akta koperasi 1993

Post on 30-May-2018

245 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  1/162

  AKTA KOPERASI 1993AKTA KOPERASI 1993( AKTA 502)( AKTA 502)

  FATIN HAFIZAH BINTI MOHAMMAD SUKRIFATIN HAFIZAH BINTI MOHAMMAD SUKRID0008060055FD0008060055F

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  2/162

  MAKA INILAH DIPERBUATUNDANG-UNDANG oleh Duli YangMaha Mulia Seri Paduka Baginda Yangdi-Pertuan Agong dengan nasihat dan

  persetujuan Dewan Negara danDewan Rakyat yang bersidang dalamParlimen, dan dengan kuasadaripadanya, seperti berikut:

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  3/162

  Bahagian 1: Permulaan

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  4/162

  1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.

  Akta ini bolehlah dinamakan Akta Koperasi,

  1993. Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada

  tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui

  pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta, danMenteri boleh menetapkan tarikh yangberlainan bagi mula berkuatkuasanya Akta ini dibahagian-bahagian yang berlainan di Malaysia

  atau bagi mula berkuatkuasanya peruntukan-peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  5/162

  2. Tafsiran.anggota

  termasuklah seseorang atau sesuatu koperasi berdaftaryang turut sama dalam permohonan pendaftaran sesuatukoperasi, dan seseorang atau sesuatu koperasi berdaftar

  yang diterima menjadi anggota mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang kecil selepas pendaftaran;

  depositertinya wang yang didepositkan oleh mana-mana orangdengan sesuatu koperasi berdaftar dalam suatu akauntetap atau akaun tabungan atau akaun deposit yang laintetapi tidak termasuk syer atau yuran atau simpanankhas;

  dividenertinya bahagian keuntungan sesuatu koperasi berdaftar

  yang dibahagikan di kalangan anggota-anggotanyamengikut kadar modal syer atau modal yuran yangdipegang oleh mereka;

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  6/162

  kesalahan boleh daftar ertinya kesalahan yang boleh didaftarkan di

  bawah Akta Pendaftaran Penjenayah-penjenayah

  dan Orang-orang Tak Diingini 1969 sebagaimanayang dinyatakan dalam Jadual Pertama dan Keduakepada Akta itu;

  Ketua Pendaftar ertinya Ketua Pendaftar Koperasi yang dilantik di

  bawah seksyen 3;koperasi asas ertinya koperasi yang didaftarkan di bawah

  subseksyen 4(1);

  koperasi atasan ertinya koperasi yang didaftarkan di bawah

  subseksyen 4(3);

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  7/162

  koperasi berdaftar ertinya koperasi yang didaftarkan di bawah

  Akta ini;

  koperasi menengah ertinya koperasi yang didaftarkan di bawah

  subseksyen 4(2);Lembaga ertinya badan pengelola sesuatu koperasi

  berdaftar yang kepadanya pengurusan hal-ehwalkoperasi itu diamanahkan;

  mesyuarat agung permulaan ertinya mesyuarat agung yang padanya orang-

  orang yang berhasrat hendak menubuhkan suatukoperasi membuat ketetapan untuk menubuhkankoperasi itu, untuk menerima-pakai undang-undang kecil yang dicadangkan bagi koperasi itudan untuk memohon supaya koperasi itudidaftarkan;

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  8/162

  pegawai ertinya pengerusi, setiausaha, bendahari atau

  mana-mana anggota lain sesuatu Lembaga dantermasuklah mana-mana orang lain yang

  diberikuasa oleh peraturan-peraturan atauundang-undang kecil untuk memberikan arahan-arahan berkenaan dengan urusan koperasiberdaftar itu;

  peraturan

  ertinya peraturan-peraturan yang dibuat di bawahAkta ini;perlantikan termasuklah apa-apa perlantikan atau perlantikan

  semula melalui pemilihan;

  Perniagaan pembiayaan ertinya perniagaan penerimaan deposit dan pemberian pinjaman atau pemberian apa-apa

  kemudahan kredit lain; atau

  pemberian pinjaman dan pemberian apa-apakemudahan kredit lain;

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  9/162

  perwakilan wakil anggota-anggota individu, yang dipilih di

  mesyuarat peringkat wilayah anggota-anggota

  sesuatu koperasi asas yang mesyuarat agunganggotanya digantikan dengan mesyuarat agungperwakilan; atau

  wakil sesuatu koperasi berdaftar yang ialahanggota suatu koperasi berdaftar yang lain yang

  mesyuarat-mesyuaratnya wakil itu telah dipilihatau dilantik untuk menghadirinya;potongan langganan ertinya bahagian keuntungan sesuatu koperasi

  berdaftar yang dibahagikan di kalangan anggota-

  anggotanya mengikut kadar banyaknya perniagaanyang dilakukan oleh mereka dengan koperasi itudan yang daripadanya keuntungan koperasi itudiperoleh;

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  10/162

  prinsip-prinsip koperasi keanggotaan sukarela dan terbuka;

  pengurusan yang demokratik; pulangan terhad atas modal yangdisumbangkan oleh anggota-anggota;

  pembahagian keuntungan dengan saksama;

  penggalakan pendidikan koperasi; dan kerjasama aktif di kalangan koperasi-

  koperasi berdaftar;sabitan

  termasuklah sesuatu dapatan bersalah danpembuktian kesalahan;

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  11/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  12/162

  undang-undang kecil ertinya undang-undang kecil berdaftar yang dibuat

  oleh sesuatu koperasi berdaftar pada menjalankan

  apa-apa kuasa yang diberikan oleh Akta ini, dantermasuklah sesuatu pindaan berdaftar undang-undang kecil itu;

  wang berlebihan ertinya wang yang melebihi amaun yang diperlukan

  oleh sesuatu koperasi berdaftar bagi kegunaansegera sebagai modal kerja bagi perniagaannya,yang boleh didepositkan atau dilaburkan di luarkoperasi itu tanpa menjejaskan pengendalianperniagaan itu;

  yuran ertinya jurnlah wang yang disumbangkan pada lat-

  lat masa yang tetap oleh seseorang anggotaberkenaan dengan keanggotaannya dalam sesuatukoperasi berdaftar dan yang boleh dikeluarkanapabila tamat keanggotaannya.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  13/162

  3. Ketua Pendaftar dan Pendaftar-Pendaftar.

  1. Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seseorang untukmenjadi Ketua Pendaftar Koperasi bagi Malaysia.

  3. Ketua Pendaftar boleh melantik sekian bilangan pegawaiawam sebagaimana yang perlu untuk menjadi Pendaftaruntuk membantunya dan Pendaftar-Pendaftar itu

  hendaklah, tertakluk kepada kawalan Ketua Pendaftar,mempunyai segala kuasa dan fungsi Ketua Pendaftarkecuali kuasa dan fungsi yang dinyatakan dalam seksyen65, 69, 71, 71A, 71B, 71C,72, 92 dan 93.

  5. Fungsi-fungsi Ketua Pendaftar ialah-

  mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran koperasi-koperasi dan memastikan bahawa koperasi-koperasiberfungsi mengikut peruntukan-peruntukan Akta ini;

  menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yangberhubungan dengan koperasi;

  menggalakkan dan meningkatkan penubuhan dan pembangunankoperasi dalam semua sektor ekonomi dan membantu

  koperasi-koperasi meningkatkan kecekapannya.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  14/162

  4. Sebagai tambahan kepada kuasa-kuasa, kewajipan-kewajipan danfungsi-fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh Aktaini dan peraturan-peraturan, Ketua Pendaftar hendaklahmempunyai dan boleh menjalankan segala kuasa, menunaikan

  segala kewajipan dan melaksanakan segala fungsi yang perlu bagimaksud memberikan kuatkuasa kepada dan melaksanakanperuntukan-peruntukan Akta ini.

  5. Orang yang sedang menjalankan kewajipan-kewajipan KetuaPendaftar dan pengganti-penggantinya dalam jawatan hendaklahmenjadi suatu pertubuhan perbadanan dengan nama "Ketua

  Pendaftar Koperasi, Malaysia" (dalam seksyen ini disebut"perbadanan itu"), yang hendaklah kekal turun-temurun danmempunyai meterai perbadanan dan yang boleh-

  membuat kontrak dan mendakwa dan didakwa dengan namanya yangtersebut itu;

  memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati segalajenis harta alih dan tak alih; dan

  menjual, memindahhakkan, menyerahhakkan, menyerahkan balik danmemulangkan, menggadai-janji, menggadaikan, mendemis,menyerahhakkan semula, memindahkan atau selainnya melupuskanapa-apa harta alih dan tak alih yang terletakhak pada perbadanan ituatas apa-apa terma yang difikirkan patut oleh perbadanan itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  15/162

  1. Meterai perbadanan bagi perbadanan itu boleh, dari semasa kesernasa, dipecahkan, ditukar, diubah dan dibuat barusebagaimana yang difikirkan patut oleh perbadanan itu, dansehingga suatu meterai diadakan di bawah seksyen ini suatu cap

  yang mengandungi tulisan "Ketua Pendaftar Koperasi, Malaysia"boleh digunakan sebagai meterai perbadanan.

  3. Segala surat ikatan, dokumen dan suratcara lain yangmemerlukan meterai perbadanan itu hendaklah dimeteraikandengan meterai perbadanan di hadapan pegawai yang sedangmenjalankan kewajipan- kewajipan Ketua Pendaftar dan Ketua

  Pendaftar hendaklah menandatangani tiap-tiap suratikatan,dokumen atau suratcara lain sedemikian yang padanya meteraiperbadanan telah dicapkan, dan penandatanganan sedemikianhendaklah menjadi keterangan yang mencukupi bahawa meteraiitu telah dicapkan dengan sewajarnya dan sepatutnya danbahawa meterai itu ialah meterai sah bagi perbadanan itu.

  8. Perbadanan hendaklah menyenggara rekod-rekod dan akaun-akaun yang sepatutnya berkenaan dengan transaksi-transaksinyadan akaun-akaun itu hendaklah diaudit setiap tahun oleh KetuaAudit Negara.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  16/162

  Bahagian 2: Pendaftaran

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  17/162

  4. Koperasi-koperasi yang bolehdidaftarkan.

  1. Sesuatu pertubuhan yang terdiri daripada orang-orangindividu sahaja dan yang matlamatnya ialah untukmeningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanyamengikut prinsip-prinsip koperasi boleh didaftarkan dibawah Akta ini sebagai suatu koperasi asas.

  3. Sesuatu pertubuhan yang terdiri daripada koperasi-koperasi asas sahaja dan yang matlamatnya ialah untukmemudahkan operasi koperasi-koperasi sedemikianboleh didaftarkan di bawah Akta ini sebagai suatukoperasi menengah.

  5. Sesuatu pertubuhan yang terdiri daripada koperasi-koperasi menengah sahaja atau koperasi-koperasimenengah dan asas dan yang matlamatnya ialah untukmemudahkan operasi koperasi-koperasi sedemikianboleh didaftarkan di bawah Akta ini sebagai suatukoperasi atasan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  18/162

  5. Syarat-syarat bagi pendaftaran.

  1. Tertakluk kepada seksyen 8, tiada koperasi bolehdidaftarkan sebagai koperasi asas melainkan jika- ia terdiri daripada sekurang-kurangnya satu ratus orang

  individu; dan setiap orang individu sedemikian layak di bawah seksyen 26

  untuk menjadi anggota dan tidak hilang kelayakan di bawahseksyen 27 untuk menjadi anggota.

  2. Tiada koperasi boleh didaftarkan koperasi menengahmelainkan jika ia terdiri daripada sekurang-kurangnya duakoperasi asas.

