takwim asrama 2014

28
PENDAHULUAN Assalamualaikum dan selamat tahun baru 2014. Takwim perancangan strategik 2014 ini merupakan panduan bagi menggerakkan organisasi pendidikan dan transformasi di peringkat asrama sekolah, dalam usaha meneruskan legasi kecemerlangan pendidikan di SK SATAK dan Negeri Pahang ke arah Pendidikan Bertaraf Global melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025). Untuk mencapai kejayaan program PKKP ia bergantung sepenuhnya kepada kesedaran, iltizam dan semangat kerja berpasukan berwawasan yang berteraskan budaya ilmu. Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat perlulah selari dengan Dasar Pendidikan Negara ( 60 : 40 ) bergantung kepada pengetahuan, komitmen dan kefahaman semua guru, kakitangan , murid dan ibu bapa. Warga SK SATAK semuanya diharapkan dapat memahami dan menghayati visi dan misi asrama sama ada dalam bentuk penulisan atau cara pelaksanaan kerja. Pendekatan kolaboratif, ownersif dan participatif akan dapat menjayakan program yang dirancangkan. Kerjasama dari semua pihak adalah amat diharapkan agar kejayaan program yang dirancang dapat direalisasikan. Guru-guru dan kakitangan SK SATAK perlu menggunakan segala kepakaran yang ada agar dapat menyumbang ke arah kejayaan bersama di dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mertabatkan asrama SK SATAK. Dengan keikhlasan di dalam menjalankan tugas, Insya Allah kejayaan yang kita harap-harapkan akan dapat dicapai. Dan Allah akan 1 WMK`14 AMANAT GURU BESAR SK SATAK

Upload: elyzai

Post on 21-Oct-2015

122 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Takwim Asrama

TRANSCRIPT

PENDAHULUANAssalamualaikum dan selamat tahun baru 2014.

Takwim perancangan strategik 2014 ini merupakan panduan bagi menggerakkan organisasi

pendidikan dan transformasi di peringkat asrama sekolah, dalam usaha meneruskan legasi

kecemerlangan pendidikan di SK SATAK dan Negeri Pahang ke arah Pendidikan Bertaraf Global melalui

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025).

Untuk mencapai kejayaan program PKKP ia bergantung sepenuhnya kepada kesedaran, iltizam

dan semangat kerja berpasukan berwawasan yang berteraskan budaya ilmu. Untuk melahirkan pelajar-

pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat perlulah selari dengan Dasar Pendidikan Negara ( 60 : 40 )

bergantung kepada pengetahuan, komitmen dan kefahaman semua guru, kakitangan , murid dan ibu

bapa.

Warga SK SATAK semuanya diharapkan dapat memahami dan menghayati visi dan misi asrama

sama ada dalam bentuk penulisan atau cara pelaksanaan kerja. Pendekatan kolaboratif, ownersif dan

participatif akan dapat menjayakan program yang dirancangkan. Kerjasama dari semua pihak adalah

amat diharapkan agar kejayaan program yang dirancang dapat direalisasikan. Guru-guru dan kakitangan

SK SATAK perlu menggunakan segala kepakaran yang ada agar dapat menyumbang ke arah kejayaan

bersama di dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mertabatkan asrama SK SATAK.

Dengan keikhlasan di dalam menjalankan tugas, Insya Allah kejayaan yang kita harap-harapkan

akan dapat dicapai. Dan Allah akan sentiasa memberkati segala usaha dan kerja yang kita lakukan.

Semoga rezeki yang kita perolehi adalah halal dan diberkati Allah.

Segala kerjasama tuan dan puan didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Yang menurut perintah

…………………………………….

