kajian tindakan

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2015

950 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. KAJIAN TINDAKAN
  PROPOSAL:
  MENINGKATKANPEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP INSURANS,MURID TINGKATAN 5 PERDAGANGAN MENGGUNAKAN KAEDAH POKOK MINDA.
  DISEDIAKAN UNTUK:
  PROF MADYA DR. ABD. LATIF BIN HJ. GAPOR
  DISEDIAKAN OLEH:NO. MATRIK
  JAMNAH BT. ISHAKL 20111006510
  FARINA BT. PAUZANL 20111006498
  MARZILPAH BT. ABDUL HAMIDL 20111006492
  MAIZATUL AKMAR BT. MOHD SUKERIL 20111006536

2. Mata pelajaranPerdagangan di dalam KBSM merupakanmatapelajaranelektif
Untukmemberipendidikanperdagangansupayapelajarmengetahui, memahamidandapatmenggunakanprinsip-prinsipdanamalan-amalanpositifdalambidangperniagaandanperkhidmatanyang berkaitan.
KedudukanmatapelajaranPerdagangansebagaisubjekelektifjugatelahmenyebabkansekumpulanpelajarmengikutisesipengajarandanpembelajaransambillewa
LATAR BELAKANG KAJIAN
3. Pelajartidakberupayauntukmengenalpasti
danmengingatprinsip-prinsipinsuransdalambab9 Insuransmatapelajaranperdagangantingkatanlima.
Huraianbukuteksataubuku-bukurujukanperdaganganyang terdapat di pasaranterlalu
panjangdansukardifahami
PENYATAAN MASALAH
4. Minatdankemahiranbelajarparapelajar
dalammatapelajaranperdaganganakanmenurun. Akibatnyakeputusanbagimatapelajaranperdaganganturutsemakinmerosot.
Masalahinijugaterjadikerana
kebolehanpelajar yang berbezatahapnya.
Olehitu, kajiantindakaninidijalankan
untukmeningkatkanpemahamanprinsip-prinsipinsurans, muridtingkatan 5 Perdaganganmenggunakankaedahpokokminda.
5. ObjektifUmum
Meningkatkantahappemahamandandayaingatanpelajaruntukmengingatiprinsip-prinsipinsuransmenggunakanpokokmindadanseterusnyamenarikminatpelajarterhadapmatapelajaranini.
OBJEKTIF KAJIAN
6. Objektifkhusus
Selepaskajianiniselesaidijalankan, 8 orang pelajardiharapkandapatmencapaiobjektifkhusussepertiberikut:
Memahamisekurang-kurangnyaduaciri-ciridalamsetiapprinsipinsuransdalamtempohmasapengajarandanpembelajaran
Pelajardapatmenjawabsoalan-soalanisitempatkosongdengantepat.
7. METODOLOGI KAJIAN
Rekabentukkajian
Kajianiniakandilaksanakanmengikut proses danprosedurkajiantindakansepertiberikut :
8. Langkah1 PengenalpastianIsudanMasalah
Melaluitemubualbersama guru danpemerhatian yang dibuat, didapati 8 orang pelajartidakdapatmengenalpastidanmemahamiprinsip-prinsipinsuransdanciri-cirinyasemasa proses pengajarandanpembelajaranberlaku. Merekahilangfokusdantidakmengambilperhatiansemasaguru mengajar.
9. Langkah2 PerancanganTindakan
Aktivitiyang dicadangkanialahmengunakankaedahPokokMinda.
10. Langkah3 PelaksanaanTindakan
Setelahmengetahuikelemahankumpulanpelajartersebut, kami telahmengambiltindakanuntukmemperkenalkaedahPokokMinda.
Pelaksanaantindakandijalankandalamtempohempatkali pertemuandalam proses pengajarandanpembelajaran.
Aktivitiinihanyamelibatkan 8 orang pelajar yang mempunyaimasalahdalammemahamiprinsip-prinsipinsuransdanciri-cirinya.
11. Antaratindakan yang dijalankanialah:
Sesi1