  3. Tiada koperasi boleh didaftarkan koperasi atasanmelainkan jika ia terdiri daripada sekurang-kurangnya duakoperasi menengah.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  19/162

  6. Permohonan pendaftaran.

  1. Tiap-tiap permohonan pendaftaran hendaklah dikemukakankepada Ketua Pendaftar dalam borang yang ditetapkan

  dalam peraturan-peraturan dan hendaklah ditandatangani- dalam hal koperasi asas, oleh sekurang-kurangnya sepuluh

  orang yang semuanya layak menjadi anggota; dalam hal koperasi menengah atau koperasi atasan, oleh

  seorang yang diberikuasa sewajarnya bagi pihak setiapkoperasi asas atau koperasi menengah, mengikut mana-mana

  yang berkenaan.2. Permohonan pendaftaran hendaklah disertakan dengan-

  salinan-salinan undang-undang kecil yang dicadangkan, yangditandatangani oleh pemohon-pemohon; dan

  tertakluk kepada subseksyen 8(2), minit mesyuarat agungpermulaan, yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya limapuluh orang yang hadir.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  20/162

  7. Pendaftaran.

  1. Ketua Pendaftar boleh, tertakluk kepada peraturan-

  peraturan dan apabila diterima fee yang ditetapkan olehperaturan-peraturan, mendaftarkan sesuatu koperasi danundang-undang kecilnya.

  2. Tiap-tiap koperasi yang didaftarkan di bawah subseksyen(1) hendaklah dengan liabiliti terhad.

  3. Jika Ketua Pendaftar enggan mendaftarkan sesuatu

  koperasi, rayuan boleh dibuat kepada Menteri terhadapkeengganan itu dalam masa dua bulan dari tarikhkeengganan itu.

  4. Perkataan "Koperasi" hendaklah menjadi sebahagiandaripada nama tiap-tiap koperasi yang didaftarkan dibawah Akta ini.

  5. Perkataan "Berhad" hendaklah menjadi perkataan terakhirdalam nama tiap-tiap koperasi yang didaftarkan di bawahAkta ini.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  21/162

  8. Peruntukan khas bagi koperasi-koperasi tertentu.

  1. Walau apa pun subseksyen 5(1), jika sesuatu koperasi takdapat memenuhi syarat yang dinyatakan dalam perenggan5(1)(a) tetapi berhak selainnya untuk didaftarkan dibawah seksyen 7, Ketua Pendaftar boleh, selepasmengambil kira bilangan orang dalam kawasan operasi yangdicadangkan bagi koperasi itu yang layak menjadi anggota

  dan jenis aktiviti-aktiviti yang dicadangkan bagi koperasiitu, dan jika koperasi itu terdiri daripada sekurang-kurangnya dua puluh orang, mendaftarkan koperasi itusebagai koperasi asas di bawah Akta ini.

  2. Walau apa pun perenggan 6(2)(b), permohonan bagi

  pendaftaran sesuatu koperasi yang disebutkan dalamsubseksyen (1) hendaklah disertakan dengan minitmesyuarat agung permulaan yang ditandatangani olehsemua orang yang hadir.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  22/162

  9. Koperasi hendaklah menjadipertubuhan perbadanan.

  Pendaftaran sesuatu koperasi hendaklahmenjadikannya suatu pertubuhan perbadanan,dengan nama yang di bawahnya ia didaftarkan,yang kekal turun-temurun dan mempunyai meteraibiasa, dan dengan kuasa untuk memegang segalajenis harta alih dan harta tak alih, membuatkontrak, memulakan dan membela guaman-guamandan prosiding undang-undang yang lain dan

  membuat segala benda yang perlu bagi maksud-maksud yang baginya ia ditubuhkan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  23/162

  10. Keterangan pendaftaran.

  Perakuan pendaftaran yang ditandatanganioleh Ketua Pendaftar hendaklah menjadiketerangan konklusif bahawa koperasi yangtersebut di dalamnya telah didaftarkandengan sewajarnya, melainkan jikadibuktikan bahawa pendaftaran koperasi

  itu telah dibatalkan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  24/162

  Bahagian 3: Kewajipan-kewajipan dan Keistimewaan-

  keistimewaan Koperasi-koperasi Berdaftar

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  25/162

  11. Alamat koperasi berdaftar.

  Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklahmempunyai alamat, yang didaftarkan mengikutAkta ini, yang ke situ segala notis danperhubungan hendaklah dihantar, dan hendaklahmemaklumkan Ketua Pendaftar tentang tiap-tiappertukaran alamat itu.

  12. Nama berdaftar bendaklah dipamerkan.

  Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah

  mempamerkan nama berdaftar koperasi itu denganketara di alamat berdaftarnya dan di semuatempat perniagaannya -

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  26/162

  13. Dokumen terbuka untuk diperiksa.

  Tiap-tiap koperasi hendaklah menyediakan-

  a)suatu salinan Akta ini dan peraturan-peraturan;b)suatu salinan undang-undang kecilnya dan akaun

  terauditnya yang terakhir; danc)suatu senarai anggotanya, yang terbuka untukdiperiksa oleh anggota-anggotanya sahaja, tanpaapa-apa bayaran, pada segala masa yangmunasabah di alamat berdaftar koperasi itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  27/162

  14. Dokumen-dokumen yang hendaklah diserahkankepada Ketua Pendaftar.

  Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklahmenyerahkan kepada Ketua Pendaftar-a)suatu senarai anggota Lembaga tidak lewat

  daripada lima belas hari selepas mesyuarat agungtahunannya;

  b)minit-minit segala mesyuarat agung dan mesyuaratLembaga tidak lewat daripada tiga puluh hariselepas tarikh mesyuarat-mesyuarat itu;

  c)apa-apa maklumat lain yang dikehendaki oleh KetuaPendaftar berkenaan dengan penubuhan,

  keanggotaan, pengendalian dan keadaan kewangankoperasi itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  28/162

  15. Daftar anggota.

  Apa-apa daftar atau senarai anggota yangdisimpan oleh mana-mana koperasiberdaftar hendaklah menjadi keterangan

  prima facie tentang nama, alamat, nomborkad pengenalan, nombor keanggotaan danpekerjaan seseorang anggota dan tarikhdia menjadi anggota dan terhenti menjadi

  anggota.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  29/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  30/162

  17. Undang-undang kecil hendaklahmengikat anggota-anggota.

  Undang-undang kecil sesuatu koperasiberdaftar hendaklah, apabila didaftarkan,mengikat koperasi berdaftar itu dan

  anggota-anggotanya sehingga takat yangsama seolah-olah undang-undang kecil itutelah ditandatangani oleh setiap anggotadan mengandungi waad pada pihak setiapanggota bagi dirinya sendiri dan bagi

  penggantinya untuk mematuhi segalaperuntukan undang-undang kecil itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  31/162

  18. Pindaan undang-undang kecil koperasiberdaftar.

  1. Mana-mana koperasi berdaftar boleh, tertakluk kepada Akta

  ini dan peraturan-peraturan, meminda undang-undangkecilnya, termasuklah undang-undang kecil yangmengisytiharkan nama koperasi itu.

  2. Tiada pindaan undang-undang kecil sesuatu koperasiberdaftar boleh menjadi sah sehingga pindaan itudidaftarkan di bawah Akta ini, dan bagi maksud itu salinan-

  salinan pindaan itu hendaklah dikemukakan kepada KetuaPendaftar.3. Jika Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa apa-apa pindaan

  undang-undang kecil itu tidaklah bertentangan dengan Aktaini atau peraturan-peraturan, dia boleh mendaftarkanpindaan itu.

  4. Sesuatu rayuan terhadap keengganan Ketua Pendaftar untukmendaftarkan apa-apa pindaan mana-mana undang-undangkecil bolehlah dibuat kepada Menteri dalam masa tiga bulandari tarikh keengganan itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  32/162

  1. Sesuatu pindaan yang rnengubah nama sesuatu koperasiberdaftar tidaklah menyentuh apa-apa hak atau obligasikoperasi itu atau mana-mana anggotanya atau bekas

  anggotanya, dan apa-apa prosiding undang-undang yangbelum selesai bolehlah diteruskan oleh atau terhadapkoperasi itu di bawah nama barunya.

  3. Apabila Ketua Pendaftar mendaftarkan pindaan undang-undang kecil sesuatu koperasi berdaftar, dia hendaklah

  mengeluarkan, kepada koperasi itu, satu salinan pindaan ituyang diperakui olehnya, yang hendaklah menjadiketerangan konklusif tentang hakikat bahawa pindaan itutelah didaftarkan sewajarnya.

  7. Dalam seksyen ini, "pindaan" terrnasuklah pembuatan

  sesuatu undang-undang kecil baru dan pengubahan ataupenghapusan sesuatu undang-undang kecil.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  33/162

  18A. Kuasa Ketua Pendaftar mengarahkan mesyuarat agungdipanggil untuk pindaan undang-undang kecil.

  1) Ketua Pendaftar boleh mengarahkan mana-mana koperasi

  berdaftar memanggil suatu mesyuarat agung, dalam tempohyang akan dinyatakan olehnya yang tidak kurang daripadatiga bulan dari tarikh pemberitahuan yang diberikanolehnya, bagi maksud meminda undang-undang kecilnya jikaKetua Pendaftar berpuas hati bahawa-a) mana-mana undang-undang kecil sesuatu koperasi berdaftar

  mempunyai tafsiran yang taksa atau yang meragukan danberkemungkinan boleh mengelirukan atau ia bertentangandengan atau tak konsisten dengan Akta ini atau mana-manaperaturan yang dibuat di bawahnya; atau

  b) sesuatu pindaan adalah perlu atau dikehendaki demikepentingan koperasi berdaftar itu.

  2) Jika tiada mesyuarat agung dipanggil dalam masa yangdinyatakan dalam subseksyen (1), Ketua Pendaftar bolehmeminda undang-undang kecil koperasi berdaftar itu atasusulnya sendiri dan apa-apa pindaan yang dibuat hendaklahdisifatkan sebagai pindaan berdaftar di bawah seksyen 18.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  34/162

  19. Pembentukan subsidiari.

  Tiada koperasi berdaftar boleh

  membentuk, mempunyai, memperolehatau memegang subsidiari tanpaterlebih dahulu mendapat kelulusandaripada Ketua Pendaftar.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  35/162

  20. Pelupusan hasil kepada atau melalui koperasi berdaftar.

  1) Sesuatu koperasi berdaftar yang salah satu daripada matlamatnyaialah pelupusan apa-apa artikel yang dihasilkan atau didapati melalui

  kerja atau usaha anggota-anggotanya, sama ada hasil pertanian,penternakan, perhutanan, perikanan, kraftangan atau selainnya,boleh membuat peruntukan dalam undang-undang kecilnya atauboleh selainnya membuat kontrak dengan anggota-anggotanya-a) bahawa tiap-tiap anggota sedemikian yang menghasilkan mana-

  mana artikel sedemikian hendaklah melupuskan kesemua atauapa-apa jumlah, kadar atau perihalannya yang ditentukan

  kepada atau melalui koperasi itu; danb) bahawa mana-mana anggota yang dibuktikan atau diputuskan,mengikut cara yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan,bersalah kerana melanggar undang-undang kecil atau kontrakitu hendaklah membayar, sebagai ganti rugi tunai, kepadakontrak itu suatu jumlah wang yang ditentukan atau ditaksirkanmengikut cara yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan.

  2) Tiada kontrak yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dipersoalkandalam mana-mana mahkamah semata-mata atas alasan bahawa iamerupakan suatu kontrak yang menyekat perniagaan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  36/162

  21. Pewujudan gadaian bagi faedah koperasiberdaftar.

  1)Tertakluk kepada apa-apa tuntutan terdahulu Kerajaan Persekutuanatau mana-mana Kerajaan Negeri ke atas harta penghutang dankepada Lien atau tuntutan seseorang tuan tanah atau tuan rumahberkenaan dengan sewa atau apa-apa wang yang boleh didapatkansebagai sewa dan, dalam hal harta tak alih, kepada apa-apa gadaianberdaftar terdahulu atasnya-

  a) apa-apa hutang atau apa-apa tuntutan belum terjelas yang kenadibayar kepada sesuatu koperasi berdaftar oleh mana-manaanggota atau bekas anggota hendaklah menjadi gadaianpertama atas segala tanaman atau hasil pertanian yang lain, ikan(air tawar dan air masin), kayu yang ditebang atau hasil hutan

  yang lain, hasil laut, temakan, makanan temakan, alat pertanian,perindustrian dan perikanan, loji, jentera, bot, takal dan jaring,bahan mentah, stok barang dan pada umumnya segala hasilburuh dan benda yang digunakan berkaitan dengan pengeluaran

  yang kesemuanya atau sebahagiannya diperdapatkan, dibeli ataudihasilkan daripada apa-apa pinjaman, sama ada dalam bentukwang atau barang, yang diberikan kepadanya oleh koperasi itu;

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  37/162

  a) apa-apa tuntutan atau bareh yang belumterjelas yang kena dibayar kepada sesuatu

  koperasi perumahan berdaftar oleh mana-mana anggota atau bekas anggota berkenaandengan sewa, syer, pinjaman atau wangpembelian atau apa-apa hak atau amaun lainyang kena dibayar kepada koperasi ituhendaklah menjadi gadaian pertama ataskepentingannya mengenai harta tak alihkoperasi itu.

