pbs pengajian am penggal 2 - potensi perniagaan alat telekomunikasi

Download PBS Pengajian Am penggal 2 - potensi perniagaan alat telekomunikasi

If you can't read please download the document

Post on 30-Jun-2015

348 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PBS Pengajian Am penggal 2 - potensi perniagaan alat telekomunikasi… Kepada adik2 STPM penggal 2 yang bakal membuat kerja projek PBS PA. silalah rujuk kerja kursus ini sebagai rujukan :). good luck ;)

TRANSCRIPT

  • 1. 940212-14-63280 | P a g eTajuk KajianKAJIAN TERHADAP POTENSI PERNIAGAAN ALATTELEKOMUNIKASI DI MELAKA SENTRAL,MELAKA.Syarifah Sakinah bt Syed Abdullah ThaniNO. KP :940212-14-6328SM1108 / 1003Sekolah Menengah Teknik MelakaBukit Piatu75150 MELAKA

2. 940212-14-63281 | P a g e1.0SINOPSISPada amnya kajian yang bertajuk Potensi perniagaan alat telekomunikasi diMelaka Sentralini bertujuan untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi olehpeniaga alat telekomunikasi di Melaka Sentral serta faktor-faktor yangmempengaruhi kecenderungan orang ramai terhadap penggunaan alattelekomunikasi.Di dalam kajian ini, sebanyak 10 buah kedai alat telekomunikasi diMelaka Sentral serta 10 orang responden dipilih sebagai sampel kajianuntukmewakili populasi penduduk yang tinggal di berhampiran dengan Melaka Sentraldankawasan sekitarnya. Kawasan kajian ini dipilih kerana ia terletak di tengahkawasan Bandar Melaka dan merupakan sebuah kawasan tumpuan orang ramai.Kajian ini menggunakan satu set soal selidik sebagai instrumen kajian yangmengandungi dua bahagian iaitu BahagianA mengenai demografi responden danBahagian B mengenai respon responden terhadap aspek persoalan kajian. Terdapatbeberapa persoalan kajian khusus kepada pengguna yang diutarakan dalam kajian iniantaranya ialah faktor kesedaran kepada keperluan hidup masa kini, faktor tabiatsetia kepada jenama, faktor Rekreasi, kesedaran kepada fesyen terkini,kesempurnaan kualiti, kesedaran kepada harga dan kemudahan.Persoalan kajianyang khusus diajukan kepada peniaga alat telekomunikasi pula adalah berdasarkanlatar belakang mengenai masalah dalam industri alat telekomunikasi antaranyaadalah faktor birokrasi serta kerenah pelanggan yang sukar diramal. Data yangdiperolehi dianalisis dan dinyatakan dalam bentukperatusan. Dapatan kajianmendapati faktor diri sendiri paling mempengaruhi responden cenderung untukmembeli alat telekomunikasi diikuti dengan faktor kemampuan dari segi ekonomiyang stabil serta pengaruh rakan sebaya danfaktor persekitaran. 3. 940212-14-63282 | P a g e2.0KANDUNGANPERKARA HALAMANPenghargaan 3Pengenalan 4 - 5Objektif Kajian 6Lokasi Kajian 7Kaedah Kajian 8 - 11Dapatan Kajian dan Perbincangan 12 - 27Kesimpulan 28Rujukan 29Lampiran 30 - 33 4. 940212-14-63283 | P a g e3.0 PENGHARGAANAlhamdulillahDengan Izin dan Rahmat-Nya, saya berjaya menyiapkan Kerja Projek ini denganjayanya.Terima kasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada Guru Mata PelajaranPengajian Am ( STPM 900 ) saya, Encik Daud bin Mijanyang telah banyakmenghulurkan bantuandalam menjayakan kajian kami. Beliau tidak putus-putusmemberi cadangan dan idea untuksaya menghasilkan kajian ini; Pengetua SekolahMenengah Teknik Melaka, Encik Zainudin bin Samad; Guru Penolong KananPrauniversiti, Encik Saad bin Ishak serta semua staf sekolah ini dan juga rakan-rakanseperjuangan.Kepada ibu dan ayah tercintaterima kasih diucapkan kerana telah banyakmembantudari segi kewangan.Tanpa bantuan kalian, agak sukar untuk sayamelakukan kajian ini.Akhir kata, terima kasih juga untuk semua ahli yang terlibat dalam menjayakankajian ini.Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan menyumbangkan tenagasemasa kajian ini dijalankan.Syarifah Sakinah bt Syed Abdullah ThaniSekolah Menengah Teknik MelakaBukit Piatu75150 MELAKA 5. 940212-14-63284 | P a g e4.0 PENGENALANBidang teknologi maklumat dan komunikasi pada masa kini tidak dapat dinafikanakankewujudannya.Ia sudah menjadi komponen utama dalam kehidupan harian danakanbertambah penting pada masa akan datang.Lebih-lebih lagi pihak kerajaantelah mengambil inisiatif untuk menjadikan ekonomi digital sebagai tulangbelakang ekonominegara serta untuk menjadi pendahulu era digital danmaklumat.Cabaran yang menanti kita kelaktentulah cabaran dalam usaha menjadikanteknologi maklumat sebagai budaya khalayakyang sekaligus mencerminkan ciripenerimaannya secara menyeluruh sebagai sebahagian daripadaresam kehidupanseharian masyarakat serta dapat membendung isu darjat dan kelas kehidupan.Telefon bimbit mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Pada mulanya, AlexanderGraham Bell Berjaya mencipta telefon pada tahun 1876 sekaligus membolehkanmasyarakat seluruh dunia berhubungan antara satu sama lain walaupunberjauhan (Graham Bell, 1992), Walaupun sejak kematiannya pada tahun 1922,teknologi telekomunikasi masih mengalami perubahan mendadak danberkembang begitu pesat, inovasinya diperbaharui oleh generasi kemudianhingga membolehkan manusia di bumi berhubungan dengan manusia lainsekalipun berada di bulan tanpa bantuan kabel.Di Malaysia, sistem telekomunikasi tidak berwayar analog (ETACS) muladiperkenalkan pada tahun 1989.Sejak diperkenalkan, Malaysia menjadi antarapenggunasistem mudah alih berasaskan ETACS terbesar dunia di mana ruangliputannya melebihi 90% kawasan penduduknya (A. Khalid, 2005). TelekomMalaysia memperkenalkan perkhidmatan telefon bergerak Atur 450 padaMei 1985.(Fuad Ayob, 2004). Telefon bimbit sudah menjalani evolusi yangbegitu pantas dari segi teknologi dan reka bentuknya. Dua sistem digital yangpertama bermula beroperasi pada 1992 iaitu GSM (Global System for MobileCommunications) dan di Eropah D-AMPS (Digital Advanced Mobile PhoneService) di Amerika Utara. 6. 940212-14-63285 | P a g eSebanyak 9.5 bilion SMS dengan purata RM5 billion di hantar olehpengguna telefon bimbit di Malaysia sepanjang 2004. 3.4 bilion puladirekodkan sehingga suku pertama tahun 2005. Statistik terkini menunjukkanlebih kurang 9.5 juta pengguna kad prabayar di Malaysia. Ini bermaknahamper RM 500 juta dibelanjakan oleh rakyat Malaysia untuk membeli kadprepaid mereka. Manakala untuk pengguna SMS pula kira-kira RM 2 juta dibelanjakan oleh rakyat Malaysia dalam sehari (Suzana, 2006). 7. 940212-14-63286 | P a g e5.0 OBJEKTIF KAJIANPERNYATAAN MASALAHDalam era globalisasi yang berteknologi maklumat ini, alat rangkaiantelekomunikasi sosial merupakan satu kaedah yang digunakan untuk membina satukomuniti dalam talian dimana individu dapat berkongsi hobi, aktiviti, gambar dansebagainya. Adakah alat telekomunikasi digunakan untuk tujuan sosial,peribadi,pekerjaan atau tujuan pendidikan? Persoalannya sejauhmanakahpenggunaanalat telekomunikasi ini digunakan. Alat telekomunikasi telah mula mendapatperhatian yang meluas dalam segala bidang. Oleh itu, kajian ini cuba mengenalpastiapakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan orang ramai terhadappenggunaan alat telekomunikasi. Kajian ini juga akan menyelidik apakah masalahyang dihadapi oleh peniaga alat telekomunikasi apabila terdapat jumlah permintaanyang banyak oleh orang ramai pada masa kini.Berpandukan kepada apa yang telahdikaji , kajian ini akan melihatapakah persepsi orang ramai di sekitar kawasanMelaka Sentral terhadap penggunaan alat rangkaian telekomunikasi daripada sudutpendidikan, tujuan sosial ataupun sebagai alat bantu untuk pengajaran danpembelajaran. Mengikut laporan Boyd dan Ellison (2007), penggunaan rangkaiantelekomunikasi semakin mendapat perhatiandan digunakan oleh kaum remaja dandewasa. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh (Boyd &Ellison, 2007)kebanyakan menjurus kepada tapak rangkaian sosial dimana terdapat banyak tapakyang telah dibangunkan untuk pengguna membina satu rangkaian untukberkomunikasi dan berinteraktif dengan komuniti dalam talian yang lain. Kajian inipenting memandangkan semakin ramai penggunaterutamanya peringkat pelajar yangsemakin giat berkomunikasi dan menggunakan talian Internet. Kajian iniakanmelihat adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara penggunaan alatrangkaian telekomunikasi dalam kalangan orang ramai dan adakah ia dapatmembantu orang ramai dalam menjalani kehidupan harian.Objektif kajian ini ialah:1. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan orangramai terhadap penggunaan alat telekomunikasi.2. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh peniaga alat telekomnikasi. 8. 940212-14-63287 | P a g e6.0 LOKASI KAJIANKajian ini dijalankan di Melaka Sentral dan di kawasan sekitar yang berhampirandengannya .( Sila rujuk peta dan fotograf yang dilampirkan )Alamat :Pejabat Pengurusan Melaka Sentral Sdn. Bhd. Jalan Tun Abdul Razak, Peringgit,75300 Melaka.Tel: 06-2881323 Fax: 06-2881322 9. 940212-14-63288 | P a g e7.0 KAEDAH KAJIAN (Metod)7.1 Reka Bentuk KajianKaedah Soal Selidik dan Kaedah RujukanSaya telahmengaplikasikan teknik soal selidik untuk mendapatkan data.Kemudian data yang terkumpul hasil daripada teknik soal selidik akandianalisis dengan sistematik bagi mendapatkan jawapan terhadap tekniksoal selidik akan dianalisis dengan sistematik bagi mendapatkan jawapanterhadap persoalan dan permasalahan kajian yang dikaji. Oleh itu, kajianini bercorak kuantitatif dan amat sesuai digunakan untuk menerangkanbeberapa fenomena yang sedang berlaku pada masa kini.(Mohd Majid binTing). Bagi melengkapkan lagi kajian saya, saya telah membuat rujukandengan pelbagai kaedah antaranya adalah saya menggunakan internet.Kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pelajar di universiti tempatan juga dijadikanbahan rujukan untuk melaksanakan kajian ini.Kebanyakan info yang sayadapati terdapat di dalam blog.Ini dapat memudahkan lagi kerja saya untukmenyiapkan kerja kursus ini dalam waktu yang telah ditetapkan oleh guru.Sayajuga telah menggunakan Kamus Dewan Bahasa Edisi Ketiga untuk mencaridefinisi perkataan yang sering saya gunakan di dalam kajian ini.Di samping itu,buku-buku pelajaran serta majalah berilmu dijadikan rujukan tambahan untukmelengkapkan lagi hasil kajian saya.7.2 Skop KajianSkop kajian inimemfokuskan kepada orang awam yang terdapat di MelakaSentral dengan bertanyakan soalan-soalan yang berlandaskan faktor-faktor yangmempengaruhi kecenderungan orang ramai terhadap penggunaan alattelekomunikasi serta masalah yang dihadapi oleh peniaga alat telekomunikasi diMelaka Sentral.7.3 Populasi dan sampel kajianPopulasi dalam kajian ini merupakan jumlah responden yang terdapat di MelakaSentral iaitu seramai 20 orang responden. Maka, jumlah sampel yang digunakandalam kajian ini adalah sebanyak 20 responde