borang jkr 66

of 4 /4
JKR 66 (Pin. 3/1999) KERAJAAN …………………… JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO: ….. PERUNTUKAN PEMBANGUNAN: MAKSUD: BUTIRAN: TAJUK KERJA: NAMA DAN ALAMAT KONTRAKTOR: NO. KONTRAK: ARGA ASAL KONTRAK: RM JUMLA BERSI TAMBAAN/POTONGAN: RM ARGA BARU KONTRAK: RM A. BUTIR!BUTIR BAYARAN DAN POTONGAN 1. TARIKH PENILAIAN: 2. NILAI KERJA DILAKSANAKAN DAN AMAUN-AMAUN LAIN YANG RM KENA DIBAYAR* 3. KURANGKAN BAYARAN INTERIM YANG TERDAHULU NO: …….. RM 4. NILAI BERSIH KERJA SEMASA: RM 5. POTONGAN a. Baa!a" Ba#$% &a"' P(")a+#+a" $, Aa+" T(!%++# RM $$, Aa+" T(!)a+#+ RM $$$, Aa+" S(a/a RM RM  0. A%a+" D(/$ &a"' Ja$"a" P(#a%/a"aa" RM aa+" (!)a+#+, . Ga" $! +'$ T(! (" + Da" D$ ( a% a" RM …………6 a!$ /(#aa ……………. a!$. RM ). P"'a" #a$" 7$%a a)a RM J"#$%& P''n%n RM RM BAYARAN DISYORKAN RM Ta!$%:………………………….. …………………………..  P('a8a$ P("'(/!, T(!a/+% Ba!a"' Ta% Pa/a"'9 P(#a!a/a" T+!+" Na$% Ha!'a9 T+"+a" Baa!a" Ta0aa" a"' )$#+#+/%a". M+%a 163

Upload: ayahanda-mie

Post on 18-Oct-2015

769 views

Category:

Documents


84 download

DESCRIPTION

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRANPERAKUAN BAYARAN INTERIM NO:

TRANSCRIPT

JKR 66 (Pin

JKR 66 (Pin. 3/1999)

KERAJAAN

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO: ..

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN:

MAKSUD:

BUTIRAN:

TAJUK KERJA:

NAMA DAN ALAMAT KONTRAKTOR:

NO. KONTRAK:

HARGA ASAL KONTRAK:

RM

JUMLAH BERSIH TAMBAHAN/POTONGAN:

RMHARGA BARU KONTRAK:

RM

A.BUTIR-BUTIR BAYARAN DAN POTONGAN

1.TARIKH PENILAIAN:

2.NILAI KERJA DILAKSANAKAN DAN AMAUN-AMAUN LAIN YANG

RM

KENA DIBAYAR*

3.KURANGKAN BAYARAN INTERIM YANG TERDAHULU NO: ..

RM

4.NILAI BERSIH KERJA SEMASA:

RM

5.POTONGAN

a. Bayaran Balik Wang Pendahuluan

i)Amaun Terkumpul

RM

ii)Amaun Terdahulu

RM

iii)Amaun Semasa

RM

RM

b.Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan

RM

(amaun terdahulu)

c. Gantirugi Tertentu Dan Ditetapkan @RM /hari

selama . hari.

RM

d.Potongan lain jika ada

RM

Jumlah Potongan

RM

RM

BAYARAN DISYORKAN

RM

Tarikh:..

..

(Pegawai Pengesyor)

Termasuk Barang Tak Pasang, Pelarasan Turun Naik Harga, Tuntutan Bayaran Tambahan yang diluluskan.

Muka 1/3

JKR 66 (Pin. 3/1999)

B.PERAKUAN BAYARAN

1.Bayaran Interim

a)Kepada Kontraktor Utama

RM

b)Kepada Subkontraktor/Penerima BayaranRM

(seperti di Lampiran A)

Jumlah Bayaran Interim

RM

RM

2.Kredit Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (10% dari Bayaran Disyorkan

RM

sehingga 5% harga kontrak)

BAYARAN DIPERAKUKAN

(Ringgit Malaysia: ..)

Adalah disahkan bahawa semua peraturan kewangan dan kehendak di bawah Kontrak telah dipatuhi.

Tarikh:

.

(Pegawai Yang Diberikuasa Memperakukan)

CATATAN

1.Jumlah amaun yang dibayar di bawah Perakuan ini ialah RM .

(Untuk diisi oleh pegawai yang menyediakan baucer. Sesalinan Perakuan hendaklah dikembalikan kepada

Pegawai Pengesyor).

2.Amaun terkumpul Wang Jaminan Pelaksanaan sehingga ke tarikh ini ialah RM

(Untuk disis oleh Pegawai Pengesyor).

Muka 2/3

JKR 66 (Pin. 3/1999)

(Lampiran A)

PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO:

Amaun-amaun yang kena di bayar kepada Subkontraktor/Pembekal Dinamakan, Penerima Hak dan

Pegawai Penyelia di Tapakbina.

Ruj.

(1)Penerima Bayaran

(2)Jenis Kerja atau

Bulan

(3)Jumlah

Harga

(4)Jumlah

Bayaran

Terdahulu

(5)Amaun yang

Diperakukan

(6)

A.Subkontraktor Dinamakan

i)

ii)

iii)

Jumlah Kecil:

B.Pembekal Dinamakan

i)

ii)

iii)

Jumlah Kecil:

C.

Penerima Hak

Jumlah Kecil:

D.

Pegawai Penyelia

i)

ii)

iii)

Jumlah Kecil:

..

(Pegawai Pengesyor)

Nota:

(2)Isikan nama subkontraktor/penerima bayaran yang berkenaan.

(3)Nyatakan jenis kerja subkontraktor atau bekalan atau bulan yang berkenaan bagi kategori pegawai

penyelia. Tidak berkenaan bagi penerima hak.

(4)Isikan jumlah harga subkontraktor/jumlah yang diserahhak. Tidak berkenaan untuk kategori pegawai penyelia.

Muka 3/3