universiti putra malaysia aspek-aspek moral dalam sajak-sajak

Download universiti putra malaysia aspek-aspek moral dalam sajak-sajak

Post on 24-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  ASPEK-ASPEK MORAL DALAM SAJAK-SAJAK REJAB F.I. 1960 HINGGA 1980

  AHMAD BIN MAHAMOOD

  FBMK 2000 14

 • ASPEK-ASPEK MORAL DAlAri/i SAJAK.-SAJAh: FEJAB F.1. 1 QBO I-f! NGGA 1980

  Oleh

  AHMAD BIN MAHAMOOD

  Tesis ini Disediakan Sebagai Memenuhi Keperluan untuk Ijazah Master Sastera di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

  Universiti Putra Malaysia

  Ogos 2000

 • dedikasi;

  lllengenang ... almarhum nenda Putih AIi.fin dan lain-lain atas lelap sunyi kalian eli peraduan-Nya dari perjalanan pulang yang panjang dengan seribu soalan yang sayang tercambah rasa sedih dan pilu rindu pun datHng.

  sentiasa dalam pelukan rindu yang mendewasakanku kejayaan ini khas untuk kalian dVah dan ibu.

  pengorbanan yang tidak texnilai untuk kejayaan ini isteri dan anak-anak tersayang Sikin, Ain, Soleh, Fuad.

  gembirakanlah ayah dan ibu untuk keredhaan dunia dan akhirat adik-adikku.

 • 111

  Abstraks tesis ini dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan ijazah Master Sastera.

  ASPEK-ASPEK MORAL DALAM SAJAKSAJAK REJAB F. I. 1960 - 1980AN

  Oleh:

  AHMAD BIN MAHAMOOD

  Og os 2000

  Pengerusi: Encik Kamaruzzaman Bin A. Kadir

  Fakulti: Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

  Dalam sejarah penulisan kritikan karya sastera, unsur moral yang

  terkandung di dalamnya sentiasa menjadi ukuran para pengkaji. Oieh itu setiap

  unsur yang terkandung di dalam sesuatu hasil karya adalah saling berkaitan dan

  membantu dalam memperjelaskan konsep moral kepada khalayak. Oleh itu

  dalam kajian ini, sajak-sajak Rejab F. I. telah dilakukan untuk memperlihatkan

  unsur-unsur tersebut.

  Sagi menjelaskan unsur moral dalam sajak-sajak pilihan, tiga faktor

  disentuh yang merangkumi moral terhadap Tuhan, moral terhadap manusia dan

  moral terhadap alam. Dalam hal ini, aspek bahasa yang merupakan medium

  pengantara dikaji secara khusus. Namun, pembicaraan terhadap aspek bahasa

  ini tidak dilakukan secara terpisah tetapi mengaitkannya dengan makna yang

  terkandung dalam isi sajak.

 • IV

  Selain itu akan ditemui kata-kata yang pelbagai, pengulangan bahasa,

  dan penyimpangan bahasa yang mengungkapkan makna tertentu. Oleh yang

  demikian dapat dikesani daripada kajian, setiap kata yang dipilih berfungsi dan

  dapat dipertanggungjawabkan dalam menyampaikan maksud moral. Dalam

  hubungan ini, akan wujud kata-kata tertentu yang biasa tetapi dimanipulaslkan

  dengan baik dan berkesan sehingga mengungkapkan makna yang mendalam.

  Kajian ini meneliti kaitan moral dengan unsur-unsur isi, didaktik dan kesan yang

  terkandung di dalamnya sebagai penjelasan. Usaha ini diharap dapat

  memperkaya koleksi kajian sajak di Malaysia dalam memertabatkan para

  sasterawan dalam dunia kesusasetraan negara.

 • v

  Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts

  POEM OF REJAB F. I. 1960 - 1980's: MORALITY ASPEC'"

  By:

  AHMAD BIN MAHAMOOD

  August 2000

  Chairman: Mr. Kamaruzzaman Bin A. Kadir

  Faculty: Faculty of Modern Language and Communication

  In the history of critical literary, moral values were always being studied

  by researchers. Thus, every aspect contained in any specific literary works is

  interrelated and assists the writer to explain certain concepts of morality to the

  readers. In view of this Rejab F. I. are studied and used to verify certain concepts

  of morality.

  To clarify the aspect of morality in selected poems, three factors are

  studied. They are moral duties towards God, human beings and mother nature.

  In this case, the language aspects which imply as the mediator is specially

  studied. Nevertheless, the argument concerning the aspects of language is not

  being done separately because these aspects are related directly to the

  meanings contained in the poems.

 • VI

  On the other hand, there will be differences in opinions concerning the

  roles of the aspects of knowledge. This is because the repetition of the words

  and deviation of the language will result in differences in meaning. Therefore, this

  research shows that any word chosen plays are important role and is responsible

  in conveying the meaning of morality. Thus ordinary words will be manipulated

  effectively to clarify meaning. This research concentrates on the relationship

  between morality and language aspects. It is the researcher's hope that this

  study will help to enrich Malaysian literary works and acknowledge our nation's

  best literary figures.

