arahan tetap asrama (2010) kolej uniti

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2015

1.829 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ARAHAN TETAP ASRAMA KOLEJ UNITI BAHAGIAN IPERMULAAN PERATURAN1.0Nama2.0TafsiranBAHAGIAN II PERATURAN AM3.0Larangan am4.0Ketenteraman dan keselamatan asrama5.0Keharmonian dan kerukunan masyarakat pelajar dalam asrama6.0Menganjurkan perhimpunan7.0Pembesar suara8.0Sepanduk9.0Penerbitan, dokumen dan sebagainya10.0 Kegiatan pelajar luar kampus11.0 Pelajar yang melibatkan diri dalam pekerjaan, dan sebagainya12.0 Representatif berhubungan dengan kolej13.0 Bantahan pelajar terhadap kemasukan individu atau kumpulan ke dalam kampus14.0 Kebersihan dan kesihatan15.0 Membuat bising16.0 Pemeriksaan ke atas pelajar yang disyaki mempunyai gangguan mental17.0 Tempat tinggal atau tempat tidur dalam kampus18.0 Memasuki bahagian atau bangunan kampus yang dilarang19.0 Merokok20.0 Disiplin21.0 Akhlak kerohanian22.0 Waktu curfew23.0 Keingkaran24.0 Hukuman tatatertib terus oleh pihak berkuasa tatatertib BAHAGIAN IIIPERATURAN AM ASRAMA25.0 Perkara am26.0 Pengangkutan27.0 Kuasa memeriksa bilik28.0 Menghalang pegawai atau staf menjalankan tugas29.0 Berada di luar premis asrama selepas waktu curfew30.0 Berada di dalam premis asrama selepas waktu curfew31.0 Menggunakan premis asrama dengan cermat dan larangan kacau ganggu32.0 Judi di dalam kampus33.0 Meminum minuman yang memabukkan34.0 Bahan lucah35.0 Dadah atau racun36.0 Bersopan santun37.0 Kelakuan kurang sopan di sekitar asrama38.0 Menyimpan bahan yang merbahaya39.0 Binatang peliharaan40.0 Simbol keagamaan41.0 Aduan42.0 Kuasa pihak berkuasa asrama untuk memberi perintah, berkenaan dengan ketenteraman dan tatatertib1

2. BAHAGIAN IVPERATURAN KHAS ASRAMA43.0 Meninggalkan asrama44.0 Bertukar bilik45.0 Memasuki atau berada di dalam bilik pelajar menetap46.0 Bertukar bilik tanpa kebenaran terdahulu47.0 Berpindah bilik tanpa kebenaran terdahulu48.0 Harta benda asrama dalam bilik49.0 Kunci bilik50.0 Kebersihan bilik51.0 Harta benda penghuni BAHAGIAN VPENGGUNAAN TENAGA ELEKTRIK DAN BEKALAN AIR52.0 Penggunaan tenaga dan alat eletrik53.0 Penggunaan kemudahan air54.0 Menyimpan alat elektrik55.0 Barangan elektrik dan masakan BAHAGIAN VI BILIK MANDI DAN TANDAS56.0 Kebersihan57.0 Paip air58.0 Penggunaan tandasBAHAGIAN VIIPERATURAN PENAMPILAN PELAJAR59.0 Objektif60.0 Peraturan am61.0 Pakaian pelajar62.0 Rambut, misai dan janggut63.0 Penafian perkhidmatan dan tempat penguatkuasaan64.0 HukumanBAHAGIAN VIIIYURAN, WANG PERKHIDMATAN DAN SAMAN65.0 Yuran-yuran yang ditetapkan66.0 Bayaran sebagai penghuni67.0 Saman dan denda BAHAGIAN IXTINGKAHLAKU PELAJAR68.0 Berkelakuan sopan69.0 Suasana tenang dan senyap70.0 Tindak balas sendiri71.0 Kawasan larangan72.0 Aktiviti sosial dan ceramah73.0 Larangan bergaduh74.0 Larangan memukul75.0 Larangan membuli2 3. BAHAGIAN X HAL-HAL LAIN76.0Sakit77.0Pelawat dan bilik tetamu78.0Penjaja79.0Meletak kenderaan80.0Ganti rugi harta benda asrama dan kolej81.0Larangan merokok82.0Kegiatan suaikenalBAHAGIAN XIPERATURAN LALU LINTAS JALAN RAYA83.0Kebenaran membawa kenderaan84.0Daftar kenderaan motor85.0Had laju86.0Kawasan pemanduan di kampus87.0Tempat letak kenderaan88.0Membonceng89.0Arahan dan isyarat lalu lintas90.0Lesen memandu dan kad pelajar91.0Halangan kepada aliran lalu lintas92.0Pelekat kenderaan93.0Pemakaian topi dan tali pinggang keledar94.0Hukuman