final exam

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2015

80 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bahagian A : Objektif

[40 Markah]

Bahagian ini mempunyai 40 Soalan Objektif. Jawab semua soalan di dalam kertas jawapan yang telah disediakan. 1. Teknologi merupakan komponen Teknologi Maklumat yang terpenting. Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan _______________ yang digunakan dalam pengurusan maklumat. A. Internet B. Pengguna C. Sistem Telekomunikasi D. Unit Pemprosesan Pusat 2. Berikut operasi utama yang dilaksanakan komputer kecuali A. Logik B. Storan C. Mencetak D. Pemprosesan 3. Petikan di bawah merujuk kepada Unit Aritmetik dan Logik (ALU), ialah alat yang melaksanakan operasi asas, seperti operasi aritmetik (tambah, tolak, darab, dan sebagainya), operasi logik (AND, OR, NOT) dan membandingkan operasi. A. Output B. Kalkulator C. Cakera Keras D. Pemprosesan 4. Kegunaan roda pada tetikus berfungsi untuk A. Mengecilkan saiz tetingkap skrin windows B. Untuk mengawal margins dan tetingkap Windows C. Mengerakkan tetingkap windows ke atas dan ke bawah D. Digunakan untuk menyembunyikan paparan skrin dari komputer1

5. Sambungan perkakasan komputer dalam Rajah 1 di bawah berjenis

Rajah 1 A. PS/2 B. Serial C. Parallel D. Ethernet

6. Perisian Sistem Pengoperasian memainkan peranan yang penting dalam sesebuah komputer kerana A. Membolehkan komputer berfungsi dengan lebih mudah, pantas dan menjimatkan masa. B. Mengelakkan komputer terlebih muatan dan dapat menyimpan dengan ruang storan yang lebih besar. C. Mengenalpasti keperluan komputer dari segi spesifikasi peralatan dan perisian yang digunakan. D. Ia menghubungkan perisian aplikasi dengan komputer dan membantu menguruskan sumber dalaman dan luaran.

7. Tiga jenis toolbar yang selalu digunakan di dalam Ms Word 2003 ialah Standard Toolbar, dan Drawing Toolbar.

A. Picture Toolbar B. Word Art Toolbar C. Formatting Toolbar D. Mail Merge Toolbar

2

8. Kedudukan Toolbar pada Microsoft Word boleh diubah suai dengan menggunakan tetikus iaitu dengan membawa kursor pada penghujung kiri Toolbar yang berkenaan sehingga kursor berubah bentuk kepada A. B. C. D.

9. Petikan kenyataan di bawah merujuk kepada Pilihan menu ini mengandungi semua arahan yang berkaitan dengan proses pengubahsuaian dokumen yang dibina seperti arahan menyalin dan menampal bahagian teks yang pada fail, mencari perkataan yang tertentu dalam fail dan sebagainya. A. Pilihan Menu File B. Pilihan Menu Edit C. Pilihan Menu View D. Pilihan Menu Insert 10. Kegunaan kekunci Print Screen pada papan kekunci bertujuan untuk A. Memadamkan aksara B. Untuk mematikan komputer C. Merakam imej pada skrin komputer D. Mengelakkan komputer tergantung (hang)

11. Untuk memilih keseluruhan perenggan dengan pantas menggunakan tetikus. Kaedah yang betul ialah A. Klik dan Seret B. Klik Kiri Sekali C. Klik Kiri Dua Kali D. Klik Kiri Tiga Kali3

12. Untuk membina dokumen baru dengan menggunakan kekunci pintasan papan kekunci A. Ctrl + N B. Ctrl + O C. Ctrl + P D. Ctrl + S

13. Kaedah merekabentuk brochure sesebuah organisasi menggunakan format A. Bullets B. Column C. Page Setup D. Line Spacing

14. Pilihan arahan yang betul untuk menghasilkan format penulisan seperti di bawah

K

omputer digunakan sebagai alat pemprosesan yang paling utama iaitu data mentah yang diproses dan menghasilkan data atau maklumat yang bermakna kepada pengguna dan dapat disebarkan melalui talian internet.

A. Position: Dropped, Font: Arial, Lines to drop: 3 dan Distance from text: 0 B. Position: In Margin, Font: Tahoma, Lines to drop: 3 dan Distance from text: 0 C. Position: In Margin, Font: Arial Black, Lines to drop: 5 dan Distance from text: 0 D. Position: Dropped, Font: Times New Roman, Lines to drop: 3 dan Distance from text: 0

15. Pilih arahan yang paling tepat untuk mengubah suai ayat di bawah. Apakah proses bertanda X kolej pengajian islam johorProses X

Kolej Pengajian Islam Johor

A. Title Case B. Caps Lock C. Upper Case D. Shift + K, Shift + P, Shift + I, Shit + J4

16. Di antara berikut manakah kursor yang tepat untuk mengubah kedudukan sel dalam Ms Excel 2003 A. B. C. D.

17. Fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai purata dalam pengiraan matematik A. Sum B. Min C. Max D. Average 18. Isihan ialah menyusun data data mengikut kaedah kaedah yang tertentu dalam Ms Excel. Ikon yang manakah merujuk kepada susunan menurun dari nombor besar kepada nombor kecil A. B. C. D.