( EN. JAAFAR BIN OMAR )

Guru Besar

SK SATAK

1 WMK`14

AMANAT GURU BESAR SK SATAK

2 WMK`14

MENJADI ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN

MEMASTIKAN KECERMELANGAN

KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN

BUDAYA PELAJAR MELALUI

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

YANG EFISYEN.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam ialah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

ETIKA KERJA ISLAM

a. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah.b. Bekerja dengan ikhlas dan amanahc. Bekerja dengan tekun dan cekap.d. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran.e. Bekerja dengan matlamat kebahagian manusia sejagat.

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

a. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan.b. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.c. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri.d. Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan.e. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.f. Bekerjasama dengan membenteraskan kelemahan dan musuh-musuh negara.g. Berpegang teguh kepada ajaran agama.

3 WMK`14

ETIKA KEPIMPINAN

Tanggungjawab:

a. Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah serta dengan penuh minat, disiplin dan dedikasi.

b. Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan tidak mementingkan diri sendiri.c. Sentiasa berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi.d. Sentiasa memelihara maruah negara.e. Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum memkbuat keputusan dan tegas dalam

melaksanakannya.

Sikap:

a. Sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling serta berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling.

b. Sentiasa bersikap positif dan bertanggungjawab.c. Mempunyai fikiran terbuka dan sentiasa menerima teguran daripada semua pihak untuk faedah

organisasi dan negara.d. Mengambil berat tentang masaah yang dihadap oleh rakan sejawat baik pihak atasan mahupun

rakan sejawat di bawahnya.

Perwatakan dan Peribadi:

a. Mempunyai peribadi mulia, berbudi pekerti di perwatakan baik.b. Sentiasa bersabar dan bertenang dalam menghadapi ilmu pengetahuan.c. Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan.d. Menjaga hubungan baik dengan setiap golongan masyarakat.

RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya ; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

4 WMK`14

KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILA

PIAGAM PELANGGAN

“Berusaha Meningkatkan Potensi Individu Ke Arah Kecemerlangan”

Hasrat ini boleh dicapai melalui suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dengan :

a) Memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan.b) Melaksanakan penilaian umum, penilaian kendiri dan kaji selidik secara berkala.c) Mengenalpasti masalah dan menyusun strategi bagi mengatasinya.d) Menjana guru yang rajin, kreatif dan inovatif melalui program latihan berkala dan

berkesan.e) Melaksanakan program penyeliaan dan pencerapan oleh pentadbir dan rakan sejawat

untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.f) Memastikan semua murid Tahun 1 pada akhir tahun dapat menguasai 3M.g) Meningkatkan kemahiran guru dalam ICT.h) Menyediakan ruang pengajaran dan pembelajaran yang selesa terutamanya bilik darjah

dan bahan Bantu mengajar (BBM).

VISI ASRAMA

Menjadi Asrama Sebagai Pusat Kecemerlangan

MISI ASRAMA

Memastikan kecermelangan kurikulum, kokurikulum dan budaya pelajar melalui pengurusan dan pentadbiran yang efisyen.

5 WMK`14

Kecemerlangan Kokurikulum.

Mencungkil dan mengasah potensi pelajar untuk mencapai kejayaan:a. Tempat pertama dalam pertandingan yang disertai.b. Penyertaan sehingga ke peringkat kebangsaan .c. Melahirkan pemimpin negara yang berwibawa.d. Melahirkan atlit negara yang cemerlang.e. Menjadi insan yang kamil / cemerlang di dunia dan di akhirat.

Kecemerlangan Rohani dan Jasmani.

a. Menyediakan kemudahan asas fizikal yang mencukupi untuk pengajaran dan pembelajaran.b. Menjadikan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan rohani dan jasmani.c. Membudayakan amalan sopan santun, berbudi bahasa, ‘berbuat baik berpada-pada, buat jahat

jangan sekali’ ,.d. Menjadikan amalan agama sebagai panduan hidup.e. Sentiasa memperbaiki diri dan meningkat ilmu.f. Menjadikan insan yang kami / cemerlang di dunia dan di akhirat

