universiti edisi 2010: bil. 4 km ebangsaan alaysia jkees 2010 dis.pdf · pdf fileacara...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Buletin JKEES, Bil. 4 (Dis 2010) - 1

  P enat jerih sejak awal tahun berhas i l akhirnya apabila

  hasrat Ketua Jabatan un-tuk mengadakan Kolokium dan Sanggar Kerja JKEES 2010 terlaksana dengan jayanya pada 15-17 Okto-ber yang lalu. Bertempat di Bukit Gambang Resort City, program ini telah ber-jalan dengan jayanya dan dihadiri oleh hampir kese-mua kakitangan jabatan.

  L a w a t a n s e r t a penilaian akreditasi pada t a h u n 2 0 0 8 t e l a h membolehkan program-p r o g r a m J a b a t a n memperolehi 3 tahun pengakreditasian dan seterusnya akan cuba u n t uk m end a p a tk a n selebihnya (2 tahun akreditasi) yang akan dijangka hadir pada awal tahun 2011. Sebagai

  l a n g k a h - l a n g k a h p e r s e d i a a n s e r t a penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung, acara sebegini amat diperlukan.

  P e n g a n j u r a n kolokium dan sanggar kerja ini juga bertujuan bagi meningkatkan KPI kumpulan penyelidikan yang terdapat di jabatan. Penyelidik senior yang telah mengetuai geran-geran pen ye l id i k an j uga diharap dapat berkongsi m a k l u m a t d a n pengalaman dengan pensyarah baru demi meningkatkan mutu penyelidikan di Jabatan khasnya dan UKM amnya. Perkongsian i lmu di kalangan

  KOLOKIUM & SANGGAR

  KERJA JKEES 2010

  Edisi 2010: Bil. 4

  Kandungan...

  1

  3

  3

  4

  5

  BBBULETINULETINULETIN National University of Malaysia UNIVERSITI

  KEBANGSAAN

  MALAYSIA

  Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem

  Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

  kakitangan akademik b a g i t u j u a n p e n a m b a h b a i k a n berterusan (CQI) demi meningkatkan imej dan kreadibiliti kumpulan penyelidikan di jabatan.

  Selain itu, ia juga

  dapat merapatkan lagi

  h u b u n g a n s e r t a

  silaturrahim di kalangan

  kakitangan akademik

  dan juga sokongan di

  samping membentuk

  semangat kerjasama

  yang tinggi dalam

  m e l a k s a n a k a n

  perancangan Jabatan

  untuk tahun-tahun yang

  mendatang.

  Lagi berita di muka 2

 • Buletin JKEES, Bil. 4 (Dis 2010) - 2

  Edisi 2010: Bil. 4

  B e r i k u t d isenaraikan tu lang belakang utama yang telah berusaha keras bagi m em as t ik an has ra t jabatan ini tercapai:

  Penasihat: Prof. Madya Dr. Hafizah Husain

  Pengerusi: Dr. Sawal Hamid Md Ali

  Naib Pengerusi: Dr. Nasharuddin Zainal

  Setiausaha: Cik Junaidah Damri

  Bendahari: Cik Aida Baharuddin

  Biro Program

  : Puan Wan Mimi Diyana Wan Zaki

  : Encik Ahmad Ashrif A Bakar

  Biro Tugas-Tugas Khas

  : Encik Mohamad Shobbri Hashim

  : Encik Mohd Jeffri Kamaruddin

  : Cik Nor Jaziha Mat Jalil

  Program ini dimulai dengan sesi pendaftaran bermula pada jam 2.00 pe ta ng pa da ha r i pertama. Seterusnya, ialah sesi taklimat ringkas berserta dengan ucapan perasmian oleh Prof. Madya Dr. Hafizah Husain selaku ketua jabatan. Kak itangan sokongan dan akademik dipecahkan kepada 2 kumpulan untuk sesi perbincangan. Program pada malam ini berakhir pada kira-kira jam 11.00 malam.