  2) Tiada apa-apa jua dalam perenggan (1)(a)

  boleh menyentuh mana-mana pembelibona fideatau penerima pindahan bonafidetanpa notis.

  22 Li d t l k b k d

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  38/162

  22. Lien dan tolakan berkenaan dengansyer atau kepentingan anggota-anggota.

  Sesuatu koperasi berdaftar hendaklah mempunyailienatas syer atau yuran atau kepentingan dalammodal dan deposit seseorang anggota atau bekasanggota atau anggota yang mati dan atas apa-apadividen, potongan langganan, atau keuntungan yangkena dibayar kepada seseorang anggota ataubekas anggota atau kepada harta pusakaseseorang anggota yang mati berkenaan denganapa-apa hutang yang kena dibayar kepada koperasiitu oleh anggota atau bekas anggota itu ataudaripada harta pusaka itu, dan boleh menolak apa-

  apa jumlah wang yang dikreditkan atau kenadibayar kepada seseorang anggota atau bekasanggota atau harta pusaka seseorang anggota yangmati sebagai bayaran atau sebagai sebahagiandaripada bayaran apa-apa hutang sedemikian.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  39/162

  23. Syer, yuran atau kepentingan tidakboleh dikenakan penahanan atau

  penjualan. Tertakluk kepada seksyen 22, syer atau yuran

  atau kepentingan seseorang anggota dalam modalsesuatu koperasi berdaftar tidaklah boleh

  dikenakan penahanan atau penjualan di bawah apa-apa dekri atau perintah mahkamah berkenaandengan apa-apa hutang atau liabiliti yangditanggung oleh anggota itu, dan baik pemeganghartanya dalam ketaksolvenan mahupun penerimayang dilantik sewajarnya tidaklah berhakterhadap, atau mempunyai apa-apa tuntutan keatas, syer atau yuran atan kepentingan itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  40/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  41/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  42/162

  3) Walau apa pun subseksyen (1), jika enam bulan sudahberlalu sejak kematian anggota yang Muslim dan koperasi

  berdaftar yang berkenaan tidak dapat menentukansiapakah wakil di sisi undang-undang bagi anggota itu atautiada wakil di sisi undang-undang telah dilantik atau hartapusaka anggota itu belum dibahagikan atau harta pusakaanggota itu telah dibahagikan tetapi koperasi berdaftaritu tidak dapat menentukan siapakah orang yang berhak

  mendapat syer atau kepentingan itu menurut pembahagianitu, maka koperasi berdaftar itu boleh membayar kepadaPegawai Pentadbir Pusaka sejumlah wang yang merupakannilai syer atau kepentingan anggota itu sebagaimana yangditentukan mengikut peraturan-peraturan atau undang-undang kecilnya.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  43/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  44/162

  25. Deposit oleh atau bagi pihak orang belumdewasa.

  3) Sesuatu koperasi berdaftar boleh menerima depositdaripada atau bagi faedah orang-orang belum dewasa dankoperasi itu boleh membayar bonus daripada keuntunganbersihnya atas deposit-deposit sedemikian.

  5) Apa-apa deposit yang dibuat oleh atau bagi faedah orang

  belum dewasa itu boleh, berserta dengan bonus, dibayarkepada orang belum dewasa itu atau kepada penjaga orangbelum dewasa itu bagi kegunaan orang belum dewasa itu.

  3) Penerimaan mana-mana orang belum dewasa atau penjagaakan wang yang dibayar kepadanya oleh sesuatu koperasi

  berdaftar di bawah seksyen ini hendaklah menjadi pelepasanyang mencukupi bagi liabiliti koperasi berdaftar ituberkenaan dengan wang itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  45/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  46/162

  26. Kelayakan untuk menjadi anggota.Untuk layak menjadi anggota dalam sesuatu koperasi asas,seseorang mestilah-

  a) seorang warganegara Malaysia;

  b) telah mencapai umur lapan belas tahun atau, dalam hal sesuatukoperasi sekolah, telah mencapai umur dua belas tahun; danc) bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan

  operasi koperasi asas itu atau, dalam hal koperasi sekolah, menjadipenuntut berdaftar sekolah itu.

  27. Hilang kelayakan untuk menjadi anggota.Tiada seorang pun layak masuk menjadi anggota sesuatu koperasiberdaftar jika-

  a) dia tak upaya dari segi mental;b) dia ialah scorang bankrap yang belum dilepaskan;c) dia ialah seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu

  sabitan bagi kesalahan boleh daftar;

  d) dia telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta ini dansuatu tempoh selama satu tahun belum lagi berlalu dari tarikhpembuangan itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  47/162

  28. Anggota-anggota tidak boleh menggunakan haksehingga dibuat bayaran wajar.

  Tiada anggota sesuatu koperasi berdaftar bolehmenggunakan hak-hak sebagai anggota melainkan jika dansehingga dia telah membuat apa-apa bayaran kepadakoperasi berdaftar itu berkenaan dengan keanggotaannyaatau telah memperoleh apa-apa kepentingan dalam koperasiberdaftar itu sebagaimana yang ditetapkan melalui

  peraturan-peraturan atau melalui undang-undang kecilkoperasi itu.

  29. Sekatan keanggotaan dalam koperasi.

  Tiada seorang pun boleh menjadi anggota lebih daripada satukoperasi berdaftar yang matlamat utamanya ialah untukmemberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  48/162

  30. Undi anggota-anggota.

  3) Tiada anggota atau perwakilan anggota-anggota mana-mana

  koperasi berdaftar boleh mempunyai lebih daripada satuundi dalam penjalanan hal-ehwal koperasi itu, dan dalam halkesamarataan undi pengerusi tidak boleh mempunyai undipemutus.

  5) Walau apa pun subseksyen (1), anggota sesuatu koperasi

  menengah atau atasan boleh mempunyai kuasa-kuasamengundi yang diperuntukkan oleh undang-undang kecilkoperasi menengah atau atasan itu.

  3) Tertakluk kepada seksyen 31 dan 36, tiada anggota bolehmengundi melalui seorang anggota lain dan tiada perwakilan

  boleh mengundi melalui perwakilan lain.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  49/162

  31. Perwakilan melalui proksi.

  Anggota sesuatu koperasi menengah atau atasan boleh melantikmana-mana perwakilannya, yang mestilah anggota Lembaganya,

  sebagai proksinya bagi maksud mengundi dalam penjalanan hal-ehwal koperasi menengah atau atasan itu.

  32. Kontrak anggota belum dewasa dengan koperasi.

  Perihal belum dewasanya mana-mana orang yang diterima masuksewajarnya sebagai anggota mana-mana koperasi berdaftartidaklah menghalang orang itu daripada menyempurnakan apa-apasuratcara atau memberikan apa-apa penjelasan yang perludisempurnakan atau diberikan di bawah Akta ini atau peraturan-peraturan dan tidaklah menjadi alasan bagi mentaksahkan ataumengelakkan apa-apa kontrak yang dibuat oleh mana-mana orangsedemikian dengan koperasi itu; dan mana-mana kontrak sedemikian

  yang dibuat oleh mana-mana orang sedemikian dengan koperasi itu,

  sama ada sebagai prinsipal atau penjamin, hendaklah bolehdikuatkuasakan di sisi undang-undang atau terhadap orang ituwalaupun dia belum dewasa.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  50/162

  33. Sekatan atas pemegangan saham. Tiada anggota, selain daripada suatu koperasi berdaftar, boleh

  memegang lebih daripada satu perlima modal syer mana-manakoperasi berdaftar.

  34. Sekatan atas pemindahan atau gadaian syer atauyuran atau kepentingan.

  Pemindahan atau gadaian syer atau yuran atau kepentinganseseorang anggota atau bekas anggota atau anggota yang matidalam modal sesuatu koperasi berdaftar hendaklah tertaklukkepada syarat-syarat tentang pemegangan maksimum sebagaimana

  yang ditetapkan melalui atau di bawah Akta ini.35. Liabiliti bekas anggota dan harta pusaka

  atas hutang-hutang koperasi.1) Liabiliti seseorang bekas anggota sesuatu koperasi berdaftar atas

  hutang-hutang koperasi berdaftar itu sebagaimana yang ada padatarikh dia terhenti menjadi anggota tidaklah berterusan melebihitempoh dua tahun dikira dari tarikh itu.

  2) Harta pusaka seseorang anggota sesuatu koperasi berdaftar yangmati tidaklah bertanggungan bagi hutang-hutang koperasiberdaftar itu, sebagaimana yang ada pada tarikh dia mati, melebihitempoh dua tahun dikira dari tarikh dia mati.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  51/162

  Bahagian 5: Organisasidan Pengurusan Koperasi-

  koperasi Berdaftar

  36 Mesyuarat agung

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  52/162

  36. Mesyuarat agung. Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Akta ini,

  peraturan-peraturan dan undang-undang kecil, kuasatertinggi bagi sesuatu koperasi berdaftar hendaklahterletakhak pada mesyuarat agung anggota-

  anggotanya, yang padanya tiap-tiap anggota, sama adadia sendiri atau melalui perwakilan atau, dalam halkoperasi menengah atau koperasi atasan, melaluiproksi, mempunyai hak untuk hadir dan mengundi.

  37. Mesyuarat agung perwakilan.

  Tiap-tiap koperasi berdaftar yang kawasan operasinyameliputi satu Negeri, meliputi dua Negeri atau lebihatau meliputi seluruh Malaysia hendaklah membuatundang-undang kecil yang memperuntukkan bahawapewakilan di mesyuarat agungnya hendaklah-

  a) melalui perwakilan yang dipilih oleh anggota-anggotaindividu pada mesyuarat agung wilayah atau kawasanmereka; atau

  b) melalui perwakilan koperasi-koperasi anggota, mengikutmana-mana yang berkenaan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  53/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  54/162

  40. Mesyuarat agung khas.

  Lembaga sesuatu koperasi berdaftar boleh, dan hendaklahapabila ada rekuisisi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya satu perlima atau satu ratus orang anggota atauperwakilan koperasi itu, mengikut mana-mana yang kurang,memanggil mesyuarat agung khas.

  Ketua Pendaftar atau mana-mana orang yang diberikuasaoleh Ketua Pendaftar boleh memanggil, pada bila-bila masa,suatu mesyuarat agung khas sesuatu koperasi berdaftarmengikut cara dan pada masa dan di tempat yangdiarahkannya, dan boleh menentukan perkara-perkara yanghendaklah dibincangkan oleh mesyuarat itu; dan mesyuaratitu hendaklah mempunyai segala kuasa dan tertakluk kepada

  kaedah-kaedah yang sama seperti mesyuarat agung yangdipanggil mengikut Akta ini atau undang-undang kecilkoperasi berdaftar itu.

  41 N k P d f

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  55/162

  41. Notis mesyuarat untuk Ketua Pendaftar. Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah memberi Ketua

  Pendaftar notis bertulis yang munasabah tentang segalamesyuarat agung yang dikehendaki supaya diadakan oleh koperasiitu dan hendaklah memberi Ketua Pendaftar maklumat

  berhubungan dengan tarikh, masa, tempat dan agenda mesyuarat-mesyuarat itu; dan Ketua Pendaftar atau mana-mana orang yangdiberikuasa melalui perintah am atau khas secara bertulis olehKetua Pendaftar hendaklah mempunyai hak untuk menghadirimana-mana mesyuarat sedemikian dan memberikan nasihattentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, tetapi KetuaPendaftar atau orang yang diberikuasa itu tidaklah berhak untuk

  mengundi dalam mesyuarat itu.

