· web view...

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

.
Secara zahirnya,setiap manusia yang dilahirkan ibarat sebidang kain putih tanpa sebarang noda dan palitan dosa. Terserah pada yang melahirkan untuk bertanggunjawab bagi membina dinding-dinding keimanan dan tatasusila buat tangkal pembimbing diri sepanjang menjalani kehidupan di dunia ini. Kejayaan dan kegagalan seseorang itu terletak pada didikan, tunjuk ajar, serta ilmu pengetahuan yang dicurahkan kepadanya iaitu berkait rapat dengan pembangunan modal insan seseorang. Sebagaimana yang ditafsirkan Amir Hamzah Abdul, Halimah Abdul Manaf, Nur Syakiran Ahmad Islam dan Zalimah Ahmad (2003) seperti berikut:
“Nilai adalah kepercayaan asas atau pegangan asas seseorang mengenai apa yang benar dan apa yang salah…manusia tidak dilahirkan dengan satu set nilai. Setiap orang membentuk satu sistem nilai dari mengikut pertumbuhan dan kematangannya. Nilai dipelajari oleh manusia sejak kecil lagi. Nilai-nilai ini dimiliki daripada bapa, kerabat, sahabat, sistem pendidikan dan daripada sumber luar yang lain seperti persekitaran budaya.”
Mengimbau pula dari segi sikap yang sering disebut sebagai mentaliti mahupun perlakuan, namum sebenarnya mencukupi aspek yang lebih luar iaitu satu kecenderungan untuk melihat secara relatifnya berkekalan (Amir Hamzah Abdul et. al). Sekiranya aspek nilai, kepercayaan dan sikap yang tepat dapat diterapkan dalam minda dan keterampilan ibubapa, kita khususnya dalam kesedaran perkembangan kanak-kanak ini, secara tidak langsung akan memberi impak yang besar kepada negara. Pastinya, nilai, kepercayaan dan sikap positif ini perlulah diselaraskan dengan kesedaran terhadap ibubapa terhadap perkembangan kanak-kanak.
Justeru itu, melalui media-media masa pada masa kini telah menonjol secara realiti kehidupan mengenai isu-isu perkembangan kanak-kanak yang telah menjadi harapan kepada bangsa dan negara dalam proses perkembangan yang lebih efektif. Namun, terdapat isu-isu yang besar telah memberi kesan yang amat besar dalam proses perkembangan kanak-kanak ini menjadi isu nasional yang membawa kesan positif dan negatif di kalangan ibubapa serta masyarakat pada generasi Y pada masa kini, khususnya di bawah pusat jagaan kanak-kanak ini telah menjadi perhatian oleh masyarakat seperti perkembangan kanak-kanak, isu penderaan bayi, kelalaian pengasuh serta isu-isu sampingan yang menjadi perhatian oleh media untuk diketengahkan pada masa kini.
DASAR, POLISI DAN PRINSIP PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Dasar atau kadangkala disebut polisi ialah suatu garis panduan pentadbiran atau pegangan mengenai sesuatu idea atau gagasan yang tersusun rapi. Garis panduan pentadbiran ini merangkumi segala arahan, peraturan dan pedoman sebagai landasan dalam melaksanakan cita-cita yang terkandung di dalamnya demi mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang dan maju. Pada umumnya dasar yang dibentuk oleh kerajaan mempunyai objektif, strategi pelaksanaan dan penilaian terhadap keberkesanannya. Ia boleh menjadi panduan pentadbiran kepada kerajaan untuk mengatasi masalah yang wujud dalam sesebuah negara.
Negara yang tidak mempunyai dasar-dasar tertentu akan kelihatan pincang dan sukar bagi pemimpinnya mentadbir atau merancang pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan sukar dilaksanakan tanpa adanya dasar yang menjadi asas atau tapak yang kukuh. Selain itu, dasar amat penting dibentuk dan dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani pelbagai masalah yang timbul ekoran kesan peninggalan penjajah. Keperluan dasar selain pembangunan ialah mengatasi masalah ketidakseimbangan yang wujud di dalam masyarakat dan ini dapat menjamin kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, dasar-dasar dibentuk bukan sahaja oleh negara-negara maju sahaja, bahkan yang lebih penting lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Proses merancang, menganalisis dan mengadakan perubahan demi perubahan terhadap dasar-dasar yang sedia ada di samping membuat dasar-dasar baru yang bersesuaian dengan hasrat mewujudkan sebuah negara maju menjelang tahun 2020 masih diteruskan sehingga kini.
