universiti b edisi jun : bil. 6 k m ebangsaan alaysia jkees jun 2008.pdf · pdf...

Click here to load reader

Post on 02-Nov-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  Buletin JKEES, Bil. 6 (Jun 2008) - 1

  P ada 9 hingga 11 Mei 2008, telah berlangsungnya Pameran Innovasi dan T e k n o l o g i 2 0 0 8 (Innovative and Technol- ogy Exhibition 2008 — ITEX ’08) yang telah dianjurkan oleh Malay- sian Invention and De- sign Society (MINDS) di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC). ITEX adalah salah satu saluran dan platform antarabangsa bagi perekacipta dari- pada syarikat korporat, ahli akademik dan perseorangan untuk m e m p r o m o s i k a n

  perkembangan dan penggunaan sesebuah rekacipta. Jabatan telah telah berjaya me- menangi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Pam- eran penyelidikan ini merupakan acara pam- eran antarabangsa yang terbesar di Malay- sia dan telah diadakan sejak tahun 1999. Pres- tasi Jabatan amat membanggakan dalam mengharumkan nama Jabatan khususnya dan Fakulti umumnya. Beri-

  Pameran Reka Cipta I.TEX 2008 : Penyelidikan JKEES Cemerlang di Persada Antarabangsa

  Edisi Jun : Bil. 6

  Prof Dr. Aini Hussain dan Prof. Dr. Salina Abdul Samad bergambar

  bersama sijil anugerah dan pingat

  Kandungan... Bengkel Anjuran Pelajar IEEE, UKM

  2

  Lawatan Teknikal : SPANSION

  2

  Lawatan Teknikal : ON Semiconductor

  3

  Majlis Meraikan Alumni FKAB

  4

  Lawatan Teknikal ke UPM

  4

  Bengkel Pra-Akreditasi EAC, PD

  6

  Kursus Kecemerlangan Dalam Pembinaan Pasu-

  5

  Sidang Editor

  Penasihat Prof Dr. Aini Hussain Ketua Editor Cik Seri Mastura Mustaza Editor Pn. Farizah Ansarudin Cik Aida Baharuddin Editor Bersekutu Prof. Dr. Azah Mohamed Dr. Badariah Bais En. Mohd. Faisal Ibrahim Pn. Suliana Sulaiman

  BBBULETINULETINULETIN National University of Malaysia

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  Edisi Jun : Bil. 6 30 Jun 2008

  Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

  Kumpulan penyelidikan DSP  RFID and Biometrics for Secure Access Control System — Emas  Automatic Vertebral Fracture Assessment System — Emas  Audio-Visual Speech and Speaker Recognition System — Perak Kumpulan Penyelidikan Fotonik  Optical Cross Add & Drop Multiplexer (OXADM) — Gangsa  Optical In-line Tapper (OIT) — Gangsa Kumpulan Penyelidikan Komunikasi  Novel Wideband Antenna with a Folded Patch Feed for UWB System —

  Perak Kumpulan Penyelidikan Sistem Kuasa  Intelligent Power Quality Instrument — Gangsa

  Sidang Editor, Jabatan Kejuruteraan ELektrik, ELektronik & Sistem, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor Darul Ehsan. Tel : 603-8921 6322 ; Faks : 603-8921 6146 ; Email : [email protected]

  Laman Sesawang : www.eng.ukm.my/~jkees

  kut adalah senarai tajuk dan kumpulan penyelidi- kan yang berjaya pada ITEX 2008 :

 •  Buletin JKEES, Bil. 6 (Jun 2008) - 2

  naan bidang-bidang industri yang berkaitan dengan kursus mereka.

  (ii) Memberi pengala m a n k e p a d a p e l a j a r - p e l a j a r untuk mempelajari teknologi pembuatan peranti ingatan Flash.

  Lawatan separuh hari yang bermula pada pukul 2.15 petang itu disambut oleh Pengarah Jabatan Sumber Manusia, Pn. Zaleha Yusof dan be- berapa orang staf dari Spansion.

  Para pelajar telah diberi peluang untuk melawat kawasan produksi yang dibahagikan kepada 3 seksyen utama dipanggil sebagai bahagian Front of Line, End of Line dan

  Test, Mark & Pack Line. Dalam lawatan ini, para pelajar telah didedahkan kepada proses pembua- tan memori Flash terma- suk pemotongan wafer, molding, penandaan, pembungkusan dan pen-

  P ada 10 Mac 2008 yang lalu, satu la-watan industri ke syarikat Spansion di Shah Alam, Selangor telah diadakan. Seramai 24 orang pelajar dari kursus Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer telah men- yertai lawatan tersebut yang juga diiringi oleh beberapa pensyarah pen- giring iaitu Dr. Norbahiah Misran, Dr . Nowshad Amin, Mohd Faisal Ibra- him dan Ashrani Aizuddin.

  Objektif lawatan tersebut diadakan adalah untuk:

  (i) Memberi pendeda han k e p a d a pelajar- p e l a j a r k u r s u s K e j u ruteraan Komunikasi dan Komputer berke

  Edisi Jun : Bil. 6

  P ada 5 April 2008, Pelajar IEEE UKM telah menganjur- kan bengkel Embedded C Programming With the CCS Compiler and

  PIC16/18 microchip mi- crocontroller . Bengkel tersebut telah diken- dalikan oleh En. Ismail Adam (pelajar siswazah JKEES) dan dibantu oleh En. Alif Shah. Seramai 30 peserta yang terdiri dari- pada pelajar dari UKM, UPM, UNITEN, USM dan juga para guru dari Penang telah menyertai bengkel ini. Selain dari- pada pendedahan terha- dap fungsi dan stuktur C

  programming ini, perserta juga didedahkan dengan aplikasi dan kepentin- gannya.

