universiti teknologi malaysia borang pengesahan fileperanan ibubapa dalam persatuan ibubapa dan...

Click here to load reader

Post on 03-Apr-2019

281 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL: PERANAN IBUBAPA DALAM PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU-GURU (PIBG) SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DI KULAI, JOHOR

SESI PENGAJIAN: 2008/2009

Saya MOONG SOW KUAN mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/ Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam akta rahsia rasmi 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: DR. M. AL MUZ-ZAMMIL BIN YASIN KT 85, KAMPUNG KETARI, Nama Penyelia 28700 BENTONG PAHANG DARUL MAKMUR. Tarikh : 22 APRIL 2009 Tarikh : : 22 APRIL 2009

CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada

pihak berkuasa/ organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kuantiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana

Muda Teknologi serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup )

Tandatangan : .

Nama Penyelia : DR. M. AL MUZ-ZAMMIL BIN YASIN

Tarikh : 22 APRIL 2009

PERANAN IBUBAPA DALAM PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU-GURU

(PIBG) SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DI KULAI, JOHOR

MOONG SOW KUAN

Laporan projek ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan

(Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2009

ii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : ...........

Nama Pelajar : MOONG SOW KUAN

Tarikh : 22 APRIL 2009

iii

DEDIKASI

Diabadikan buat insan-insan yang tersayang ,

Teristimewa Buat ,

Emak dan Abahku yang dikasihi..

(Thoi You Mooi dan Moong Ah San)

Yang sentiasa mendoakan kejayaanku..

Menjagaku dan mendidikku sehingga ku tahu mengenal erti kejayaan

sehingga aku megah berdiri dalam kalangan bijak pandai.

Khas buat,

Kakak serta Adikku tersayang..

Terima kasih di atas dorongan dan penghargaan yang diberikan selama ini.

Yang menjadikan ku terus mencapai cita-cita.

Jua buat,

Rakan sebayaku....

(Goh Lay Kim dan Phoon Ai Ling)

Menunjukkan ku jalan kecermerlangan....

Seterusnya,

Penyelia Pembimbing yang telah Mendidik Dengan Penuh Sabar

Dr. M. Al Muz-Zammil Bin Yasin

Terima kasih Yang Tidak Terhingga.........

iv

PENGHARGAAN

Salam sejahtera, syukur yang tidak terhingga dengan izin dan berkat Tuhan

sehingga dapat saya menyiapkan penulisan ini dengan jayanya.

Penyelidik ingin merakamkan penghargaan ikhlas dan terima kasih yang

tidak terhingga kepada penyelia pembimbing Projek Sarjana Muda, Dr. M. Al Muz-

Zammil Bin Yasin atas bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh

penulisan projek ini.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga dirakamkan kepada Guru

Besar Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Senai, Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)

Saleng dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Seelong yang telah memberi kebenaran

dan kerjasama kepada saya untuk menjalankan kajian di sekolah-sekolahnya.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan serta

semua pihak sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, yang

banyak memberi sokongan dan dorongan dalam merealisasikan projek ini dengan

sempurna.

v

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji peranan ibubapa dalam Persatuan Ibu

Bapa dan Guru-guru (PIBG) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Kulai, Johor.

Sampel kajian ini adalah terdiri daripada 172 orang ibubapa pelajar Darjah Lima

yang menuntut di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kulai Johor. Sekolah-

sekolah yang menjadi populasi kajian adalah SJK(C) Senai, SJK(C) Saleng dan

SJK(C) Seelong. Nilai pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach instrumen kajian

ini adalah 0.8859. Analisis data dalam kajian ini dijalankan dengan menggunakan

perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 13. Dapatan kajian

menunjukkan ibubapa memandang tinggi terhadap peranan mereka sebagai penjaga

kepada anak-anak mereka (min=4.19) dan juga peranan mereka sebagai ahli PIBG di

sekolah (min=3.78). Dapatan kajian ini juga menunjukkan sebab-sebab ibubapa

kurang melibatkan diri dalam aktiviti PIBG sekolah iaitu (1) tiada masa kerana sibuk

dengan kerja seharian, (2) isteri atau suami saya tidak mahu turut serta dalam aktiviti

PIBG, (3) tidak mahu bersuara dalam mesyuarat, (4) kurang minat terhadap masalah

sekolah, dan (5) segan untuk mengeluarkan pendapat semasa mesyuarat. Penyelidik

menyarankan cadangan untuk kajian lanjutan dalam bidang ini.

vi

ABSTRACT

The aim of this research was to study parents role in the Parent Teacher

Association (PTA) in SJK(C) Kulai, Johor. About 172 parents from three selected

primary schools were involved in the study. The selected primary schools were

SJK(C) Senai, SJK(C) Saleng dan SJK(C) Seelong. The Alpha Cronbach value for

the instrument was 0.8859. The data was analysed using the Statistical Package for

Social Sciences (SPSS) version 13. The results showed that parents highly perceived

their role as their kids guardian (mean= 4.19) and also their role as members in the

Parent Teacher Association (mean= 3.78). The study also revealed the reasons why

parents were less involved in schools activity (1) unavailable because busy with

daily works, (2) wife or husband unwilling to involve in the PTA activity, (3) do not

want to voice out their opinion in PTA meeting, (4) not interested in the schools

problem, and (5) shy to give opinions in the meeting. Finally, this research suggests

ideas for future research in this topic.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI LAMPIRAN xv

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 3

1.3 Pernyataan Masalah 7

1.4 Objektif Kajian 8

1.5 Persoalan Kajian 8

1.6 Kepentingan Kajian 9

1.6.1 Kepentingan kepada PIBG 9

1.6.2 Kepentingan kepada Guru 9

1.6.3 Kepentingan kepada Pentadbiran Sekolah 9

1.7 Skop dan Batasan Kajian 10

1.8 Definisi Istilah 11

1.8.1 Peranan 11

1.8.2 Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru (PIBG) 11

viii

1.8.3 Ibubapa dan Penjaga 11

1.8.4 Guru 12

1.8.5 Sekolah 12

1.9 Penutup 13

2 SOROTAN PENULISAN 14

2.1 Pengenalan 14

2.2 Penglibatan Ibubapa dalam Pendidikan 15

2.3 Perhubungan Antara Sekolah dengan Masyarakat 17

Saling Berkaitan

2.4 Peranan PIBG 18

2.5 Penghalang kepada Kejayaan Pelaksanaan 21

Peranan PIBG

2.5.1 Konflik Antara Ibubapa dengan Guru 21

2.5.2 Ibubapa Yang Pasif / Negatif 22

2.5.3 Sikap Guru-guru 22

2.5.4 Komposisi Ahli Jawatankuasa PIBG 23

2.6 Sebab-sebab Ibubapa Kurang Melibatkan Diri 23

dalam Aktiviti Sekolah

2.7 Kajian-kajian Lepas Berkaitan Penglibatan Ibubapa 25

dalam PIBG

2.8 Penutup 31

3 METODOLOGI KAJIAN 32

3. l Pengenalan 32

3.2 Reka Bentuk Kajian 32

3.3 Populasi dan Sampel Kajian