universiti putra malaysia penggunaan komputer · pdf filesejarah awal komputer dalam...

Click here to load reader

Post on 20-Apr-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENGGUNAAN KOMPUTER DIKALANGAN GURU-GURU SAINS DI DAERAH HULU LANGAT:

SATU KAJIAN STATUS.

NOR AZIAH BT AHMAD

FPP 1999 38

PENGGUNAANKOUTERDIKALANGAN

GURU-GURU SAINS DI DAERAH HULU LANGAT:

SATU KAJIAN STATUS.

NOR AZIAH BT AHMAD

MASTER SAINS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

1999

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU-GURU SAINS DI DAERAH HULU LANGAT:

SATIJ KAJIAN STATUS

Oleb

NOR AZIAH BT AHMAD

Projek Kajian Yang Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebaldgian Daripada Syarat Votuk Mendapatkan Ijazah Master SallIS

(Teknologt Pendidikan) Di Falwltl Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Februari 1999

Istimewa untuk :

Anak-anak; Muhammad Irfan, 'Atikah, 'Aliyah, Athirah dan Afiqah

yang menjadi swnber ilbam serta suami, Hj. Ahmad Khairiri Ab. Ghani, yang

.. sentiasa membantu dan memberi sokongan, juga untuk rakan-rakan setugas

yang turut memberi perangsang dan semangat

ii

PENGHARGAAN

Alhamdullilah bersyukur saya kepada Allah (S.W.T.) kerana dengan limpah kumianya, berjaya juga akhimya saya menyempumakan projek

penyelidikan ini. Sehubungan dengan itu, saya ingin merakamkan

setinggi-tinggi pengbaIgaan dan terima kasih kepada mereka yang teIah

memberikan kerjasama daJam menjalankan kajian ini sarna ada secara langsWlg atau sebaliknya,

PeI1ama, setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada penyelia

kertas projek ini, Dr. Muhamad Hasan Ab. Ralnnan atas bimbingan, teguran dan pandangan yang ikIas, yang telah diberikan kepada saya dari mula hingga

akhir derni untuk meningkatkan mutu penulisan dan kajian yang dijalankan.

SegaJa tunjuk ajar dan nasihat yang telah diberikan hanya Allah yang dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih juga kepada Pengetua, Penolong Kanan dan guru-guru sekolah yang telah memberlkan keljasama, menjawab borang soal selidik yang telah diedarkan di sekolah masing-masing.

Untuk suami dan anak-anak, terima kasill jua kerana telah bersabar dan membantu meringankan kerja-kerja di rumah di samping memberi sokongan

dan dorongan dalam menjayakan projek ini.

Akhimya, kepada semua yang terlibat dalam menyempumakan projek ini, semoga Allah membalas budi dan jasa mereka.

Nor Aziah Ahmad

FebnJari 1999

iii

KANDUNGAN

Halaman

PENGHAR.GAAN'...... . . . ..... . . . . . ....... . ..................... . . . . . . ... ... . iii

SENARAI JADUAI............................................................ ix

SENARAI SINGKA TAN.................................................. xii

ABS'fRAK..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ....... . . ..... ......... ... ................... xiii

ABS1'R.ACT... . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. xv

BABI

PENDAIIDLUAN

Pengenalan ...................................................................... .

Pernyataan Masalaah ........................................................ .

Objektif Kajian ........................... ... ............ .................... .

Persoalan Kajian ............................................................ .

v . K " J. .... epentlngan aJlan ........................................................ .

Batasan Kajian ............ ... ... .................. ... . . .... ... ......... . . . ... .

J)efinisi Operasional ........................................................ .

BAD II

SOROTAN LlTERATUR

1

6

11

12

13

15

16

Pengenalan ... . ... ...... ...... ....... . . . .............. . . . . . . ...... ................ 22

Peranan Media Pengajaran Dalam Pendidikan.................. ... 24

iv

Sejarah Awal Komputer Dalam Pendidikan................................. 26

Perkembangan Komputer Dalam Pendidikan Di Malaysia.... ......... ....... ....................................................... 29

Penggunaan KomputCr Dalant Pengajaran Dan. Pentbelajaran. ....... ............ .... ................................ .......... 3J Kebaikan Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan .............. 35

Kelebihan Penggunaan Komputer Dalam Mata Pelajaran Sains ... . ... ... . .... . ...... . . . ... . . . .... ........ ... ... ..... . ...... 38

