cadangan pelan strategik negeri melaka berwibawa, · pdf filekandungan 1. sepintas lalu...

Click here to load reader

Post on 21-Aug-2019

236 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CADANGAN PELAN STRATEGIK NEGERI

  MELAKA BERWIBAWA,

  PINTAR, HIJAU, BERSIH

 • Kandungan

  1. Sepintas Lalu Senario Ekonomi Negeri Melaka

  2. Skop Kajian

  3. Garis Masa

  4. Cadangan Hala Tuju Strategik Pembangunan Negeri Melaka, Teras 1 – 5

  5. Pembahagian Tugas untuk perlaksanaan

  6. Pengukuran, Pemantauan

  7. Cadangan Sektor Tumpuan/Fokus

  8. Ringkasan Hala Tuju Strategik

 • Pemerhatian Sepintas Lalu Senario Semasa

  Ekonomi Negeri Melaka

  Pentadbiran Ekonomi

  • Dana pembangunan masih banyak bergantung kepada Kerajaan Persekutuan

  • Perlaksanaan aktiviti sosio- ekonomi yang tidak bersepadu.

  • Tiadanya perancangan pembangunan sosio-ekonomi negeri untuk tempoh 5 tahun selain dari perancangan Melaka 2035.

  Peluang-Peluang Ekonomi

  • Peningkatan jumlah pelancong membolehkan kerajaan negeri dengan kerjasama pihak perniagaan membangunkan produk dan perkhidmatan hi-value added services nya sendiri.

  • GCAP membolehkan kerajaan negeri mengambil peluang bagi membangunkan peluang- peluang di dalam bidang berkaitan industri hijau, bioteknologi dan ekonomi digital.

  Dana Pembangunan

  • Kerajaan negeri masih bergantung dengan kerajaan persekutuan untuk pembangunan projek infrastruktur.

  • Pembangunan projek kritikal untuk rakyat yang tertangguh.

  • Perlunya kerajaan negeri mencari dana aternatif atau mengguna pakai pembiayaan dana oleh pihak ketiga.

  • Mereformasi semula GLCs negeri yang tertentu untuk memberikan sumber pendapatan baru kepada kerajaan negeri.

  Pembangunan Sumber Manusia

  • Keperluan wujudnya sebuah Pusat Inovasi yang menjadi satu platform untuk mengkoordinasi aktiviti- aktiviti pembangunan inovasi khususnya di dalam bidang ekonomi di kalangan pihak swasta, kerajaan dan akademik.

  • Ada lebih dari 40 buah institusi pengajian tinggi di Melaka yang masih belum di ambil kesempatan dan di bangunkan sepenuhnya untuk membantu pembangunan ekonomi berasaskan inovasi di negeri Melaka.

 • ALAM SEKITAR

  EKONOMI

  SOSIAL SEJARAH

  & BUDAYA

   Skop kajian yang telah di pilih ini adalah

  berdasarkan kepada kaji selidik yang telah di

  jalankan bagi merangka hala tuju

  PEMBANGUNAN negeri Melaka dalam jangka

  masa 5 tahun ( 2018-2022).

   Kajiselidik di mulakan dengan membuat

  literature review dari penerbitan berkaitan

  pelan strategi, document analysis keatas

  dokumen-dokumen sedia ada di peringkat

  kerajaan negeri dan persekutuan sebelum

  proses interview dan survey di buat terhadap

  golangan pakar dan profesional yang

  berkenaan.

  Skop Kajian Pembangunan

 • Pelan Kerja

  • Penyediaan in-depth interview questionnaires. Menggunakan pendekatan Delphi Method.

  • Mengenalpasti golongan pakar & profesional

  • Mengendalikan temuduga pusingan pertama, framework brainstorming

  Peringkat 1 Okt 2018

  • Mengaturkan temujanji pusingan kedua berdasarkan soal- jawab/interviews pusingan pertama & facts check bersama golongan pakar dan profesional.

  • Seketriat mengumpulkan data- data melalui soalan-soalan yang dikemukan.

  • Interviews boleh di teruskan ke pusingan seterusnya sehingga konsensus di capai

  Peringkat 2 Okt-Nov 2018

  • Bengkel pemurniaan maklumat/data yang dikumpulkan oleh seketriat.

  • Maklumat/data yang telah dimurnikan seterusnya akan dilampirkan dalam draf laporan.

  • Penyediaan rangkuman laporan untuk bengkel seterusnya di peringkat perlaksanaan.

  Peringkat 3 Disember ‘18 – Januari ‘19

 • Program bagi Mengumpul Maklumbalas (To gain feedbacks and improving the strategy)

  Workshops/Lab Discussion/Retreat

  State Gov. Stakeholder Feedback

  Public Survey Focus Group like

  Academia & Industrial Survey

  Conference & Expo

  Roadshow/Carnival

  Political Gatherings/Meetings

 • Cadangan Rangka kerja (Framework)

  Strategik Hala Tuju Pembangunan

  Model Pembangunan

  Lestari

  Pembangunan Berasaskan

  Kekuatan/Kelebihan Melaka

  Pentadbiran Pembangunan

  berasaskan inovasi

  Model Pembangunan

  Berasaskan Pasaran

  Dana dan Pelaburan

  Tumpuan di berikan kepada 5 strategi di bawah:

  1 2 3

  4 5

 • 1. Model Pembangunan Lestari (Sustainable Development Model)

   Model pembangunan yang

  mengambil kira kepada 4 perkara

  asas iaitu: kepentingan sosial,

  perlindungan kepada alam sekitar,

  pembangunan ekonomi yang

  berterusan dan pentadbiran yang

  berwibawa.

