unit 1 - kumpulan 1

Post on 07-Aug-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Unit 1 - Kumpulan 1

  1/29

    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

  HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

  Murid berupaya: 1. Menyebut nombor

  hingga 1002. Mengenal pasti angka hingga 100

  1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut

  urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

  2. Sebut suatu nombor se!ara ra"ak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100.

  Soal ja"ab# Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... !ebu"#a$ !ua"u $%&b%r'  hingga nombor ... !ebu"#a$ !ua"u $%&b%r ya$( )ebi* be!ar'

  $. %langi langkah 2 dengan siri nombor yang lain.

  &. 'unjuk pada suatu nombor pada Petak 100 se!ara ra"ak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

  (. %langi langkah & dengan nombornombor yang lain.

  ). *darkan Petak 100 dan pen marker   kepada setiap murid.

  +. Sebut suatu nombor se!ara ra"ak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masing masing dan mempamerkannya.

  ,. %langi langkah + dengan nombornombor yang lain.

  -. *darkan Lembaran erja 1.1.

  BAHAN BANTU MENGAJAR

  Ba(i !e!i pe$(a+ara$ ,

  pe&be)a+ara$:1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100

  /ujuk M ms. 1 3. Pen marker 

  Ba(i a#"ii"i pe$(u#u*a$: 1. Petak 100

  /ujuk M ms. 1 2. od dan kubus

  3uisenaire

  ategori Penyoalan

  PERBEN.AHARAAN KATA AKTI/ITI PENGUKUHAN

  4ombor

  5ngkailang Mengikut urutan

  1. Murid duduk se!ara berpasangan. *darkan Petak 1006

  rod dan kubus 3uisenaire yang men!ukupi kepadasetiap pasangan.

  2. Sebutkan suatu nombor se!ara ra"ak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus 3uisenaire yang betul.

  $. Minta murid bertukar peranan.

  &. %langi akti7iti dengan nombornombor yang lain.

  1

  UNIT 11

  UNIT 1

 • 8/20/2019 Unit 1 - Kumpulan 1

  2/29

  UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

  HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

  Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat

  kumpulan sepuluhsepuluh6limalima6 duadua dan satusatu

  1. 'uliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.

  Langkah ke kiri

  Langkah ke kananKe hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … !epu)u*'

  2. 4yanyikan lagu tersebut. Murid mendengar se!ara teliti dan membentuk kumpulan sepuluhsepuluh. ilang bersamasama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

  $. %langi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan limalima6 dua dua dan satusatu.

  &. entukkan kumpulan /empat orang. *darkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan.

  (. 4yanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk kumpulan sepuluhsepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang.

  Soal ja"ab#  Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi?   Berapa pembilang dalam setiap kumpulan?  Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. Bi&bi$( &urid &e&bi)a$( da)a& bi)a$(a$ !epu)u*-!epu)u* !a&bi) &e$u$+u##a$ !e"iap #u&pu)a$ pe&bi)a$( i"u de$(a$ +ari' Sepuluh dua puluh tiga puluh ... seratus.

  ). %langi langkah ( bagi kumpulan limalima6 duadua dan satusatu.

  +. *darkan Lembaran erja 1.2.

  BAHAN BANTU MENGAJAR

  Ba(i !e!i pe$(a+ara$ , pe&be)a+ara$:

  Pembilang

  Ba(i a#"ii"i pe$(u#u*a$: 1. 8alur 10 bersaiz besar 2. 8alur 10

  /ujuk M ms. 2 $. 8alur (

  /ujuk M ms. $ &. 8alur 2

  /ujuk M ms. & (. 8alur 1

  /ujuk M ms. ( ). Petak 100 bersaiz besar +. Petak 100

  /ujuk M ms. 1 ,. Pelekat

  Gu$"i$(#a$ bu)a"a$ ya$( di!edia#a$ pada !e"iap +a)ur'

  2

 • 8/20/2019 Unit 1 - Kumpulan 1

  3/29

    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

  PERBEN.AHARAAN KATA AKTI/ITI PENGUKUHAN

  4ombor 5ngka

  ilang Mengikut urutan umpulan sepuluhsepuluh umpulan limalima umpulan duadua umpulan satusatu

  1. Sebelum akti7iti ini dijalankan6 sediakan 8alur 106 8alur (6  8alur 2 dan 8alur 1.

  2. Murid duduk se!ara berpasangan. *darkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan.

  $. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

  Soal ja"ab# Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 1!! ini?  Berapa bilangan petak pada "alur 1! ini?  #ari kita gunakan Petak 1!! dan "alur 1! ini untuk  membilang sepuluh-sepuluh.

