pertandingan pertolongan cemas dan kawad kaki st. john ...· ambulans pada 19 mei 1956 dalam...

Download Pertandingan Pertolongan Cemas dan Kawad Kaki St. John ...· Ambulans pada 19 Mei 1956 dalam Persidangan

Post on 01-Apr-2019

244 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pertandingan Pertolongan Cemas dan Perawatan Ke-62

Pertandingan Pertolongan Cemas dan Kawad Kaki

St. John Muda Ke-28

21April2018(Sabtu)22April2018(Ahad)IbuPejabatSt.JohnAmbulansMalaysia,NegeriPerak

Sempena sambutan Ulang Tahun Ke-80, St. John Ambulans Malaysia, Negeri Perak

BlellochShielddimenangiolehDivisiAmbulansXIpadatahun1956

SeorangahlimerangkulBlellochShieldpada22Disember1956

PerakmeraihPialaPusinganEmasDatoLeeKongChianpadatahun1962.GambarbersamamantanPemerintahNegeriSJAMPerak,mendiangEn.NgKhoonHong(duduk,kanan)

DivisiKadet18dariSekolahSt.AnthonymemenangihadiahdalamPertandinganperingkatnegeripada21Jun1962

PegawaipegawaiTurusNegeriSJAMPerak2018

PEMERINTAHNEGERIDr.ChanTongMeng,

A.M.P.,P.P.T.,O.St.J.,M.B.B.S.

TIMBALANPEMERINTAHNEGERIEn.TanBengLee,P.P.T.,P.J.K.,O.St.J.

PEGAWAIPERUBATANNEGERI

Dr.FooLokeKong,M.B.B.S.Dr.GurbachanSingha/lWazirSingh,

P.P.T.,B.Sc.,M.B.B.S.Dr.TayKuoShien,M.B.B.S.

PENGUASANEGERI(GERAKAN)

En.SinnFuhMing,P.J.K.

PENGUASANEGERI(PERAWATAN)Pn.MinaChangYingYing,P.J.K.

PEGAWAIPERAWATANNEGERI

CikSawPohGaik,P.J.K.,S.S.St.J.

SETIAUSAHAKEHORMATNEGERICikChewHoongLing

BENDAHARIKEHORMATNEGERI

CikHooiYokeHeng,P.J.K.,S.S.St.J.

PEGAWAIPEGAWAITURUSNEGERI

PERAWATANCikHoSowFun,P.P.T.,P.J.K.,SSSt.J.

KADET

En.ChiaPohSeng

LATIHANEn.ChoongWaiSeng

REKOD

En.LeeKarHui

KUARTERMASTEREn.MohamadRamlibinOthman,P.J.K.

PEMBANGUNANKEAHLIANDAN

KEPIMPINANProf.Dr.Paramesvarana/lMuniandy

**Layarilahlamanwebkamidiwww.sjamperak.org.myuntukmemuatturunbukuprogramversiberwarna(softcopy)

DYMMPermaisuriAgongmenyampaikanpialapusingankepada

WongMaeKeng,mewakiliDivisiPerawatanIPerakpadatahun1957

(Darikiri)ChowPuiChing,LeeMoyLan,WongMaeKeng,PushparaniSelvaduraidan

WongSooiKwai

PemenangpertandingannegeriDivisiAmbulans7(Berdiridarikiri)TanHow

Nan,NeohJinHin,KwekKeohChor,ChewSewWan,JohnAu

danNgWahChiew.(Dudukdarikiri)En.HoCheongHon

danEn.AuKahLoke

PasukanpertandinganpertolongancemasSt.JohnMuda

yangdirakampadatahun1994

PengenalanPertandinganPertolonganCemasdanPerawatan

Sejarah

Pertandingan Pertolongan Cemas danPerawatan pada asalnya merupakan aktiviti St.John Ambulans di England, yang bertujuanmeningkatkan tahap keterampilan pertolongancemasdanperawatanahliahli.1

NegeriPerakmerupakannegeripertamadiMalaya menganjurkan Pertandingan peringkatnegeri pada Julai 1956, setahun sebelumPertandinganperingkatkebangsaandiadakan,2dandijalankansetiaptahunkecuali1969(darurat).3

Perisai Dato Blelloch (Dato BlellochShield)adalahhadiahpertama,yangditajaolehSirDato Ian William Blelloch, Penasihat British diPerakpadamasaitu,disampaikankepadaSt.John

Ambulans pada 19 Mei 1956 dalam PersidanganPegawaipertamaBrigedSt.JohnAmbulans,Perak.

DalamPertandinganperingkatkebangsaanpertama yangdiadakandi Kuala Lumpur pada 14Disember 1957, pasukan perawatan dari Divisi IPerakmemenangiujianperawatan.4

Pada tahun 1960, Pertandingan peringkatkebangsaan telah melibatkan pasukanpasukandari Malaysia dan Singapura. Negeri Perak telahmenjuarai Pertandingan Pertolongan Cemas danPerawatan MalaysiaSingapura yang diadakan diKuala Lumpur pada bulan Ogos 1962 danmerangkul Piala Pusingan Emas Dato Lee KongChian.

