Transcript
 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

  harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak

  mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

  kemakmuran masyarakat dan negara.

  MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

  berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan

  negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara

  Malaysia.

  VISISekolah Unggul Penjana Generasi Gemilang.

  MISIMembangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

 • Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada :

  YDP PIBG & AJK PIBG SMK SEKSYEN 16

  Barisan Pentadbiran SMK Seksyen 16

  Jawatan kuasa Pelaksana Majlis Graduasi 2014

  Para Pelajar

  Guru-guru

  Dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung

  Semoga Allah memberkati segala usaha dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan Majlis Graduasi 2014 SMK Seksyen 16.


Top Related