undang-undang kontrak

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

12.423 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGENALAN KEPADA KONTRAK i) Tertaklok kepada Akta Kontrak 1950 ii) Tertaklok kepada Common Law iii) Terpengaruh dgn Akta Kontrak India 1872 Definasi S 2(h) Satu perjanjian yg boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang

S 2(g) Perjanjian yg tidak boleh dikuatkuasakan undang-undang adalah batal. S 10(1) semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas, pihak-pihak yg layak atau memenuhi elemen-elemen kontrak. s.10(2) huraikan kaitan dengan peruntukan diatas dari segi kesahan

Elemen-elemen Kontraka)Perjanjian b) Balasan c) Niat d) Keupayaan e) Ketentuan f) Kerelaan Bebas g) Tujuan yang sah

Perjanjian Persetujuan yang dicapai oleh dua orang iaitu pencadang (offeror/ Promisor) dan penerima (offeree/ Promisee) Balasan Harga, nilai/ perbuatan pihak lain sebagai timbal balik. Perjanjian tanpa balasan adalah batal.

Niat Pihak berkontrak mempunyai niat untuk memasuki kontrak, untuk terikat disisi undangundang. Keupayaan Pihak berkontrak ada keupyaan dari segi mental dan umur. Ketentuan Syarat dan terma hendaklah jelas tidak samarsamar

Kerelaan bebas Elakkan dari unsur-unsur paksaan, pengaruh tidak wajar khilaf, salah nyataan dan tipuan ini akan menjadikan kontrak boleh batal (voidable) Tujuan yang Sah Kontrak mesti ada tujuan dan objek yang sah tidak menyalahi undangundang

JENIS-JENIS KONTRAK i) Kontrak bilateral ii) Kontrak unilateral BENTUK KONTRAK i) Lisan ii) Bertulis

CADANGAN DefinasiS 2(a) satu penyataan keinginan untuk memasuki kontrak berdasarkan syaratsyarat dan diniatkan untuk terikat disisi undang-undang Cadangan boleh jadi secara nyata atau secara tersirat melalui tingkah laku- bila cadangan diterima, persetujuan tercapai terbentuklah perjanjian

S 2 ( c) pembuat cadangan disebut pembuat janji dan penerima disebut penerima janji. Cadangan boleh dibuat kepada i) Orang tertentu-dia saja boleh terima Boulton v jones ii) Kumpulan tertentu-kumpulan itu saja boleh terima Carlill v Carbolic smoke Ball Co iii) Umum-sesiapa saja boleh terima Contoh iklan kereta hilang.

Terma atau syarat yang terdapat dalam cadangan/tawaran hendaklah jelas muktamat dan terperinci yang mungkin Ahmad Meah &Anor V Nacodah Merican Gutthing v Lynn

PELAWAAN/ CADANGA Perbezaan Pelawaan- mempelawa orang membuat cadangan bukan kontrak Cadangan-menjemput orang membuat penerimaan- bila terima- kontrak ujud lihat contoh berikut untuk kefahaman

i) Peragaan barang Pharmaceutical Society of G. B v Boots Cash Chemist Ltd ii) Lelongan Barang- s 10 Enakmen Jualan lelong- sempurna bila jatuh tukul kayu iii) Tender Spencer v harding

Iklan Coelho v Public Service Commission dalam kes Carlill mahkamah memutuskan sebaliknya.

Komunikasi Cadangan S 4 (1) cadangan hendaklah disampaikan dan ia menjadi lengkap bila penerima tahu. Pembatalan cadangan S 5(1) satu cadangan boleh dibatalkan pada bila-bila masa sebelum komunikasi penerimaannya adalah lengkap terhdap pencadang