Jika dilihat pada dasar dan polisi yang telah yang dirangka oleh kerajaan dapat difinisikan bahawa Pendidikan Awal Kanak-Kanak telah diberikan perhatian oleh kerajaan dalam mendepani masa depan negara yang semakin mencabar. Justeru itu, satu dasar perlindungan kanak-kanak negara telah dirangka oleh kerajaan Malaysia ini secara tidak langsung memberi perlindungan kepada kanak-kanak agar organisasi, masyarakat mahupun badan NGO menjalankan tanggungjawab bersama dalam mengatasi penderaan kanak-kanak di pusat asuhan kanak-kanak yang terlibat tersebut.
Berdasarkan garis panduan yang disediakan oleh kerajaan pengendalian kanak-kanak di taska dan panduan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Objektif utamanya adalah memastikan kanak-kanak dan persekitaran pusat asuhan perlulah berada dalam keadaan selesa dan mengikut peringkat umur kanak-kanak dalam pertumbuhan pembesaran mereka. Ini menunjukan kerajaan Malaysia memandang serius tahap kesihatan kanak-kanak yang berada di pusat asuhan tersebut dalam keadaan yang optima dalam perkembangan kanak-kanak. Selain itu juga, pihak taska atau pusat asuhan juga memastikan bahawa kanak-kanak tersebut perlu bebas dari sebarang penyakit. Peranan guru atau penjaga pusat asuhan juga adalah menjalankan pemantauan berkala dari semasa ke semasa untuk menjamin tiada penularan penyakit dikalangan kanak-kanak.
  Walaupun negara kita telah menuju status negara maju, pendidikan awal kanak-kanak ini juga amatlah dititik berat dalam perkembangan kanak-kanak. Oleh demikian, segala Akta, polisi, undang-undang mahupun perkhidmatan kanak-kanak amatlah dititik berat selaras dengan wawasan 2020. Dengan kelemahan dan kekuatan yang ada ini, secara tidak langsung perlulah adanya penambahbaikan dari semasa ke semasa selaras dengan kemajuan negara menuju wawasan 2020. Setiap Akta dan peraturan yang wujud harus sentiasa di nilai untuk di sesuaikan dengan permintaan pasaran dimana kerajaan bertanggungjawab dalam melahir satu generasi yang mampu bersaing dan tidak terikat dengan norma-norma tradisional tetapi masih berpegang kepada jati diri serta sentiasa berpandukan ajaran agama.
Tanggungjawab sosial ini secara tidak langsung akan memberi gambaran bahawa kita sebagai Masyarakat Malaysia sering mengambil perkembangan semasa sama ada dari perkembangan kanak-kanak. Dengan adanya penguatkuasa undang-undang yang terdapat di Malaysia ini pembelaan terhadap kanak-kanak ini dapat dilakukan oleh pihak berkenaan.
UNIT 1
Membincangkan kepentingan Akta Pendidikan dari sudut falsafah dan perlaksanaannya dalam sistem Pendidikan Kebangsaan.
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitannya.
Bahawasanya mengakui ilmu itu adalah penentu arah tujuan negara dan penyelamat bangsa.Dan Bahawasanya tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saingn tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat.
Dan Bahawasanya pendidikan mempuyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan satu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik.Dan Bahawasanya adalah menjadi satu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi mencapai aspirasi negara Malaysia.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Dan Bahawasanya dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.
Terdapat 16 Bahagian:
Bahagian 1 : Permulaan
Bahagian 11 : Pentadbiran
Bahagian 1V : Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Bahagian V : Penilaian Dan Peperiksaan