  42. Pegawai-pegawai koperasi berdaftar. Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah mempunyai-a) suatu Lembaga, yang hendaklah terdiri daripada tidak kurang

  daripada enam dan tidak lebih daripada lima belas orang anggota;dan

  b) suatu Jawatankuasa Audit Dalaman, yang hendaklah terdiridaripada tidak kurang daripada tiga dan tidak lebih daripadaenam orang anggota,

  yang dipilih dengan sewajarnya pada mesyuarat agung tahunan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  56/162

  43. Kelayakan bagi dipilih menjadi anggota Lembaga atauJawatankuasa Audit Dalaman.

  1) Tiada seorang pun layak dilantik menjadi anggota Lembaga atauJawatankuasa Audit Dalaman sesuatu koperasi berdaftar jika- dia telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Akta ini; atau dia telah dipecat sebagai pekerja sesuatu koperasi berdaftar.

  2) Tiada seorang pun layak dilantik menjadi anggota JawatankuasaAudit Dalaman sesuatu koperasi berdaftar jika dia telah dilantikmenjadi anggota Lembaga koperasi berdaftar itu dan tiada

  seorang pun layak dilantik menjadi anggota Lembaga sesuatukoperasi berdaftar jika dia telah dilantik menjadi anggotaJawatankuasa Audit Dalaman koperasi berdaftar itu.

  3) Dari tahun ketiga pendaftaran sesuatu koperasi, tiada seorangpun boleh dilantik menjadi anggota Lembaga koperasi berdaftaritu melainkan jika dia telah menjadi anggota koperasi berdaftaritu selama tempoh minimum dua tahun.

  4) Subseksyen (3) tidaklah terpakai bagi sesuatu koperasiberdaftar yang anggotanya berjumlah satu ratus orang ataukurang daripada itu dan bagi koperasi sekolah.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  57/162

  44. Tugas-tugas dan kuasa-kuasa Lembaga.

  Lembaga sesuatu koperasi berdaftar hendaklah mewakilikoperasi itu di hadapan segala pihak berkuasa awam yangkompeten dan dalam segala urusan dan transaksi denganorang-orang ketiga, hendaklah mempunyai kuasa untukmemulakan atau membela guaman yang dibawa atas namakoperasi berdaftar itu dan, pada umumnya, hendaklahmengarahkan, menguruskan dan mengawasi urusan, wang danharta koperasi berdaftar itu, dan hendaklah menjalankansegala kuasa yang perlu untuk memastikan pentadbiran danpengurusan yang sepenuhnya dan sepatutnya akan hal-ehwalkoperasi itu, kecuali kuasa-kuasa yang dikhususkan untukmesyuarat agung anggota atau perwakilan.

  45 Liabiliti anggota anggota Lembaga

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  58/162

  45. Liabiliti anggota-anggota Lembaga.

  3) Dalam penjalanan hal-ehwal sesuatu koperasi berdaftar, anggota-anggotaLembaga koperasi berdaftar itu hendaklah berhemat dan bertekun sepertiahli-ahli perniagaan yang biasa dan hendaklah bertanggungan secara

  bersesama dan berasingan bagi apa-apa kerugian yang ditanggung olehsebab kegagalan mereka berhemat dan bertekun sedemikian atau olehsebab apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan peruntukan-peruntukanAkta ini, peraturan-peraturan, undang-undang kecil koperasi berdaftar ituatau arahan mesyuarat agungnya.

  Walau apa pun subseksyen (1), tiada tindakan, guaman, pendakwaan atauprosiding lain boleh dibawa atau dimulakan terhadap diri mana-mana anggota

  Lembaga atau pegawai sesuatu koperasi berdaftar berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang dilakukan atau kenyataan yang dibuat bona fidemenurutatau semasa melaksanakan atau dengan tujuan untuk melaksanakan Akta ini,peraturan-peraturan atau undang-undang kecil koperasi berdaftar itu.

  3) Jika Lembaga sesuatu koperasi berdaftar telah melantik seseorang sebagaipengurus untuk mentadbirkan dan menguruskan hal-ehwal koperasiberdaftar itu, perlantikan itu tidaklah mengecualikan anggota-anggotaLembaga daripada liabiliti dan tanggungjawab bagi arahan dan penjalananyang sepatutnya akan hal-ehwal koperasi berdaftar itu.

  46 Saraan untuk anggota anggota Lembaga dan

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  59/162

  46. Saraan untuk anggota-anggota Lembaga danJawatankuan Audit Dalaman.

  1) Seseorang anggota Lembaga atau Jawatankuasa AuditDalaman sesuatu koperasi berdaftar boleh menerima elaundaripada koperasi berdaftar itu, tetapi amaun elaun itutidak boleh melebihi jumlah wang yang ditetapkan olehmesyuarat agung koperasi berdaftar itu sebelum atau padamasa tempoh jawatannya bermula.

  2) Tiada anggota Lembaga sesuatu koperasi berdaftar yang

  dilantik untuk mewakili koperasi berdaftar itu dalamlembaga pengarah mana-mana subsidiarinya boleh menerimaatau mengambil apa-apa saraan daripada subsidiari itu tanpakelulusan terdahulu mesyuarat agung koperasi berdaftar itu.

  3) Dalam seksyen ini, "elaun" ertinya saraan yang dibayarkepada seseorang anggota Lembaga sesuatu koperasi

  berdaftar atau seseorang anggota Jawatankuasa AuditDalaman sesuatu koperasi berdaftar sebagai balasan keranakhidmat-khidmatnya yang diberikan kepada koperasi itusecara tetap.

  47 Penggantungan pegawai koperasi berdaftar

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  60/162

  47. Penggantungan pegawai koperasi berdaftar.

  1) Jika mana-mana prosiding dimulakan terhadap seseorang pegawaikoperasi berdaftar berkenaan dengan sesuatu kesalahan bolehdaftar atau sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, maka- Lembaga koperasi berdaftar itu hendaklah menggantung pegawai itu

  daripada menjadi pegawai koperasi berdaftar itu; dan jika pegawai itu ialah juga pegawai Lembaga mana-mana koperasi

  berdaftar yang lain, Lembaga koperasi berdaftar yang satu lagi ituhendaklah menggantung pegawai itu daripada menjadi pegawai koperasiberdaftar yang satu lagi itu,

  dari masa dia mula-mula dipertuduh di mahkamah hingga selesai

  dengan muktamadnya prosiding terhadapnya, termasuk apa-apaprosiding selanjutnya dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklahdengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakanapa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan diatidak boleh menerima apa-apa saraan berkenaan dengan jawatan itusepanjang \ tempoh penggantungan itu.

  2) Jika seseorang pegawai yang telah digantung di bawah subseksyen(1) dibebaskan, selepas prosiding terhadapnya diputuskan denganmuktamad, dia hendaklah dibayar apa-apa saraan yang sepatutnyakena dibayar kepadanya dalam tempoh penggantungan itu jika tidakkerana peruntukan-peruntukan subseksyen (1).

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  61/162

  48. Akibat sabitan.

  Jika pegawai sesuatu koperasi berdaftardisabitkan atas sesuatu kesalahan boleh daftaratau sesuatu kesalahan di bawah Akta ini dansabitan itu tidak diketepikan apabila selesai segalaprosiding, termasuk apa-apa rayuan, pegawai ituhendaklah disifatkan te]ah mengosongkanjawatannya dari tarikh dia mula-mula dipertuduhatas kesalahan itu dan dia adalah terhalangdaripada dilantik semula sebagai pegawai mana-mana koperasi berdaftar.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  62/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  63/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  64/162

  Bahagian 6: Harta dan

  Wang Koperasi-koperasiBerdaftar

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  65/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  66/162

  c) dalam hal koperasi-koperasi berdaftar yang matlamatnyaialah untuk menggalakkan jimat cermat di kalangananggota-anggotanya dan untuk mewujudkan suatu sumberkredit bagi anggota-anggotanya, modal yuran;

  d) simpanan khas daripada anggota-anggota, yang hendaklahboleh dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat yangditetapkan dalam undang-undang kecil;

  e) deposit atau pinjaman daripada anggota-anggota dan yangbukan anggota, tertakluk kepada sekatan-sekatan yangditetapkan dalam Akta ini dan peraturan-peraturan dan

  dalam undang-undang kecil koperasi berdaftar itu;f) lebihan yang dibawa ke Akaun Rizab;g) derma dan pemberian yang diberikan oleh orang-orang

  ketiga, kecuali bahawa derma daripada sumber asing samaada yang ditawarkan secara langsung. Atau selainnya, tidakboleh diterima oleh sesuatu koperasi berdaftar tanpa

  mendapat kelulusan Ketua Pendaftar terlebih dahulu.

  51. Pemberian pinjaman oleh koperasi berdaftar.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  67/162

  51. Pemberian pinjaman oleh koperasi berdaftar.

  1) Tiada koperasi berdaftar boleh memberikan apa-apa pinjaman ataukemudahan kredit lain kecuali kepada-a) anggota-anggotanya;b) pekerja-pekerjanya;c) subsidiarinya atau subsidiari-subsidiarinya; ataud) sesuatu koperasi berdaftar yang lain,

  dan pinjaman atau kemudahan kredit lain itu hendaklah tertaklukkepada-a)peraturan-peraturan dan undang-undang kecil koperasi itu; dan

  b)dalam hal subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya atau koperasiberdaftar yang lain, kelulusan Ketua Pendaftar juga.2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi sesuatu koperasi berdaftar

  yang dibenarkan memberikan pinjaman atau kemudahan kredit. lainmengikut peruntukan-peruntukan mana-mana undang-undangbertulis lain yang menguasai operasinya.

  3) Menteri boleh, melalui perintah am atau khas, melarang atau

  menyekat pemberian pinjaman bersandarkan gadaian atau gadaijanji harta tak alih oleh mana-mana koperasi berdaftar ataugolongan koperasi berdaftar.

  52. Sekatan atas peminjaman.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  68/162

  p j

  Sesuatu koperasi berdaftar boleh, tertakluk kepadakelulusan mesyuarat agung atau mesyuarat agung khasnya,meminjam wang daripada anggota-anggotanya dan daripada

  yang bukan anggotanya untuk digunakan bagi maksud yangkhas dalam perniagaannya.

  Sesuatu koperasi berdaftar hendaklah, setiap tahun,menentukan, pada mesyuarat agung, had maksimumketerhutangan berkenaan dengan pinjaman dan deposit yangsedia ada dan yang baru yang akan ditanggung dalam tahun

  yang akan datang.

  53. Sekatan atas transaksi-transaksi lain dengan yangbukan anggota.

  Tertakluk kepada seksyen 51 dan 52, transaksi-transaksisesuatu koperasi berdaftar dengan orang-orang selaindaripada anggota-anggotanya hendaklah tertakluk kepadalarangan-larangan dan sekatan-sekatan yang ditetapkanmelalui undang-undang kecilnya.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  69/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  70/162

  2) Tiada koperasi berdaftar boleh melaburkanwang berlebihannya dengan apa-apa cara lain,kecuali, dengan kelulusan Ketua Pendaftar,

  dalam-a) syer atau sekuriti mana-mana koperasi berdaftar lain;b) modal syer atau stok debentur boleh tukar atau boleh

  tebus mana-mana syarikat atau mana-mana pertubuhanperbadanan yang didaftarkan di Malaysia, selaindaripada yang dinyatakan dalam subseksyen (1);

  c) mana-mana syarikat usahasama; ataud) subsidiari-subsidiarinya.