  Berdasarkan maklumbalas positif yang diterima mengenai beng- kel ini, panel jawa- tankuasa telah meran- cang untuk menganjurkan kesinambungan bagi bengkel ini.

  Bengkel anjuran IEEE UKM:

  Embedded C Programming with the CCS Compiler & PIC16/18 Microchip Microcontroller

  Para peserta bengkel Embedded C Programming

  Laporan Lawatan Industri:

  Lawatan Pelajar JKEES ke Spansion, Shah Alam

  gujian. Produk-produk memori yang dihasilkan kebanyakan dieksport ke syarikat-syarikat automotif dan komunikasi luar ne- gara seperti BMW dan Mercedes.

  Peserta lawatan bergambar di lobi utama Spansion, Shah Alam

  Artikel ini disumbangkan oleh Prof. Dr. Azah Mohamed

 •  Buletin JKEES, Bil. 6 (Jun 2008) - 3

  Edisi Jun : Bil. 6

  P ada 13 Februari 2008 yang lalu, satu lawatan sambil bela- jar ke syarikat On Semi- conductor yang bertempat di Senawang, Negeri Sem- bilan telah diadakan.

  Seramai 33 orang pelajar pelajar tahun tiga Jabatan Kejuruteraan Elek- trik, Elektronik dan Sistem (JKEES) yang majoritinya dari program Mikroelek- tronik bersama 2 orang pensyarah pengiring, Dr.

  Badariah Bais dan Dr. Nowshad Amin telah menghadiri lawatan pada kali ini. Rombongan kami telah disambut oleh Puan Mahanum Bulin dan E n . S a t h i a s e e l a n M a r g a m m u t h u d a r i B a h a g i a n T a l e n t A c q u i s i t i o n , O N Semiconductor.

  Aktiviti lawatan dimulakan dengan satu taklimat ringkas oleh Puan Mahanum yang menyentuh

  tentang sejarah dan perkembangan industri dan juga peluang kerjaya yang t e r d a p a t d i O N Semiconductor. Ini diikuti dengan satu technical talk oleh En. Mark Thomas, p e ne r im a A nug e r a h Pekerja Terbaik (Oner of The Year) merangkap alumni Fakulti Kejuruteraan U K M y a n g t e l a h mendedahkan semua p e l a j a r t e n t a n g k e p e n t i n g a n , perkembangan ser ta

  kursus Mikroelektronik dan Elektronik Analog serta kegunaan, pembuatan, kawalan proses serta p e n c i r i a n p e r a n t i semikonduktor.Selepas taklimat, para pelajar telah dibawa untuk melawat (secara window tour) tempat pembuatan dan pemprosesan wafer untuk prose s pem pake j an. Lawatan diakhiri dengan jamuan makan tengahari dan seterusnya sesi bergambar.

  ”Para pelajar juga

  disedarkan tentang

  kepentingan kursus

  Mikroelektronik dan

  Elektronik Analog

  serta kegunaan,

  pembuatan, kawalan

  proses serta pencirian

  peranti

  semikonduktor” Sesi bergambar bersama kakitangan On Semiconductor

  Artikel ini disumbangkan oleh Dr. Badariah Bais

  Laporan Lawatan Industri :

  Pelajar JKEES Melawat ON Semiconductor

  Berita Kenaikan Pangkat:

  Tahniah Pn. Farizah!

  S ekalung tahniah diucapkan kepa- da Pn. Farizah Ansarudin yang dinaik- kan pangkat ke jawatan Pegawai Sains Kanan C44. Semoga dengan

  kejayaan ini bertambah semangat untuk berkhidmat dan menjadi pendorong untuk yang lain berusaha mencapai kejayaan yang serupa.

  Untuk maklu- man Puan Farizah me- rupakan pegawai sains kanan yang pertama di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

  Selamat Maju Jaya!

 •  Buletin JKEES, Bil. 6 (Jun 2008) - 4

  Edisi Jun : Bil. 6

  MAJLIS MERAIKAN ALUMNI FKAB

  Sesi bergambar di Kelab Golf Danau, UKM.

  Firdaus (graduan JKAS 2006) dilantik sebagai Pengerusi jawatankuasa. Majlis di-akhiri dengan sesi

  bergambar dan jamuan makan tengahari.

  Artikel ini disumbangkan oleh Pn. Suliana Sulaiman

  P ada 26 April 2008 yang lalu, satu majl is perhim- punan alumni Fakulti Kejuruteraan gra-duan sesi 2006 dan 2007 telah diadakan di Kelab Golf Danau, UKM. Majlis yang bermula pada jam 9.30 pagi itu telah dihadiri kira- kira 70 orang alumni dan 10 orang pensyarah dari semua jabatan di Fakulti Kejuruteraan.

  Ucapan alu-aluan telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dekan, Prof. Dr. Mohd Marzuki Mustafa diikuti dengan

  sesi ramah mesra antara alumni dan pihak fakulti. Dalam majlis ini, para

  alumni telah memberi pandangan, idea serta cadangan berdasarkan pengalaman mereka da- lam kerjaya masing-

  M a s i n g b ag i m em a n t a p k an l a g i kaedah penyampaian dalam pembelajaran k u r s u s - k u r s u s p r a siswazah.

  P e r l a n t i k a n jawatankuasa alumni juga telah dibuat dengan meyaksikan Mohd

  K akitangan sokon-gan JKEES telah mengadakan lawa- tan ke Jabatan kejurut- eraan Elektrik &