buku panduan

Download BUKU PANDUAN

Post on 28-Jun-2015

612 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.0 PENDAHULUAN Program Bina Insan Guru ( BIG ) melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ( PISMP ). Pelaksanaan BIG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi, pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat, justeru guru harus mampu menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi. Program ini direalisasikan melalui satu pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang enam semester tempoh pengajian. Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa professional yang tinggi dan akan sentiasa bersedia di samping mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus globalisasi. Resolusi Konvensyen Pendidikan kali pertama tahun 2003 mengatakan, .pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat dan komitmen untuk melahir, membina, membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti iaitu yang memiliki keterampilan profesional yang tinggi dan dicirikan oleh penampilan diri yang terpuji selaras dengan hasrat negara. 2.0 RASIONAL Program Bina Insan Guru (BIG) bermatlamat melahirkan guru-guru yang mempunyai akhlak, nilai-nilai kerohanian dan keguruan yang mamtap, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. 1

3.0

OBJEKTIF KURIKULUM BIG Program BIG bermula dengan Perkhemahan I (4 hari 3 malam) yang dilaksanakan pada awal semester pertama dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti lain yang akan dilaksanakan secara berterusan selama enam semester di Institut Pendidikan Guru. Aktiviti-aktiviti yang dirancang ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BIG. Aktiviti BIG iaitu perkhemahan I dan II, ceramah, seminar, bengkel, lawatan bench-marking dan khidmat masyarakat ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar : Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani (spiritual) dan sosial. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan. 2

4.0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN Penggubalan Buku Panduan dan Spesifikasi Pentaksiran BIG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: menjadi rujukan kepada penilai-penilai dalam melaksanakan pentaksiran pelajar dalam program BIG. mendapatkan maklumat dan bukti-bukti yang jelas dan autentik mengenai penguasaan kemahiran, perlakuan dan penghayatan pelajar terhadap ciri-ciri insan guru; menggunakan instrumen pentaksiran yang sesuai dan sah dalam membuat pemerhatian dan pentaksiran prestasi pelajar dalam aspek kognitif, emosi dan psikomotor; dan mengekalkan kesetaraan pentaksiran bagi program BIG antara IPG.

5. 0 PELAKSANAAN BIG Program ini direalisasikan melalui satu pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang enam semester tempoh pengajian di bawah kelolaan dan kendalian HEP BPG/IPG. BIG adalah satu mata pelajaran dalam komponen Kursus Wajib yang wajib diikuti oleh semua pelajar PISMP. Tiada kredit diperuntukkan (TK). Jam interaksi yang diberikan 120 jam. Semua pelajar wajib lulus BIG.

3

5.1

Struktur Pelaksanaan BIGBIL. PROGRAM / AKTIVITI TAHUN 1 S1 1. Perkhemahan 1 (4H + 3M) X (45 j) 2. Aktiviti Kemasyarakatan X (7 j) 3. Lawatan bench-marking X (7 j) X (5 j) X (7 j) 4. Kursus/ bengkel/ seminar X (3 j) 5. Perkhemahan ll (3H + 2M) X (3 j) X (30) j) JUMLAH JAM 30 120 X (3 j) X (7 j) X (3 j) 12 19 14 S2 TAHUN 2 S3 S4 TAHUN 3 S5 S6 45 JUMLAH

5.3

Domain Kandungan Kurikulum BIG

4

Pembangunan ciri-ciri dan kualiti insan guru melalui kursus Bina Insan Guru (BIG) dilaksanakan berasaskan kepada enam domain kandungan kurikulum kursus. Domain kandungan ini adalah sejajar dengan matlamat melahirkan insan guru yang memiliki ciri-ciri personaliti yang unggul dan kualiti profesionalisme yang tinggi melalui pembinaan budaya IPG. Domain kandungan kursus BIG adalah seperti berikut: A. Kerohanian dan Akhlak Keguruan Mengamalkan tingkah laku terpuji. Mempunyai kemantapan jati diri. Menghayati disiplin diri yang tinggi. Memiliki personaliti kerjaya keguruan yang utuh. B. Berilmu, Beramal dan Berbakti Pembelajaran sepanjang hayat. Mencintai ilmu, mencari, membina dan mengembangkan ilmu. Menggunakan ilmu dalam pemikiran, tindakan dan amalan (capacity building). Memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan peribadi, masyarakat dan negara. Pembinaan Pasukan. Perkongsian misi dan visi. Kejelikitan berpasukan secara strategik

5

Hidup Berbakti. Kerja sebagai ibadat Kesanggupan dan keikhlasan bekerja Menggunakan ilmu dan kepakaran untuk kesejahteraan masyarakat

C.

