persatuan negara negara asia tenggara (asean)

Download Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Post on 14-Jun-2015

930 views

Category:

Self Improvement

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIATENGGARA (ASEAN)MURYULIANASHARIFAH FATIMAH AZZAHRAHNUR HIDAYAH

2. Sejarah Penubuhan ASEANASEAN ialah Association of South East Asia Nation. Pada 8ogos 1967, ASEAN telah menjadi satu kenyataan apabila 5orang menteri menandatangani Deklarasi Bangkok.5 nama menteri yang menandatangani Deklarasi Bangkok:Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia),Rajaratman (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), NarsiscoRamos (Filipina).Brunei Darussalam menyertai ASEAN selepas 13 tahun ASEANditubuhkan pada tahun 1984 dan diikuti dengan negara negaraasia tenggara yang lain. 3. Sebelum wujudnya ASEAN terdapat pertubuhan lain seperti: Ditubuhkan pada 31 julai 1961 dandianggotai oleh Filipina danMalaysia. ASA gagal kerana tuntutanFilipina ke atas SabahPertubuhan AsiaTenggara (ASA) Ditubuhkan pada bulan ogos tahun1963 Dianggotai oleh Malaysia,Filipinadan Indonesia. Pertubuhan inigagal kerana konfrantasi Indonesiaterhadap malaysiaMAPHILINDO 4. Tujuan Penubuhan ASEAN Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemajuan sosial, danpembangunan serta kebudayaan serantau. Mengekal keamanan dan kestabilan kawasan serantau Memupuk kerjasama yang aktif dan mengembangkan kepentingan bersama dalamekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik, dan pentadbiran. Membekal bantuan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan negaraanggota. Mewujudkam kerjasama lebih berkesan dalam penggunaan sumber dalam industripertanian. 5. Meningkat kemajuan bidang pengangkutan dan perhubungan. Meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan yang lebih maju di AsiaTenggara. Mengekal kerjasama erat yang berfaedah menerusi pertubuhan serantau danantarabangsa. ASEAN bukan pakatan tentera. 6. Meningkat kemajuan bidang pengangkutan dan perhubungan. Meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan yang lebih maju di AsiaTenggara. Mengekal kerjasama erat yang berfaedah menerusi pertubuhan serantau danantarabangsa. ASEAN bukan pakatan tentera. 7. 8. Ia menjadi agenda utama ASEAN pada peringkat awalpenubuhannya.Antara agenda penting ASEAN yang melibatkan isu-isu politik dankeselamatan ialah:- ZOPFAN (Kawasan Aman Bebas dan Berkecuali), Perishtiharan Kuala Lumpur 1971. Menjamin keselamatan serantau melalui dasar perkecuali serantau. Wujudnya SEANFWZ ( Zon Bebas Senjata Nuklear) Forum Serantau ASEAN (ARF)- bertujuan sebagai penyelesaian apabila berlakukonflik antara negara disebabkan perbezaan politik persempadanan danpembangunan ekonomi. 9. Projek baja urea- Malaysia dan Indonesia. Projek Garam batu soda- Thailand Projek Vaksin Hipatitis B Singapura Projek fabrikasi Tembaga- Filipina.ProjekPerindustrianASEAN. Dicadangkan oleh Malaysia di Singapura pada 1992 Memperjuangkan sistem perdagangan dunia yang bebas danterbuka Menggalakkan perdagangan negara anggota. Walaupun usaha ini gagal,satu bentuk kerjasama telah diadakaniaitu ASEAN+3 ( Korea,China dan Jepun).EAEC(PerundinganEkonomi AsiaTimur) 10. 3 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) Penubuhannya dapat direalisasikan melalui Perjanjian Skim Tarif Keutamaan SamaRata (CEPT) pada tahun 1992. Bertujuan untuk meningkatkan daya saingan ASEAN sebagai pusat perkilanganuntuk pasaran dunia. Untuk menghapuskan sekatan perdagangan dua hala. Meluaskan dan meningkatkan pasaran Negara Serantau.4 Skim Tarif Keistimewaan Sama Rata ( CEPT). Pada tahun 1992 memeterai perjanjian Skim Tarif Keutamaan Sama Rata (CEPT) Menurut perjanjian ini, negara anggota akan mengurangkan tarif antara wilayahterhadap semua barang kilang, barangan modal dan produk pertanian. 11. 5 PeraturanPerdaganganIstimewa (PTA). Telah ditandatangani pada 24 februari 1977- untuk menggalakkan perdagangan intra-ASEAN. Merangkumi kontrak kuantiti jangka panjang, peroleh istimewa oleh entitikerajaan,pelonggaran langkah-langkah bukan tarif dan perluasan tarif istimewa.6 KonsepSegi TigaPertumbuhan merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil didalam wilayahASEAN melibatkan 3 /4 buah negara berjiran . Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan:- IMS-GT- Indonesia Malaysia Singapura- Growth Triangle (Selatan) IMT-GT- Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (Utara) EAGA-BIMP- East Asia Growth Area- Brunei Indonesia Malaysia Filipina. 12. Rancangan pembangunanekonomi Segi Tiga Pertumbuhanmeliputi Sektor perlancongan Sektor pengangkutanpembangunan sektortelekomunikasi Sektor pertanian dan perikanan Sektor perindustrian Kerjasama sektor perhutanan Kerjasama insfrastruktur fizikalTujuan Kerjasam Segi TigaPertumbuhan ASEAN Mempercepatkan penggunaansumber alam di kawasan terbabit Perluasan pasaran danperdagangan Perkongsian pelaburan modal Perkongsian teknologi, R&D daninovasi baru Pengaliran buruh dan tenagapakar. 13. Masalah-masalah dalam kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan Asean Kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan perlaksanaan projek yang dirancang Masalah fizikal- bentuk muka bumi- bergunung-ganang ,berpulau (sukar dimajukan) Masalah teknologi dan kepakaran rendah Masalah politik- tuntutan bertindih, ancaman lanun Masalah pasaran terhad- jumlah penduduk, kemiskinan menyebabkan kuasa beli rendah.7 Kerjasama dalam Sektor Kewangan Majlis Perbankan ASEAN ( ASEAN Banking Council) ditubuhkan untuk menyelaraskankegiatan bank-bank perdangagan di rantau ASEAN. Syarikat Kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberi kemudahan kewangan kepadaprojek-projek usaha sama ASEAN. 14. MBBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malysia)Meningkatkan mutu penggunaan bahasa melayu sebagai ligua francaSEAMEO(Petubuhan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara) Ditubuhkan di Bangkok pada 1965 Menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan budaya dan sainsProjek yang telah dilaksanakan: RELC (Pusat Kaian Bahasa Inggeris) Singapura. INNOTECH (inovasi dan teknologi) RECSAM( Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik)-Malaysia 15. * Isu-isu Terkini ASEANi. ASEAN + 3 merupakan satu pakatan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dantiga negara di Asia Timur Laut atas cadangan bekas PM Malaysia, Tun Dr.Mahathir. ASEAN + 3 dibentuk pada Disember 1997 di Malaysia.Pakatan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timurdalama)Ekonomi (termasuk pembentukan kawasan pembangunan ekonomi AsiaTimur)b)Kewangan(memerhati aliran modal kawasan )c)Pembangunan sosial dan sumber manusiad)Pembangunan saintifik dan teknikal, budaya, dan informasie)Pembangunan infrastruktur 16. * ii. Piagam ASEANDengan adanya Piagam ini, ASEAN akan mengalami perubahan untuk menjadipertubuhan yang berasaskan undang-undang.Piagam ini menekankan prinsip seperti:* kedaulatan undang-undang* pentadbiran yang baik* prinsip demokrasi dan kerajaan berperlembagaan* perkongsian komitmen dan tanggungjawab dlm mempertingkat keamanan, dankeselamatan serantau* mempertingkat rundingan bersama ASEAN 17. Negara anggota ASEAN telah merumuskan Piagam ASEAN yang akhirnyaditandatangani dalam Sidang Kemuncak ASEAN ke-13 di Singapura.Piagam ini berkuatkuasa pada 15 Disember 2008.Matlamat piagam ini: Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara-negaraanggota. Penyelesaian pertikaian secara aman. Tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara anggota. Hak anggota untuk hidup tanpa gangguan luar. 18. *iii. Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) / PasaranTunggal ASEANPada tahun 2007,Ketua-ketua Negara ASEAN telah melancarkan dan menandatangani PelanTindakan Komuniti Ekonomi ASEAN supaya dapat merealisasikan AEC menjelang tahun 2015.Pelan Tindakan AEC- mengenal pasti ciri-ciri AEC dengan matlamat dan garis waktu pelaksanaanyang jelas.Tujuan AEC: mewujudkan pasaran tunggal negara anggota. menarik minat pelabur luar ASEAN. mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan. meningkatkan taraf hidup negara serantau. bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa. 19. * Halangan dalam Kerjasama ASEANPersaingansesamapengeluar.Kejatuhannilai matawang.Kuasa belipasarantidaksama.Fahamanpolitikyangberbeza.