  3) Tiada koperasi berdaftar boleh melaburkanwangnya di bawah perenggan-perenggan (1)(e)

  dan (1)(f) dan subseksyen (2) melebihi had yangditentukan oleh mesyuarat agungnya.

  d l

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  71/162

  55. Keuntungan modal.

  1) Sesuatu koperasi berdaftar hendaklah mengkreditkan ke dalam

  Akaun Rizab Modalnya segala keuntungan modal yang diperolehidaripada- penjualan tanah atau bangunan, atau kedua-duanya, sebagai aset tetap;

  dan penilaian semula tanah atau bangunan, atau kedua-duanya, sebagai aset

  tetap, dengan kelulusan Ketua Pendaftar.2) Keuntungan modal yang disebutkan dalam perenggan (1)(a) boleh

  digunakan oleh koperasi berdaftar itu bagi semua atau mana-manamaksud yang berikut: penerbitan syer bonus; penghapusan kira kerugian terkumpul; penghapusan kira kerugian modal; dan pewujudan suatu Kumpulan Wang Penebusan Syer Bonus.

  3) Tiada koperasi berdaftar boleh menggunakan keuntungan modal

  yang disebutkan dalam perenggan (1)(a) bagi maksud menerbitkansyer bonus melainkan jika dan sehingga semua kerugian terkumpuldan semasanya, jika ada, telah dihapuskira sepenuhnya.

  4) Keuntungan modal yang disebutkan dalam perenggan (1)(b)

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  72/162

  4) Keuntungan modal yang disebutkan dalam perenggan (1)(b)boleh digunakan oleh koperasi berdaftar itu untukmenerbitkan syer bonus kepada anggota-anggotanya, dansyer bonus itu tidak boleh dikeluarkan tetapi boleh,dengan kelulusan Lembaga, dipindahkan kepada anggotalain koperasi berdaftar itu atau, dalam hal anggota yangmati selepas syer bonus itu dikeluarkan, dibayar daripadaKumpulan Wang Penebusan Syer Bonus koperasi berdaftaritu.

  5) Syer bonus yang ditebus oleh sesuatu koperasi berdaftarboleh diterbitkan semula sebagai syer bonus kepada

  anggota-anggotanya mengikut peruntukan-peruntukanundang-undang kecilnya.6) Suatu daftar syer bonus hendaklah disenggara oleh

  koperasi berdaftar itu.7) Seksyen ini tidaklah terpakai bagi sesuatu koperasi

  berdaftar yang dikehendaki oleh peruntukan-peruntukan

  mana-mana undang-undang bertulis lain yang menguasaioperasinya supaya memperlakukan keuntungan modalnyamengikut cara yang diperuntukkan dalam undang-undangitu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  73/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  74/162

  3 Ti d k i h t t b l h dii tih k

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  75/162

  3. Tiada koperasi menengah atau atasan boleh diisytiharkandi bawah perenggan (2)(b) sebagai badan yang mewakilipergerakan koperasi di peringkat kebangsaan danantarabangsa melainkan jika-

  matlamat-matlamat koperasi itu termasuklah menggalakkanprinsip-prinsip koperasi dan memudahkan operasi koperasi-koperasi berdaftar; dan

  undang-undang kecil koperasi itu membuat peruntukan bagi- pergabungan segala koperasi berdaftar tanpa apa-apa sekatan

  atau pembayaran apa-apa fee kecuali fee masuk; dan perlantikan kepada Lembaganya, oleh Menteri, akan sekurang-

  kurangnya seorang wakil daripada kementerian Menteri itu, danakan seorang wakil daripada Kementerian Kewangan.

  4. Maka bolehlah ditolak daripada jumlah wang yangdisebutkan dalam subseksyen (1) apa-apa jumlah wang

  yang dibayar menurut subseksyen (2).

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  76/162

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  77/162

  1) Tiada potongan kerana langganan, pulangan atas deposit ataudividen atas syer dan yuran boleh dibayar kepada anggota-anggota sesuatu koperasi berdaftar dan tiada honorarium bolehdibayar kepada anggota-anggota Lembaga sesuatu koperasiberdaftar kecuali daripada untung bersih teraudit koperasiberdaftar itu.

  6) Tiada koperasi berdaftar boleh menggunakan untung bersihnyabagi apa-apa maksud di bawah subseksyen (2) atau (5) melainkan

  jika dan sehingga semua kerugian terkumpulnya, jika ada, telahdihapus kira sepenuhnya.

  7) Walau apa pun subseksyen (7), sesuatu koperasi berdaftar yangkerugian terkumpulnya telah tidak dihapuskira sepenuhnya boleh,dengan kelulusan Ketua Pendaftar, menggunakan untung bersihterauditnya untuk pembayaran dividen yang dalam mana-manakes tidak boleh melebihi lima peratus jumlah syer atau yuran

  anggota, atau kedua-duanya.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  78/162

  Bahagian 7: Akaun danAudit

  58 Penyenggaraan akaun

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  79/162

  58. Penyenggaraan akaun.

  1) Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah menyebabkan disenggara rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang akan dengan secukupnya

  menerangkan transaksi-transaksi dan kedudukan kewangan koperasiberdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada, danyang membolehkan disediakan, dari semasa ke semasa, akaun perdagangandan untung rugi dan kunci kira-kira yang benar dan saksama serta apa-apadokumen yang dikehendaki dikepilkan padanya dan hendaklah menyebabkanrekod-rekod itu disenggara mengikut cara yang akan membolehkannyadiaudit dengan mudah dan sepatutnya.

  2) Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah menyebabkan catatan-catatan yang

  sesuai dibuat dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain denganseberapa segera yang mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga puluh haridari selesainya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan catatan-catatan itu.

  3) Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah rnenyebabkan disediakan, denganseberapa segera yang mungkin tetapi tidak lewat daripada dua bulan selepastamatnya setiap tahun kewangan, akaun perdagangan dan untung rugi dankunci kira-kira berserta dengan apa-apa dokumen lain yang dikehendaki bagi

  maksud pengauditan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  80/162

  1) Rekod-rekod yang disebutkan dalam subseksyen (1) hendaklahdisimpan di pejabat berdaftar koperasi berdaftar itu atau dimana-mana tempat lain yang difikirkan patut oleh Lembaga danhendaklah terbuka pada setiap masa untuk diperiksa oleh KetuaPendaftar dan oleh mana-mana orang yang diberikuasa olehnyasecara am atau khas dengan bertulis.

  5) Ketua Pendaftar boleh, dalam mana-mana kes tertentu,memerintahkan supaya rekod perakaunan dan rekod-rekod lainsesuatu koperasi berdaftar, termasuklah rekod perakaunan danrekod-rekod lain subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jikaada, dibuka untuk diperiksa oleh seseorang juruaudit yangdiluluskan yang bertindak bagi pihak mana-mana anggota ataupegawai koperasi berdaftar itu, tetapi hanya apabila diberikansuatu akujanji secara bertulis kepada Ketua Pendaftar bahawaapa-apa maklumat yang diperolehi oleh juruaudit itu semasapemeriksaannya tidak boleh didedahkan olehnya kecuali kepadaanggota atau pegawai itu.

  59. Penyata kewangan dan laporan Lembaga.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  81/162

  y g p g

  1. Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah, pada suatu tarikh yangtidak lewat daripada lapan belas bulan selepas pendaftarannya danselepas itu sekurang-kurangnya sekali dalam tiap-tiap tahunkalendar, membentangkan, di mesyuarat agung tahunannya- akaun perdagangan dan untung rugi, penyata sumber-sumber

  dan penggunaan wang bagi tempoh semenjak akaun yangsebelumnya, atau, dalam hal akaun yang pertama, semenjakpendaftaran koperasi itu atau subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada, yang disediakan setakat tarikh yangtidak lebih daripada dua belas bulan sebelum tarikh mesyuaratagung itu;

  kunci kira-kira setakat tarikh akaun itu disediakan; laporan yang ditandatangani oleh atau bagi pihak Lembaga

  berkenaan dengan kedudukan hal-ehwal koperasi berdaftar itudan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada;

  laporan juruaudit yang disebutkan dalam seksyen 63; dan

  pandangan-pandangan Ketua Pendaftar yang disebutkan dalamsubseksyen (2) tentang akaun-akaun dan kunci kira-kirakoperasi berdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada.

  1. Akaun-akaun dan kunci kira-kira sesuatu koperasib rd ft r d n subsidi ri t u subsidi ri subsidi rin jik

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  82/162

  berdaftar dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jikaada, yang teraudit dengan sewajarnya hendaklahdikemukakan kepada anggota-anggotanya tidak kurangdaripada lima belas hari dan kepada Ketua Pendaftar tidak

  kurang daripada tiga puluh hari sebelum mesyuarat agungtahunan, dan Ketua Pendaftar boleh memberikan apa-apapandangan sebagaimana yang difikirkannya patut mengenaiakaun-akaun dan kunci kira-kira itu.

  3. Tiap-tiap laporan yang berhubungan dengan perenggan (1)(c)

  hendaklah menyatakan, dengan butir-butir yang sesuai-a) sama ada atau tidak keputusan-keputusan operasi koperasiberdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jikaada, dalam tempoh yang diliputi oleh akaun untung rugi itutelah, pada pendapat Lembaga, terjejas secara material olehperkara-perkara yang abnormal sifatnya;

  b) amaun, jika ada, yang telah dibayar, diisytiharkan atau

  disyorkan supaya dibayar sebagai dividen;c) sama ada atau tidak apa-apa hal keadaan telah berbangkit

  yang menjadikan pematuhan kaedah yang sedia ada bagipentaksiran aset atau liabiliti koperasi berdaftar itumengelirukan atau tak sesuai;

  a) sama ada apa-apa liabiliti kontingen yang belum ditunaikantelah diakujanji oleh koperasi berdaftar itu atau oleh mana

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  83/162

  telah diakujanji oleh koperasi berdaftar itu atau oleh mana-mana subsidiarinya dalam tempoh yang diliputi oleh akaununtung rugi itu dan, jika demikian, amaunnya dan sama adaatau tidak apa-apa liabiliti kontingen sedemikian telahmenjadi boleh dikuatkuasakan atau mungkin akan menjadiboleh dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan yangberikutnya yang akan menjejaskan secara material keupayaankoperasi berdaftar itu untuk memenuhi obligasi-obligasi-nya

  jika dan apabila obligasi-obligasi itu kena dipenuhi;

  c) selain daripada Akaun Rizab yang dikehendaki di bawah Aktaini, amaun, jika ada, yang dicadangkan dibawa kepada mana-mana kumpulan wang lain atau akaun rizab lain yangditunjukkan secara nyata pada kunci kira-kira atau kepadamana-mana kumpulan wang lain atau akaun rizab lain yangakan ditunjukkan dengan nyata pada kunci kira-kira yangkemudiannya; dan

  f) jika Lembaga berpendapat bahawa jumlah aset semasa tidakakan sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang ditunjukkanbaginya dalam akaunakaun koperasi berdaftar itu,pendapatnya tentang amaun yang mungkin semunasabahnyadiharapkan akan dihasilkan oleh aset semasa itu dalamperjalanan biasa perniagaan koperasi berdaftar itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  84/162

  4) Dalam subseksyen (3), ungkapan "perkara-perkara yang abnormalsifatnya" termasuklah-

  a) apa-apa perubahan dalam polisi perakaunan yang diterima-pakai sejaklaporan yang sebelumnya;

  b) apa-apa pemindahan kepada atau daripada rizab atau peruntukan;c) apa-apa penghapusan kira hutang lapuk yang substansial amaunnya;d) apa-apa perubahan dalam asas pentaksiran bagi kesemua atau mana-

  mana bahagian stok perniagaan atau kesemua atau mana-manabahagian kerja yang sedang berjalan;

  e) apa-apa butiran yang luar biasa jenisnya atau nilainya yang terdapatdalam akaun-akaun itu; dan

  f) ketiadaan apa-apa butiran material yang biasanya dimasukkan kedalam akaun-akaun itu.