tatatertib terus BAHAGIAN XII PROSEDUR TATATERTIB95.0Kesalahan96.0Kehadiran di hadapan pihak berkuasa tatatertib97.0Akibat tidak hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib98.0Penjelasan fakta dan pengambil rayuan99.0Pengakuan bersalah dan tatacara berikutnya100.0 Tatacara apabila pelajar tidak mengaku bersalah101.0 Keterangan pelajar102.0 Memanggil semula saksi103.0 Pengumuman keputusan104.0 Mengenakan hukuman105.0 Jagaan dan pelupusan barang kes106.0 Nota bertulis mengenai prosiding tatatertib107.0 Jagaan atau menyimpan nota108.0 Daftar prosiding tatatertib109.0 Laporan prosiding kepada ibu, bapa dan sebagainya110.0 Denda dan hukuman111.0 Akibat tidak melaksanakan denda dan hukuman112.0 Perintah membayar gantirugi113.0 Orang-orang yang boleh hadir dalam prosiding tatatertibBAHAGIAN XIIIPROSEDUR RAYUAN114.0 Notis rayuan115.0 Penyampaian rayuan kepada ketua pegawai eksekutif116.0 Tindakan ketua pegawai eksekutif ke atas rayuan3 4. 117.0 Rayuan tidak berkuatkuasa sebagai penggantungan perlaksanaan hukuman BAHAGIAN XIV BAHAGIAN AM118.0 Kesalahan tatatertib119.0 Ketetapan badan di bawah kolej120.0 Kadar denda dan hukuman121.0 Peraturan ini tidak mengurangkan tanggungan jenayah BAHAGIAN XV PINDAAN PERATURAN122.0 Pindaan4 5. ARAHAN TETAP ASRAMA KOLEJ UNITIBAHAGIAN I PERMULAAN PERATURAN1.0 Nama1.1 Arahan tetap ni dinamakan Arahan Tetap Asrama (1998) Kolej UNITI, Pindaan 2010, PasirPanjang, Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus.2.0 Tafsiran2.1 Dalam Peraturan ini, melainkan juka konteksnya menghendaki makna yang lain-asrama ertinya apa-apa kemudahan, dengan apa-apa jua nama yang dipanggil, yangdisediakan oleh pihak Kolej bagi kediaman pelajar;anggota asrama ertinya ialah mereka yang menjadi anggota asrama, termasukdi dalamnya Felo, Penghuni Asrama dan orang-orang lain yang dibenarkan masuk oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kolej UNITI.arahan lalu lintas ertinya apa-apa arahan, perintah, atau petunjuk yang diberikan oleh orangyang diberikan kuasa kepada mana-mana mana-mana orang yang menggunakan jalan ataukenderaan di dalam Kampus;bahagian hal ehwal pelajar ertinya satu badan khas yang dibentuk dilantik oleh Ketua Pegawai Eksekutif untuk menguruskan segala hal ehwal pelajar, termasuk hal ehwal disiplin, kerohanian, asrama, persatuan dan kelab, persatuan alumni, aktiviti-aktiviti pelajar, dan sebagainya;bahan yang boleh memabukkan ertinya apa jua bahan yang apabila penggunaannya dalam apa jua cara boleh memabukkan;bilik tatatertib ertinya suatu bilik yang diuntukkan bagi maksud menjalankan prosidingtatatertib amnya atau bagi maksud prosiding tatatertib yang tertentu;dadah ertinya apa-apa dadah atau bahan yang pada masa ini terkandung dalam Jadual Pertama kepada Akta Dadah Berbahaya 1952 [Akta 234];felo ertinya seorang Pegawai Kolej yang dilantik oleh Ketua Pegawai Eksekutif sebagaiPengarah untuk mentadbirkan asrama Kolej bagi tempoh yang dinyatakan dalam suratperlantikannya;isyarat lalu lintas termasuklah isyarat, tiang isyarat amaran, tiang arah, isyarat, tanda ataualat yang didirikan atau disediakan pada atau berhampiran dengan jalan bagi pengetahuan,panduan, petunjuk orang yang menggunakan jalan;judi ertinya bermain apa-apa permainan beradu nasib, atau gabungan beradu nasib dankemahiran, bagi wang atau nilai wang, dan termasuklah apa-apa pertaganan, apa-apapertaruhan atau apa-apa loteri;kampus ertinya