  &. Letakkan 8alur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar. 9anya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada 8alur 10 tadi seperti berikut#

  : : : 2 : $ : & : ( : ) : + : , : - 20

  2 : 22 2$ 2& 2( 2) 2+ 2, 2- $0

  $ : $2 $$ $& $( $) $+ $, $- &0

  & : &2 &$ && &( &) &+ &, &- (0

  ( : (2 ($ (& (( () (+ (, (- )0

  ) : )2 )$ )& )( )) )+ ), )- +0

  + : +2 +$ +& +( +) ++ +, +- ,0

  , : ,2 ,$ ,& ,( ,) ,+ ,, ,- -0

  - : -2 -$ -& -( -) -+ -, -- :00

  (. Minta murid melekatkan 8alur 10 masingmasing di atas baris pertama Petak 100 mereka.

  ). %langi langkah & dan ( sehingga baris terakhir. Petak 100 dan 8alur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut#

  $

  :0

 • 8/20/2019 Unit 1 - Kumpulan 1

  4/29

  UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

  +. Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluhsepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi.

  Soal ja"ab#  Apa $ang kamu nampak pada Petak 1!! ini?   Ke!e&ua $%&b%r$ya bera#*ir de$(a$ 203 Ke!e&ua $%&b%r$ya berada da)a& bari! ya$( !a&a'  Apa $ang berbe%a? Ni)ai "e&pa" pu)u*'  Apa $ang sama? Ni)ai "e&pa" !a'

  ,. %langi akti7iti ini dengan menggunakan 8alur (6 8alur 2 dan 8alur 1.

  4ota# Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluhsepuluh6 limalima6 duadua atau satusatu.

  HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

  &

  UNIT 14

  :0

  20

  $0

  &0

  (0

  )0

  +0

  ,0

  -0

  :00

 • 8/20/2019 Unit 1 - Kumpulan 1

  5/29

    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

  Murid berupaya: 1. Menulis angka hingga

  100 2. Memba!a nombor dalam

  perkataan hingga ;seratus;

  $. Menulis nombor dalam perkataan hingga ;seratus;

  1. *darkan papan tulis indi7idu dan pen marker  kepada setiap murid.

  2. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masingmasing.

  $. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di ba"ah kad angka tadi. Minta murid mengeja dan memba!a perkataan bersamasama6 dan menuliskannya pada papan tulis masingmasing.

  &. %langi langkah 2 dan $ dengan nombornombor lain.

  (. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masingmasing.

  ). %langi langkah ( dengan nombornombor lain.

  +. entukkan dua kumpulan6 5 dan . 5hli kumpulan 5 menggantungkan kad perkataan di leher. 5hli kumpulan  menggantungkan kad angka di leher.

  ,. Mainkan muzik dan muridmurid bergerak untuk men!ari pasangan mereka se!epat mungkin sebelum muzik berhenti.

  -. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama.

  10. 'eruskan akti7iti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Semak ja"apan bersamasama.

  11. *darkan Lembaran erja 1.$.

  BAHAN BANTU MENGAJAR

  Ba(i !e!i pe$(a+ara$ , pe&be)a+ara$: 1. Papan tulis indi7idu 2. Pen marker   $. ad angka

  21 hingga 100 &. ad perkataan ‘dua

  puluh satu’ hingga ‘seratus’

  (. 'ali ). adio

 • 8/20/2019 Unit 1 - Kumpulan 1

  6/29

  UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

  Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga ;seratus;

  1. entukkan kumpulan /tiga orang. *darkan sepuluh rod dan sepuluh kubus 3uisenaire kepada setiap kumpulan.

  2. Lekatkan satu kad angka6 !ontohnya ‘2&’6 pada papan tulis. Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus 3uisenaire.

  $. Lukiskan rod dan kubus 3uisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut#

   

  Puluh Sa

  2 &

  &. 'erangkan baha"a ’2’ me"akili dua puluh dan ’&’ me"akili empat sa.

  (. %langi langkah 2 hingga & dengan nombornombor lain.

  ). 'uliskan suatu nombor pada papan tulis. >ariskan digit sa dan minta murid me"akilkannya dengan menggunakan kubus.

  +. %langi langkah ) dengan nombornombor lain.

  ,. 'uliskan suatu nombor pada papan tulis. >ariskan digit puluh dan minta murid me"akilkannya dengan menggunakan rod.

  -. %langi langkah , dengan nombornombor lain.

  10. *darkan Lembaran erja 1.&.

  BAHAN BANTU MENGAJAR

  Ba(i !e!i pe$(a+ara$ , pe&be)a+ara$: 1. od dan kubus

  3uisenaire 2. 8adual nilai tempat $. ad angka

  21 hingga 100

  Ba(i a#"ii"i pe$(u#u*a$: 1. Papan tulis indi7idu 2. Pen marker  3. ad berga