undang-undang malaysia perl embagaan ...legal.usm.my/v3/phocadownload/laws/perlembagaan......

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2020

15 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNDANG-UNDANG MALAYSIA

  PERL

  Mengandungi pindaan terkini - Akta 1260/2006

  EMBAGAAN PERSEKUTUAN

  Diperkenalkan pertama kali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Kemerdekaan : 31 Ogos 195 Berikutnya diperkenalkan sebagai Per tuan Malaysia pada Hari

  alaysia : 16 September 1963

  MA DAN UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN

  geri dan wilayah-wilayah Persekutuan. ru ke dalam Persekutuan.

  II -

  ng jenayah kuat kuasa ke belakang dan .

  n kebebasan bergerak. impun dan berpersatuan.

  o

  g dilahirkan di

  egeri

  i penaturalisasian. garaan ke Singapura atau dari Singapura -

  imansuhkan).

  7 lembagaan Perseku

  M CATATAN : CATATAN tidak menjadi sebahagian daripada teks sahih.

  SUNAN PERKARA SU

  BAHAGIAN I - NEGERI-NEGERI, AGA

  Perkara 1. Nama, Negeri-ne Perkara 2. Penerimaan masuk wilayah-wilayah ba Perkara 3. Agama Persekutuan. Perkara 4. Undang-undang utama Persekutuan.

  BAHAGIAN KEBEBASAN ASASI

  Perkara 5. Kebebasan diri. Perkara 6. Keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 7. Perlindungan daripada undang-unda

  perbicaraan berulang KPerkara 8. esamarataan.

  Perkara 9. Larangan buang negeri da KPerkara 10. ebebasan bercakap, berh

  Perkara 11. Kebebasan beragama. HPerkara 12. ak berkenaan dengan pendidikan.

  Perkara 13. Hak terhadap harta.

  BAHAGIAN III - KEWARGANEGARAAN

  Bab 1 - Pemer lehan Kewarganegaraan

  Perkara 14. Kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Perkara 15. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (isteri dan anak warganegara)

  k-kanak. Perkara 15A. Kuasa khas untuk mendaftarkan kana Perkara 16. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yan

  Persekutuan sebelum Hari Merdeka). Perkara 16A. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautin di N

  Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia. Perkara 17. (Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautin di

  Persekutuan pada Hari Merdeka) - Dimansuhkan). Perkara 18. Peruntukan am tentang pendaftaran. Perkara 19. Kewarganegaraan melalu Perkara 19A. (Pemindahan kewargane

  D

 • Perkara 20. (Naturalisasi bagi anggota-anggota angkatan Persekutuan - Dimansuhkan).

  Perkara 22. gabungan wilayah.

  Bab 2 - Penam

  Perkara 23. anegaraan.

  an melalui pendaftaran di bawah Perkara 16A atau

  Perkara 26. an lain bagi melucutkan kewarganegaraan melalui pendaftaran atau

  Perkara 26A. kewarganegaraan anak orang yang hilang kewarganegaraannya. gan kewarganegaraan.

  el. erkara 30. Perakuan Kewarganegaraan.

  b., bagi warganegara Singapura dan warganegara lain - imansuhkan).

  tentang kewarganegaraan antara Kerajaan Persekutuan engan kerajaan Singapura - Dimansuhkan).

  -

  a U

  Perkara 32. tuan, dan Isterinya. a Utama Negara bagi Persekutuan.

  jalankan fungsi Yang di- ertuan Agong jika dipertuduh atas suatu kesalahan.

  an Yang di-Pertuan Agong, dsb. Perkara 35. eruntukan Diraja bagi Yang di-Pertuan Agong dan Isterinya dan saraan

  Pertuan Agong. Perkara 36. ohor Besar.

  watan bagi Yang di-Pertuan Agong.

  n

  ah bertindak mengikut nasihat. erkara 41. Pemerintah tertinggi angkatan tentera.

  erkara 43. Jemaah Menteri. eri. n.

  n

  Perkara 44. Keanggotaan Parlimen.

  Perkara 21. (Peruntukan am tentang naturalisasi - Dimansuhkan). Kewarganegaraan melalui peng

  atan Kewarganegaraan Pelepasan kewarg

  Perkara 24. Pelucutan kewarganegaraan kerana memperoleh atau menggunakan kewarganegaraan asing, dsb.

  Perkara 25. Pelucutan kewarganegara 17 atau melalui penaturalisasian. Peruntuk penaturalisasian. Pelucutan

  Perkara 26B. Peruntukan am tentang kehilan Perkara 27. Tatacara bagi pelucutan. Perkara 28. Pemakaian Bab 2 bagi warganegara tertentu melalui kuat kuasa undang-

  undang. Perkara 28A. Pelucutan kewarganegaraan orang yang menjadi warganegara pada Hari

  Malaysia. Perkara 29. Kewarganegaraan Komanw P Perkara 30A. (Hak mengundi, ds

  D Perkara 30B. (Perhubungan

  d Perkara 31. Pemakaian Jadual Kedua. BAHAGIAN IV PERSEKUTUAN

  Bab 1 - Ketu tama Negara

  Ketua Utama Negara bagi Perseku

  Perkara 33. Timbalan Ketu Perkara 33A. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti men

  P Perkara 34. Ketidakboleh

  P Timbalan Yang di- M

  Perkara 37. Sumpah ja

  Bab 2 - Majlis Raja-Raja

  Perkara 38. Majlis Raja-Raja.

