bahasa tamil (sk) - · pdf filekurikulum standard sekolah rendah dokumen standard kurikulum...

Click here to load reader

Post on 19-Sep-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  BAHASA TAMIL (SK) TAHUN LIMA

  ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 5

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  §¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

  ¬ñÎ 5

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • Cetakan ( ) ( )

  © Kementerian Pendidikan Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku

  ini dalam sebarang bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau

  cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian

  Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Wilayah

  Persekutuan Putrajaya.

 • 1. Óýۨà 1

  2. ÌȢ¢ÄìÌ 6

  3. §¿¡ì¸õ 6

  4. உள்ளடக்க அ¨ைப்பு 8 5. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î 9 6. ̧ ¨Äò¾¢ð¼ì ÌÅ¢× 12 7. ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý 13 8. §¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¯ûǼì¸ò ¾Ãô ÀðÊÂø (¬ñÎ 1 - 6) 16

  9. ̄ ûǼì¸ò ¾ÃÓõ ¸üÈø ¾ÃÓõ ¾Ã «¨¼×õ

  §¸ð¼ø,§ÀîÍ 20 Å¡º¢ôÒ 23 ±ØòÐ 25 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢யும௃ 29 þÄ츽õ 31

  10. ³ó¾¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦ºöÔளும௃ ¦Á¡Æ¢Â½¢யும௃ 32 11. ³ó¾¡õ ¬ñÎì¸¡É þÄ츽õ 33

  12. ¦º¡üÀðÊÂø 34

  ¯ûǼì¸õ

  Àì¸õ

 • i

  ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡

  • þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø • §ÀÃúÕìÌõ ¿¡ðÊüÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ºÖòоø • «Ãº¢ÂĨÁôÒî ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø • ºð¼Ó¨ÈôÀÊ ¬ðº¢ ¿¼òоø • ¿ýɼò¨¾¨ÂÔõ ´Øì¸ò¨¾Ôõ §ÀϾø

 • ii

  Á§Äº¢Âì ¸øŢ¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬ü鬀 ÓبÁ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ.

 • iii

  KATA PENGANTAR

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran Bahasa

  Tamil Sekolah Kebangsaan memperincikan aspek-aspek serta

  kandungan kurikulum bahasa Tamil di peringkat sekolah

  rendah. Kurikulum ini bertujuan untuk memenuhi cita-cita

  murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam

  menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta

  ekonomi berasaskan kemahiran abad ke-21.

  Dokumen ini mengandungi standard kandungan dan standard

  pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap orang murid.

  Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih,

  menyusun dan mengolah aktiviti mengikut keupayaan murid.

  Dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran,

  guru diharapkan dapat memberi penekanan kepada domain

  kognitif, efektif dan psikomotor serta menerapkan nilai tambah

  alaf baru seperti kemahiran berfikir, kemahiran teknologi

  maklumat dan komunikasi, kemahiran pelbagai kecerdasan,

  kajian masa depan dan pembelajaran sepanjang hayat. Di

  samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta

  kewarganegaraan perlu diutamakan. Semua elemen ini

  diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan

  boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dunia

  pekerjaan.

  Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan

  penguasaan bahasa Tamil murid dengan mengambil

  kira kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan

  pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang

  boleh berkomunikasi serta meneruskan warisan budaya Tamil

  yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan

  negara.

  Penghasilan Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata

  pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan melibatkan

  pelbagai pihak terutamanya, pensyarah universiti, pensyarah

  Institut Pendidikan Guru, pegawai Jabatan Pendidikan Negeri,

  pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, guru serta pegawai

  Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu yang terlibat

  secara langsung dan tidak langsung.

  Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan

  setinggi- tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

  semua pihak yang telah menyumbang kepakaran, masa dan

  tenaga dalam memantapkan Kurikulum Standard Sekolah

  Rendah mata pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan.

  (Dr. Masnah Ali Muda) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

 • §¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 5 1

  Óýۨà ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀ𼠾à «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ²ðÎì ¸øÅ¢ìÌ ÁðÎõ «¾¢¸ Ó츢ÂòÐÅõ

  ¦¸¡Î측Áø Á¡½Å÷¸ÙìÌî ͨÁ¢øÄ¡¾ ÓبÁ¡ɦ¾¡Õ ¸¨Äò¾¢ð¼Á¡¸ ÅÊŨÁì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁÖõ, þ츨Äò¾¢ð¼õ

  ¸øÅ¢ §ÁõÀ¡ðÎô ¦ÀÕó¾¢ð¼ò¾¢ý (2006 – 2010) þÃñ¼¡ÅÐ ¦¸¡û¨¸ì§¸üÀ×õ «¨ÁóÐûÇÐ.

