faks - myrepositori.pnm.gov.mymyrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/3958/1/... · menjadi...

2
® FAKS 03-20567081 Bangi : Kempen menggalakkan rakyat Malaysia membaca muladiperke- nalkan sejak Ogos tahun 1995 dengan slogan 'Mari Membaca Bersama'. Walaupun hampir 14 tahun kempen itu dijalankan, kesedaran mengenai kepentingan membaca dalam kalangan ma- syarakat negara masih pada tahap sederhana. Keadaan itu ditambah lagi dengan peredaran zaman dengan kehadiran telefon pintar, komputer riba, 'ipad' dan juga penggunaan laman media sosial. Namun demikian, hal ini bukanlah menjadi alasan kepada masyarakat + untuk terus melupakan buku, surat khabar atau bahan bacaan lain yang menjadi satu daripada saluran ilmu pengetahuan yang tidak akan pupus . hingga akhir zaman. 0 .1

Upload: others

Post on 10-Sep-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FAKS - myrepositori.pnm.gov.mymyrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/3958/1/... · menjadi satu daripada saluran ilmu pengetahuan yang tidak akan pupus . hingga akhir zaman

® FAKS 03-20567081

Bangi: Kempen menggalakkan

rakyat Malaysia membaca muladiperke­

nalkan sejak Ogos tahun 1995 dengan slogan 'Mari

Membaca Bersama'. Walaupun hampir 14 tahun

kempen itu dijalankan, kesedaran mengenai kepentingan membaca

dalam kalangan ma­~ syarakat negara

masih pada tahap sederhana. Keadaan itu ditambah lagi dengan

peredaran zaman dengan kehadiran telefon pintar, komputer riba, 'ipad' dan juga penggunaan laman media sosial.

Namun demikian, hal ini bukanlah menjadi alas an kepada masyarakat + untuk terus melupakan buku, surat khabar atau bahan bacaan lain yang menjadi satu daripada saluran ilmu pengetahuan yang tidak akan pupus

. hingga akhir zaman. 0 .1

Page 2: FAKS - myrepositori.pnm.gov.mymyrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/3958/1/... · menjadi satu daripada saluran ilmu pengetahuan yang tidak akan pupus . hingga akhir zaman

o bhpendidikan

_ bhpendidikan

PENGARANG URUSAN KUMPULAN NSTP Datuk Abdul Jalil Hamid

PENGARANG KUMPULAN BH Mahfar Ali

TIMBALAN PENGARANG KUMPULAN BH Badrulhisham Othman

PENGARANG EKSEKUTIF BERITA DAN EHWAL SEMASA Norhayati Md Said

PENGARANG EKSEKUTIP MINGGUAN ! BH2 ZainorSaid

PENGARANG EKSEKUTIF PENGELUARAN ! E·PAPER Rosli Safar

PENGARANG PENDIDIKAN: + Fadzlena Jafar

PENGARANG BERITA PENDIDIKAN Ridzuan Yop Mohd Feroz Abu Bakar

~kOh nilam Sekolah Mene­

ngah Kebangsaan (SMK) Dato' Abu Bakar Baginda,

Ainun Najiha Mohd Nor, 17, berka­ta amalan membaca ialah aktiviti ringkas dan umum yang perlu diamalkan oleh semua lapisan masyarakat.

"Di negara kita, amalan mem­baca sudah dipupuk sejak kecillagi. Cuma menjadi masalah kepada diri seseorang untuk meneruskan amalan itu atau hanya memegang bukujika perlu.

"Amalan membaca buku hanya ketika diperlukan seharusnya tidak boleh dijadikan tabiat ke­rana amat merugikan seseorang. Dengan membaca, kita dapat memperluas ilmu pengetahuan tanpa had," katanya ketika dite- . mui baru-baru ini.

Berkongsi pendapatnya menge­nai inisiatif yang boleh dianjurkan mana-mana pihak berkaitan, Ainun Najiha memberitahu antara program yang boleh dilancarkan ialah '1 Hari 1 Perkataan'.

"Ramai generasi muda ketika ini tidak mahu membaca apatah lagi penggunaan bah as a yang amat teruk memandangkan mereka terdedah dengan bahasa pesanan khidmat ringkas (SMS).

"Dengan adanya program 1 Hari 1 Perkataan, saya yakin pela­jar akan: memperoleh perkataan baharu setiap hari dan membantu penggunaan bahasa mereka sekali

gus menggalakkan ;unalan memba­ca dalam kalangan generasi mudah.

Program Jom Baca "Selain itu, pihak sekolah boleh

meneruskan inisiatif mengan­jurkan program Join Baca selama 10 minit sebelum memulakan sesi pembelajaran setiap hari perseko­lahan," katanya yang membaca hampir 400 bahan bacaan setiap tiga bulan.

Pendapat itu dipersetujui Mai­sarah Hayati Rusli, 15, yang men-

® SELASA 6 MEl 2014

jadikan membaca sebagai amalan yang perlu dilakukannya setiap hari walaupun sibuk dengan me­ngulang kaji.

Dia yang merupakan pengawas . pusat sumber sekolah itu, tidak mahu menjadikan kekurangan masa sebagai alasan untuk tidak membaca sebaliknya mengambil masa selama lima ke 10 minit untuk memperoleh ilmu pengeta­huan baharu.

"Membaca bukan semata-mata untuk mengetahui jalan cerita, tetapi saya yakin penggunaan ayat yang dipakai oleh seseorang penulis buku dapat memberi pe­ngetahuan kepada pembacanya.

"Sayajuga akan memilih bahan bacaan yang sesuai dengan umur saya. Keadaan ini disebabkan ramai remaja yang senang terpe­ngaruh dengan bacaan novel yang tidak bersesuaian umur mereka," katanya.

kina Nabilah Nizam, 15, pula berpendapat us aha pihak Per­pustakaan Negara mewujudkan perpustakaan bergerak melalui bas dan van perlu diperluas lagi melalui aktiviti yang disediakan.

"Saya pernah masuk ke dalam bas yang menyediakan pelbagai jenis bahan bacaan di dalamnya. Ini merupakan satu inisiatif yang amat baik dalam us aha mengga­lakkan masyarakat membaca namun tanpa aktiviti yang mena­rik saya masih melihat sambutan yang diberikan menjadi hambar.

"Tidak salahjika pihak tertentu menganjurkan lebih banyak akti­viti membabitkan masyarakat untuk menarik minat mereka membaca seterusnya menjadi­kannya sebagai amalan sepanjang masa," katanya.