  Bab 3 - Bada Eksekutif Perkara 39. Kuasa eksekutif Persekutuan. Perkara 40. Yang di-Pertuan Agong hendakl P Perkara 42. Kuasa pengampunan, dsb. P Perkara 43A. Timbalan-Timbalan Ment Perkara 43B. Setiausaha-Setiausaha Parlime Perkara 43C. Setiausaha-Setiausaha Politik. Bab 4 - Bada Perundangan Persekutuan

 • Perkara 45. Keanggotaan Dewan Negara. Keanggotaan Dewan Rakyat. Perkara 46.

  n menjadi ahli Parlimen.

  ewan Negara dan kekosongan luar jangka. rkan Parlimen.

  imbalan-Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. n Timbalan-Timbalan Yang di-Pertua.

  ahli-ahli.

  erkara 61. Peruntukan khas tentang Jemaah Menteri dan Peguam Negara. n.

  erkara 63. Keistimewaan Parlimen.

  ar

  erkara 66. Penjalanan kuasa perundangan.

  an pencadangan pindaan-pindaan yang melibatkan pencukaian, perbelanjaan, dsb.

  Rakyat sahaja.

  ab 6 - Keupayaan berkenaan dengan harta, kontrak dan guaman

  ak dan guaman.

  AHAGIAN V - NEGERI-NEGERI

  erkara 70. Keutamaan Raja dan Yang di-Pertua Negeri. p Perlembagaan Negeri.

  erkara 72. Keistimewaan Dewan Undangan.

  I - N NEGERI-NEGERI

  Bab 1 - Pemba rundangan

  Perkara 73. dang persekutuan dan Negeri.

  dang-undang persekutuan dengan undang-

  dang bagi Negeri-Negeri dalam hal-hal tertentu.

  mperluas kuasa perundangan Negeri. erkara 77. Kuasa baki perundangan.

  nggunaan sungai. a.

  ab 2 - Pembahagian kuasa eksekutif

  Perkara 80. ian kuasa eksekutif. rkara 81. Obligasi Negeri kepada Persekutuan.

  Perkara 47. Kelayakan menjadi ahli Parlimen. Perkara 48. Kehilangan kelayaka Perkara 49. Peruntukan melarang dua keahlian. Perkara 50. Akibat kehilangan kelayakan, dan larangan mengenai penamaan atau

  pelantikan tanpa persetujuan. Perkara 51. Pelepasan keahlian oleh ahli-ahli. Perkara 52. Ketidakhadiran ahli. Perkara 53. Keputusan tentang kehilangan kelayakan. Perkara 54. Kekosongan di dalam D Perkara 55. Memanggil, memprorog dan membuba Perkara 56. Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Perkara 57. Yang di-Pertua dan T Perkara 58. Saraan Yang di-Pertua da Perkara 59. Sumpah oleh Perkara 60. Titah oleh Yang di-Pertuan Agong. P Perkara 62. Tatacara Parlime P Perkara 64. Saraan ahli. Perkara 65. Setiausaha Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

  Bab 5 - Tatac a perundangan

  P Perkara 67. Sekatan terhadap pembawaan Rang Undang-Undang d

  Perkara 68. Perkenan terhadap Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Dewan

  B Perkara 69. Keupayaan Persekutuan berkenaan dengan harta, kontr B P Perkara 71. Jaminan Persekutuan terhada P BAHAGIAN V PERHUBUNGAN ANTARA PERSEKUTUAN DENGA

  hagian kuasa pe

  Takat undang-un Perkara 74. Hal perkara undang-undang persekutuan dan Negeri. Perkara 75. Ketidakselarasan antara un

  undang Negeri. Perkara 76. Kuasa Parlimen untuk membuat undang-un

  Perkara 76A. Kuasa Parlimen untuk me P Perkara 78. Perundangan yang menyekat pe Perkara 79. Penjalanan kuasa perundangan bersam B

  Pembahag Pe

 • Bab 3 - Pembahagian beban kewangan

  engan perkara dalam Senarai

  h

  ipegang bagi maksud persekutuan

  utuan tanah yang dirizabkan bagi maksud

  Perkara 86. tentang nilai tanah.

  erkara 88. Pemakaian Perkara 83 hingga 87 bagi Negeri yang tidak mempunyai Raja. Melayu.

  erkara 90. Peruntukan khas yang berhubungan dengan tanah adat di Negeri Sembilan elayu di Terengganu.

  erkara 91. Majlis Tanah Negara.

  Bab 5 -

  ua ekutuan kepada Negeri dan pemeriksaan Persekutuan mengenai kegiatan Negeri

  Perkara 93. iasatan, tinjauan dan perangkaan. kyat Negeri.

  erkara 95. Pemeriksaan aktiviti Negeri.

  ab 7 - Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan

  Perkara 95A. agi Kerajaan Tempatan.

  Bab 8 - Pemak egeri Sabah dan Sarawak

  Perkara 95B. n kuasa n.

  lalui

  erkara 95D. Negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada kuasa Parlimen untuk gam mengenai tanah atau kerajaan

  tempatan. Negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada rancangan negara bagi

  penggunaan tanah, kerajaan tempatan, pembangunan, dsb.

  II N

  Bab 1 – Am

  enarkan oleh undang-undang.

  an dan perbelanjaan lebih. suk akaun atau bagi maksud yang

  Perkara 82. Pembiayaan perbelanjaan yang berhubungan d

  Bersama.

  Bab 4 – Tana

  Perkara 83. Pengambilan tanah bagi maksud persekutuan. Perkara 84. (Pengambilan kepada Negeri tanah yang d

  - Dimansuhkan). Perkara 85. Pemberian kepada Persek

  persekutuan. Pelupusan tanah yang terletak hak pada Persekutuan.

  Perkara 87. Pemutusan pertikaian P Perkara 89. Tanah simpanan P

  dan Melaka, dan tanah pegangan M P

  Pembangunan negara Perkara 92. Rancangan pembangunan negara. Bab 6 - Tinj

View more