  க¨Äò¾¢ðட §ைம௃À¡ðÎப் À½¢ம௄¡ÉÐ ¬க்கை¢க்க¦¾¡Õ ¦¾¡ட÷ம௄¡É ¿டÅÊக்¨கம௄¡Ìம௃. ¦¾¡டக்கப்Àள்ள¢க்க¡É §க.À¢.஋Š.¬÷.

  (KBSR) ¸¨Äò¾¢ð¼õ Ó¾ý Ӿġ¸ 1983¬õ ¬ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸õ ¸ñ¼Ð. þÐ 1993¬õ ¬ñÎ ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀð¼

  ¸¨Äò¾¢ð¼Á¡¸ §ÁõÀÎò¾ôÀðÎ, 2003¬õ ¬ñÊø ÁÚº£Ã¨ÁôÒî ¦ºöÂôÀð¼Ð. §ÁÖõ, þ츨Äò¾¢ð¼õ 2011¬õ ¬ñÊø

  ¾ü¸¡Äò §¾¨Å째üÀ×õ ±¾¢÷¸¡Äî ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÇ×õ ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¬Å½Á¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸õ ¸ñÎûÇÐ.

  À¡Ä÷ÀûÇ¢, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¬¸¢ÂÅüÚì¸¡É ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀ𼠾à «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ

  À¡Ä÷Àள்ள¢, ¦¾¡டக்கப்Àள்ள¢ ¬க¢ம௄ÅüÚக்க¡É ´Õíக¢¨½க்கப்Àðட ¾Ã அÊப்À¨டம௄¢Ä¡É க¨Äò¾¢ðடம௃, §க.À¢.஋Š.¬÷. க¨Äò¾¢ðடக்

  §¸¡ðÀ¡Î¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢Öõ §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò¾òÐÅò¾¢ü§¸üÀ×õ Á¡üȢ¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ.

  §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò¾òÐÅõ

  Á§Äº¢Âì ¸øŢ¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «È¢Å¡üÈø, ¬ன்Á£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å

  ´ýÈ¢¨½óÐ, ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬ü鬀 ÓبÁ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ.

  þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõ

  ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ.

 • §¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 5 2

  À¡Ä÷ÀûÇ¢, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¬¸¢ÂÅüÚì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢ÄìÌ

  À¡Ä÷ÀûÇ¢ì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢ÄìÌ

  Á¡½Å÷¸¨Çò ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ìÌò ¾Â¡÷ôÀÎòÐõ Ũ¸Â¢ø «Å÷¸Ç¢ý ¬ü鬀 «¨ÉòÐì ÜڸǢø ÅÇôÀÎòÐŨ¾Ôõ

  «ÊôÀ¨¼ò ¾¢Èý¸¨Çì ¨¸ÅÃô ¦ÀÚŨ¾Ôõ ¬ì¸¸ÃÁ¡É ¿¼ò¨¾¨Â §ÁõÀÎòÐŨ¾Ôõ þÄ측¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

  ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢ÄìÌ

  ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢Ä측ÉÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÓبÁÂ¡É ¬ü鬀 §ÁõÀÎòÐŧ¾¡Î ºÁý¿¢¨Ä, þ½ì¸õ,

  ¯Â÷¦Åñ½õ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ôÀÎòи¢ýÈÐ. §ÁÖõ, ¯¼ø, ¯ûÇõ, ¬ýÁ£¸õ, «È¢Å¡üÈø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ¯ûǼ츢Â

  Á¡ó¾¨Ã ¯ÕÅ¡ì¸ò Ш½Ò⸢ÈÐ.

  ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒì¸¡É «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û

  ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ «È¢× ¦ÀüÈ ¾¢È¨ÁÂ¡É ÁÉ¢¾ §ÁõÀ¡ð¨¼ ¯ÕÅ¡ì¸ ÅÆ¢ÅÌ츢ýÈÐ . þ¾¢ø «¼í¸¢ÔûÇ «ÊôÀ¨¼ì

  ÜÚ¸û ¯¼ø , ¯ûÇõ, ¬ýÁ£¸õ, «È¢Å¡ü