Peranan Own Dalam Mengharungi Dunia Tekttologi Maklwnat.............................................................. 43

Kajian Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru........................................ 44

Kajian Berkaitan Dengan Masalah-Masalah Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Dan Maktab................................. ............ ...... .......... 46

BAB III

METODOLOGlKAJL\N

Pengenalan ................................................. ......................... 49

Reka Bentuk Kajian ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

wkasi Kajian....... ..................................... ..... . ....................... 50

Populasi Kajian ..... ................................................ ................... 51

Instrumentasi ..... . .... ......................... ................. ........ ............. 51

Prosedur Pengurnpulan Data.. ...... .. . .. . ... . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

PenganaHsisan Data ........ ................................................... 56

v

BAD IV

DAPATAN KAJIAN

Pengena1an. ...... ........ ............ ...................... ......................... 57

Bilangan Responden..... ....... ......... .... ............. ..... ....... ..... .... .... 58

Jantina ........ ... .. ........................... ........ .................................. 59

Umur ................................................................................... 59

Kelulusan Akadernik .......... ................................................... 61

Pengalaman Mengajar ......... .......... ...................... .................. 62

Bilangan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Sains..................... 63

Penempatan Komputer Di Sekolah......................................... 64

Sumber Memperolehi Komputer Di Makmal Sains................. 65

Pengetahuan Tentang Komputer. . . . ............ ........................ .... 66

Kursus Kornputer............. .............. . ............. ........................ 68

Pemah Menggunakan Komputer........................................... 69

Kekerapan Menggunakan Komputer...... ............................... 70

Tempat Menggunakan Komputer.......................................... 72

Memiliki Komputer Peribadi Di Rumah........ . . . . . . . . . ................ 73

Tujuan Memiliki Komputer Pen"badi Di Rumah..... . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Jangka Masa Menggunakan Komputer DaJam Sehari............. 75

Jaogka Masa Mernilild Kotnputer.... . . . . . . . . . . . . . ........ .. . ............. 77

Jenis Komputer Yang Di Miliki............................................ 78

Tujuan Menggunakan Komputer.. ... ... ......... ........................ 80

vi

Tujuan Menggunakan Komputer Di Bidang 'Pemprosesan Perkataan'...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . . . . . . . . . . . . .. 81

Jenis Perisian Untuk 'Pemprosesan Perkataan' ....... ... ......... . . . . . 83

Penggunaan Komputer Dalam Bidang Pengmusan..... . . . . . . ...... . 84

Jenis Perisian Yang Di Gunakan Dalam Bidang Pengurusan.... 85

Jenis 'Perisian' Alat Bantu Mengajar (ABM)... . . . . . . . .. . . . . . . ....... 87

Jenis Perisian Pennainan (Games).. . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... .... . . . . . . . . 8g

Pendapat Responden Mengenai Penggunaan Komputer Di Sekolah... . . . ...................... .......... ..................... 90

BABV

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

Pengenalan .......................................................................... 94

RUIllusan Kajian ......... . . . . .... . . .. ............. ............. . . . ........... ..... 94

Rumusan Dan Perbincangan Dapatan Kajian.......... . . . ... ......... 96

Cadangan Untuk Pentadbir dan Jabatan Pendidikan....... ........ 106

Cadangan Untuk Guru-Guru Sains . ....... . .. ............................ 107 Cadangan Untuk Kajian Akan Datang ............... ................... 108

BffiILOGRAFI................................................................. 110

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Kebenaran MenjaJankan PenyeJidikan

Lampiran 2: Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Di Sekolah Menengah Keaan Sultan Abdul Azi.z Shah

vii

Lampiran 3: Surat Kebenaran Menjaiankan Kajian Di Sekolah Menengah Agama Persekutuan

Lampiran 4: Sural Kebenaran Meqjalankan Kajian Di Sekolah Menengah Kebang;saan Pcrimbun

Lampiran 5: Surat Kebenaran MenjaJankan KAUian Di Sekolah Menengah Ke Abdul Jalil

Lampiran 6: Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Cheras Perdana

Lampiran 7: Borang Soal Selidik

PENGAKUAN

PENGESAHAN PENYELIA PROJEK

PENGESAHAN TIMBALAN DEKAN

viii

SENA

View more