Menurut s 4(2)(a) komunikasi penerimaan adalah lengkap terhadap pencadang bila komunikasi penerimaan itu dimasukkan dalam perjalanan. (contoh) S 6 memperuntukkan bagaimana satu cadangan itu batal

a)Komunikasi notis pembatalan oleh pencadang. b) luput masa yg telah ditetapkan jika masa tidak ditentukan luput masa yg manasabah c) Penerima mungkir atas syarat penerimaan d) Kematian atau sakit otak pencadang jika fakta itu diketahui sebelum penerimaan

a)Komunikasi notis pembatalan Menurut S 4(3)(a) notis pembatalan lengkap terhadap orang yg membuat pembatalan bila komunikasi itu dimasukan kedalam perjalanan. S4(3)(b) terhadap orang kpd siapa pembatalan dibuat bila pembatalan itu sampai kepengetahuannya (contoh) Byrne v Van Tienhoven

b) Luput masaJika masa ditetapkan luputnya masa tersebut jika masa tidak ditetapkan luputnya masa yg manasabah Ramsgate Victoria Hotel Co Ltd v Montefiore c) Mungkir syarat penerimaan Bila pencadang meletakkan syarat penerimaan penerima hendak memenuhi syarat penerimaan itu sepenuhnya-jika tidak cadangan batal Hyde v Wrench

d) Kematian atau sakit otak Cadangan akan berakhir apabila pencadang mati atau sakit otak dengan syarat kematian atau sakit otak tersebut diketahui oleh penerima sebelum penerimaan dibuat. Bradbury v Morgan Harris v Fawcett

PENERIMAAN Definasi s 2(b) Ianya berlaku bila orang kpd siapa cadangan dibuat menyatakan persetujuan dgn cadangan itu. Syarat penerimaan S 7 Bagi menjadikan penerimaan itu sebagai janji ia mestilah a)Mutlak dan tidak bersyarat b) Dinyatakan secara biasa dan manasabah

a)Mutlak dan tidak bersyarat Penerimaan itu hendaklah tidak mengubah apa syarat yg ada dalam cadangan Hyde v Wrench Bila ada perubahan dalam syarat atau penambahan ia dikatakan sebagai tawaran atau cadangan balas.

b) Secara biasa dan manasabah Penerimaan satu cadangan hendaklah dibuat secara biasa dan resional jika cadangan dgn surat, penerimaan juga dgn surat. Kecuali pencadang menyatakan satu cara penerimaan yg lain

Penerimaan mestilah secara aktif oleh itu adakah bediam diri itu penerimaan? Menutut prinsip umum penerimaan hendaklah dinyatakan Felthose v Bindley Kadangkala diam juga boleh jadi penerimaan saperti perbuatan mendiamkan diri selepas menerima langganan majalah.

MASA PENERIMAAN S 6 (b) menyatakan cadangan hendaklah diterima dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika tidak ditetapkan hendaklah terima dlm tempoh yg manasabah Kes Ramsgate dam Freser v Everett

KOMUNIKASI PENERIMAAN Prinsip umum penerimaan menjadi lengkap bila ia dikomunikasikan kpd pencadang.Keadaan ini berlaku bila kontrak secara serta merta saperti teleks,telepon,lisan dan seumpamanya. Enteros Ltd v Miles Far East Corp. Prinsip ini tidak bolih digunakan jika kontrak dibuat melalui surat. Mesti ikut s 4 (2) (a) & (b)

Seksyen ini bermaksud bila kontrak dibuat melalui pos atau telegram, pihak pencadang adalah terikat dgn satu penerimaan walaupun ia sebenarnya tidak mengetahui tentang penerimaan yg dibuat.(lihat pendapat Denning L.J, misalan (b) s 4 )

Ignatius v Bell Byrne v Tienhoven ( lihat Lindley J ) Manakala penerima hanya akan terikat bila komunikasi penerimaan sampai kpd pengetahuan Pencadang,(lihat s 4 (2)(b))

PEMBATALAN PENERIMAAN Dari s 5(2) & s 4 (3)(a) &(b) difahamkan pembatalan penerimaan boleh dibuat asalkan komunikasi pembatalan sampai lebih awal drpd komunikasi penerimaan (contoh)

KOMUNIKASI PEMBATAL Saperti peraturan komunikasi penerimaan, komunikasi pembatalan juga adalah lengkap dan sempurna pada dua masa yg berbeza, S 4(3)(a)&(b) (baca & Hurai , contoh)lihat kes Byrne v Tienhoven. (fakta)

BALASAN Definasi s 2 (d) (baca) Currie v Misa (hurai & contoh) Jenis-jenis Balasan a)Balasab Eksekutori b) Balasan Tersempurna c) Balasan Lampau