Bahagian VI : Pendidikan Tinggi
Bahagian IX : Pendaftaran Guru
Bahagian XI : Kewangan
Bahagian XII : Rayuan
Bahagian XIII : Peraturan-Peraturan
Bahagian XV : Pelbagai
Bahagian II: Pentadbiran
2. Pengarah Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan lain
3. Ketua Pendaftar dan Guru
4. Ketua Nazir Sekolah Dan Nazir Sekolah.
5. Pengarah Peperiksaan
Bahagian III : Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan
Fungsi dan Kuasa Majlis
· Pendidikan Prasekolah
· Pendidikan Rendah
· Pendidikan Menengah
2. Kategori Institusi Penddidikan
3. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa Pengantar utama kecuali sekolah jenis kebangsaan maka bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai bahasa kebangsaan
4. Kurikulum Kebangsaan di semua sekolah
5. Sekolah hendaklah menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan.
Bab 2- Pendidikan Prasekolah
2. Kuasa Menteri untuk tubuhkan tadika
3. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika
4. Bahasa Pengantar di tadika (bahasa lain boleh digunakan, tapi Bahasa Kebangsaan wajib sebagai satu matapelajaran.
5. Bab 2 tidak terpakai bagi taman asuhan kanak-kanak
Bab 3- Pendidikan Rendah
2. Penubuhan & Penyenggaraan Sekolah Kebangsaan dan Sek. Jenis Kebangsaan.
3. Tempoh Pendidikan Sekolah Rendah (enam tahun)
4. Pendidikan Sekolah rendah wajib
Bab 4- Pendidikan Menengah
2. Boleh mengadakan Kelas Peralihan
Bab 5 – Pendidikan Lepas Menengah
· Menteri boleh mengadakannya di sek. Men. Keb atau maktab atau inst. Pend. Lain
Bab 6- Institusi Pendidikan Lain
· Menteri boleh menubuhkan & menyenggarakan inst. Pend. Spt maktab, sekolah khas, politeknik dan inst. Pend. Lain.
· Menteri boleh beri sumbangan bantuan kpd. Inst. yang tidak ditubuhkan olehnya.
Bab 7- Pend. Teknik & Politeknik
1. Pend. Teknik di sek men. Keb dan institusi pendidikan yang lain.
· Kuasa menteri
· Menyediakan kemahiran
3. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan Teknik & Vokasional
· Tertakluk kepada kelulusan Menteri
· Tertakluk kepada terma dan syarat Menteri.
4. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dgn ijazah yg diberikan oleh universiti,
5. Kuasa utk membuat peraturan berhubung dengan politeknik
· Penubuhan lembaga atau badan untuk mengawasi dan mengubahsuai kurikulum dan program latihan
· Menjalankan pengukuran atau penilaian atau mengendalikan peperiksaan
· Penganugerahan sijil/diploma
· Disiplin murid
Bab 8 – Pendidikan Khas
1. Menteri hendaklah mengadakan Pendidikan Khas di sek khas/mana-mana sek rendah/menengah yang difikirkan sesuai dan memberi manfaat.
2. Menteri mempunyai kuasa untuk menetapkan tempoh dan kurikulum pendidikan khas
· Mematuhi kurikulum Kebangsaan setakat yang munasabahnya praktik.
Bab 9- Pendidikan Guru
1. Tiada seorangpun boleh menubuhkan maktab pendidikan. guru melainkan dengan kelulusan Menteri.
2. Semua maktab –didaftarkan
4. Maktab hendaklah mengendalikan apa-apa kursus pengajian & prog. latihan yang diluluskan oleh Menteri
Bahagian IX: Pendaftaran Guru
Bab 1 – Pendaftaran Guru
1. Larangan mengajar: tidak boleh mengajar tanpa didaftarkan
2. Daftar Guru( D.G ): Ketua Pendaftar ( K.P ) mesti simpan suatu Daftar Guru
3. Permohonan – borang & prosedur tetap- kpd K.P
4. K.P boleh enggan daftarkan guru :
· Umur < 18 tahun
· Membuat pernyataan palsu
Bab 2 – Permit Mengajar
1. K.P boleh mengeluarkan suatu permit mengajar kpd yg bukan guru berdaftar:
· Memohon didaftarkan sbg guru dan permohonannya belum diputuskan lagi
· Seseorang yg diperlukan sebagai guru sementara
2. Ketua Pendaftar boleh pada bila-bila masa & ikut budi bicaranya, membatalkan suatu permit mengajar dgn memberikan notis bertulis
Bahagian XIV
132. Kesalahan dan penalti
(1) …pernyataan palsu atau mengelirukan dalam promosi institusi pendidikan itu adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atu dipenjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
133 Kesalahan dan penalti berhubunga dengan pendaftaran guru.
….(c) bertindak sebagai guru di suatu institusi yang tidak berdaftar (didenda tidak melebihi lima ribu ringgit.
134 Kesalahan dan penalti berhubung dengan nazir
(a) menghalang atau mengendalakan ketua nazir atau nazir sekolah dalam menjalankan tugas.
