yuk kenali malaikat allah

Download Yuk Kenali Malaikat Allah

Post on 04-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  1/18

  1

  - Secara bahasa: Malaikat jama dari malak yang berasal dari kata

  Al Ulukah yang bermakna Risalah.

  - Secara istilah (terminologi): Malaikat adalah makhluk gaib yangdiciptakan oleh Allah dari cahaya yang senantiasa taat dan

  patuh kepada-Nya dan masing-masing mereka memiliki tugas

  khusus dari Allah.

  -

  Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh

  Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin

  (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah

  seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.

  Allah menyifati Jibril dalam tugasnya menyampaikan Al-Quran

  dengan sifat-sifat yang penuh pujian dan sanjungan:

  Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang

  dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai

  kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang

  mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagidipercaya. (At-Takwir: 19-21).

  -Malaikat yang diserahi terompet , yaitu Israfil. Ia meniupnya

  sesuai dengan perintah Allah Subhannahu wa Ta'ala dengan tiga

  kali tiupan: tiupan faza (ketakutan), tiupan shaaq (kematian) dan

  tiupan bats (kebangkitan). Begitulah yang disebut Ibnu Jarir

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  2/18

  2

  dan mufassir lainnya ketika menafsiri firman Allah: di waktu

  sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan nampak. Dan

  Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. (Al-Anam:

  73).Dan firman Allah:kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami

  kumpulkan mereka itu semuanya.(Al-Kahfi: 99).

  Dan ayat-ayat lainnya yang ada sebutan, an-nafkhu fishshur

  (meniup terompet).

  -Malaikat yang diserahi urusan hujan dan pembagiannya menurut

  kehendak Allah. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Muslim dari Abu

  Hurairah Radhiallaahu anhu dari Nabi Shalallaahu alaihi wasalam

  beliau bersabda:

  : ((...

  ))

  Tatkala seorang laki-laki berada di tanah lapang (gurun) dia

  mendengar suara di awan, Siramilah kebun fulan, maka

  menjauhlah awan tersebut kemudian menumpahkan air di suatu

  tanah yang berbatu hitam, maka saluran air di situ -dari saluran-

  saluran yang ada- telah memuat air seluruhnya... (HR. Muslim,

  4/2288).

  Ini menunjukkan bahwa curah hujan yang dilakukan malaikat sesuai

  dengan kehendak Allah Subhannahu wa Ta'ala .

  Ketiga malaikat ini disebut sebagai petugas untuk kehidupan:

  a. Untuk kehidupan hatib. Untuk kehidupan jasad setelah kematian

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  3/18

  3

  c. Untuk kehidupan bumi-

  Malaikat yang ditugasi mencabut ruh, yakni malaikat maut dan

  rekan-rekannya. Tentang tugas malaikat ini Allah berfirman:Katakanlah, Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut

  nyawa)-mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada

  Tuhanmu-lah kamu akan dikembalikan. (As-Sajdah: 11).

  sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di

  antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan

  malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajiban. (Al-Anam:

  61).-

  a. Malaikat rahmahb. Malaikat azab

  -(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada

  di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman

  kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang

  beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu

  Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada

  orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan

  peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala.

  -Para malaikat penjaga Surga. Allah Subhannahu wa Ta'ala

  mengabarkan mereka ketika menjelaskan perjalanan orang-orang

  bertakwa dalam firman-Nya:

  Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke

  dalam Surga berombong-rombong (pula). Sehingga apabila

  mereka sampai ke Surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka

  dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya,

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  4/18

  4

  Kesejahteraan (dilim-pahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka

  masukilah Surga ini, sedang kamu kekal didalamnya. (Az-

  Zumar:73).

  - (yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya,

  isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat

  masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (sambil

  mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum" . Maka

  alangkah baiknya tempat kesudahan itu.

  -Apakah mereka mengira bahwa Kami tidak mendengar rahasia

  dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan

  utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi

  mereka. (Az-Zukhruf: 80).

  (Yaitu) ketika dua malaikat mancatat amal perbuatannya,

  seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk disebelah

  kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada

  didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaf: 17-18).

  Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari

  pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-

  malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi

  Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka

  mengetahui apa yang kamu kerjakan. (82:9-12)

  - Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar

  ucapan kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat gunung yang

  telah diutus oleh Rabbmu kepadamu agar engkau memerintahkan

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  5/18

  5

  kepadaku sesuai dengan perintahmu. (Wahai Muhammad,) apa

  yang engkau inginkan? Jika engkau menghendaki, aku akan

  menimpakan dua gunung itu kepada mereka2. Rasulullah n lalu

  menjawab, Tidak. Aku justru berharap agar Allah mengeluarkandari keturunan mereka orang-orang yang akan menyembah Allah

  saja dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun.

  (Muttafaqun alaih)

  -Doa seseorang untuk saudaranya di tempat sunyi dikabulkan

  Allah. Ada malaikat di kepalanya yang mengaminkan doanya

  setiap kali dia berdoa untuk kebaikan. Malaikat berkata : YaAllah kabulkanlah doa orang ini. Bagimu kebaikan sepertinya.

  (HR Ibnu Majah)

  Apabila imam mengucapkan amin sesudah membaca surah al-

  Fatihah, kamu hendaklah mengucapkan amin. Sesiapa yang

  mengucapkan amin serentak dengan ucapan malaikat,

  diampunkan dosanya yang telah lalu(HR Bukhari & Muslim)

  -Rasulullah shallallahu alaihi wa sallambersabda (yang

  artinya):Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, jika ia

  terputus dari kehidupan dunia lalu menuju kehidupan Akherat

  (yakni di saat detik-detik sakaratul maut), turunlah kepadanya

  para Malaikat dari langit dengan wajah yang cerah, secerah

  sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dariSurga lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata

  memandang. Setelah itu turunlah Malaikat Maut dan duduk di

  samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, Wahai ruh yang

  mulia, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan-

  Nya. Maka nyawa itu (dengan mudahnya) keluar dari tubuh

  mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut

  sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh Malaikat maut

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  6/18

  6

  dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para Malaikat yang

  berwajah cerah tadi lalu dibungkus dengan kafan Surga dan

  diberi wewangian darinya pula. Hingga terciumlah bau harum

  seharum wewangian yang paling harum di muka bumi.

  Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit.

  Setiap melewati sekelompok Malaikat di langit, mereka

  bertanya, Ruh siapakah yang menyebarkan bau harum ini? Para

  Malaikat yang membawanya menjawab, Ini adalah ruh fulan bin

  fulan, seraya mereka menyebutkan nama-nama panggilannya

  yang terbaik yang biasa dipanggilkan kepadanya ketika di dunia.

  Sesampainya di langit dunia mereka meminta izin untuk

  memasukinya, lalu pintu langit pun dibukakan baginya. Makaseluruh Malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya

  menuju langit berikutnya. Hingga mereka sampai di langit

  ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, Tulislah buku catatan

  amalnya di dalam kitab Iliyyin. Kemudian Allah berfirman,

  Kembalikanlah ruh ini ke bumi, karena Aku telah berjanji kepada

  mereka, bahwa darinyalah Aku menciptakan mereka (para

  manusia), dan kepadanyalah Aku akan kembalikan, serta

  darinyalah Aku akan mengeluarkan mereka pada kesempatan

  yang lain (yakni saat dibangkitkan).

  Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi dan dikembalikan ke

  jasadnya di dunia. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam

  bersabda: (saat itulah) Jenazah mendengar suara sandal

  sahabat-sahabatnya ketika mereka kembali (dari kuburannya.

  (HR. Ahmad)

  - Lantas datanglah dua Malaikat yang keras bentakannya,seraya memerintahkannya untuk duduk. Kedua Malaikat itu

 • 7/30/2019 Yuk Kenali Malaikat Allah

  7/18

  7

  bertanya, Siapakah Rabb-mu? Ia menjawab, Rabb-ku adalah

  Allah. Kedua Malaikat bertanya lagi, Apakah agamamu? Ia

  menjawab, Agamaku Islam. Keduanya bertanya lagi, Siapakah

  orang yang telah diutus untuk kalian? Ia menjawab, Beliau

  adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Kedua malaikat

  bertanya, Dari mana engkau tahu? Ia menjawab, Aku

  membaca Al-Quran lalu aku mengimaninya dan

  membenarkannya.(HR. Ahmad)

  - , mereka itu adalahZabaniyah. Para pemimpinnya ada 19 dan pemukany