Balasan- beza antar common Law dan Akta kontrak i) Balasan dari penerima janji S 2(d) menyatakan balasan boleh dari sesiapa saja Vankata chinnaya v Varikatara Maya Common Law balasan hendaklah datang dari penerima janji Tweddle v Atkinson

ii) Balasan Lampau S 2(d) perkataan Telah menjadikan balasan lampau sah di Malaysia Kepong Prospecting Ltd & Ors V Schmidt Mengikut common Law balasan lampau tidak mengujudkan kontrak kecuali tindakan yg dilakukan oleh penerima janji pada asalnya atas kehendak pembuat janji Lampleigh v Brathwait

iii) Pembayaran Sebahagian S 64(baca) Pembyaran sebahagian bolih melangsaikan keseluruhan hutang, s 64 ada tiga bahagian a)Penerima janji boleh membebaskan atau mengurangkan sebahagian atau keseluruhan perlaksanaan janji b) Penerima janji boleh melanjutkan masa untuk perlaksanaan janji c) Penerima janji boleh menerima sebagai ganti sebarang pemenuhan janji yg ia fikir berpatutan.Lihat misalan (b) &( c)

Kerpa Singh v Bariam Singh Common Law tidak mengiktiraf pembayaran sebahagian boleh melangsaikan keseluruhan hutang Kes Pinnel Foakes v Beer Neuchatel Asphalte Co Ltd v Barnett

Balasan dan kewajipan undang-undang Apakah boleh seorang yg ada kewajipan disisi undang-undang menerima balasan Stilk v Myrick Collins v Godefroy (bezakan dengan) Glassbrook Brothers Ltd v Glamorgan Conty Council

KEPERPADAAN BALASAN Samaada balasan itu mencukupi atau tidak (contoh) jika tidak berpada ia akan menimbulkan persoalan adakah kontrak itu dibuat dgn kerelaan bebas, jika ada kerelaan kontrak itu sah walau pun balasan tidak berpada lihat seksyen 26 huraian 2 dan misalan (f) & (g) Phang Swee Kim v Beh I Hock Macon works & Trading Sdn Bhd v Phang Hon Chin & Anor Chappell & Co Ltd v Nestle Co Ltd

KONTRAK TANPA BALASAN S26(a) Kontrak tanpa balasan adalah batal. Tetapi seksyen ini memberi tiga syarat yg menjadikan kontrak sah :i) Perjanjian mestilah bertulis ii) Didaftarkan iii) Dibuat atas dasar kasih sayang semula jadi Re Tan Soh Sim

S 26 (b) Perjanjian memampas keseluruhan, atau sebahagian kepada orang yg telah buat sesuatu secara sukarela, seksyen ini ada dua syarat i) Mesti ada janji untuk memampaskan seorang lain yg telah melakukan sesuatu ii) Perbuatan yg dilakukan adalah perbuatan yg pembuat janji boleh dipaksa disisi undang-undang untuk melakukannya ( bericontoh)

S 26 (c) Pembayaran hutang yg telah luput had masa Seksyen ini ada 4 bahagian i) Ada perjanjian secara bertulis ii) Perjanjian itu ditanda tangani siberhutang atau agennya iii) Perjanjian itu untuk bayar hutang keseluruhan atau sebahagian iv) Hutang itu dihalang oleh had masa

Jika satu perjanjian baru dibuat untuk membayar hutang seluruhnya atau sebagiannya, perjanjian itu sah walau pun tanpa balasan dengan syarat ia mesti memenuhi 3 syarat yang teratas. Lihat s 26 misalan (c)

KEUPAYAAN BERKONTRAK S10(1) perkataan pihak yg layak menunjukan keupayaan manakala S11 ada 3 keadaan keupayaan i) Dewasa ii) Berakal sempurna iii) Tidak hilang kelayakan disisi undang-undang.