SEBELAS FAKTOR UNTUK ASRAMA BERKESAN

1. Kepimpinan profesional a. Tegas dan bermatlamatb. Pendekatan bersama.c. Keunggulan pemimpin.

2. Perkongsian visi dan matlamat. a. Pernyataan matlamat.b. Amalan berterusan.c. Kekitaan dan usahasama.

3. Kewujudan budaya pembelajaran. a. Suasana yang teratur.b. Persekitaran kerja yang menarik.

4. Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran .

a. Memaksimumkan waktu belajar.b. Penekanan terhadap akademikc. Penumpuan terhadap pencapaian.

6 WMK`14

5. Pengajaran bermatlamat. a. Pengajaran ( bilik darjah ) yang berkesan.b. Kejelasan maksud.c. Pengajaran berstruktur.d. Penyesuaian pengkaedahan.

6. Pengharapan yang tinggi. a. Harapan tinggi secara tuntas.b. Perhubungan yang diharapkan.c. Mencetuskan cabaran intelek.

7. Pengukuhan yang positif. a. Peraturan yang jelas dan adil.b. Terdapat maklumbalas.

8. Pemantauan terhadap perkembangan

a. Pemantauan pencapaian murid.b. Penilaian pencapaian sekolah.

9. Hak dan tanggungjawab murid. a. Meningkatkan nilai kendiri murid.b. Pemeringkatan tanggungjawab .c. Pengawalan kerja.

10. Permuafakatan rumah – sekolah. a. Penglibatan ibu – bapa dalam pembelajaran anak.

11. Organisasi pembelajaran. a. Pembangunan staf berasaskan sekolah.

Peter Mortimore (1995) Key characteristics of effective schools. Paper presented at Seminar Sekolah Efektif. Institut Aminuddin Baki, 13 – 14 July 1995

7 WMK`14

PENGERUSI

En. Jaafar Bin OmarGuru Besar

NAIB PENGERUSI I

En. Mat Radi Bin YaacobGuru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

NAIB PENGERUSI II

Puan Elly Nordiana Bt NohGuru Penolong Kanan 1

NAIB PENGERUSI III

Ym. Tengku Abdol Hakim Bin Tengku JaafarGuru Penolong Kanan Ko-kurikulum

WARDEN ASRAMAEn. Wan Mohd Khairi Bin Wan Hassan

PEMANGKU PENYELIA ASRAMAEn. Mohd Firdaus Bin Ismail

PEMBANTU PENGURUSAN MURIDPn. Nor Shuada Bt Said

En. Mohd Faizal Bin Nasir

JAWATANKUASA ASRAMA

Pn.Shah Iryani Bt Md ShahEn. Muhamad Azreen Bin Muhammad

Cik. Malida a/p Che MatEn. Amin Reza Bin Tamizi

En. Mohd Nor Hishamudin Bin Md Nor

8 WMK`14

CARTA ORGANISASI ASRAMA SK SATAK 2014

PENGERUSI

En. Jaafar Bin OmarGuru Besar

NAIB PENGERUSI I

En. Mat Radi Bin YaacobGuru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

NAIB PENGERUSI II

Puan Elly Nordiana Bt NohGuru Penolong Kanan 1

NAIB PENGERUSI III

Ym. Tengku Abdol Hakim Bin Tengku JaafarGuru Penolong Kanan Ko-kurikulum

SETIAUSAHAEn. Wan Mohd Khairi Bin Wan Hassan

Warden Asrama

AHLI JAWATAN KUASA En. Mohd Firdaus Bin Ismail

Pn. Nor Shuada Bt SaidEn. Mohd Faizal Bin Nasir

Pn.Shah Iryani Bt Md ShahEn. Muhamad Azreen Bin Muhammad

Cik. Malida a/p Che MatEn. Amin Reza Bin Tamizi

En. Hamdan Bin IsmailEn. Mohd Nor Hishamudin Bin Md Nor

9 WMK`14

CARTA ORGANISASI TRANSFORMASI ASRAMA SK SATAK 2014

JAWATANKUASA “HOSTEL SUPPORT SYSTEM”

PENASIHATPEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH RAUB

PENGERUSIEN. JA’AFAR BIN OMAR

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSIEN. MAT RADI BIN YAACOB

(GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

NAIB PENGERUSI IPN. ELLY NORDIANA BINTI NOH(GURU PENOLONG KANAN 1)

NAIB PENGERUSI II

YM. TENGKU ABDOL HAKIM BIN TENGKU JAAFARGURU PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

SETIAUSAHAEN. WAN MOHD KHAIRI BIN WAN HASSAN

WARDEN ASRAMA

AHLI JAWATAN KUASA En. Mohd Firdaus Bin Ismail

Pn. Nor Shuada Bt SaidEn. Mohd Faizal Bin Nasir

Pn.Shah Iryani Bt Md ShahEn. Muhamad Azreen Bin Muhammad

Cik. Malida a/p Che MatEn. Amin Reza Bin Tamizi

10 WMK`14

En. Hamdan Bin IsmailEn. Mohd Nor Hishamudin Bin Md Nor

TAKWIM ASRAMA SK SATAK 2014

JANUARI 2014Tarikh Hari Aktiviti Catatan

1 Rabu PENDAFTARAN PELAJAR ASRAMA TAHUN 2014 4.00 PTG

2 Khamis HARI MULA PERSEKOLAHAN / MINGGU ORIENTASI ASRAMA

3 Jumaat MALAM ‘SERIBU KENANGAN 2013’ MINGGU /ORIENTASI ASRAMA Mengimbau kenangan manis

4 Sabtu MINGGU ORIENTASI ASRAMA

5 Ahad JOM BERSIH ASRAMA

6 Isnin `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

7 Selasa PREP/ PERPUSTAKAAN

8 Rabu ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

9 Khamis PREP/ PERPUSTAKAAN Mesyuarat JK asrama 1

10 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

11 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

12 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA

13 Isnin PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN DORM PELANTIKAN EXCO ASRAMA

14 Selasa MALAM CINTAI RASUL # MAULIDUR RASUL

15 Rabu PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN DORM

16 Khamis PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN DORM

17 Jumaat HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

18 Sabtu GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

19 Ahad PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA Life band /kelas vokal

20 Isnin PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA Life band /kelas vokal

21 Selasa PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA

22 Rabu PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA

23 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

24 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

25 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

11 WMK`14

26 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA

27 Isnin LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘ Life band /kelas vokal

28 Selasa LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘ Life band /kelas vokal

29 Rabu MALAM ‘WELCOME 2014 & WE ARE SATAKIANZ’ jamuan awal tahun asrama

30 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

31 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA TAHUN BARU CINA

FEBRUARI 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan

1 Sabtu CUTI TAHUN BARU CINAMARI KEMBALI KE ASRAMA2 Ahad

3 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

4 Selasa ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

5 Rabu FEAR FACTOR SATAKIANZ Ujian keberanian

6 Khamis FEAR FACTOR SATAKIANZ Ujian keberanian

7 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA8 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA9 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA

10 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS11 Selasa `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

12 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS13 Khamis SOUND 999 Kawad kebakaran

14 Jumaat PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS15 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

16 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

17 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

18 Selasa SUKANEKA ANTARA KAMPUNG Life band /kelas vokal

19 Rabu ‘SPELL IT RIGHT’ Pertandingan mengeja

20 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS21 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA22 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA23 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA

12 WMK`14

24 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS25 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS26 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS27 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

28 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

MAC 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA2 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA3 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

4 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

5 Rabu SATAKIANZ EXPLORACE 14 Mencari harta karun

6 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS7 Jumaat ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

8 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA9 Ahad JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

