buku program transisi tahun 1 2016

of 3/3
AJK PELAKSANA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/ 2016 PEN ASI HA T : EN. N. ANPALA GAN  GURU BESAR PENGERUSI : PN . S. DHAN ALAKS MI  PK KURIKULUM : PN. R. GNANAAMMAL  PK HEM : EN. R. SARAV ANAN  PK KOKURIKULUM : EN. C. PUSPANATHAN  YDP PIBG PENYELARAS / SETIAUSAHA : PN. K. Program T ransisi dan gr!"n#a#ang ini $"r%&an n%' m"m$ina ($ ng an m"sra di 'a )an gan mr id di sam!ing m"m!"r'"na)'an m"r"'a d"ngan !"rs"'i%aran dan $da#a s"'o)a(. An%ara a' %i *i %i #ang di &a )a n' an s"!an&ang !rogram ini ada) a( dina mi' a 'm!)a n #a ng m" m! "r '' ( 'an sosi a) isas i+ !" rg "r a' an mo %or (a ) s+ mo%i*asi diri+ main sam$a) $")a&ar+ $")a&ar sam$i) m"n"ro'a+ !"m!'an ni)ai mrni+ !"m!'an da#a 'r"a%i, dan !"m!'an  PR-GRAM TRANSISI ATUR CARA PROGRAM .!g : PENDA0T ARAN MURID .1!g : UCAP AN ALUAN 2 PENGACARA MA3LIS : NY ANYIAN LAGU 4NEGARAKU5 : 6ACAAN D-A 2 CIK A. KARTIYAYINI .7!g : UCAP AN GURU 6ESAR 2 EN. N. ANPALAGAN 8.!g : UCAPAN PK HEM 2 PN. R. GNANAAMMAL : UCAPAN YDP PI6G 2 EN. C. PUSPANATHAN 8.87!g : AKTIVITI SUAI KENAL : PR-GRAM TRANSISI PSS/ PR-GRAM NILAM 2 PN. K. L-GES9ARI 8.17!g : SESI S-AL 3A9A6 88.!g : MELA9AT KELAS T AHUN  BUKU PROGRAM EN. R. PUVANESAN EN. S. NANTHA Masa)a( mrid #an g m"m!n#ai masa) a( !"m$") a&a ran di mana masi( $")m da!a% m"ngasa i '"ma (iran asas 1M d"ngan $ai' masi( $")m da!a% dia%as s"!"n(n#a a)a ! n KPM %" )a( m")a 'sana'an !")$ agai !rogram !"m)i(an. KPM $"r!"nda!a% sa%!"nd"'a%an $"r s"! ad!"r )di )a' sana' an s!a#a ma sa)a ( )i %"ra si 6a (a sa M" )a#dan 6a(asa Ingg"ris dan nm"rasi da !a %  PR-GRAM LINUS PENGURUSAN MURID PN. K. MANIMEHALA PN. N. SELVI   JURUGAMBAR EN. M-HD. MUSHA0I;  PENDAFTARAN PN. K. SHANTHA PROTOKOL /SAMBUTAN PN. K. MANIMEHALA PN. N. SELVI  BACAAN DOA CIK A. PENGACARA MAJLIS PN. T. RA3AATHI SIARAYA EN. R. RAMESH EN. S. NANTHA DOKUMENTASI CIK K. ILLAVARASI

Post on 04-Mar-2016

34 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Transisi Tahun 1

TRANSCRIPT

AJK PELAKSANA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/ 2016

PENASIHAT: EN. N. ANPALAGAN GURU BESAR

PENGERUSI: PN. S. DHANALAKSMI PK KURIKULUM: PN. R. GNANAAMMAL PK HEM: EN. R. SARAVANAN PK KOKURIKULUM: EN. C. PUSPANATHAN YDP PIBG

PENYELARAS / SETIAUSAHA: PN. K. MANIMEHALAProgram Transisi dan guru penyayang ini bertujuan untuk membina hubungan mesra dikalangan murid di samping memperkenalkan mereka dengan persekitaran dan budaya sekolah.Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini adalah dinamika kumpulan yang memperkukuhkan sosialisasi, pergerakan motor halus, motivasi diri, main sambal belajar, belajar sambil meneroka, pemupukan nilai murni, pemupukan daya kreatif dan pemupukan sosial emosi.PROGRAM TRANSISIATUR CARA PROGRAM

9.00pg:PENDAFTARAN MURID9.30pg:UCAPAN ALUAN- PENGACARA MAJLIS:NYANYIAN LAGU NEGARAKU:BACAAN DOA- CIK A. KARTIYAYINI9.50pg:UCAPAN GURU BESAR- EN. N. ANPALAGAN10.00pg:UCAPAN PK HEM - PN. R. GNANAAMMAL:UCAPAN YDP PIBG- EN. C. PUSPANATHAN10.15pg:AKTIVITI SUAI KENAL:PROGRAM TRANSISI PSS/ PROGRAM NILAM- PN. K. LOGESWARI10.35pg:SESI SOAL JAWAB11.00pg:MELAWAT KELAS TAHUN 1/ BERSURAI

BUKU PROGRAMEN. R. PUVANESANEN. S. NANTHA KUMARMasalah murid yang mempunyai masalah pembelajaran di mana masih belum dapat menguasai kemahiran asas 3M dengan baik masih belum dapat diatas sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan.KPM berpendapat suatu pendekatan bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal tahap 1.PROGRAM LINUSPENGURUSAN MURIDPN. K. MANIMEHALAPN. N. SELVIPN. T. RAJAATHIJURUGAMBAREN. MOHD. MUSHAFIQEN. N. PASUPATHYPENDAFTARANPN. K. SHANTHAPROTOKOL /SAMBUTANPN. K. MANIMEHALAPN. N. SELVIPN. T. RAJAATHIBACAAN DOACIK A. KARTIYAYINIPENGACARA MAJLISPN. T. RAJAATHISIARAYAEN. R. RAMESHEN. S. NANTHA KUMARDOKUMENTASICIK K. ILLAVARASI

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)Rancangan transformasi pendidikan yang meliputi dasar satu murid bergiat dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan telah dijalankan. Dasar ini bertujuan mengembalikan kecemerlangan sukan di dalam Negara selain dapat meningkatkan semangat persaingan yang sihat. Selain itu, aktiviti sukan juga dapat merapatkan hubungan dan meningkatkan persefahaman serta boleh mewujudkan semangat esprit de corp iaitu saling membantu di antara satu sama lain. 1 MURID 1 SUKANKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)Bermula Tahun 2011, semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula Tahun 1 2011. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insane yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Melalui KSSR, pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks. Oleh itu, guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam Bahasa Melayu.Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiaran dilaksankan dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.Pentaksiaran juga dapat: Mengukur apa yang murid tahu dan boleh buat. Mengetahui sejauh mana penguasaan murid terhadap sesuatu tajuk. Membantu memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid. ILMU SULUH HIDUP / TARIKH : 30. 12. 2015 (/RABU) / MASA : 9.00am / TEMPAT: DEWAN SEKOLAH

MINGGU ORIENTASI PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 BERSAMA PERJUMPAAN IBUBAPA2016 42700 ,

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL TELOK DATOK42700 BANTING, SELANGOR

NO TEL/FAX: 03-31872873 email : [email protected]