  5) Tiap-tiap akaun perdagangan dan untung rugi dan kunci kira-kirayang dibentangkan di hadapan sesuatu koperasi berdaftar dalammesyuarat agung tahunan, termasuk akaun untung rugi yangdisatukan dan kunci kira-kira yang disatukan, hendaklah

  memberikan gambaran yang benar dan saksama tentangkedudukan hal-ehwal koperasi berdaftar itu dan subsidiari atausubsidiari-subsidiarinya, jika ada.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  85/162

  60. Pengauditan.

  1) Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklahmenyebabkan akaun-akaunnya diaudit sekurang-kurangnya sekali dalam tiap-tiap tahun kewanganoleh seseorang yang diluluskan oleh Ketua

  Pendaftar.2)Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Pendaftarboleh, pada bila-bila masa, atas kehendaknyasendiri atau atas permohonan sesuatu koperasiberdaftar, mengaudit atau menyebabkan diaudit

  akaun-akaun mana-mana koperasi berdaftar.

  61. Kelulusan bagi juruaudit koperasi-koperasi berdaftar.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  86/162

  1) Bagi maksud-maksud subseksyen 60(1), Ketua Pendaftar boleh,melalui perintah am atau khas secara bertulis, dan setelah dibayarapa-apa fee sebagaimana ditetapkan, meluluskan mana-mana orang

  yang kompeten untuk mengaudit akaun-akaun sesuatu koperasiberdaftar atau koperasi-koperasi berdaftar, mengikut mana-manayang berkenaan, di bawah Akta ini jika-

  orang itu memohon secara bertulis kepada Ketua Pendaftar supayadiluluskan sedemikian; dan

  Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa orang itu layak dan kompetenuntuk diluluskan sedemikian.

  2) Tiada seorang pun boleh diluluskan untuk mengaudit dan tiadaseorang pun boleh mengaudit akaun-akaun koperasi berdaftar yangsama bagi apa-apa tempoh berterusan yang melebihi enam tahun,tetapi orang sedemikian boleh diluluskan untuk mengaudit danboleh meneruskan pengauditan akaun-akaun sesuatu koperasiberdaftar dua tahun selepas dia berhenti mengaudit akaun-akaunkoperasi berdaftar itu.

  3) Bagi maksud-maksud subseksyen (2), kelulusan bagi suatu tempohyang lebih lanjut untuk seseorang juruaudit, selepas sahaja diaberhenti bertindak sebagai juruaudit koperasi berdaftar yangsama, hendaklah ditafsirkan sebagai menjadikan tempoh ituberterusan.

  62. Hal-hal keadaan yang menjadikan seseorang hilangk l k k d l l k b d k b

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  87/162

  kelayakan untuk diluluskan atau bertindak sebagaijuruaudit sesuatu koperasi berdaftar.

  Tiada seorang pun boleh diluluskan untuk mengaudit akaun-akaunsesuatu koperasi berdaftar atau, jika dia sudah pun diluluskanSebagai juruaudit, boleh mengaudit akaun-akaun sesuatu koperasiBerdaftar atau membuat apa-apa jua yang dikehendaki supayadibuat oleh seseorang juruaudit di bawah Akta ini jika-a) dia dengan apa-apa cara berhutang dengan koperasi berdaftar itu

  atau dengan mana-mana subsidiarinya bagi sejumlah wang yangmelebihi sepuluh ribu ringgit;b) dia ialah pegawai koperasi berdaftar itu atau pekongsi pegawai

  itu dalam apa-apa perusahaan;c) dia ialah pekerja koperasi berdaftar itu atau pekongsi pekerja

  itu dalam apa-apa perusahaan;d) dia ialah pekerja seseorang pegawai koperasi berdaftar itu atau

  pekerja seseorang pekerja sedemikian; ataue) dia telah disabitkan atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini,

  atau Akta Syarikat 1965 atau atas apa-apa kesalahan yangmelibatkan fraud atau ketakjujuran di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain.

  63 Kewajipan-kewajipan juruaudit

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  88/162

  63. Kewajipan-kewajipan juruaudit.

  3) Juruaudit sesuatu koperasi berdaftar hendaklah

  memeriksa dan mengaudit akaun-akaun dan rekod-rekod relevan yang lain koperasi berdaftar itu danhendaklah dengan serta-merta menarik perhatianKetua Pendaftar dan koperasi berdaftar itutentang apa-apa luar aturan yang didedahkan oleh

  pemeriksaan dan pengauditan itu, yang padapendapat juruaudit itu, adalah secukupnya pentinguntuk menjustifikasikannya berbuat demikian.

  2) Juruaudit sesuatu koperasi berdaftar hendaklah

  mengaudit dan memberi laporan mengenaipenyata-penyata kewangan yang dikemukakan olehkoperasi berdaftar itu selepas tutupnya tahunkewangan itu.

  1) Juruaudit sesuatu koperasi berdaftar hendaklah

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  89/162

  1) Juruaudit sesuatu koperasi berdaftar hendaklah,berkenaan dengan akaun-akaun, rekod-rekod dan penyata-penyata yang disebutkan dalam subseksyen (1) dan (2),memberikan laporan-

  a) sama ada penyata-penyata kewangan sedemikian memberikangambaran yang benar dan saksama tentang transaksi-transaksi kewangan dan kedudukan hal-ehwal koperasi itu;dan

  b) apa-apa perkara lain yang berbangkit daripada pengauditan

  itu sebagaimana yang difikirkannya patut dilaporkan,

  dan hendaklah menyatakan dalam laporannya sama ada-

  a) rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yangsepatutnya telah disimpan; dan

  b) penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehandan pelupusan aset-aset oleh koperasi berdaftar itu dalamtahun itu adalah mengikut Akta ini, peraturan-peraturan danundang-undang kecil koperasi berdaftar itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  90/162

  1) Juruaudit sesuatu koperasi berdaftar bolehpada bila-bila masa lain melaporkan kepada KetuaPendaftar dan koperasi berdaftar itu tentangapa-apa perkara yang berbangkit daripadaperlakuan pengauditan itu.

  5) Pengauditan akaun-akaun sesuatu koperasi

  berdaftar hendaklah termasuk suatu penelitianakan dan laporan mengenal hutang-hutang belumjelas, jika ada, dan penelitian akan dan laporanmengenai nilaian aset-aset dan liabiliti-liabilitikoperasi berdaftar itu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  91/162

  Bahagian 8: Pemeriksaan,Siasatan, Pembubaran dan

  Pertikaian

  64 K K t P d ft t k ik

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  92/162

  64. Kuasa Ketua Pendaftar untuk memeriksabuku-buku, dll. koperasi-koperasi berdaftar.

  Ketua Pendaftar, atau mana-mana pegawai awam yangdiberikuasa olehnya secara am atau khas dengan bertulis,hendaklah mempunyai akses kepada segala buku, akaun,dokumen dan sekuriti sesuatu koperasi berdaftar dansubsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada, danhendaklah berhak memeriksa wang tunai dalam tangan; dan

  tiap-tiap pegawai (termasuk mana-mana bekas pegawai)koperasi berdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada, hendaklah memberikan apa-apamaklumat dan mengemukakan apa-apa buku, akaun, dokumendan sekuriti berkenaan dengan transaksi-transaksi danperjalanan koperasi berdaftar itu dan subsidiari atausubsidiari-subsidiarinya, jika ada, sebagaimana yangdikehendaki oleh orang yang membuat pemeriksaan itu.

  65 Kuasa untuk menyita dan menahan buku-buku

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  93/162

  65. Kuasa untuk menyita dan menahan buku bukudan dokumen-dokumen.

  Jika, dalam masa atau berikutan dengan sesuatupemeriksaan di bawah seksyen 64, didapatibahawa suatu kesalahan di bawah Akta ini atauperaturan-peraturan telah dilakukan, maka KetuaPendaftar atau pegawai awam yang diberikuasa

  olehnya secara bertulis untuk membuatpemeriksaan itu boleh memasuki mana-manapremis yang dipunyai oleh atau dihuni olehkoperasi berdaftar itu dan boleh menyita danmenahan mana-mana buku, dokumen dan sekuritikoperasi berdaftar itu yang mungkin memberikan

  keterangan tentang sesuatu kesalahan di bawahAkta ini atau peraturan-peraturan.

  66. Siasatan.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  94/162

  3) Ketua Pendaftar boleh, berikutan dengan sesuatu pemeriksaan di bawahseksyen 64 atau pengauditan di bawah seksyen 60, mengadakan suatusiasatan atau mengarahkan mana-mana orang yang diberikuasa olehnya

  melalui perintah secara bertulis bagi maksud ini mengadakan suatu siasatantentang penubuhan, perjalanan dan kedudukan kewangan koperasi berdaftaritu.

  5) Bagi maksud suatu siasatan di bawah subseksyen (1). Ketua Pendaftar atauorang yang diberikuasa yang disebutkan dalam subseksyen (1) bolehmemanggil mana-mana orang yang dia ada sebab untuk percaya tahu tentangmana-mana hal-ehwal koperasi berdaftar itu dan boleh memeriksa orang itu

  dengan bersumpah dan boleh menghendaki mana-mana orang mengemukakanatau menyerahkan apa-apa buku, akaun dan dokumen dalam jagaannya yangdipunyai oleh koperasi berdaftar itu dan subsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada, jika Ketua Pendaftar atau orang yang diberikuasa itumempunyai sebab untuk percaya bahawa buku-buku, akaun-akaun dandokumen-dokumen itu boleh memberikan keterangan tentang sesuatukesalahan di bawah Akta ini atau di bawah peraturan-peraturan.

  3) Tiap-tiap orang yang diberikuasa di bawah subseksyen (1) hendaklah,setelah tamatnya siasatan di bawah subseksyen (1), melaporkan dapatannyakepada Ketua Pendaftar.

  67 Ketua Pendaftar boleh memberitahu koperasi

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  95/162

  67. Ketua Pendaftar boleh memberitahu koperasiberdaftar keputusan pemeriksaan atau siasatan.

  Jika sesuatu pemeriksaan dijalankan di bawahseksyen 64 atau sesuatu siasatan diadakan dibawah seksyen 66, Ketua Pendaftar bolehmemberitahukan keputusan pemeriksaan itu atausiasatan itu kepada koperasi berdaftar itu dan

  boleh, melalui perintah secara bertulis,mengarahkan mana-mana pegawai koperasiberdaftar itu mengambil apa-apa tindakan yangditentukan dalam perintah itu untuk membetulkan,dalam masa yang dinyatakan di dalam perintah itu,kecacatan-kecacatan, jika ada, yang didedahkan

  hasil pemeriksaan atau siasatan itu.

  68. Pemeriksaan atas permohonan pemiutang-pemiutang.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  96/162

  1) Ketua Pendaftar boleh, atas permohonan seseorang pemiutangsesuatu koperasi berdaftar, memeriksa atau mengarahkan mana-mana pegawai awam yang diberikuasa olehnya melalui perintahsecara bertulis bagi maksud ini memeriksa buku-buku, akaun-akaun,wang tunai atau harta lain kepunyaan koperasi berdaftar itu dansubsidiari atau subsidiari-subsidiarinya, jika ada, dan KetuaPendaftar atau pegawai awam itu hendaklah mempunyai segalakuasa di bawah seksyen 64.

  2) Tiada pemeriksaan boleh dibuat atau diarahkan di bawahsubseksyen (1) atas permohonan seseorang pemiutang sesuatukoperasi berdaftar melainkan jika pemiutang itu-a) memuaskan hati Ketua Pendaftar bahawa hutang itu ialah suatu jumlah

  wang yang telah genap masa pada masa itu dan dia telah menuntutpembayarannya tetapi telah tidak menerima pembayaran itu dalam masayang munasabah; dan

  b) mendepositkan dengan Ketua Pendaftar apa-apa jumlah wang yangdikehendaki oleh Ketua Pendaftar sebagai cagaran bagi kos

  pemeriksaan itu.3) Ketua Pendaftar hendaklah memberitahukan keputusanpemeriksaan di bawah subseksyen (1) kepada pemiutang dankoperasi berdaftar itu.

  69. Kuasa Ketua Pendaftar berikutan dengan siasatan-siasatan

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  97/162

  siasatan.

  1) Ketua Pendaftar boleh, selepas menimbangkan fakta-fakta

  yang didedahkan dalam siasatan di bawah seksyen 66 danjika dianggapnya perlu berbuat demikian demi kepentingankoperasi berdaftar itu, melalui perintah-a) menggantung semua atau mana-mana aktiviti koperasi

  berdaftar itu, selama tempoh yang dinyatakan olehnya;b) menggantung atau membubarkan Lembaga koperasi berdaftar

  itu; atau

  c) membekukan akaun-akaun bank koperasi berdaftar itu untukmengelakkan kerugian atau penyalahgunaan wang.