DEWASA Rujuk Akta Dewasa 1971 18 tahun. Untuk pilihan raya-21 manakala untuk perentisan -16 tahun KONTRAK KANAK-KANAK S 11 Kontrak yg dimasuki kanak-kanak adalah batal Tan Hee Juan v The Boon Keat (rujuk ) Mohori Bibee v Dhurmodas Ghose

Kekecualian i) Kontrak perkahwinan ii) Kontrak keperluan hidup iii) Kontrak biasiswa iv) Kontrak insurans Kontrak perkahwinan Sah kontrak ini Raeswary &Anor v Balakrishnan & Ors

Kontrak Keperluan hidup S 69 membenarkan kanak berkontrak dgn syarat i) Kontrak mesti dibuat oleh pihak kanak-kanak ii) Kanak-kanak atau tanggungannya dibekalkan dgn keperluan hidup iii) Keperluan itu sesuai dgn gaya hidupnya iv) Kanak-kanak itu bertanggungan hanya jika mempunyai harta v) Keperluan yg dibekalkan harganya manasabah

Nash v Inman Kerajaan Malaysia v Gurcharan Singh & Ors Doyle v White City Stadium

Kontrak biasiswa S 2 Akta kontrak pindaan 1972 definasi perjanjian biasiswa S 4 (a) Perjanjian biasiswa adalah sah walaupun yg berkontrak kanak-kanak S 5(a) Munkir perjanjian siswa dan penjamin kena bayar walaupun pemberi biasiswa tidak rugi apa-apa dan tidak boleh dipotong ikut tahun perkhidmatan

Kontrak Insurans Akta Insurans 1963 kanak-kanak boleh memasuki kontrak insurans untuk dirinya dan hartanya. Ia boleh berkontrak dgn sendirinya bila berumur 16 tahun keatas dan jika ia berumur 10 tahun keatas berkontrak dgn keizinan bertulis dari ibu bapanya atau penjaganya.

SALAHNYATAAN MENGENAI UMUR Apakah yg akan berlaku jika kanakkanak tipu umur? Lihat kes-kes ini Natesan v Thanaletchumi Mohamad Syedol Ariffin v Yeoh Ooi Gark R Leslie Ltd v Sheil

PEMULIHAN SEMULA/RESTITUSI s 66 (baca) mana-mana orang yg telah menerima faedah dari satu kontrak yg diisytiharkan batal hendaklah memulangkan faedah itu atau memberi pampasan kpd pihak yg satu lagi. Akta Pemulihan Spesifik 1950 s 37 (baca) dan s 40 (baca)

Dua peruntukan itu membawa arti yg sama dimana mahkamah mempunyai budi bicara untuk memutuskan agar pampasan atau pengembalian faedah diberi apabila diisytihar penamatan/ pembatalan kontrak demi keadilan Tan Hee Juan v The Boon Keat Leha Jusoh v Awang Johari Hashim

Berakal Sempurna. S 12(1) (baca) memberi takrif sempurna akal ada dua elemen a)Pada masa membuat kontrak ia berupaya memahami kontrak yg dibuat b) Berupaya membuat pertimbangan yg rasional terhadap kesan kontrak tersebut

S 12(2) (baca) seorang yg biasanya tak sempurna akal tapi sekali sekala berakal sempurna boleh berkontrak pada masa ia sempurna akal (contoh) S 12(3) (baca) seorang yg biasanya berakal sempurna tapi sekali sekala tak sempurna akal tidak boleh buat kontrak ketika tak berakal sempurna(contoh untuk kedua seksyen diatas)

Beban Pembuktian ketidak sempurnaan akal terletak keatas orang yg dakwa ia tidak sempurna akal jika pihak yg satu lagi tidak mengetahui ketidak sempurnaan akalnya. Imperial Loan v Stone Che Som bt Yip &Ors v Maha Pte Ltd Asia Commercial Finance (M) Bhd v Yap Bee Lee & 6 Ors.

Tidak Hilang Kelayakan S 11 (baca) Seorang diktakan hilang kelayakan apabila ditegah oleh undang- undang secara khusus Gan Hong Hoe v Gan Kian Kee i) Berperang antara dua negara ii) Embargo PBB iii) Hubungan diplomatik

NIAT Didalam hati-tidak dapat dilihat bagaimana mahkamah menentukan niat- Akta tidak takrif niat lihat Common Law Carlill v Carbolic Smoke Ball Co Rose & Frank Co v Crompton

ANGGAPAN UNDANG-UNDANG TERHADAP NIAT Perjanjian ada dua i) Perjanjian Domestik tiada niat boleh diakaskan ii) Perjanjian Komesial- ada niat boleh diakaskan(beri contoh kedua-duanya)

Perjanjian Domestik Perjanjian suami dan isteri,bapa dan anak tiada niat kecuali diboktikan sebaliknya Balfour v Balfour Gould v Gould Meritt v Meritt Simpkins v Pays

