bab 9 ekosistem terancam hanis hajar mizan

Upload: mohamad-imran-jamil

Post on 08-Jan-2016

53 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ekosistem

TRANSCRIPT

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  1/23

  BAB9EKOSISTEM TERANCAM

  Aktiviti Manusia YangMengancam Ekosistem.

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  2/23

  pencemaranperubahan sifat zikal , kimia , biologi alam sekitar yamengganggu , merosakkan dan menjejaskan kesihatan,keselamatan, dan kebajikan manusia serta organisma

  erpunca pengeluaran

  pembuangan

  pengumpulan bahan cemar tenaga haba dalam alam sekitar

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  3/23

  Jenis pencemaran

  !dara

  Air

  unyi

  "erma

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  4/23

  Aktiviti manusia#EMA$A%A&

  '(ampah sarap

  'bahan apikenderaan

  $esan ) pencemaranudara. #E&**!&AA&

  !$A& %*A&

  'baja nitrat dafosfat dialirkan

  sungai selepas h

  $esan ) pencemair eutroka

  #EM!A&*A&(AM#A0

  '#embuangan ke dlmsungai

  $esan ) pencemaranair

  -&1!("%-#EM!A"A&

  'Asap

  'ahan kimia

  $esan) pencemaranudara2 pencemaran

  air

  #E&**!&AA&%A3!&

  (E%A&**A 2%!M#A-

  $esan )pencemaran udara

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  5/23

  PENCEMARANUDARA

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  6/23

  Pencemaran udara

  erlaku apabila bahan'bahan pencemar dibebaskan ke a

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  7/23

  Pembakaran baan api !"si# da#am en$kenderaan

  A0A& #E&3EMA% $E(A& $arbon monoksida 'suhu bumi meningkat

  $arbon dioksida 'plumbum yang diserap menyebabkakecacatan mental

  ksida nitrogen pada kanak'kanak dan fetus 0idrokarbon 'jelaga dan asap boleh mengganggu

  deria penglihatan #lumbum +elaga dan asap

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  8/23

  PEMBAKARAN TERBUKA

  BA%AN PENCEMAR KESAN

  $arbon dioksida ' menyebabkan kesan rum

  +elaga 'jerebuAsap 'mengganggu deria peng

  mata

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  9/23

  Ki#an& perindus'rian

  A0A& #E&3EMA% $E(A&

  oksida nitrogen 'hujan asid

  (ulfur dioksida 'kesan rumah hijau

  $arbn monoksida

  $arbn dioksida

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  10/23

  (an&ka men&a'asi

  Menggalakkan penggunaan kenderaan a4am

  #ihak kerajaan harus memperkenalkan undang'undaalam sekitar

  #rogram penanaman semula

  #enggunaan petrol tanpa plumbum

  Meninggikan serombong asap dan memasang alat pasap

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  11/23

  PENCEMARANAIR

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  12/23

  PENCEMARAN AIRpembebasan bahan buangan berbentuk pepejal atau cec

  punca air seperti sungai , tasik dan laut.

  A0A&

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  13/23

  (!ME%

  $ilang perindustrian

  pertanian

  A0AE&3EMA

  %'logam berat

  'bahan buangan

  radiaktif

  'baja fosfat dan nitrat

  'racun rumpai danracun serangga

  $E(A

  '$ebanyakan b

  '$anser dan le

  jika terkumpubadan

  'organisma aakan ma

  'racun adalahdan dipinda

  melalui ramakanan k

  manusia

  5adang penternakanhai4an

  $apal tangki

  'najis hai4anmengandungi bakteria

  'tumpahan minyak

  'menyebabpenyakit sep

  demam kepialudan penyakit

  'kematian burudan ikan

  'menghalapertukaran

  respiras

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  14/23

  (an&ka men&a'asi

  Menyediakan tangki takungan ba4ah tanah yang dir

  #emasangan perangkap sampah

  #enyelenggaraan sistem perparitan berkala

  $empen kesedaran melalui iklan "6

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  15/23

  PENCEMARANTERMA

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  16/23

  Pencemaran 'erma

  berlaku akibat pembebasan haba berlebihan ke perse

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  17/23

  (-("EM #E&YE+!$A& ME(-& 1- $-5A&* #E%-&1!("%-A&1A& ("E(E& +A&A $!A(A E5E"%-$

  'Air panas yg dialirkan ke sungai akan meningkatkan suhu air

  'keterlarutan oksigen dlm air berkurang dan memberi kesan

  kpd organisma akuatik'suhu air yg tinggi menggalakkan pertumbuhan alga sekaligusmeninggikan nilai 1

  #EM!(&A0A& 0!"A& 1A& #EMA$A%A& "E%!$A'penebangan pokok menyebabkan karbon dioksida di atkurang diserap

  'pembakaran membebaskan karbon dioksida

  'peningkatan gas karbon dioksida menyumbang kpdpemanasan global

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  18/23

  5angkah Mengatasi

  Mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau

  Mengurangkan kadar pembakaran bahan api fosil

  Menambah baik sistem penyejukan di kilang'kilang

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  19/23

  PENCEMARANBUN)I

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  20/23

  Pencemaran bun*i

  $enderaanbermotor,mesinpertanian,mesin industri,

  dan kerja'kerja di tapakpembinaan.

  #endedahanyangberterusankepada bunyiyg kuat dan

  melebihi 78desibel db/dalam jangkamasa panjangbolehmenyebabkan

  pekak.

  $ebisinmelamjuga bomenyemasala

  berkaittekanasepertitekanadarah tserang

  jantung

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  21/23

  5angkah Mengatasi

  Mengehadkan bilangan kenderaan di satu'satu andarau ka4asan

  Memperkenal peraturan baru yang dapat menguranpencemaran bunyi

  Menguatkuasakan undang'undang

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  22/23

  Nama a#i kumpu#an

  Muammad Nur %ami+an Bin Muamm,aidin

  Si'i %a$ar B' Abdu# A+i+

  %anis -arana B' Jami#

 • 7/17/2019 Bab 9 Ekosistem Terancam Hanis Hajar Mizan

  23/23

  (ekian , "erima $asihSEKIAN .TERIMA KASI%