(b) Enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu, sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen ….
(c) Memberi maklumat palsu
Didenda tiga puluh ribu ringgit atau penjara dua tahun dan kedua-duanya,
PENILAIAN UTAMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK MELALUI ( AKTA 550)
Program pendidikan prasekolah yang diutarakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untukmemberikan pengalaman sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan formal. Semua institusi pendidikan prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. Syarat-syarat penubuhan tadika atau prasekolah mesti mematuhi Akta 550 (Akta Pendidikan 1996). Semua tadika adalah tertakluk kepada akta dan peraturan yang terdapat di dalam undang-undang. Akta diwujudkan untuk menjaga kepentingan murid, penjaga, pengusaha, serta menjamin kualiti perkhidmatan.
Akta 550 (akta Pendidikan) merupakan satu akta yang mengawal dan mengawasi perjalanan system pendidikan kebangsaan. Mengikut akta 550 ianya dibahagikan kepada 16 bahagian dengan setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa bab dan seksyen. Sistem Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan pada bahagian IV dimana dapat dibahagikan kepada 12 bab dan 54 seksyen. Pendidikan Prasekolah telah diletakkan pada bab 2 dan mengandungi 7 seksyen
Seksyen 20: Larangan terhadap penubuhan, pengendalian atau pengurusan tadika.
(i) Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan jika
(ii) Tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini.
Seseorang yang melanggar subseksyen (i) adalah melakukan suatu kesalahan
Seksyen 21: Kuasa menteri untuk menubuhkan tadika.
Menteri boleh, tertakluk kepada peruntkan Akta ini, menubuhkan dan menyenggarakan tadika.
Seksyen 22: Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika.
(1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum, yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang henndaklah digunakan oleh semua tadika dalam Sistem
Pendidikan Kebangsaan.
(3) Mana-mana tadika yang bermaksud untuk melaksanakan apa-apa kurikulum sebagai
tambahan kepada Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah, sebelum melaksanakan
kurikulum tambahan sedemikian, memaklumkan Ketua Pendaftar tentang maksud itu
mengikut cara yang ditetapkan.
(4) Seseorang yang melanggar subseksyen (1 ) atau (3) adalah melakukan suatu
kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit (RM
10,000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duannya.
Seksyen 23: Bahasa pengantar di tadika Walau apa pun subseksyen 17 (1), bahasa-bahasa selain
daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika, tetapi jikasesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib.
Seksyen 24: Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan
prasekolah. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini.
Seksyen 25:Bab 2 tidak terpakai bagi Taman Asuhan Kanak-kanak Peruntukan Bab ini tidak terpakai bagi taman asuhan kanak-kanak yang ditubuhkan dan didaftarkan dibawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan taman sedemikian.
Seksyen 26: Ketidakpakaian seksyen 18 dan 19 Seksyen 18 dan 19 tidaklah terpakai bagi tadika
Pendaftaran:
(a). Lakaran pelan lokasi, kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling
(b) .Lakaran pelan tapak, bilik-bilik dengan ukuran
(c) .Nama tadika beralamat penuh 3 km keliling/ 300 buah rumah (bagi kawasan perumahan)
(d). Surat persetujuan jiran-jiran terdekat, mengandungi nama, nombor kad pengenalan, alamatrumah dan tandatangan tuan punya rumah tidak kurang dari 10 buah rumah jiran.
(e) Surat perjanjian sewa bangunan ( tenancy agreement)
(f) Sijil kelayakan menduduiki bangunan (CF)
(g) Kertas kerja (garis panduan disediakan)
Pendaftaran dan pembaharuan tadika perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agensi-agensi berikut:
Perkara, Ciri dan Jabatan yang meluluskan
a. Premis
i) Lokasi
Mendapat kelulusan oleh Pihak Berkuasa Tempatan
ii) Fizikal
· Bangunan dalam keadaan baik, tingkat bawah adalah digalakkan.
· Dalam bangunan yang mencukupi untuk sudut pembelajaran, tandas dan ruang rehat
· Tempat permainan luar.
Mendapat kelulusan oleh Pihak Berkuasa Tempatan
(iii) Keselamatan
· Dapur perlu diasingkan
· Semua punca elektrik hendaklah yang tidakmudah dicapai atau dilindungi
· Kolam atau tempat menampung airhendaklah mengikut ukuran yang
ditetapkan dan berpagar.