 • PENGHARGAAN

  Segala PUJlan k, e uGrat .. \IIC:1h Yon Maha Pern,Jrah Lagl i'','1aha

  Penyayang Selawat dan S2''3[11 Kepada JurlJungan Besar Nabl Muharnmad

  S A VV Penults memarljatk'cJn kesyukuran ke had rat l I lahl , dengan Izn-Nya

  penullsan tes iS In! dapat dlsempurnakan Oalam usaha rnenYlapkan penullsan

  tesls Inl, penulls telah mendapat pelbagal bantuan dan sokongan danpada

  pensyarah , sahabat dan rakan sepequangan terutama dalam mencetuskan Idea

  dan sokongan yang t:dak berbelah bagl

  Penghargaan dan tenrna kaslh yang tldak terh lngga kepada Ahll

  Jawatankuasa Penyellaan tesis laltu Enclk Kamaruzzaman bin Abd Kadlr , Dr

  RamI! @ Shaan bin ISln dan Tuan HaJI Taha bin Abdul Kadlr yang sentlasa

  mefllbenkan kerJasama dan naslhat yang sangat berguna

  Ucapan tenma kaslh khas buat Enclk Rejab bin Ismail dan Puan

  Fatlmah Bt Taha yang banyak memben bantuan bahan dan sokongan dalam

  menYlapkan tesls Inl Tenma kaslh Juga dltujukan kepada Jabatan Pendldlkan

  f'Jegen Sembllan dan Jabatan Pendldlkan Kedah, kerana telah membenkan

  kebenaran menglkutl kursus Tldak lupa Juga ucapan tenma kaslh kepada

  C1kgu A lias , Azhar Ghan i, Che Haron, Azhar Che Su, Akhyat, Ok Amlza dan

  rakan-rakan lain

  Akhlr sekah penghargaan yang tldak terhlngga kepada Isten terclnta

  Noraslkln ot Alias yang membaca bersama draf asal sknp dan menyemak

  semula serta anak-anak NurLlI Aln, Abdul Soleh dan Abdul Fuad atas

  pengorbanan, kesabaran serta kaslh sayang yang tlada penghujungnya Tenma

  kaslh Juga kepada kedua Ibu bapa mertua dan ayah Ibu tersayang

  AHMAD BIN MAHAMOOD

  Fakultl Bahasa Moden dan Komunlkasl

  Unlversltl Putra Malaysia

 • Vlll

  Saya mengesahkan bahawa Jawatankuasa Pemeriksa bagi Ahmad bin Mahamood telah mengadakan pemeriksaan akhir pada 30 Ogos 2000 untuk menilai tesis Sarjana behau bertajuk "Aspek-aspek Moral Dalam Sajak-sajak Rejab F.I. 1960-an Hingga 1980-an" rnengilut Aha Uni\ er:--lti Pertanian Malaysia (lpzah Lanjutan) 1980 dan PeraturanPeraluran Universiti Prtanian Ma l aysia (Ijazah Lanjutan) 1981. Jawatankuasa Pemeriksa mcrnperakul.;.an bahcl\\(l (lIon ini \ayak dianugerahkan ijazah tersebut. Anggota Jawatankuasa Perneriksa adalah seperti berikut:

  :vlohd Kasim bin [small. Fakulti Bahasa Moden dan Kornunikasi Lr\l\erslti Putra Malav5ia ( Pengerusi)

  Kamaruzzaman bin A Kadir Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi tim\ersiti Putra Malaysia (Ahli )

  Ramh @ Shaari bin 15in, Ph. D. Fakulti Bahasa Moden dan Kornunikasi Uni\'ersiti Putra Malaysia (Ahli)

  Taha bin Abdul Kadir, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Uni\'ersiti Putra Malaysia (Ahli)

  Profesor Timbalan Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia

  Tarikh: n 1 0 E C 2000 L .

 • 1X

  T esis ini telah diserahkan kepada Senat Universiti Putra Malaysia dan telah diterima sebagai memenuhi kepertuan ijazah Sarjana.

  KAMIS AWANG, Ph. D. Profesor Madya Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia

  Tarikh:

 • x

  Saya mengaku bahawa teslS ml adalah has}l kerJa saya yang ash melamkan petlkan dan sedutan yang telah dlben penghargaan d} dalam tests Saya Juga mengaku bahawa tel

 • Xl

  SEi\iAR.\l RAJAH

  Rajah Halaman

  1 Kerangka Konsep 15

 • X11

  KANDlJNGAN

  DEDIKf\Sl ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN PENGESAHAN SENARAI RAJAH KANDUNGAN

  BAB 1 PENDAHULUAN

  Pengenalan Latar Belakang Rejab F.r. Pemyataan Masalah Kepentingan Kajian Objektif Kajian Batasan Kaj ian

  2 SOROTAN LITERATUR Pengenalan Konsep Moral Konsep Moral Islam Konsep Moral Sekular Hubungan Kesusasteraan, Masyarakat dan Moral Moral Dalam Kesusasteraan

  3 METODOLOGI KAHAN Kaedah Kajian Pendekatan Kajian Pemilihan Bahan Kajian

  4 KAJIAN DAN PERBlNCANGAN Moral Terhadap Tuhan Moral Terhadap Manusia Moral Terhadap Alam lsi Didaktik Kesan

  Halaman

  it ' "

  Il!

  \"

  Vll

  \l\1

  XI

  Xli

  1 1 5 9 1 1 13 13

  16 16 16 18 19 11 24

  31 31 31 34

  38 41 57 90 106 117 132

 • KESIMPlJT>AN

  BIBLIOGRAFI

  LA."MPIRAN

  BIODATA

  1+3

  149

  1 53

  1 60

 • BAB 1

  PENDAHlfLUAN

  Pengenalan

  Menulis dan menghasilkan satu karya seni dengan tuj uan mengharapkan

  pcmupukan nilai-nilai ke arah kebaikan kepada seluruh masyarakat pembaca

  menjadi idaman setiap penulis. Pemupukan nilai-nilai yang baik boleh berlaku

  berdasarkan kepada amalan dan prinsip yang menj adi teras dalam kehidupan

  masyarakat kerana nilai-nilai tersebut adalah sesuatu yang disanjung tinggi dan

  a111at berharga (Siti Aisah Murad, 1 996:viii). Nilai moral adalah nilai yang paling

  banyak dij adikan akar tunj ang oleh kebanyakan penulis de