   Kesemua elemen ini adalah berkait-

  rapat dan digerakkan dengan

  mementingkan inovasi di dalam

  pembangunan individu dan

  masyarakatnya.

  INOVASI

  Kepentingan Sosial

  Perlindungan Alam Sekitar

  Pembanguan Ekonomi

  Pentadbiran Cekap dan Berwibawa

 • Teras 1: Model Pembangunan Lestari

  Program 1:

  Mengadakan latihan untuk

  meningkatkan kemahiran

  Program 2:

  Pelaksanaan pelan

  pengurusan trafik bagi memudahkan

  aliran trafik

  Program 3:

  Membangun dan membantu

  Taraf pendidikan negeri melaka

  Strategi 1: Kepentingan Sosial

 • Teras 1: Model Pembangunan Lestari Strategi 2: Perlindungan Alam Sekitar

  Program 1:

  Mengadakan kempen

  Kesedaran untuk menjaga

  alam sekitar

  Program 2:

  Pelaksanaan penggunaan

  beg biodegrasi

  Program 3:

  Kuatkuasa undang-undang

  bagi memperbanyakkan

  penanaman

  tumbuhan hijau

 • Teras 1: Model Pembangunan Lestari Strategi 3: Pembangunan ekonomi

  Program 1:

  Penggunaan big data analysis

  mengenai pelaburan dan aktiviti

  ekonomi yang masuk dan keluar

  Program 2:

  Menggalakkan penglibatan/

  Penyertaan usahawan ke pasaran

  global

  Program 3:

  Merapatkan jurang ekonomi

  antara bandar dan luar

  bandar

 • Teras 1: Model Pembangunan Lestari Strategi 4: Pentadbiran cekap dan berwibawa

  Program 1:

  Bengkel untuk memantapkan

  garis panduan pentadbiran

  Program 2:

  Pembaharuan dalam

  tatacara pengurusan

 • Program 3:

  Merancang & melaksanakan aktiviti untuk

  Memastikan MPKK berdaya maju dan

  pemantapan pengurusan pentadbiran yang

  cekap, telus dan amanah

  Program 4:

  Penyeragaman/pematuhan

  Undang-undang PBT

  Teras 1: Model Pembangunan Lestari

  Strategi 4: Pentadbiran cekap dan berwibawa (sambungan)

 • Teras 1: Model Pembangunan Lestari Strategi 5: Inovasi dalam produk keluaran

  Program 2:

  Program penjenamaan dan

  pengkomersilan produk

  Program 1:

  Pembangunan produk

  Inovasi yang berdaya saing

 • 2. Pembangunan Berasaskan Kekuatan Sedia Ada (Building on Existing Strength and Improving Current Initiatives)

   Meneruskan dan menambahbaik

  inisiatif sedia ada seperti GCAP,

  industri pengeluaran,

  pelancongan dan perkhidmatan.

   Mencadangkan pembangunan

  negeri Melaka dengan

  mengambil kesempatan dari

  kekuatan yang sedia ada.

  Improving Current Initiatives

  Existing Strength

 • Teras 2: Pembangunan berasaskan kekuatan sedia ada

  Strategi 1:Meningkatkan inisiatif sedia ada

  Program 1:

  Memperkenalkan

  Program-program baru

  Yang boleh menjana

  pendapatan

  Program 2:

  Meningkatkan pelaksanaan

  Pengurusan landskap

  Program 3:

  Menyediakan insfrastruktur

  Yang lebih baik

 • Program 4:

  Mengkaji semula dasar-

  dasar yang boleh menarik

  lagi minat pelabur dari luar

  Program 5:

  Menyediakan insentif cukai dan

  Pembangunan infrastruktur kepada

  syarikat luar bagi menarik minat untuk

  terus kekal melabur

  Teras 2:Pembangunan berasaskan kekuatan sedia ada (sambungan).

 • Strategi 1:Meningkatkan inisiatif sedia ada

  Program 6:

  Penggunaan teknologi dalam

  Sektor pengeluaran IKS

  (sambungan).

 • Teras 2: Pembangunan berasaskan kekuatan sedia ada

  Strategi 2: Mengekalkan kekuatan sedia ada

  Program 1:

  Merancang dan melaksanakan

  aktiviti dan program promosi

  pelancongan didalam dan luar negara

  Program 2:

  Memperluaskan lagi pakej perlancongan

  Sedia ada kepada kumpulan sasaran

  yang baru

 • Teras 2: Pembangunan berasaskan kekuatan sedia ada

  Strategi 3: Memperkasa pembangunan perlancongan melalui promosi yang berterusan

  dan pembangunan produk kompetetif secara usahasama strategik bersama industri

  dengan mengintergrastikan analisa big data.

  Program:

  Meningkatkan pelancongan kesihatan (medical tourism)

  Dengan fokus diberikan kepada perubatan alternatif

  (alternative medicine)

 • Teras 2: Pembangunan berasaskan kekuatan sedia ada

  Strategi 4: Meningkatkan hasil negeri Melaka sebanyak 30% dalam masa 5 tahun