(iv) Kesihatan
· Kawasan bangunan dan lantai hendaklah dalam keadaan bersih dan selamat
· Bilangan tandas mencukupi, bersih, selamat dan selesa untuk kanak-kanak.
· Menyediakan peralatan pertolongan cemas yang lengkap
· Pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi
Mendapat kelulusan oleh BerkuasaTempatan Jabatan Kesihatan
b. Nama Tadika
· Nama yang diberikan hendaklah mengikut latar belakang Malaysia
· Nama yang dipilih adalah munasabah, bukannya mengelirukan.
· Nama tadika tidak ada persamaan dengan tadika lain.
· Menggunakan nama orang perlu mendapat persetujuan bertulis daripada tuan punya nama/ waris.
c. Pemilikan
· Pemilikan orang perseorangan atau perkongsian hendaklah berdaftar dengan
pendaftar peniagaan.
d. Kurikulum
· Bahasa pengantar ialah Bahasa Kebangsaan dan diajar sekurangkurangnya
2 jam seminggu
· Pendidikan Agama Islam hendaklah diajar oleh guru beragama Islam yang dituliahkan
· Pendidikan Moral hendaklah diajar kepada kanak- kanak bukan beragama Islam
RUMUSAN
Sebagai rumusannya akta pendidikan 1996 adalah penting kerana sebagai seorang guru kita perlu mengetahui akta ini kerana melalui akta, kita mengetahui bagaimana cara untuk menguruskan kanak-kanak serta kita dapat mengetahui peraturan yang boleh digunakan serta dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu guru-guru perlu menguasai akta pendidikan supaya dapat mengelak daripada melakukan kesilapan. Dalam akta ini terdapat pelbagai perkara yang perlu diketahui kerana guru mungkin melakukan kesilapan tanpa disedari, Maka adalah perlu untuk guru mengetahui apa yang berkaitan dengan skop kerja masing-masing. Ini adalah penting kerana semuanya sudah termaktub di dalam akta pendidikan 1996.
RUJUKAN
Isbell, R. T. & Raines, S. (2003). Creativitiy and the Arts with Young Children. NY: Thomson
Delmar Learning
Schirrmacher, R. (2002). Art and Creative Development for Young Children, 4th ed. NY:
Thomson Delmar Learning
Libby, W. M. L. (2002). Enriching the Curriculum with Art Experiences. NY: Thomson Delmar
Learning
Secara zahirnya,setiap manusia yang dilahirkan ibarat sebidang kain putih tanpa sebarang noda dan palitan dosa. Terserah pada yang melahirkan untuk bertanggunjawab bagi membina dinding-dinding keimanan dan tatasusila buat tangkal pembimbing diri sepanjang menjalani kehidupan di dunia ini. Kejayaan dan kegagalan seseorang itu terletak pada didikan, tunjuk ajar, serta ilmu pengetahuan yang dicurahkan kepadanya iaitu berkait rapat dengan pembangunan modal insan seseorang. Sebagaimana yang ditafsirkan Amir Hamzah Abdul, Halimah Abdul Manaf, Nur Syakiran Ahmad Islam dan Zalimah Ahmad (2003) seperti berikut:
“Nilai adalah kepercayaan asas atau pegangan asas seseorang mengenai apa yang benar dan apa yang salah…manusia tidak dilahirkan dengan satu set nilai. Setiap orang membentuk satu sistem nilai dari mengikut pertumbuhan dan kematangannya. Nilai dipelajari oleh manusia sejak kecil lagi. Nilai-nilai ini dimiliki daripada bapa, kerabat, sahabat, sistem pendidikan dan daripada sumber luar yang lain seperti persekitaran budaya.”
Mengimbau pula dari segi sikap yang sering disebut sebagai mentaliti mahupun perlakuan, namum sebenarnya mencukupi aspek yang lebih luar iaitu satu kecenderungan untuk melihat secara relatifnya berkekalan (Amir Hamzah Abdul et. al). Sekiranya aspek nilai, kepercayaan dan sikap yang tepat dapat diterapkan dalam minda dan keterampilan ibubapa, kitakhususnya dalam kesedaran perkembangan kanak-kanak ini, secara tidak langsung akan memberi impak yang besar kepada negara. Pastinya, nilai, kepercayaan dan sikap positif ini perlulah diselaraskan dengan kesedaran terhadap ibubapa terhadap perkembangan kanak-kanak.