10 Isnin MARI KEMBALI KE ASRAMA11 Selasa LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘12 Rabu THE BIRTHDAY CELEBRATION *jamuan hari jadi jan-mac

13 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS14 Jumaat FUTSALPURI ANTARA DORM Pertandingan futsal aspura

dan aspuri

15 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

16 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

17 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

18 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

19 Rabu VOICE OF SATAKIANZ I Pertandingan nyanyian 1

20 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS21 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA22 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA23 Ahad

Cuti Pertengahan Penggal 1

24 Isnin25 Selasa26 Rabu27 Khamis

13 WMK`14

28 Jumaat29 Sabtu30 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA31 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

april 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Selasa MINGGU SAYA SAYANG KAMU Pertandingan

kreativiti dorm dan loker

2 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS3 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS4 Jumaat PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS5 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

6 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

7 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS8 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Mesyuarat asrama 2

9 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS10 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

11 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA12 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA13 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA14 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

15 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

16 Rabu SUKANEKA ASRAMA17 Khamis SUKANEKA ASRAMA18 Jumaat ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

19 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA20 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA21 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS22 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS23 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS24 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

25 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA26 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA27 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA

14 WMK`14

28 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

29 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

30 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

mei 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Khamis HARI PEKERJA cuti2 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA3 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA4 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA5 Isnin PREP/ PERPUSTAKAAN/ KELAS MALAM UPSR & LINUS Life band /kelas vokal

6 Selasa `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

7 Rabu HARI HOL PAHANG cuti8 Khamis NETBALLPURI ANTARA DORM Pertandingan bola jaring

aspura dan aspuri

9 Jumaat PREP/ PERPUSTAKAAN/ KELAS MALAM UPSR & LINUS10 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

11 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

12 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

13 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS HARI WESAK14 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS15 Khamis ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

16 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA Hari guru17 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA18 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA19 Isnin `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

20 Selasa MALAM `RAIKAN GURU` Sambutan hari guru

21 Rabu ‘SPELL IT RIGHT’ Pertandingan mengeja

22 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS23 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA24 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA25 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA26 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS27 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Israk mikraj28 Rabu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

15 WMK`14

cuti29 Khamis

Cuti Pertengahan Tahun30 Jumaat31 Sabtu

jun 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Ahad

Cuti Pertengahan Tahun cuti

2 Isnin3 Selasa4 Rabu5 Khamis6 Jumaat7 Sabtu8 Ahad9 Isnin

10 Selasa11 Rabu12 Khamis13 Jumaat14 Sabtu15 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA16 Isnin ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

17 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS18 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS19 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

20 Jumaat PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS21 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

22 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

23 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

24 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

25 Rabu LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘26 Khamis VOICE OF SATAKIANZ II / THE BIRTHDAY

CELEBRATION

Pertandingan nyanyian 2 & jamuan hari jadi april- jun

27 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA28 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

16 WMK`14

29 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA Awal ramadan

30 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

julai 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan

1 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS Life band /kelas vokal

2 Rabu CERAMAH BEBAS DADAH motivasi

3 Khamis MINGGU ‘DRUG FREE ‘ Pertandingan mewarna

4 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA5 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA6 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA7 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS8 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS9 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

10 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS11 Jumaat `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

12 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

13 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

14 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS15 Selasa NUZUL QURAN cuti

16 Rabu ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

17 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS18 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA19 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA20 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA21 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS22 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS23 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS24 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

25 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA26 Sabtu27 Ahad28 Isnin

17 WMK`14

Cuti hari raya aidilfitricuti

29 Selasa30 Rabu31 Khamis

ogos 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Jumaat

Cuti hari raya aidilfitri cuti2 Sabtu3 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA4 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS5 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS6 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS7 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

8 Jumaat PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS9 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

10 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

11 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS12 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS13 Rabu LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘14 Khamis THE MERDEKARAYA

