22.5.2020 (JUMAAT)

  Kelas Pendaftaran

  - Gred : Gred G2 - Kategori : B/ME/CE - Pengkhususan : B04/B13/B14/B15/B24/E11/CE21

  Harga Dokumen RM 25.00 senaskah

  UNTUK DIISI OLEH KONTRAKTOR

  UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

  Dibawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Penyebut harga, Syarat- Syarat Sebut harga dan Spesifikasi , saya yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksana dan menyiapkan kerja tersebut dengan harga dan tempoh masa seperti berikut :-

  Ruangan ini digunakan oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga Majlis

  Harga Sebut Harga

  RM _________________

  No. Rujukan Kontraktor/

  Penyebut Harga

  Tandatangan AJK Pembuka Sebut Harga

  Ringgit Malaysia

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  1. …………………….

  2………………………

  3. …………………….

  Tempoh siap

  ________ Hari

  Nama Syarikat

  CATATAN / MAKLUMAN

  Nama Pemilik Syarikat

  Senarai Semak Sebelum Mengemukakan

  Dokumen Sebut Harga i) Ringkasan Sebut Harga telah lengkap diisi ii) Borang Sebut Harga telah lengkap diisi iii) Salinan Sijil Pendaftaran CIDB dan

  (BPKU) dikepil

  iv) Slip bayaran borang sebut harga yang dicop syarikat serta dinyatakan nombor

  sebut harga yang dibeli.

  v) Senarai Pengalaman Kerja / Kerja Semasa disertakan

  vi) Penyata Akaun Bank (3 Bulan Semasa )

  vii) Salinan No Pendaftaran bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)

  Alamat Syarikat

  No. Telefon

  Tarikh Sah Pendaftaran

  PKK dari ………….. hingga ………….

  CIDB dari ………….. hingga…………...

  Tandatangan dan Cop Syarikat

  ………………………

  Tarikh

  No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. 1, Wisma MDK,

  Jalan Padang,

  34200 Parit Buntar,

  Perak Darul Ridzuan.

  No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 50.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN No. 1, Wisma MDK,

  Jalan Padang,

  34200 Parit Buntar,

  Perak Darul Ridzuan.

  No. Borang

  ________ Tel : 05-7121668

  Fax : 05-7169268

  E-mail: [email protected],net.my

  Homepage: http://mdkerian.perak.gov.my

  HARGA: RM 25.00

  MAJLIS DAERAH KERIAN

  t.t

  (HELMI BIN YUSOF @ JUSOH, A.M.P) Yang Dipertua

  Majlis Daerah Kerian

 • ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA / KONTRAKTOR

  1. Sebut Harga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Bahagian

  Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan Majlis Daerah Kerian bagi tahun 2019/2020 di dalam - Gred : Gred G2 - Kategori : B/ME/CE - Pengkhususan : B04/B13/B14/B15/B24/E11/CE21 dan yang masih dibenarkan membuat sebut harga untuk kerja berikut:-

  PEMBAIKAN BANGUNAN PASAR AWAM BAGAN SERAI SEBUTHARGA : MDK 5/2020

  2. HAK MDK UNTUK MENERIMA / MENOLAK SEBUT HARGA Majlis Daerah Kerian adalah tidak terikat untuk menerima Sebut Harga yang terendah atau yang tertinggi atau mana-mana Sebut Harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebut Harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad.

  3. CARA –CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA 3.1 PENYEDIAAN SEBUT HARGA

  Kontraktor adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengan sepenuhnya:- i. Borang Sebut Harga hendaklah dilengkapkan sepenuhnya ii. Borang Ringkasan Sebut Harga hendaklah dihargakan oleh kontraktor iii. Senarai Kerja Dalam Tangan iv. Pengalaman Kerja Lepas

  Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas, kontraktor hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 3.2 PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan No. Sebut Harga serta Tajuk Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga pada 22.5.2020 (JUMAAT) tidak lewat jam 12.00 tengahari seperti alamat berikut:-

  Yang Dipertua Majlis Daerah Kerian, No. 1. Wisma MDK, Jalan Padang, 34200 Parit Buntar, Perak.

  i. Jika Dokumen Sebut Harga tidak diserahkan dengan tangan, Kontraktor hendaklah menghantar

  Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan tempat yang ditetapkan. ii. Sebut Harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit dari sebarang sebab, tidak

  akan dipertimbangkan. iii. Kegagalan kontraktor mengembalikan Dokumen Sebut Harga pada tarikh tutup Sebut Harga akan

  membolehkan Majlis mengambil tindakan tatatertib. 3.3 PENJELASAN LANJUT

  Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebut Harga yang tidak jelas atau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi Jabatan Kejuruteraan, Majlis Daerah Kerian untuk penjelasan lanjut.

  4. INSURAN Pihak Kontraktor yang dilantik hendaklah dengan seberapa segera menyediakan Insuran-insuran berikut:-

  1. Insuran Pampasan Pekerja 2. Insuran Tanggungan Awam

  5. PEMBERSIHAN TAPAK BINA SELEPAS SIAP KERJA Setelah kerja-kerja siap, tapak bina hendaklah dibersihkan dari sampah sarap dan memuaskan Pegawai Inden.

 • SURAT AKUAN PEMBIDA

  Bagi

  PEMBAIKAN BANGUNAN PASAR AWAM BAGAN SERAI SEBUTHARGA : MDK 5/2020

  Saya, _________________________________ nombor K.P. ______________________ yang (Nama Wakil Syarikat)

  mewakili___________________________ nombor Pendaftaran ________________________

  (Nama Syarikat) (No. PPK) Dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi mana-mana individu dalam Majlis Daerah Kerian atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam Tender/Sebut Harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Majlis Daerah Kerian atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam Tender/Sebut Harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan seperti berikut diambil:

  2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi Tender/Sebutharga* seperti di atas, atau 2.2 Penamatan kontrak bagi Tender/Sebutharga* di atas dan 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

  3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam Tender/Sebut Harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang benar, …………………………..… Nama :…………………………………........ No. K.P. : …………………………………….. Cop Syarikat :

  Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan

 • SENARAI KERJA DALAM TANGAN ( KERJA SEMASA)

  Nama Projek

  Agensi Yang Mengawasi Projek

  Harga Kontrak ( RM )

  Tempoh masa

  ( Hari )

  Kemajuan

  (%)

 • SENARAI PENGALAMAN KERJA

  Tarikh

  Nama Projek

  Jabatan

  Kos Projek ( RM)