Justeru itu, melalui media-media masa pada masa kini telah menonjol secara realiti kehidupan mengenai isu-isu perkembangan kanak-kanak yang telah menjadi harapan kepada bangsa dan negara dalam proses perkembangan yang lebih efektif. Namun, terdapat isu-isu yang besar telah memberi kesan yang amat besar dalam proses perkembangan kanak-kanak ini menjadi isu nasional yang membawa kesan positif dan negatif di kalangan ibubapa serta masyarakat pada generasi Y pada masa kini, khususnya di bawah pusat jagaan kanak-kanak ini telah menjadi perhatian oleh masyarakat seperti perkembangan kanak-kanak, isu penderaan bayi, kelalaian pengasuh serta isu-isu sampingan yang menjadi perhatian oleh media untuk diketengahkan pada masa kini.
2.      DASAR, POLISI, AKTA
Dasar / Polisi / Akta
Fokus Umur (Tahun)
0 – 18
0 – 18
0 – 4
4 – 6
4 – 6
5 – 6
0 – 8
0 – 18
0 – 18
0 – 18
0 – 18
0 – 18
(Sumber: Azman B. Abdul Salam: 2009)
Jika dilihat Akta 611 iaitu Akta kanak-kanak berdasarkan bahagian 5 bab 3 dapat difinisikan bahawa jika pengasuh atau penjaga mengabaikan kanak-kanak tersebut dari segi fizikal, kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat penjagaan kanak-kanak boleh diambil tindakan undang-undang terhadap penjaga kanak-kanak tersebut yang telah melakukan penderaan keatas kanak-kanak. Dengan adanya Akta ini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berada di pusat jagaan atau taska ini secara tidak langsung memberi hak dan pembelaan kepada kanak-kanak yang telah didera oleh pengasuh atau penjaga semasa berada di dalam pengawasan mereka agar tidak bertindak dengan sesuka hati. Justeru itu, satu dasar perlindungan kanak-kanak negara telah dirangka oleh kerajaan Malaysia ini secara tidak langsung memberi perlindungan kepada kanak-kanak agar organisasi, masyarakat mahupun badan NGO menjalankan tanggungjawab bersama dalam mengatasi penderaan kanak-kanak di pusat asuhan kanak-kanak yang terlibat tersebut.
Berdasarkan garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan panduan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Objektif utamanya adalah memastikan kanak-kanak dan persekitaran pusat asuhan perlulah berada dalam keadaan selesa dan mengikut peringkat umur kanak-kanak dalam pertumbuhan pembesaran mereka. Ini menunjukan kerajaan Malaysia memandang serius tahap kesihatan kanak-kanak yang berada di pusat asuhan tersebut dalam keadaan yang optima dalam perkembangan kanak-kanak. Selain itu juga, pihak taska atau pusat asuhan juga memastikan bahawa kanak-kanak tersebut perlu bebas dari sebarang penyakit. Peranan guru atau penjaga pusat asuhan juga adalah menjalankan pemantauan berkala dari semasa ke semasa untuk menjamin tiada penularan penyakit dikalangan kanak-kanak.
3.      KELEMAHAN
Berdasarkan huraiaan diatas, didapati masih berlaku lagi penderaan kanak-kanak di pusat asuhan di Malaysia ini. Perkara ini berlaku disebabkan terdapat pelbagai faktor luaran dan dalaman yang terjadi di pusat asuhaan tersebut. Faktor-faktor ini disebabkan oleh:
i.       Kurang pendedahan atau latihan
Kebanyakkan penderaan yang sering berlaku ini di pusat asuhan persendirian atau swasta. Statistik menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak sering berlaku di pusat asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Secara tidak langsung, pengasuh yang diambil kerja tersebut tidak mempunyai pengalaman dan pendedahan dalam penjagaan kanak-kanak yang sempurna. Pusat asuhan yang tidak menghantar pelatih atau perkerja ke tempat latihan yang bertuliah ini memberi alasan bahawa kos yang dikenakan tersebut adalah sangat mahal, selain itu juga alasan yang diterima oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat oleh pusat asuhan tidak berdaftar ini juga memberi alasan tiada pendedahan maklumat untuk memberi latihan seperti masa, tempat serta maklumat dari Kerajaan untuk memberi latihan kepada pelatih atau pengasuh mereka. Sikap tidak peka ini…