  Hari kedua adalah

  sesi sukaneka antara

  kak i tangan beser ta

  keluarga masing-masing.

  Aktivit i ini ternyata

  menjadi aktiviti yang

  berjaya merapatkan lagi

  perhubungan di antara

  kakitangan sokongan dan

  a k a d e m i k b e r i k u t

  p e n g l i b a t a n s e t i a p

  individu untuk setiap

  a c a r a y a n g

  dipertandingkan.

  A n t a r a a c a r a

  s u k a n e k a y a n g

  dipertandingan adalah

  cari gula-gula dalam

  tepung, tiup belon sampai

  pecah, isi air dalam botol,

  lontaran kasih dan bola

  Sambungan:

  KOLOKIUM & SANGGAR KERJA JKEES 2010

  sepak. Seterusnya pada

  malam hari diadakan

  maj l is penyampaian

  hadiah bagi pemenang

  acara sukaneka pada

  sebelah pagi.

  Majlis itu juga turut

  d i s e r i k a n d e n g a n

  penyampaian hadiah

  cabutan bertuah. Lebih

  membanggakan, tiada

  seorang kakitangan pun

  yang pulang dengan

  tangan kosong pada

  malam itu.

  Antara foto kenangan majlis Kolokium & Sanggar Kerja JKEES 2010

 • Buletin JKEES, Bil. 4 (Dis 2010) - 3

  Edisi 2010: Bil. 4

  Berita Kecemerlangan:

  Hadiah Penerbitan ANGKASA 2010

  B ersempena dengan tahun Malaysia Inovatif 2010, Agensi Angkasa Negara

  (ANGKASA) telah mengambil inisi-atif untuk menganjurkan Hadiah Penerbitan Angkasa 2009 (HPA 09) buat kali ketujuh dalam usaha untuk meningkatkan budaya penulisan dan penerbitan ilmiah serta menanamkan budaya kecintaan terhadap kecemerlangan di kalan-gan masyarakat dalam bidang ang-kasa di Malaysia.

  Pertandingan ini adalah ter-buka kepada mana-mana individu yang terlibat dalam bidang angkasa seluruh negara yang telah mengha-silkan penerbitan merangkumi ker-tas kerja ilmiah dalan bidang ang-kasa pada tahun 2009, penerbitan buku asli sama ada telah diterbitkan atau manuskrip (telah mempunyai surat penerimaan untuk penerbitan) dan tesis ilmiah dalam bidang ang-kasa pada sesi 2009 2010.

  Ahli jabatan ternyata cemer-lang berikutan kejayaan menerima anugerah seperti tersenarai:

  Anugerah Penerbitan di Majalah/

  Jurnal/ E-Jurnal:

  Tempat Pertama:

  Penulis: Alina Marie Hasbi, Mohammed Awad Momani, Mohd. Alauddin Mohd. Ali, Norbahiah Misran

  Tajuk: Ionospheric And Magnetic Disturbances During The 2005 Sumatran Earthquakes

  Hadiah: RM 2,500.00

  Tempat kedua:

  Penulis: Muhammad Saadi, Mardina Abdullah

  Tajuk: Development of TEC Map Over Equatorial Anomaly Using GPS Data

  Hadiah: RM 1,500.00

  Tempat Ketiga:

  Penulis: R. Anwar, M.T. Islam, Norbahiah Misran, G. Gopir, B. Yatim

  Tajuk: Development of A Multiband VHF Antenna For Low-Frequency Transient Radio Telescope

  Hadiah: RM 1,000.00

  Kategori Pembentangan di

  Persidangan

  Tempat ketiga:

  Penulis: Mardina Abdullah, Siti Aminah Bahari, Baharudin Yatim

  Tajuk: Variations of TEC Over Different Regions During Ionospheric Storms

  Hadiah: RM 800.00

  Kategori Kertas Kerja Professional dalam Bidang

  Aplikasi Angkasa

  Tempat Ketiga:

  Penulis: Mardina Abdullah, Hal J. Strangeways, David M.A. Walsh

  Tajuk: Improving Ambiguity Resolution Rate With An Accurate Ionospheric Differential Correction

  Hadiah: RM 1,000.00

  Kategori Tesis Ilmiah

  Peringkat Pra-siswazah:

  Penulis: Yap Kok Wai, Hilmi Sanusi

  P ada 30 Nov 2010 yang lalu, jabatan telah menjemput penceramah dari ControlEz

  Technology iaitu En. Kenny Ang Teoh Ong untuk menyampaikan satu ceramah teknikal bertajuk Industrial Programmable Logic Controller bertempat di Dewan Kuliah 2. En. Kenny merupakan panel penasihat industri (IAP) jabatan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang sistem kawalan. Ceramah selama 2 jam ini telah disasarkan kepada pelajar tahun 4 kursus KL4023 - Rekabentuk Sistem Kawalan. Dalam aktiviti ini, di samping didedahkan tentang sistem kawalan dalam industri, para pelajar juga telah diberi satu demo tentang penggunaan PLC. Latihan dan kuiz diberikan di akhir sesi ini untuk menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang topik yang dipelajari. Ceramah ini dijalankan atas usaha pensyarah jabatan iaitu Pn. Hamimi Fadziati dan En. Yushaizad Yusof.

  Ceramah Teknikal:

  Rekabentuk Sistem

  Kawalan

  Penceramah: En. Kenny Ang

  Artikel ini disediakan oleh Pn. Hamimi Fadziati A. Wahab

 • Buletin JKEES, Bil. 4 (Dis 2010) - 4

  Edisi 2010: Bil. 4

  P ada 15 hingga 18 November yang lalu, jabatan telah menerima kunjungan Pro-

  fesor Yun Soon Fatt, dari Nanyang Technological University, Singa-pore bagi menilai program Sarjana dan Sarjanamuda Mikroelektronik yang ditawarkan oleh JKEES.

  Lawatan ini merupakan keperluan jabatan bagi memenuhi keperluan MQA (Agensi Kelaya-kan Malaysia), EAC (Engineering Accreditation Council), dan ISO (International Organization for Standardization).

  Bagi memenuhi keperluan ini, 2 siri lawatan perlu diatur un-tuk tempoh 5 tahun.

  Lawatan penilai luar ini adalah bagi memastikan kualiti dan pencapaian bagi kursus berada pada tahap yang ditetapkan dan juga bertindak sebagai pemerhati luar yang me-mantau praktik yang adil dalam penilai sesuatu program dan pres-tasi pelajar.

  Antara tugas dan tanggungjawab lain seorang penilai luar adalah

  menilai dan menyemak

  kurikulum bagi program p r a s i s w a z a h d a n siswazah.

  Menilai kualiti kakitangan,

  kelayakan dan pendeda-han mereka kepada indus-tri, ini merangkumi juga penilaian bagi beban kerja seseorang kakitangan akademik dalam penga-jaran, penyelidikan, kon-sultansi dan penyeliaan projek pelajar.

  Meni la i n isbah pen-

  syarah:pelajar dan beban pelajar dan membantu ja-batan dalam menentukan tindakan pembetulan se-kiranya keperluan yang dicadangkan tidak tepat.

  Menilai dan menyemak

  proses dan persediaan

  k e r t a s p e p e r i k s a a n (prosedur penyediaan, se-makan, jaminan kualiti, kerahsiaan dan keselama-tan).

  Menyemak kertas peperik-

  saan dan skema markah untuk soalan, silibus yang dirangkumi, keseimbangan antara teori dan aplikasi, sama ada soalan adalah pada tahap yang berse-suaian, pemilihan soalan yang betul, dan kesesuaian skema pemarkahan.

  Menilai skrip jawapan pelajar

  yang telah disemak untuk memastikan markah diberi-kan mengikut skema jawa-pan. Perkara ini meliputi:

  Sampel adalah dari pela-

  jar bagus, pelajar biasa da