agama - beriman kepada kitab allah

Click here to load reader

Post on 25-Jan-2015

16.547 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. SMAN 3 PadangKelompok 2Ilham Junio MarnoNagina Kinasih Kencana Ramadhani SardimanReski Dwi Mulyani Ulfa FitrializaYurisha Al FirdausyXI IPA 3

2. Beriman Kepada Kitab Allah SWT 3. Pengertian Iman Kepada Kitab Allah SWTPengertian iman menurut bahasa adalah percaya danmembenarkan.Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakinikebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dandiamalkan dengan perbuatan.Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakinidengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benarwahyu yang diturunkan-Nya kepada para Rasul, tidakdiragukan kebenaran isinya dan menjadi pedoman hidup bagiumatnya. 4. Dalil NaqliQ.S. Ali Imran ayat 1 - 4 5. Q.S. Ali Imran ayat 1 - 41. Alif lam mim.2. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia. Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus Mengurus Makhluk-Nya.3. Dia Menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan Menurunkan Taurat dan Injil,4. Sebelum (al-Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi Mempunyai Balasan (Siksa). 6. Dalil NaqliQ.S. Saba ayat 28Dan Kami tidak Mengutus kamu, melainkan kepada umatmanusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dansebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiadamengetahui. 7. Dalil Naqli Q.S. Al-Baqarah ayat 75 Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percayakepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar FirmanAllah, lalu mereka mengubahnya setelahmerekamemahaminya, sedang mereka mengetahui. 8. Macam-Macam Kitab Allah Kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud AS, untukdisampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagiumat Yahudi. Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa AS, sebagaipedoman dan petunjuk bagi Bani Israil. Kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa As, sebagai petunjukdan tuntunan bagi Bani Israil. Kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW,untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umatmanusia, bukan hanya bangsa Arab. 9. Kitab Zabur 10. Kitab Taurat 11. Kitab Injil 12. Kitab Al-Quran 13. Perbedaan Kitab & SuhufKitab adalah kumpulan firman Allah SWT yang diwahyukankepada rasul-Nya.Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dandisusun secara sistematis sesuai petunjuk rasul sendiri.Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyuAllah SWT yang diberikan kepada rasul-Nya untuk disampaikankepada umat manusia.Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhufrelatif lebih sedikit dari pada kitab. 14. Suhuf 15. Fungsi Beriman Kepada Kitab Allah SWTFungsi beriman kepada kitab Allah SWT adalah sebagai petunjukhidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agarhidupnya terarah.Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggimelebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia kearahtujuan hidup.Hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah SWT kepadapara rasul-Nya yang dapat menjadi petunjuk hidup manusia. 16. Perilaku Orang Yang Beriman Kepada Kitab Allah SWT Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Berusaha menjaga kesucian kitab suci. Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yangada di dalam kitab suci. Berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya. Berusaha untuk memperbaiki bacaannya denganmempelajari ilmu tajwid. Tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalammenyelesaikan suatu permasalahan. 17. Cara Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran.Perbedaan cara beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan kepada Al-Quran sendiri disebabkan : Masa berlakunya kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah selesai. Kitab-kitab sebelum Al-Quran terbatas pada satu umat saja. Kandungan pokok dari kitab-kitab sebelum Al-Quran telah termuat di dalam Al-Quran. 18. Terima Kasih