  2) Apa-apa perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1)hendaklah mempunyai kuatkuasa sebaik sahaja ia dibuat danhendaklah, melainkan jika ia diketepikan di bawah

  subseksyen (7), sah selama tempoh yang dinyatakan di dalamperintah itu; dan tempoh itu boleh dilanjutkan dari semasake semasa tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi empattahun.

  1) Walaupun rayuan telah diserahkan di bawah subseksyen (7),Ketua Pendaftar boleh melantik seseorang (termasuk sesuatupertubuhan perbadanan sama ada didaftarkan di bawah Akta ini

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  98/162

  pertubuhan perbadanan, sama ada didaftarkan di bawah Akta iniatau mana-mana undang-undang bertulis lain) sebagai pentadbiruntuk menguruskan, tertakluk kepada pengawasan KetuaPendaftar, hal-ehwal koperasi berdaftar itu; dan pentadbir yang

  sedemikian hendaklah menguruskan hal-ehwal koperasi berdaftaritu sehingga suatu Lembaga baru dipilih di bawah undang-undangkecil koperasi berdaftar itu atau, jika perintah yang dibuat dibawah subseksyen (1) kemudiannya diketepikan, sehinggaperintah itu diketepikan sedemikian.

  4) Seseorang yang dilantik di bawah subseksyen (3) hendaklah

  mempunyai dan menjalankan segala kuasa yang diberikan kepadaLembaga koperasi berdaftar itu; dan berkenaan denganpengurusan koperasi berdaftar itu peruntukan-peruntukan yangberikut hendaklah mempunyai kuatkuasa:

  a) seseorang yang dilantik- sedemikian hendaklah diberi apa-apa saraanyang difikirkan patut oleh Ketua Pendaftar;

  b) apa-apa saraan yang diperuntukkan di bawah perenggan (a) dan segala

  perbelanjaan dan kos hendaklah kena dibayar daripada wang koperasiberdaftar itu; danc) seseorang yang dilantik sedemikian tidaklah bertanggungan kepada

  koperasi berdaftar itu atau mana-mana anggota koperasi berdaftaritu atau kepada mana-mana orang atas apa-apa perbuatan yangdilakukan olehnya dengan suci hati.

  1) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh disifatkanh k d f k hk

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  99/162

  ) p p j ymenyentuh kuasa Ketua Pendaftar untuk memerintahkanpenggulungan sesuatu koperasi berdaftar.

  3) Walau apa pun peruntukan-peruntukan yang terdahuludalam seksyen ini, Ketua Pendaftar boleh dengan perintahmemecat mana-mana pegawai koperasi berdaftar itu jikatindakan yang demikian adalah bagi kepentingan koperasiberdaftar itu, tetapi tiada seorang pun boleh dipecatsedemikian tanpa diberi peluang untuk didengar; dan apa-

  apa kekosongan yang wujud akibat pemecatan sedemikianhendaklah diisi mengikut cara yang diperuntukkan dalamundang-undang kecil koperasi itu.

  7) Mana-mana orang yang terkilan dengan perintah KetuaPendaftar yang dibuat di bawah subseksyen (1) atau

  subseksyen (6) boleh, dalam masa dua puluh satu hari daripembuatan perintah itu, merayu kepada Menteri, yanghendaklah mengesahkan atau mengetepikan perintahsedemikian dan keputusan Menteri adalah muktamad dankonklusif.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  100/162

  70. Pegawai yang dipecat atas perintah KetuaPendaftar tidak boleh dilantik semula.

  Jika seseorang pegawai sesuatu koperasiberdaftar telah dipecat atas perintah KetuaPendaftar di bawah peruntukan subseksyen 69(6),

  pegawai itu hendaklah selepas itu menjadi tidaklayak untuk dilantik sebagai anggota Lembaga ataumana-mana jawatankuasa koperasi berdaftar ituatau diambil kerja semula oleh keperasi berdaftaritu atau mana-mana koperasi berdaftar lain,

  mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi tempohlima tahun dari tarikh pemecatan sedemikian.

  71. Pembubaran.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  101/162

  1) Jika Ketua Pendaftar, selepas sesuatu pemeriksaan dibuat dibawah seksyen 64 atau 68 atau selepas sesuatu siasatan

  diadakan di bawah seksyen 66 atau apabila diterima suatupermohonan yang dibuat oleh tiga perempat daripadaanggota sesuatu koperasi berdaftar, berpendapat bahawakoperasi berdaftar itu patut dibubarkan, dia boleh membuatperintah bagi pembatalan pendaftaran koperasi itu.

  2) Mana-mana anggota sesuatu koperasi berdaftar boleh, dalam

  tempoh dua bulan dari tarikh sesuatu perintah di bawahsubseksyen (1), merayu kepada Menteri terhadap perintahitu.

  3) Jika tiada rayuan dikemukakan kepada Menteri terhadapsesuatu perintah di bawah subseksyen (1) dalam tempoh duabulan dari tarikh perintah itu, perintah itu hendaklah mulaberkuatkuasa apabila tempoh itu tamat.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  102/162

  4) Jika suatu rayuan dikemukakan kepada Menteri terhadapperintah di bawah subseksyen (1) dalam masa dua bulandari tarikh perintah itu, perintah itu tidak bolehberkuatkuasa melainkan jika dan ehingga ia disahkan olehMenteri.

  5) Jika Ketua Pendaftar membuat sesuatu perintah di bawahsubseksyen (1) bagi pembatalan pendaftaran sesuatukoperasi berdaftar, dia boleh membuat apa-apa perintahlanjut yang difikirkannya patut bagi jagaan buku-buku dan

  dokumen-dokumen dan bagi perlindungan atau pelupusanaset-aset koperasi berdaftar itu sehingga perintah yangmembatalkan pendaftaran koperasi itu berkuatkuasa dibawah subseksyen (3) atau, jika rayuan dikemukakan dibawah subseksyen (4), sehingga perintah itu disahkan atauselainnya.

  6) Tiada koperasi berdaftar boleh digulung kecuali denganperintah Ketua Pendaftar.

  71A. Pembubaran dalam hal keadaan khusus tertentu.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  103/162

  3) Walau apapun peruntukan-peruntukan subseksyen 71(1), jikaberkenaan dengan sesuatu koperasi berdaftar, selain daripadasesuatu koperasi berdaftar yang sedang disiasat atau diurus di

  bawah Peraturan-Peraturan Perlu (Perlindungan kepadaPendeposit) 1986, keanggotaan koperasi berdaftar itu adalahsekian bilangan yang menjadikan pematuhan subseksyen 71(1) taksemunasabahnya praktik dan jika Ketua Pendaftar telah menerimasuatu permohonan daripada-

  a)tidak kurang daripada satu persepuluh daripada anggota-anggota atau

  sekian bilangan wakil yang mewakili tidak kurang daripada satupersepuluh anggota-anggota koperasi berdaftar itu; ataub)Lembaga koperasi berdaftar itu,

  bagi suatu perintah supaya koperasi berdaftar itu dibubarkandengan hasrat untuk menyusunkannya semula sebagai suatusyarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965, Ketua

  Pendaftar hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (3),memberitahu atau menyebabkan diberitahu semua anggota koperasiberdaftar mengenai perkara itu.

  2) Jika Ketua Pendaftar telah menerima lebih daripada satu

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  104/162

  2) Jika Ketua Pendaftar telah menerima lebih daripada satupermohonan di bawah subseksyen (1), dia hendaklahmempertimbangkan, di antara permohonan-permohonan yangmemenuhi kehendak subseksyen ini, permohonan yang

  pertama diterima oleh pejabat Ketua Pendaftar itu.3) Suatu permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah

  disertai dengan dokumen-dokumen dan maklumat yang disebut dalam subseksyen (6) kecuali yang di bawah perenggan(a), (b) dan (j), dan Ketua Pendaftar boleh pada bila-bilamasa menghendaki pemohon itu menyerahkan dalam masa

  yang ditetapkan olehnya apa-apa dokumen lain ataumaklumat yang dia sifatkan perlu bagi maksud permohonantersebut.

  4) Ketua Pendaftar boleh, sebelum membuat apa-apapemberitahuan di bawah subseksyen (1) dan selepasmemaklumkan koperasi berdaftar itu akan niatnya untuk

  berbuat demikian tidak lewat dari dua minggu sebelumperlantikan itu, melantik mana-mana orang yang urusannyamemberi perkhidmatan perundingan dan nasihatberhubungan dengan perkara korporat dan pelaburan bagimenasihatkannya berkenaan cadangan yang terkandungdalam permohonan itu, atau mana-mana aspeknya.

  5) Suatu permohonan di bawah subseksyen (1) boleh, pada bila-bila masa sebelum apa-apa pemberitahuan di bawah

  b k i dih di i k ik

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  105/162

  p p psubseksyen itu dihantar atau disiarkan, mengikut mana-mana

  yang berkenaan, ditarik balik oleh pemohon melaluipermintaan secara bertulis yang dibuat kepada Ketua

  Pendaftar.6) Pemberitahuan di bawah subseksyen (1) hendaklah-a) menetapkan tempoh yang dalamnya borang jawapan yang

  disediakan dalam pemberitahuan tersebut hendaklahdikembalikan oleh anggota itu kepada Ketua Pendaftar dantempoh itu hendaklah tidak kurang daripada dua bulan daritarikh pengeposan atau penyiaran pemberitahuan itu, mengikut

  mana-mana yang berkenaan;b) menyatakan bahawa sekiranya-

  borang jawapan itu tidak dikembalikan dengan sewajarnya olehanggota itu dalam tempoh yang ditetapkan; atau

  borang jawapan itu dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan danKetua Pendaftar berpuas hati bahawa jawapan itu tidakmenunjukkan dengan nyata suatu penentangan terhadap

  pembubaran dan penyusunan semula koperasi berdaftar itu,anggota itu hendaklah disifatkan telah bersetuju dengankeputusan untuk membubarkan dan menyusun semulakoperasi berdaftar itu mengikut skim yang disebut dalamperenggan (e);

  c) termasuk akaun-akaun teraudit bagi tahun kewangan yang

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  106/162

  c) termasuk akaun akaun teraudit bagi tahun kewangan yangsebelumnya bagi koperasi berdaftar itu;

  d) termasuk suatu pengisytiharan oleh-

  setiap anggota Lembaga koperasi berdaftar itu berkenaansifat dan takat, jika ada, akan kepentingannya dalamsyarikat pengganti itu; dan

  setiap anggota di bawah perenggan (1)(a) atau anggotaLembaga di bawah perenggan (1)(b), mengikut mana-mana

  yang berkenaan, mengenai agregat pemegangan syer yangdipegang olehnya, secara individu atau bersesama dengan

  mana-mana orang lain, dalam koperasi berdaftar itu;e) termasuk skim penyusunan semula yang dicadangkan untukmenggantikan koperasi berdaftar itu dengan apa-apaperincian yang mencukupi untuk memaklumkan anggotamengenai sifat dan takat penyertaannya dalam halpembubaran dan penyusunan semula koperasi berdaftaritu yang skimnya hendaklah disediakan oleh seorang yang

  urusannya memberi perkhidmatan perundingan dannasihat berhubungan dengan perkara korporat danpelaburan;

  f) termasuk, jika syarikat pengganti itu adalah suatu syarikatyang akan diperbadankan, nama dan butir-butir lain penajasyarikat itu yang tidak kurang daripada dua orang dan semua

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  107/162

  syarikat itu yang tidak kurang daripada dua orang dan semuadokumen sedemikian sebagaimana perlu bagi pembentukandan pemerbadanan syarikat itu;

  g) termasuk, jika syarikat pengganti itu adalah suatu syarikatyang sedia ada, Memorandum dan Perkara Persatuannya dan,setakat yang berkenaan, akaun-akaun teraudit bagi tigatahun kewangan sebelum tahun semasa;

  h) termasuk sifat dan takat apa-apa kelulusan, persetujuan ataupengendorsan yang dikehendaki daripada mana- mana pihakberkuasa atau orang yang relevan, selain daripadapersetujuan anggota-anggota koperasi berdaftar itu dibawah subseksyen (7), dan yang perlu bagi maksud skim yangdisebut dalam perenggan (e);

  i) termasuk suatu pengisytiharan oleh setiap anggota LembagaPengarah syarikat pengganti, atau Lembaga Pengarah yangpertama syarikat yang dicadangkan dan penaja, dalam hal jikasyarikat pengganti akan diperbadankan, berkenaan sifat dantakat, jika ada, akan kepentingannya dalam koperasi

  berdaftar itu; danj) termasuk apa-apa dokumen lain atau maklumat, termasuklah

  apa-apa nasihat yang boleh diperolehi oleh Ketua Pendaftardi bawah subseksyen (4), atau mana-mana bahagiannya,sebagaimana yang difikirkannya perlu.