/ THE BIRTHDAY CELEBRATION

*Sambutan merdekaraya dan jamuan hari jadi julai-sept

15 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA16 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA17 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA18 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS19 Selasa ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

20 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS21 Khamis SOUND 999 Kawad kebakaran

22 Jumaat `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

23 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

24 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

25 Isnin PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS26 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS27 Rabu ROAD TO SUCCESS IN UPSR motivasi

18 WMK`14

28 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS29 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA30 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA31 Ahad HARI KEMERDEKAAN KE 57 cuti

september 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Isnin MARI KEMBALI KE ASRAMA2 Selasa ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

3 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS4 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

5 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA6 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA7 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA8 Isnin ROAD TO SUCCESS IN UPSR motivasi

9 Selasa PREP ,LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUSPeperiksaan UPSR10 Rabu PREP ,LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS

11 Khamis PREP ,LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS12 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA13 Sabtu

Cuti Pertengahan Penggal 2#Hari Malaysia

14 Ahad15 Isnin16 Selasa17 Rabu18 Khamis19 Jumaat20 Sabtu21 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA22 Isnin SUKANEKA ASRAMA 5 acara

23 Selasa SUKANEKA ASRAMA 5 acara

24 Rabu PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL25 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

26 Jumaat PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL27 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

28 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong19 WMK`14

29 Isnin PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL30 Selasa PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN

oktober 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan1 Rabu PREP , LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS2 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

3 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA4 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA5 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA6 Isnin PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL7 Selasa PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN8 Rabu PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL9 Khamis PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN

10 Jumaat PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL11 Sabtu YAHOO VACATION TIME lawatan asrama

12 Ahad YAHOO VACATION TIME lawatan asrama

13 Isnin PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL14 Selasa PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN15 Rabu PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL16 Khamis ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

17 Jumaat PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN18 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

19 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

20 Isnin LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘21 Selasa GRAND FINALE VOICE OF SATAKIANZ

/ THE BIRTHDAY CELEBRATION

Pertandingan nyanyian akhir & jamuan hari jadi oktober- disember

22 Rabu MALAM PENGHARGAAN MERAK LINUS murid linus

23 Khamis CUTI HARI DEEPAVALI cuti

24 Jumaat HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG25 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA AWAL MUHARAM

26 Ahad JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

20 WMK`14

27 Isnin MARI KEMBALI KE ASRAMA28 Selasa LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘29 Rabu MALAM PENGHARGAAN MERAK LINUS & TAHUN 6 murid linus & tahun 6

30 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

31 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

November 2014

Tarikh Hari Aktiviti Catatan

1 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA2 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA3 Isnin PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL ULANGKAJI

PEPERIKSAANAKHIR TAHUN

4 Selasa PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN5 Rabu PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL6 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

7 Jumaat JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA8 Sabtu JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA9 Ahad MARI KEMBALI KE ASRAMA

10 Isnin PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL11 Selasa PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN12 Rabu PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL13 Khamis `GOLDEN SATAK CINEMA ‘ GSC NIGHT Tayangan filem

14 Jumaat ‘WARDEN SAYANG KAMU’ Malam bersama warden

15 Sabtu HARI INI HARI MUZIKAL *gotong royong

16 Ahad GOTONG-ROYONG ASRAMA *gotong royong

17 Isnin LATIHAN ‘DANCING AND SINGING ‘18 Selasa MALAM `ANNUAL DINNER + GOODBYE 2014` Jamuan akhir tahun

19 Rabu JOM BERSIH ASRAMA20 Khamis JOM BERSIH ASRAMA21 Jumaat HOLIDAY TIME Balik kampung

22 Sabtu

Cuti Akhir Tahun

Sehingga Januari 2015 Pendaftaran asrama 2015pada 1 JAN 15

23 Ahad24 Isnin25 Selasa26 Rabu27 Khamis28 Jumaat

21 WMK`14

29 Sabtu30 Ahad

22 WMK`14