Kumpulan pelajartersebuttelahdimaklumkanterlebihdahulubahawamerekaakandiperkenalkansatukaedah yang lain bagitopikyang samaiaituprinsip-prinsipinsurans.
12. Guru memberi nota PokokMinda yang mengandunginota lengkapmengenai 4 prinsip-prinsipinsuransbesertaciri-cirinyakepada 8 orang pelajartersebutsebelumproses pengajarandanpembelajaranberlaku.
Guru memberipeneranganringkasmengenai nota pokokmindatersebutdanaktiviti yang akandijalankanterhadap 8 orang pelajartersebut.
13. Sesi 2
Padapertemuankelaskedua, guru memberikanpokokminda yang samatetapimengosongkanbeberapaciri-ciridanmemintapelajarmengisisetiaptempatkosongtersebut.
Pelajardimintamenyiapkandanmenyerahkankepadaguru untuksemakan.
14. Sesi 3
Padapertemuankelasketiga, guru memberikanpokokmindasekalilagidenganpengosongkanprinsip-prinsipinsuransdanmemintapelajarmengisisetiaptempatkosongtersebutseterusnyaguru menyemaklatihantersebut.
15. - Sesi4
Padasesiini guru memintapelajarmelukissemulapokokmindatersebutlengkapdenganprinsip-prinsipdanciri-cirinya.
Pelajardimintamenjawabsoalanobjektif yang berkaitandengansubtopiktersebut. Iniadalahuntukmelihatsejauhmanapelajartersebutdapatmemahamidanmengingatisubtopikini
16. Langkah4 PemerhatiandanMenganalisisData
Guru akanmembuatpemerhatianterhadappelajartersebutketikaaktivitidijalankan.
Guru akanmenganalisishasiljawapan yang dibuatolehpelajartersebutdanmengenalpastiperubahanmerekasetelahdiperkenalkankaedahPokokMinda.
17. Langkah5 RefleksidanPenilaian
Guru akanmembuatrefleksiselepaskajiantindakaninidilaksanakandanberharappelajar-pelajartersebutdapatmemahamiprisnip-prinsipinsuransdanmemcapaiobjektif yang ditetapkan.
18. Lembarankerjapokokminda
Nota lengkappokokminda
Latihan-latihanmengisitempatkosong
pokokminda
ALAT KAJIAN
19. Kumpulan sasaran yang akanterlibatdalamkajianiniadalah 8 daripada 30 orang pelajarsebuahkelassederhanapelajartingkatan 5 Perdagangan, SekolahMenengahKebangsaanPekulaJaya TikamBatu Sungai Petani Kedah.
SASARAN KAJIAN
20. Dalamkajianiniakan 2 kaedahpengumpulandata iaitu:
(a)Soalan-soalanlatihan
(b)Pemerhatian
INSTRUMENT KAJIAN
21. Ujianpos analisispencapaianpelajar
Pemerhatian pemerhatianterhadaptindakbalaspelajardalammenyiapkantugasan.
METOD ANALISIS
22. Dapatankajianinidiharapdapatdikongsibersamadengan guru-guru SekolahMenengahKebangsaanPekula Jaya, TikamBatu, Sg. Petani, Kedah.
KESIGNIFIKAN KAJIAN
23. ANGGARAN PERBELANJAAN

24. JADUAL KERJA
25. REFLEKSI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN LALU
Pelajartingkatan5 PerdaganganSekolahMenengahKebangsaanKebangsaanPekulaJaya, TikamBatu Kedah menghadapimasalahdalamproses pengajarandanpembelajaranterutamadalambabinsurans.
8 daripada 30 orang pelajar di dalamkelas, tidakdapatmenjawablatihan yang diberikansewaktupengajarandanpembelajaranyang lepas.
26. ISU KEPRIHATINAN
Satukajianakandijalankankepada 8 orang pelajar yang mengalamimasalahdalammemahamidanmengenalpastiprinsip-prinsipinsuransdanciri-cirinyauntukmeningkatkanpemahamanprinsip-prinsipinsurans, menggunakankaedahpokokminda.