kawasan Kolej dan bangunannya termasuklah mana-mana kawasan yang digunakan oleh Kolej;kakitangan ertinya mana-mana pekerja Kolej; 5 6. kenderaan ertinya suatu struktur yang boleh bergerak atau digerakkan atau digunakan untuk membawa mana-mana orang atau benda dan yang bersentuhan dengan permukaan bumi apabila bergerak;kenderaan motor ertinya tiap-tiap perihalan kenderaan yang digerakkan oleh jentera mekanism yang terkandung di dalam badan kenderaan itu dan bibina atau disesuaikan supaya boleh digunakan di atas jalan, dan termasuklah apa-apa kenderaan yang ditarik oleh sesuatu kenderaan motor samaada atau tidak bahagian kenderaan yang ditarik sedemikian menindih atas kenderaan motor yang menariknya;kesalahan tatatertib ertinya suatu kesalahan di bawah Peraturan ini;ketua pegawai eksekutif ertinya Ketua Pegawai Eksekutif, dan termasuklah mana-manaorang atau atau kumpulan orang yang diberi kuasa oleh Ketua Pegawai Eksekutif untukbertindak bagi pihaknya;kolej ertinya Kolej UNITI;meletak kereta ertinya membawa suatu kenderaan kepada keadaan yang tidak bergerak dan menyebabkan kenderaan itu menunggu bagi apa-apa maksud selain mengambil atau menurunkan dengan serta-merta orang, barang-barang atau bagasi;minuman yang memabukkan ertinya apa-apa minuman keras yang mempunyai apa-apa kekuatan alkohol;pelajar termasuklah pelajar-pelajar yang mengikuti kursus sepenuh masa atau sambilan di Kolej;pelajar menetap ertinya seseorang pelajar yang menetap di dalam asrama;pihak yang diberi kuasa ertinya mana-mana orang atau kumpulan orang yang diberi kuasadengan sewajarnya untuk bertindak bagi pihak Kolej;pihak berkuasa asrama ertinya ialah mereka yang telah diberi kuasa oleh Ketua PegawaiEksekutif untuk menjalankan tugas mengurus dan mentadbir asrama Kolej UNITI.pihak berkuasa tatatertib ertinya ialah seorang Ketua Pegawai Eksekutif atau jika berkenaan,mana-mana orang atau lembaga yang diwakilkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dengantugas tugas, kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan tatatertib.pihak pentadbiran ertinya pihak yang diberikan kuasa untuk mengurus dan mentadbir segalahal ehwal pentadbiran Kolej;peraturan ertinya Peraturan ini, juga dinamakan Arahan Tetap Kolej;prosiding tatatertib ertinya prosiding tataertib di bawah Peraturan ini;racun ertinya apa-apa bahan yang dinyatakan melalui nama dalam ruang pertama SenaraiRacun kepada Akta Racun 1952 [Akta 366] dan termasuklah apa-apa sediaan, larutan,sebatiancampuran atau bahan semula jadi yang mengandungi bahan itu.sesi pengajian ertinya dalam masa setahun atau dalam tempoh dua semester. 6 7. BAHAGIAN IIPERATURAN AM3.0 Larangan am3.1 Seseorang pelajar tidak boleh:-3.1.1 Menjalankan urusannya sama ada di dalam kampus atau di luar kampus dalam apa carayang boleh merosakkan atau memudaratkan:-3.1.1.1 kepentingan, kesejahteraan atau nama baik Kolej, mana-mana pelajar,kakitangan, pegawai atau pekerja Kolej; atau3.1.1.2 ketenteraman atau keselamatan awam, moral, kesopanan atau tatatertib.3.1.2 Mencabuli apa-apa peruntukan mana-mana undang-undang bertulis, sama ada di dalamkampus atau di luar kampus.3.1.3 Mengganggu pengajaran, pengajian, penyelidikan, kerja pentadbiran, atau apa-apakegiatan yang dijalankan & dibenarkan oleh Kolej.3.1.4 Melarang, menghalang atau mengganggu mana-mana pegawai atau pekerja daripadamenjalankan kewajipan atau tugasnya.3.1.5 Melarang, menghalang atau me