2011 ppmr kedah geografi w ans

Download 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

Post on 07-Apr-2018

252 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  1/27

  SULIT23/1GeografiOGOS20111 1/4 jam

  MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)NEGERI KEDAH DARUL AMANPROGRAM PENINGKATAN AKADEMIKPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

  GEOGRAFI 23/1Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  23/1

  1. Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an.2. Jawab semua soa/an.3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.Bagi tiap-tiap soa/an pi/ih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda padakertas objektif yang disediakan.4. Fikir dengan te/iti ketika memi/ih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan,padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihananda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak 2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah23/1

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  2/27

  SULIT 2

  Saalan 1 hingga 6 berdasarkan peta tapa di bawah.58

  57

  56

  55

  54

  53

  52

  23/1

  5120

  I ~ I []]rnI ' ~ + ~ I

  21

  Kontur

  GetahKelapaPaya bakauBalai Polis

  22 23 24

  Petempatan

  SungaiHutan

  I ~ I PasirPejabat Daerah

  23/1

  q 9

  Laut

  25 26 27

  [0 Masjid U1_ .If -1 Padi tI J Kelapa sawitW StesenTrigonometriSekolah 1 em mewakili 1 km

  SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  3/27

  SULIT 31. Ciri fizikal yang terdapat dalam empat segi grid di bawah ialah

  53

  5123 25

  A. telukB. anak tanjungC. beting pasirD. gerbang laut

  2. Pala petempatan berjajar terdapat di segi empat grid

  A B56 56

  54 5421 23 23

  C o54 57

  52 5523 25 25

  23/1

  23/1

  25

  27

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  4/27

  SULIT 4 23/13. Pekerjaan utama penduduk Pekan Nuri ialah

  I nelayanII pesawahIII pengumpul hasil sawitIV pemungut kelapaA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  4. Bearing sukuan Kg. Jeli (RG260567) dari Bt. Pak Kiau (RG208578) ialahA. U 12 BB. S 12 TC. S 78BD. S 78T

  5. Kira luas kawasan pay a bakau di bahagian t imur petaA. 3 kilometer persegiB. 6 kilometer persegiC. 8 kilometer persegiD. 12 kilometer persegi

  6. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan di dalam peta ?I Darjah ketersampaianII Kegiatan ekonomiIII KeselamatanIV Sumber airA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV "

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  5/27

  SULIT 57. Antara berikut, yang manakah banjaran gunung lipat muda ?

  I Banjaran CrockerII Banjaran Tama AbuIII Banjaran TitiwangsaIV Banjaran Pantai TimurA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Gambar rajah di bawah menunjukkan bentuk-bentuk muka bumi pinggir pantai.

  Daratan

  Laut

  8. Apakah bentuk muka bumi X ?A. LagunB. PantaiC. TomboloD. Beting pasir

  9. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah terhasil daripada proses hakisansungai?I Lurah bentuk VII Lubang periukIII Tasik ladamIV TetambakA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  2311

  [Lihat halaman sebelah2Y1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  6/27

  SULIT 6 23/1

  Sg. Bernam 8g. Kesang

  10. Sungai yang manakah mempunyai fungsi yang sam a dengan sungai-sungai di atas ?A. Sg . SegamaB. Sg. MuarC. Sg. LuparD. Sg. Muda

  SEMENANJUNG MALAYSIA

  11. Kesan alam sekitar akibat pembinaan lebuh raya di atas ialahI banjir kilatII hakisan tanihIII gelongsoran tanihIV peningkatan nutrien tanihA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  7/27

  SULIT 7 23/1Gambar di bawah menunjukkan kawasan tanaman padi di Pulau Jawa, Indonesia.

  12. Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar di atas dijalankan ?I Mengawal hakisan tanihII Kawasan pertanian terhadIII Kekurangan tenaga buruhIV Mengurangkan kos pengeluaranA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Kutub Utara

  Khatulistiwa

  Kutub Selatan13. Apakah waktu tempatan di ban dar X jika waktu di Y pukul 9.00 pagi ?

  A. 1.40 pagiB. 7.00 pagiC. 11.00 pagiD. 4.20 petang

  [Lihat halaman sebelah23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  8/27

  SULIT 8 2311

  III

  14. Solstis musim dingin berlaku pada kedudukanA. IB. IIC. IIID. IV

  X (1155m)

  Y (165m)Aras laut

  15. Berapakah suhu di tempat X jika suhu di Y ialah 2 rC ?A. 19CB. 21 CC. 23CD. 25C

  2311 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  9/27

  SULIT 9 23/116. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang ciri-ciri iklim di Malaysia?