19. Setiap helaian kerja (Worksheet) Ms Excel mengandungi selsel yang disusun mengikut A. Lajur dan Baris B. Baris dan Lajur C. Baris dan Line Spacing D. Bullets dan Numbering5

20. Bahagian Number of copies dalam Rajah 2 di bawah berfungsi sebagai

Rajah 2 A. Menyalin muka surat yang sama B. Membuat pengiraan di dalam Ms Excel C. Mencetak bilangan muka surat yang sama D. Menambah bilangan muka surat yang sama Arahan : Untuk Soalan 21 hingga 24 berpandukan kepada Rajah di bawah

21. Formula matematik untuk mengira jumlah harga rambutan A. =(C9*D9) B. =(C10*D10) C. =(C11*D11) D. =(C12*D12)

6

22. Formula matematik untuk mengira jumlah berat keseluruhan buah buahan tersebut i. iii. =SUM(D9:D12) =SUM(E9:E12) ii. iv. =(E9+E10+E11+E12) =(D9+D10+D11+D12)

A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. ii dan iv 23. Untuk mencantumkan sel sel, arahan yang digunakan ialah A. Format Cells B. Clear Contents C. Decimal Places D. Merge & Center 24. Gambarajah dalam Rajah 3 di bawah merujuk kepada graf

Rajah 3

A. Pie B. Bar C. Line D. Column 25. Apakah format fail dokumen dalam Ms Power Point, sekiranya anda menyimpannya sebagai TMK? A. TMK.xls B. TMK.ppt C. TMK.doc D. TMP.pwp7

26. Langkah yang betul untuk memasukkan gambar dari pendrive ke dalam slide Ms Power Point A. Insert > Picture > Clip Art B. Insert > Picture > Word Art C. Insert > Picture > From File D. Insert > Picture > Autoshape Arahan : Untuk soalan 27 28 rujuk dalam Rajah 4 di bawah 27. Jenis cetakan di dalam Rajah 4 adalah berbentukY

Rajah 4 A. Slide B. Handout C. Notes Pages D. Outline View 28. Apakah maksud tanda Y dalam Rajah 4 A. Mencetak 6 slide dalam 1 kertas B. Mencetak 1 slide dalam 6 kertas C. Mencetak slide mengikut susunan menaik D. Mencetak slide mengikut susunan menurun 29. Animasi bergerak semasa di dalam slide dikenali sebagai A. Slide Transition B. Slide Validation C. Custom Animation D. Custom Transformation

8

30. Cara pantas untuk menghentikan paparan slide adalah dengan menekan kekunci A. Esc B. Ctrl C. Shift D. Backspace Arahan : Untuk soalan 31 32 rujuk dalam Rajah 5 di bawahPaparan 1 Paparan 2 Paparan 3

Proses A

Proses B

Slide 1 31. Apakah nama Custom Animation dalam Proses A A. Custom Animation > Fly In, Direction > From Bottom B. Direction > From Bottom, Custom Animation > Fly In C. Direction > From Bottom, Custom Animation > Fly Out D. Custom Animation > Fly Out, Direction > From Bottom 32. Apakah nama Custom Animation dalam Proses B A. Direction > To Bottom, Custom Animation > Fly In B. Custom Animation > Fly In, Direction > To Bottom C. Custom Animation > Fly Out, Direction > To Bottom D. Direction > To Bottom, Custom Animation > Fly Out

9

33. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai HTML kecuali A. Merupakan bahasa yang digunakan untuk membangunkan laman web. B. Ianya merujuk kepada satu bahasa piawai yang digunakan untuk menghasilkan dokumen hipermedia. C. Bahasa ini menentukan hubungan di antara halaman web dan juga elemen elemen dalam laman web berfungsi. D. Menentukan jenis pautan yang boleh digunakan iaitu sama ada pautan dalam bentuk teks, imej dan pautan untuk e-mel. 34. Perisian yang boleh digunakan untuk membangunkan sesebuah laman web ialah? i. iii. A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. ii dan iv 35. Bagaimanakah untuk membuang cookies di dalam Internet Explorer 6 A. Edit > Internet Options > Clear B. Tools > Internet Options > Delete C. View > Internet Options > Search D. File > Internet Options > Temporary File 36. Cara yang mudah untuk membuat animasi teks bergerak dengan menaip kod HTML iaitu A. Marquee B. Bgcolor C. Animation D. Transition Notepad Microsoft Access ii. iv. Microsoft Excel Microsoft Front Page

10

37. Kod HTML yang digunakan untuk memaparkan judul laman web seperti dalam Rajah 6

Rajah 6 A. LamanUtama B. Laman Utama C. Laman Utama D. Laman Utama 38. Kandungan di dalam tag Body boleh mengandungi i. iii. A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv 39. Fail HTML yang mula mula dibaca oleh pelayan (server) di dalam laman web adalah A. main.html B. index.html C. utama.html D. permulaan.html 40. Alamat laman web rasmi Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) A. http://www.marsah.edu.my B. http://www.marsah.edu.net C. http://www.marsah.edu.com D. http://www.marsah.edu.gov Meta Pautan (Hyperlink) ii. iv. Head Teks

11

Bahagian B: Struktur

[30 Markah]

Soalan 1. i. Rajah di bawah menunjukkan bahagian sebuah papan kekunci. Namakan bahagian yang bertanda A hingga F di bawah:A.

[10 Markah]

B. C.

D. E.

ii. Nyatakan fungsi bahagian yang anda nyatakan tersebut

Bahagian A B C D E

Fungsi Overtype (OVR) ; menindih tulisan sedia ada dengan tulisan yang baru Insert Print screen ; menyalin apa yang tertera pada skrin komputer Prt Sc Menjarakkan antara dua perkataan dengan jarak 1 huruf Spacebar Menaip huruf besar Caps Lock Selalu digunakan pada permulaan sesuatu perenggan dengan jarak 1 cm Tab12

Soalan 2 :

[10 Markah]

Rajah di bawah menunjukkan pendapatan jualan bagi Syarikat XYZ sepanjang tahun 2009. Pengurus syarikat tersebut menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui jumlah keuntungan yang diperolehi.

i.

Tentukan kedudukan k