kajian tindakan (sue)

Download Kajian Tindakan (Sue)

Post on 08-Dec-2014

131 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1 MASALAH KAJIAN 1.1 Pendahuluan

Pendidikan di negara kita ialah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Selaras dengan matlamat ini, pendidikan sains KBSM dirancang dengan hasrat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berbudaya sains dan teknologi, seimbang dan harmonis dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya di samping memberi penekanan terhadap pemindahan ilmu, kemahiran dan sikap saintifik agar dapat membawa negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Sains adalah satu bidang yang merangkumi, kemahiran, sikap dan nilai murni. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan pelajar memahami alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada pelajar apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep, mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan seharian .

1

Bagi mencapai matlamat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia (1995) telah melancarkan Sains merentasi Kurikulum (STRUM) di mana berlaku penerapan empat unsur utama dalam pelaksanaannya iaitu pengetahuan sains, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi di dalam semua mata pelajaran .

1.2

Latar Belakang Kajian

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, di dapati kelemahan pelajar dalam mata pelajaran sains adalah dipengaruhi oleh kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru secara tradisional yang tidak dapat menarik perhatian pelajar menguasai konsep sains di samping tidak memberi pendedahan kepada kemahirankemahiran proses sains. Amalan guru mengajar dengan menggunakan kaedah pengajaran secara lisan atau chalk and talk (Osborne, Bell ang Gilbert, 1983) bagi topik sains tidak dapat membantu para pelajar dalam memahami konsep sains dengan lebih mendalam. Justeru itu, kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dalam pendidikan dapat membantu para pelajar memahami konsep sains dengan lebih mudah. Giesert dan Futrel l(1990) menegaskan bahawa seorang guru yang menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai mempunyai bakat dan kebolehan tambahan. Di samping itu, jika kaedah PPBK dapat dijalankan secara sistematik dan berkesan ianya mampu menyelesaikan sebarang masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras dengan pandangan Diana Laurillard (1992) yang mengatakan bahawa PPBK dapat meningkatkan pemahaman secara teoritikal. Beliau juga

2

berpendapat bahawa kaedah simulasi dan bantuan komputer dapat meningkatan tahap pemahaman pelajaran dengan lebih mudah. Oleh yang demikian, kaedah PPBK ini seterusnya dapat mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam sesuatu tajuk.

1.3

Pernyataan Masalah

Pelajar-pelajar yang tidak memahami sesuatu konsep dalam tajuk-tajuk pelajaran akan mengalami kesukaran untuk memahami tajuk yang seterusnya. Ini kerana setiap konsep saling berkait dalam membentuk pengetahuan. Ketepatan bagi pemahaman sesuatu konsep adalah sangat penting kepada pelajar supaya tajuk berkenaan mudah dipelajari dan difahami. Langkah tertentu perlu diambil agar pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan mudah dan berkesan, seterusnya meningkatkan minat mereka terhadap sains serta prestasi akademik mereka. Pelajar di dalam kelas terdiri dari pelbagai tahap kecerdasan yang terbina dari faktor dalaman dan luaran. Kaedah pemahaman dan penerimaan terhadap sesuatu pengajaran juga berbeza mengikut dari sudut mana mereka melihatnya. Pelajar yang aktif, kreatif dan cerdas akan dapat menerima pelajaran daripada pengajaran guru dengan mudah, tetapi sebaliknya berlaku kepada pelajar yang agak pasif. Mengikut kajian yang telah dibuat, terdapat bukti yang menunjukkan bahawa sebilangan pelajar tidak dapat menguasai sesetengan konsep sains atau konsep yang dibentuk terdiri daripada konsep yang salah. Ini adalah disebabkan oleh kaedah P&P yang tidak bersesuaian. Justeru itu, menyebabka n pelajar

3

langsung tidak meminati topik tersebut. Oleh itu, pemilihan kaedah P&P yang bersesuaian oleh guru dalam sesuatu topik sains adalah amat penting. Menurut Howard Gardner (1983), ketidakserasian antara kaedah pengajaran dengan profil kecerdasan pelajar boleh menyebabkan seseorang pelajar itu hilang minat terhadapt sesuatu subjek. Bagi mengatasi masalah tersebut, kajian ini memilih untuk menggunakan kaedah PPBK yang merupakan salah satu kaeadah P&P sains yang amat berkesan untuk Tajuk Cell as a unit of Life subtajuk Animal Cell and Plant Cell. Kaedah ini akan diuji kepada pelajar sekolah untuk menilai sejauh mana penggunaan kaedah PPBK dapat meningkatkan prestasi pelajar serta menarik minat pelajar untuk belajar berkaitan tajuk ini. Adalah diharapkan agar kaedah yang digunakan ini mampu membantu pelajar yang lemah dan cerdas memahami pelajaran dengan lebih baik berbanding dengan pengajaran secara kuliah.