  I Jumlah hujan tahunan melebihi 2000 mmII Kelembapan bandingan tinggiIII Julat suhu tahunan melebihi 1QCIV Min suhu tahunan 32CA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  17. Antara berikut, kegiatan manakah yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca Malaysia?I Memproses kelapa sawitII Menjana kuasa hidroelektrikIII Menoreh getahIV Menanam padiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Suhu musim sejuk -11 C Diliputi hutan taiga

  18. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasanA. SiberiaB. GreenlandC. MediterraneanD. Monsun Tropika

  23/1

  ..

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  10/27

  SULIT 10 23/1

  Peta menunjukkan kawasan iklim dunia.

  DUNIA19. Manakah benar tentang cara hidup penduduk di kawasan berlorek ?

  I Gandum ditanam pada musim panasII Memburu binatang pad a musim sejukII I Hidup beqjindah randah mengikut musimIV Pembalakan dijalankan sepanjang tahunA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Peningkatan suhu Pencairan ais di kutub Aras air laut meningkat

  20. Kesan di atas berlaku akibat fenomenaA. kesan rumah hijauB. penipisan ozonC. pulau habaD. hujan asid

  23N SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  11/27

  SULIT 11 23/1

  21. Kombinasi manakah yang benar ?Jenis Tanih Jenis PokokA Gambut Meranti

  B Laterit Api-apiC Pasir Rhu0 Aluvium Cengal

  Hutan Taiga Hutan Mediterranean Hutan Hujan Tropika

  22. Apakah ciri persamaan kawasan hutan di atas?A. Malar hijauB. Dirian tulenC. Berbentuk kanopD. Kepelbagaian spesies

  23. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

  DUNIA23/1

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  12/27

  SULIT 12

  Kawasan berlorek dalam peta di bawah menunjukkan lokasi tumbuhan semula jadi.

  ,' - "' l" " , ,.,..:..... . r - ) ....,

  MALAYSIA

  24. Apakah kepentingan tumbuhan tersebut?I. Membuat cerucukII. Sumber arang kayuIII. Menghasilkan kayu gergajiIV. Membuat perabotA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  25. Apakah kesan aktiviti di atas ?A. Udara tercemarB. Peningkatan suhu setempatC. Penipisan lapisan ozonD. Keasidan tanih meningkat

  I

  ,-

  23/1

  2311 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  13/27

  SULIT 1326. Apakah kepentingan hutan paya air masin ?

  I.II.III.

  Mencegah hakisanKawasan ekopelanconganKawasan tadahanIV. Tempat penetasan penyuA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Pokok bernilai dibantu untuk hidup subur Pokok tidak bernilai ditebas , diracun atau digelang

  27. Maklumat di atas merujuk kepadaA. penebangan terpil ihB. penghutanan semulaC. rawatan silvikulturD. ladang hutan

  Meter

  500 1 - r 7 " ' T " 7 ' ~ - - " > . 2 9 00 f -L- ' - - ' - -

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  14/27

  SULIT 14 23/129. Mengapakah lokasi berikut menjadi tumpuan penduduk?

  Sungai Way, Selangor Bayan Lepas, Pulau Pinang

  A. Kawasan pertanianB. Kawasan perlombonganC. Kawasan perkilanganD. Kawasan perikanan

  30. Kombinasi manakah yang benar ?Bandar Faktor Kepadatan Penduduk

  A. Taiping PertanianB. Shah Alam PentadbiranC. Bintulu PerikananD. Lahad Datu Perindustrian

  Wanita berpendidikan tinggi Amalan perancangan keluarga

  31. Pernyataan manakah yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ?A. Taraf hidup menu runB. Kadar kelahiran menurunC. Peluang pekerjaan berkuranganD. Jumlah migrasi berkurangan

  23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  15/27

  SULIT 15

  MALAYSIA

  /.. .r :

  23/1

  32. Berdasarkan peta di atas, yang manakah benar tentang kawasan dan faktor kepadatanpenduduk?Kawasan Faktor kepadatan penduduk

  I. PertanianII. PerindustrianIII. Pusat pentadbiranIV. Perlombongan

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  33. Apakah ciri penduduk negara berikut ?

  Bangladesh Ethiopia

  I. Kadar kelahiran tinggiII. Taraf teknologi tinggiIII. Kadar kenai huruf tinggiIV. Kadar pertambahan penduduk tinggiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  [Lihat halaman sebelah23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  16/27

  SULIT 16

  En. Ali bertugas sebagai seorang guru di Ulu Tembeling, Pahang ,telah dinaikkan pangkat sebagai pengetua di Kuantan, Pahang.

  34. Jenis migrasi yang terlibat dalam pernyataan di atas ialahA. bandar ke bandarB. luar bandar ke luar bandarC. bandarke luarbandarO. luar bandar ke bandar

  AktivitiPertanian diusahakansecara giat danberterusan

  Kawasan

  Oataran Kedah Oataran Kelantan

  35. Antara berikut, yang manakah kesan aktiviti di atas ?I. Kandungan n