PasukandanPertandingan

Pertandingan Pertolongan Cemas danPerawatandipertandingkandalamempatkategoriiaitu Ambulans Dewasa, Ambulans Kadet,PerawatanDewasadanPerawatanKadet,disertaiolehpasukanPertandinganyangmempunyailimaorang ahli, termasuk seorang ahli simpanan.Pesertapeserta berumur 12 ke 16 digolongkandalamkategoriKadetdanyangberumur16keatasdalamkategoriDewasa.

Pasukanpasukan Ambulans (lelaki) diujidalam acara Ujian Bertulis, Pemeriksaan PakaianSeragamdanKawadKaki,KesPendekPertolonganCemas, Kes Panjang Pertolongan Cemas danKawadBerusungan. PasukanpasukanPerawatan(perempuan)pulamenjalaniUjianBertulis,PemeriksaanPakaianSeragamdanKawadKaki,KesPendekPertolonganCemasdanPraktikalPerawatandiRumah.

PertandinganPertolonganCemasdanKawadKakiSt.JohnMuda

NegeriPerakmerupakanantarasebilangankecil negerinegeri di Malaysia yang mempunyaibahagianSt.JohnMuda.PertandinganPertolonganCemas dan Kawad Kaki St. John Muda peringkatnegeriPerakjulungkalidiadakanpadatahun19895bagi melatih dan menyediakan ahliahli St. JohnMuda yang berumur antara 7 hingga 12 tahununtukketahaplebihtinggi.

Dua kategori dipertandingkan iaituAmbulans(lelaki)danPerawatan(perempuan).

PasukanpasukanpertandingandiujidalamUjian Pertolongan Cemas, Ujian Pakaian SeragamdanKawadKaki.

Mulaitahun2011,keduaduapertandingandiadakanserentakpadahariyangsama.

(DiselenggaradanditerjemaholehCikChewHoongLing,SetiausahaKehormatNegeri,SJAMPerak)

1HooWeTak.(2008).PengenalandalamBukuAturCaraJubliEmasPertandinganPertolonganCemasdanPerawatanKebangsaanKe50,ms.11.2LaiSeeMing,HooWeTak,JimmyLowGhimMeng.(2009).St.JohnAmbulanceinPerakdalamARemarkableCenturyofService,ms.38393LimGuanChoe.(1969).LaporanTahunanPersatuanSt.JohnAmbulans,Perakuntuktahunberakhir1969,ms.7.4PersatuanPertolonganChemasSt.JohnPerakSpecialSouvenirReview1958,ms.22,25dan555BukuPerayaanJubliBerlian19381998,St.JohnAmbulansMalaysia,Perak,ms.38

JawatankuasaInduk2018

PenasihatBersama : DR.CHANTONGMENG,AMP,PPT,OSt.J,MBBSPemerintahNegeri,SJAMPerakEN.TANBENGLEE,PPT,PJK,OSt.JTimbalanPemerintahNegeri,SJAMPerakDR.MICHAELCHEONGYOKELEONG,AMP,PPT,MBBS(Mal),FRCS(Edin),AM,LLB(Hons)(LONDON)PemerintahKawasan,SJAMKawasanTengah,PerakEN.CHUAHTEONGTAT,PMP,AMP,PJKPemerintahKawasan,SJAMKawasanPerakUtaraEN.LIEWWENGKONGPemerintahKawasan,SJAMKawasanSelatan,Perak

Pengerusi : EN.SINNFUHMING,PJKTimbalanPengerusi : PUANMINACHANGYINGYING,PJKSetiausaha : CIKCHEWHOONGLINGBendahari : CIKHOOIYOKEHENG,PJK,SSSt.JAhliahliJawatankuasa

: DR.FOOLOKEKONG,MBBSDR.TAYKUOSHIEN,MBBSDR.GURBACHANSINGHA/LWAZIRSINGH,PPT,BSc,MBBSCIKSAWPOHGAIK,PJK,SSSt.JCIKHOSOWFUN,PPT,PJK,SSSt.JEN.CHIAPOHSENG EN.CHOONGWAISENGEN.LEEKARHUIEN.MOHAMADRAMLIBINOTHMAN,PJKPROF.DR.PARAMESVARANA/LMUNIANDYPUANLOWSIEWYEN,PPTPUANKHORSEOWMOOIEN.KHORHANBIN

KeratanakhbarTimesofMalaya16Ogos1938

JawatankuasaPengelola2018Pengerusi : En.SinnFuhMing TimbalanPengerusi : PuanMinaChangYingYing UrusSetia(BukuProgram/Sijil/Pendaftaran/MajlisPenutup/Hadiah/Cenderamata)