Berakauntabiliti dan Amanah Akauntabiliti profesional - perundangan, mandat dan maklumat. Memahami realiti persekitaran - peka dan responsif kepada realiti persekitaran. Komitmen - Optimis dan beriltizam tinggi kepada profesion dan perkhidmatan pendidikan. Kemahiran sosial (termasuk unsur Kecekapan Kecerdasan Emosi (KKE)) Tanggungjawab sosial & perkhidmatan komuniti.

D.

Berdaya Tahan Yang Tinggi Ketahanan fizikal - kecergasan, ketahanan diri, keseronokan. Ketahanan mental - berfikiran positif, terbuka, dan melihat konflik dan cabaran sebagai peluang. Ketahanan emosi - memahami dan mengawal emosi Ketahanan spritual - kemantapan keyakinan dan menjaga kesucian akidah

E.

Berjiwa Merdeka dan Perkasa Pengurusan diri - pembinaan disiplin kendiri, berdikari, penampilan & keterampilan Perubahan sikap - terbuka kepada tingkah laku baru dan keadaan luar jangka Bijak membuat keputusan - cepat bertindak, tepat dan bijaksana. 6

Bijak menyelesaikan masalah Pengurusan perubahan - menerima dan mengurus perubahan

F.

Kreatif dan Inovatif Kesediaan menerima idea dan teknologi baru Berupaya menggunakan ilmu dan kemahiran menjana ikhtiar untuk kemajuan dan kecemerlangan. 6.0 Dapat berfikir secara kritis, analitis, luas, luwes dan global. Berkemahiran berfikir secara futuristik dan strategik. Berupaya berfikir secara reflektif ke arah perkembangan dan peningkatan diri.

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Objektif pentaksiran Menilai pemikiran kreatif dan analitis pelajar di dalam penyelesaian masalah Menilai keupayaan pelajar membuat penilaian kendiri dan mencadangkan penambahbaikan Menilai komitmen pelajar di dalam aktiviti-aktiviti BIG yang dilaksanakan Menilai amalan nilai nilai keguruan di kalangan pelajar Menilai kesesuaian kerjaya perguruan dengan perkembangan personaliti pelajar melalui pra dan post 7

ujian personaliti Menilai kemahiran merancang aktiviti menggunakan dapatan daripada pengalaman sedia ada

Bentuk pentaksiran Rujukan Kriteria Penilaian berterusan secara fomatif untuk membolehkan tutor mengambil tindakan susulan berdasarkan maklumat yang diperoleh. Penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian pelajar setelah mengikuti BIG. Instrumen pentaksiran Senarai Semak Pemerhatian Portfolio Mengandungi: Laporan Reflektif Maklum balas pelajar (Refleksi Kendiri) Folio individu Kertas Cadangan 7.0 KRITERIA PENTAKSIRAN Perkhemahan I dan II Aktiviti Kemasyarakatan Lawatan bench-mark

dilaksanakan melalui penilaian formatif 8

kedudukan pencapaian dinyatakan dalam bentuk lulus gagal bukti-bukti pembelajaran dan perkembangan pelajar dinilai berasaskan hasil: Rekod Pemerhatian: berdasarkan bukti-bukti pemerhatian kepada perlakuan, penampilan, amalan dan penghayatan, pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai akhlak keguruan berterusan sepanjang aktiviti dalam situasi yang pelbagai

Portfolio Kertas Kerja

8.0

PROSEDUR PENTAKSIRAN 8.1 Pemerhatian semasa aktiviti berlangsung 8.2 Menyediakan folio ( Individu ) 8.2.1 Format folio seminar/ bengkel/ ceramah adalah seperti berikut: 8.3 Portfolio 8.3.1 Spesifikasi Penulisan Portfolio Penyediaan portfolio mengikut format yang ditetapkan 9 Pengenalan Objektif Kandungan ( menggunakan pengurusan grafik dan gambar, rajah dan lain-lain bentuk ilustrasi yang sesuai ) Refleksi kendiri ( kepentingan kepada diri, kerjaya, organisasi dan komuniti ) Penutup

8.3.2 Nama Institut

Disiapkan dalam masa seminggu selepas aktiviti berlangsung Diserahkan kepada tutor masing-masing untuk tujuan pemarkahan

Format Portfolio Muka depan diisikan dengan maklumat berikut:

Bilangan siri dan tarikh program BIG Lokasi pelaksanaan Nama pelajar dan ahli kumpulan Gambar pelajar dan ahli kumpulan Nama tutor Laporan Reflektif (program) Laporan dilaksanakan secara individu pelajar membuat ulasan apa yang dialami dan dipelajari sepanjang program memberikan