  1) Sebaik sahaja habis tempoh yang disebut di bawahperenggan (6)(a) dan Ketua Pendaftar berpuas hati

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  108/162

  p gg ( )( ) pbahawa tiga perempat daripada anggota-anggota itu telahbersetuju dengan pembubaran dan penyusunan semulakoperasi berdaftar itu sebagai suatu syarikat, dia

  hendaklah membuat suatu perintah bagi pembatalanpendaftaran koperasi itu:

  Dengan syarat bahawa perintah pembatalan itu tidaklahboleh berkuatkuasa atau berkesan sehingga-

  jika syarikat pengganti itu akan diperbadankan di bawah AktaSyarikat 1965, pemerbadanannya; atau

  jika syarikat pengganti itu adalah suatu syarikat yang sediaada, penyempurnaan apa-apa tindakan yang perlu untukmenjadikannya berkeupayaan mengusahakan aktiviti-aktiviti

  yang disebut dalam perenggan 75(1)(1); dan

  kesemua kelulusan, persetujuan atau pengendorsan yangdisebut dalam perenggan (6)(h) telah diperolehi.

  8) Bagi maksud subseksyen (7), tarikh habis tempoh yang

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  109/162

  8) Bagi maksud subseksyen (7), tarikh habis tempoh yangdisebut dalam perenggan (6)(a) hendaklah tarikhterkemudian daripada yang berikut:

  a) dua bulan dari tarikh akhir tarikh pengeposan pemberitahuandi bawah subseksyen (1);

  b) dua bulan dari tarikh penyiaran di bawah subseksyen (11).

  2) Apa-apa kos yang dilakukan oleh Ketua Pendaftar menurutseksyen ini, termasuk apa-apa kos yang dilakukan dibawahsubseksyen (4), hendaklah ditanggung oleh koperasi

  berdaftar itu.

  10) Pemberitahuan yang disebut dalam subseksyen (6)hendaklah secara bertulis dan hendaklah dihantar melaluipos biasa kepada anggota koperasi berdaftar itu dialamatnya yang terakhir diketahui.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  110/162

  14) Bagi maksud seksyen ini-pemohon

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  111/162

  pemohon berhubungan dengan permohonan yang dibuat oleh orang yang

  disebut dalam perenggan (1)(a), ertinya kesemua orang yang

  memenuhi kehendak satu persepuluh secara bersesama;syarikat pengganti ertinya syarikat, sama ada yang akan diperbadankan atau sedia

  ada, yang disebut dalam subseksyen (1).

  15) Jika syarikat pengganti adalah suatu syarikat yang sekuriti ataukelas sekuritinya ada disebut harga di pasaran saham sesuatubursa saham, termasuk Pasaran Saham Bumiputra, dan ataspermohonan mana-mana permohon di bawah seksyen ini, Menteri,bertindak atas syor Ketua Pendaftar, boleh mengecualikanpermohon daripada kehendak untuk mengemukakan apa-apa butirdi bawah perenggan 6(d), (f), (g) atau (i) tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkannya patutdikenakan termasuk jaminan atau jaminan-jaminan sedemikian

  yang perlu bagi melindungi anggota-anggota koperasi berdaftaritu.

  71B. Peruntukan bagi anggota-anggota yang tidakbersetuju.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  112/162

  j

  Jika menurut subseksyen 71A(7) Ketua Pendaftar membuat suatuperintah bagi pembatalan pendaftaran sesuatu koperasi berdaftar,

  dia hendaklah, berhubungan dengan mana-mana anggota yang tidakbersetuju dengan pembubaran dan penyusunan semula koperasi itusebagai suatu syarikat, membuat suatu perintah untuk mengagihkankepada anggota itu sekian jumlah wang yang merupakan nilaiperkadaran aset koperasi itu yang selainnya akan diagihkankepadanya di bawah perenggan 75(1)(p):

  Dengan syarat bahawa-a) apa-apa pertikaian berhubungan dengan atau rayuan ke atas sifat

  dan amaun pengagihan yang akan dibuat kepada anggota ituhendaklah tidak berkuatkuasa sebagai menggantung penjalanankuasa oleh Ketua Pendaftar di bawah Akta ini bagi melaksanakancadangan penyusunan semula itu; dan

  b) apa-apa ketetapan pertikaian atas rayuan atau selainnya selepastarikh perletakhakan itu yang disebut dalam subseksyen 7lC(l)hendaklah menjadi liabiliti syarikat pengganti.

  71C. Pemindahan aset koperasi berdaftar kepada syarikat.

  3) B k d t k i b d ft di b t d l

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  113/162

  3) Berkenaan dengan sesuatu koperasi berdaftar yang di-sebut dalamsubseksyen 7IA(7), Ketua Pendaftar boleh, selepas membuatpengagihan di bawah seksyen 71B, jika ada, dan selepas berundingdengan koperasi berdaftar itu, melalui perintah yang disiarkandalam Warta, menetapkan suatu tarikh peletakhakan dan padatarikh tersebut, segala aset, hak atau liabiliti koperasi berdaftar

  yang dinyatakan oleh Ketua Pendaftar dalam perintah itu hendaklahmenurut kuasa Akta ini terletakhak pada syarikat yang disebutdalam skim penyusunan semula tanpa apa-apa jua punpemindahhakan, penyerahhakan atau pemindahan.

  5) Tiap-tiap aset yang terletakhak menurut kuasa subseksyen (1)dalam syarikat itu hendaklah sedemikian pada syarikat itu bagihakmilik,estet atau kepentingan serupa dan selama pemeganganserupa sebagaimana aset itu telah terletakhak atau dipegangsebelum sahaja tarikh peletakhakan itu.

  3) Tiap-tiap hak dalam tindakan yang terletakhak menurut kuasasubseksyen (1) pada syarikat itu boleh, selepas tarikh peletakhakanitu, dituntut melalui guaman, didapatkan kembali ataudikuatkuasakan oleh syarikat itu atas namanya sendiri dan tidaklahperlu bagi syarikat itu memberi notis kepada orang yang terikatdengan hak dalam tindakan itu mengenai peletakhakan yang dibuatmelalui subseksyen (1).

  4) Tiap-tiap hak dan liabiliti yang terletakhak melalui subseksyen(1) pada syarikat itu boleh, pada dan selepas tarikh

  l kh k d l l d d k k b l

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  114/162

  p y p ppeletakhakan, dituntut melalui guaman, didapatkan kembali ataudikuatkuasakan oleh atau terhadap syarikat itu atas namanyasendiri dan tidaklah perlu bagi syarikat itu memberi notis kepada

  orang yang hak atau liabilitinya disentuh oleh peletakhakan dibawah subseksyen (1).

  5) Apa-apa prosiding undang-undang yang belum selesai oleh atauterhadap koperasi berdaftar itu yang berhubungan dengan mana-mana aset, hak atau liabiliti yang berpindah kepada danterletakhak pada syarikat itu menurut kuasa subseksyen (1)

  boleh, pada dan selepas tarikh peletakhakan itu, diteruskan olehatau terhadap syarikat itu.

  6) Jika menurut kuasa subseksyen (1), apa-apa aset berpindahkepada dan terletakhak pada syarikat itu, peruntukan-peruntukan Bahagian Tiga Puluh Kanun Tanah Negara yangterpakai bagi penerima pindahan selain daripada suatu Pihak

  Berkuasa Negeri atau Kerajaan sesuatu Negeri hendaklah, bagimaksud membuat pendaftaran bagi peletakhakan itu, terpakaibagi syarikat itu.

  72. Pembatalan pendaftaran sesuatu koperasik k

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  115/162

  kerana kurang anggota.

  3) Ketua Pendaftar boleh, dengan perintah secarabertulis, membatalkan pendaftaran mana-manakoperasi berdaftar, selain daripada sesuatukoperasi yang di antara anggota-anggotanya ialahsatu atau lebih koperasi berdaftar, jika padabila-bila masa dibuktikan sehingga dia berpuashati bahawa bilangan anggota koperasi berdaftaryang mula-mula disebut itu telah berkurangansehingga menjadi kurang daripada sepuluh orang.

  2) Tiap-tiap perintah yang dibuat di bawahsubseksyen (1) hendaklah mula berkuatkuasa daritarikh perintah itu.

  73. Akibat pembatalan pendaftaran.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  116/162

  . p m p f .

  Jika pendaftaran sesuatu koperasiberdaftar dibatalkan oleh suatu perintah dibawah seksyen 71, 71A atau di bawahseksyen 72, koperasi itu hendaklah terhentiwujud sebagai pertubuhan perbadanan daritarikh perintah itu mula berkuatkuasa.

  74. Pelikuidasian selepas pembatalanpendaftaran koperasi.

  Jika pendaftaran sesuatu koperasiberdaftar dibatalkan di bawah seksyen 71,71A atau seksyen 72, Ketua Pendaftar bolehmelantik seorang orang kompeten untukmenjadi pelikuidasi koperasi berdaftar itu.

  75. Kuasa-kuasa pelikuidasi.

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  117/162

  1. Seseorang pelikuidasi yang dilantik di bawah seksyen 74hendaklah, tertakluk kepada bimbingan dan kawalan Ketua

  Pendaftar dan kepada apa-apa had yang dikenakan olehKetua Pendaftar dengan perintah di bawah seksyen 76,mempunyai kuasa untuk-a) menentukan, dari semasa ke semasa, sumbangan-sumbangan

  yang hendaklah dibuat oleh anggota-anggota dan bekasanggota-anggota, atau oleh harta pusaka anggota-anggota yangmati, koperasi berdaftar itu kepada aset-asetnya;

  b) menetapkan, dengan notis, suatu hari yang sebelumnyapemiutang-pemiutang, yang tuntutan-tuntutan mereka belumlagi direkodkan dalam buku-buku koperasi berdaftar itu,hendaklah menyatakan tuntutan-tuntutan mereka bagi diambilkira supaya mereka tidak tersingkir daripada apa-apapembahagian yang dibuat sebelum mereka membuktikantuntutan-tuntutan itu;

  c) memutuskan apa-apa persoalan tentang susunan keutamaan yangberbangkit di antara orang-orang yang menuntut danmenyediakan suatu skim bagi pembayaran apa yang sepatutnyaditerima oleh mereka;

  d) memulakan dan membela guaman-guaman dan prosiding-prosiding undang-undang lain oleh dan bagi pihak

  t k i b d ft t t

 • 8/14/2019 AKTA KOPERASI 1993

  118/162

  sesuatu koperasi berdaftar atas namanya ataujawatannya dan hadir sendiri di mahkamah sebagailitigan bagi pihak koperasi itu;

  e) memberi mana-mana orang kuasa untuk membuatpemungutan dan memberikan resit-resit sah bagipihaknya;

  f) memutuskan siapakah yang akan menanggung dan padakadar apakah akan ditanggungnya kos-kos pelikuidasian;

  g) memberikan apa-apa arahan berkenaan denganpemungutan dan pembahagian aset-aset koperasiberdaftar itu dan pelupusan buku-buku dan dokumen-dokumen koperasi itu sebagaimana yang perlu semasamenggulung koperasi itu;

  h) berkompr