: CikChewHoongLing(Ketua) PuanLowSiewYen

PuanKhorSeowMooiCikThirumalarumalaa/pAbimananEn.KhorHanBin

Penginapan : En.BehChingJie PuanSimSengKuanSambutan : En.SinnFuhMing PuanMinaChangYingYingTeknik : En.SinnFuhMing PuanMinaChangYingYing Dr.TayKuoShien Dr.FooLokeKong Dr.GurbachanSingh En.ChiaPohSengLogistik(TapakPertandingan/SiarRaya/MajlisPenutup)

: En.MohamadRamlibinOthman(Ketua) En.LowCheeMeng En.WooKokLeong 8AhliSJAMKawasanPerakUtara

LaluLintas : En.LiewAhMingPengiraMarkah : CikHooiYokeHeng(Ketua) PuanMinaChangYingYing En.AzmibinHajiSamsudin En.LeeKarHui CikTeohSiewHeok En.LowSimFong En.HeanMeowMaan SimulasidanPersolekanPesakit : En.BehChingJie(Ketua) En.RaymondWooLimFoong

AhliahliSJAMKawasanTengah,PerakdanKawasanSelatan,PerakJuruacara : PuanHabsahbintiWanZainan CikAngPeiSunMakanMinumdanJamuan : PuanHabsahbintiWanZainan En.SinnFuhYoongKebersihan : En.AloysiusAndrewa/lA.MichaelJurugambar : En.LamKokWai PanitiaSoalan : Dr.TayKuoShien PuanMinaChangYingYing En.ChoongWaiSeng PeralatanPertandingan PertolonganCemas : En.BehChingSiong KawadBerusungan : En.LamKokWai Perawatan(Praktikal) : PuanMinaChangYingYing CikHoSowFun CikLowZiYan CikTanJingRu PegawaipegawaiPertandinganKetuaMarsyal : En.ChiaPohSeng Steward(PusatKawalan/PetiPertolonganCemas)

: En.NgWengHeng(Ketua) 12AhliSJAMKawasanTengah,Perak

BilikMenunggu : En.LamKokWai En.WooKokLeong 6AhliahliSJAMSMYukChoy(Suwa)PenjagaMasa : Prof.Dr.Paramesvarana/lMuniandy(Ketua) 18parapelajardariRannivalAcademy PenyelarasPertandinganPenyelarasUjianBertulis : PuanMinaChangYingYing(Ketua) CikHoSowFun PuanKhorSeowMooi En.ChoongWaiSeng En.KhorHanBinKawadKakidanPakaianSeragam : En.AzmibinHajiSamsudin KawadBerusungan : En.HeanMeowMaan

PertolonganCemas : En.LimKokSeng(Ketua) CikTeohSiewHeok En.TehLiXing En.NurulAkmalAshaari En.VoonYeowHong En.KanYatPhang CikLimChooiMei CikLimChooiYeePerawatan : PuanMinaChangYingYing CikHoSowFun CikTanJingRu 4AhlidariSJAMKawasanTengah,Perak HakimhakimPertandinganUjianPakaianSeragam

Ambulans : En.TanBengLee En.SinnFuhMing Perawatan : PuanMinaChangYingYing CikHoSowFun St.JohnMuda(Lelaki) : En.PehKimHock St.JohnMuda(Perempuan) : PuanLowSiewYen

UjianKawadKaki

AmbulansdanPerawatan : StafSarjanMiorShahrilAzuanbinAbdHamid SarjanMuhammadbinAbdLatif Mohd.KhairulAnuarbinIbrahim

St.JohnMuda(Lelaki) : En.LeeKarHui St.JohnMuda(Perempuan) : CikHooiYokeHeng

UjianKawadBerusungan : En.LowSimFong En.LimJitTheam UjianPertolonganCemas

AmbulansdanPerawatan : Dr.FooLokeKong Dr.ChanTongMeng Dr.GurbachanSingh Dr.YuenYeeSeong Dr.LeeYihHoong Dr.LimPeirKiat Dr.SenthiMalara/pSentherajah St.JohnMuda(Lelaki) : En.ChoongWaiSeng St.JohnMuda(Perempuan) : En.KhorHanBin

UjianPerawatanPraktikal : SNKokKemChong(Ketua) PuanHorCheePun PuanLeongYoongYoong CikCeciliaChan PuanKhongEngKuan

DivisipertamaBrigedSt.JohnAmbulans*(SJAB)diPerakdidaftarkandiSt.MichaelsInstitution,Ipohpada16September1940dengankeahlianseramai46orang.DivisikeduaditubuhkandiSt.GeorgesInstitution,Taipingpada19October1940danyangketigadiSekolahKingEdwardVII,Taipingpada15November1940.

Sebelumpeperanganmelanda,SJABmempunyai16divisiambulansdan4divisiperawatan.Selepaspeperangan,hanyaDivisiSatu(dariSt.MichaelsInstitution)sahajayangmasihbertahan.Lainlaindivisikemudiannyadihidupkanke