4

1.4

Reka Bentuk Konsep

Pelajar

* Kaedah pembelajaran tradisional * Kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

Peningkatan prestasi dan minat murid

Penilaian

Rajah 1.1 : Reka Bentuk Konsep Berdasarkan rajah 1.1 , di dalam kajian ini, guru yang mengajar mata pelajaran Sains akan bertindak sebagai pembolehubah tak bersandar. Pelajar pula terdiri dari dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan ini terdiri daripada pelajar dua buah kelas tingkatan 1. Kumpulan eksperimen / kajian akan dijalankan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer manakala kumpulan kawalan akan diberikan kaedah pengajaran dan

5

pembelajaran secara tradisional. Pelajar-pelajar ini adalah pembolehubah bersandar. Guru in akan menjalankan Kaedah Pengajaran Pembelajaran

Berbantukan Komputer (PPBK) terhadap satu kelas dan satu kelas lagi akan diajar tajuk yang sama dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. Kedua-dua kaedah pengajaran dan pembelajaran ini adalah pembolehubah bersandar. Penilaian adalah berupa ujian pra dan ujian pos. Data dari penilaian tersebut akan dianalisis untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

1.5

Tujuan Kajian

Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) yang dapat meningkatkan pencapaian prestasi pelajar-pelajar tingkatan 1. Kajian ini juga akan melihat kaedah PPBK sebagai alat rawatan untuk mengatasi masalah miskonsepsi ataupun salah konsep pelajar terhadap konsep-konsep asas yang telah dipelajari. Diharapkan dengan penggunaan kaedah PPBK dapat mengukuhkan lagi konsep-konsep asas pelajar dalam mata pelajaran sains terutamanya bagi Tajuk Cell as a unit of Life subtajuk Animal Cell and Plant Cell.

6

1.5.1

Persoalan Kajian

Kajian ini ingin menjawab dua persoalan utama kajian iaitu : 1.5.1.1 Adakah terdapat perubahan minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sebelum dan selepas menggunakan kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK). 1.5.1.2 Adakah terdapat peningkatan tahap pencapaian pelajar selepas menggunakan kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK).

1.5.2

Objektif Kajian

Kajian ini secara terperinci ingin mencapai objektif berikut :-

1.5.2.1

Untuk menentukan samaada terdapat perubahan minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sebelum dan selepas menggunakan kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK).

1.5.2.2

Untuk menentukan samaada terdapat peningkatan tahap pencapaian pelajar selepas menggunakan kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK). 7

1.5.3

Hipotesis

Berdasarkan kepada objektif kajian, maka hipotesis kajian dapat dinyatakan seperti berikut : Ho: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang didedahkan dengan menggunakan kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dengan pelajar yang menggunakan kaedah tradisional Ha: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang didedahkan dengan menggunakan kaedah Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dengan pelajar yang menggunakan kaedah tradisional.

1.6

Kepentingan Kajian

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi maklumat (TM) dan ini lebih kerap dirujuk sebagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah mempempengaruhi hampir seluruh aspek-aspek kehidupan dan seterusnya telah memberi kesan secara langsung kepada penggunaan komputer dalam pendidikan. Justeru itu, komputer kini telah menjadi alat pengajaran dan pembelajaran yang penting. Pengajaran dan pembelajaran sains boleh dipermudahkan dan ianya akan menjadi lebih menarik dengan bantuan komputer. Oleh yang demikian,kajian ini cuba meninjau sejauh mana keberkesanan PPBK dapat meningkatkan pencapaian

8

pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Baru, Melaka. Ini adalah penting bagi memastikan sekolah mempunyai kemudahan komputer yang mencukupi bagi

mencapai hasrat kerajaan bagi sekolah-sekolah mengaplikasikan TM sepenuhnya dapat dicapai. Selain iu juga, kajian ini dapat mengetahui bagaimana penerimaan pelajar terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1.7

Batasan Kajian

Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar Tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan . Bukit Baru, Melaka. Pelajar tingkatan 1 telah dipilih secara rawak untuk dijadikan sampel kajian berdasarkan sukatan pelajaran sains Tingkatan 1 KBSM.