Perjanjian Komesial Biasanya kontrak ini dianggap ada niat kecuali diboktikan sebaliknya.Rose & Frank Co v JR Crompton & Bros Ltd Winn v Bull Chiong Ah Hui v Ban Choon Co Kam Mah Teater Sdn Bhd v Tan Lay Soon Koh Kia Hong v Guo Enterprise Pte Ltd

KETENTUAN Satu kontrak mestilah jelas tiada kesamaranS 30 satu kesamaran boleh menjadikan kontrak boleh batal jika ada ketak tentuan. Faktor ketaktentuan a)Bahasa yg samar tidak tentu maknanya b) Kontrak tidak mencapai perkara pokok atau syarat utama kontrak

Perjanjian yg mengandungi bahasa yg kabur atau makna yg samar-samar boleh menjadikan kontrak batal Lihat s 30 misalan a,b,e dan f Karuppan Chetty v Suah Thian

KONTRAK BOLEH BATAL S 2(h) Kontrak yg sah S 2(g) Kontrak yg boleh dikuatkuasaKontrak yg tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang boleh ada tiga jenisi) Kontrak batal ii) Kontrak boleh batal iii) Kontrak yg tidak boleh dikuatkuasakan(Bezakan kedua-duanya)

KONTRAK BOLEH BATAL S 2(i) Sahingga diketepikan Kontrak boleh batal mungkin telah memenuhi ciri-ciri kontrak tetapi mempunyai unsur-unsur yg boleh menjadikan kontrak itu boleh batal.(huraikan)

KONTRAK BATAL Kontrak yg tidak memenuhi ciri-ciri kontrak ianya batal dari awal-awal lagipehak yg berkontrak tidak boleh membuat apa-apa tuntutan- kontrak batal tidak sah disisi undang-undang(hurai)

KONTRAK YANG TIDAK BOLEH DIKUATKUASAKAN Kontrak ini asalnya sah tetapi tidak boleh dikuatkuasakan kerana gagal memenuhi fomaliti yg diperlukan oleh statut atau undang-undang pehak berkontrak tidak boleh bawa kemahkamah untuk menguat kuasakan haknya (hurai)

KERELAAN BEBASS 10 Kontrak sah jika ada Kerelaan S 13 Pehak berkontrak bersetuju mengenai satu perkara yg sama dalam pengertian yg sama S 14 Kerelaan bebas tiada unsur i) Paksaan ii) Pengaruh tak berpatutan iii) Tipu (frod) iv) Salahnyataan v) Khilaf

PAKSAAN Takrif s 15- kekerasan/ ancaman untuk melakukan kekerasan terhadap diri, keluarga/hartanya.tujuan untuk paksa seseorang berkontrakCiri-ciri Paksaan a)Kekerasan atau ancaman Dimana kekerasan atau ancaman itu adalah kesalahan dibawah kanun keseksaan sahaja (lihat misalan s 15)

b) Perbuatan memaksa Ada dua elemen a) Guna tekanan/paksaan untuk mempengruhi seseorang sahingga kerelaannya tidak bebas b) Tekanan/paksaan bertentangan dgn undangundang Kesarmal a/l Letchumanan v Valiappa Chettiar Kaufman v Gerson Chin Nam Bee Development Sdn Bhd v Tai Kim Choo & 4 YL

PENGARUH TAK BERPATUTAN Takrif s 16 (1) (baca) jika ada pertalian atau perhubungan antara pehak yg berkontrak menyebabkan a)Satu pehak berupaya menguasai kemahuan pehak yg lain, dan b) Pehak yg menguasai mengguna kedudukannya untuk memperolehi kelebihan yg tidak adil.( beri contoh adahubungan/pertalian)

S 16(2) Anggapan menguasai kemahuan orang lain jika memenuhi salah satu ciriciri berikut a)Memegang kuasa benar/kuasa zahir keatas orang lain b) Terdapat perkaitan amanah antara pehak yg berkontrak c) Buat kontrak dgn orang cacat atau terjejas akal, disebabkan oleh faktor usia, penyakit, penderitaan akal atau jasmani, sementara/kekal

S 16 (misalan a) mengenai kuasa benar (misalan b) mengenai perhubungan amanah Dalam kontrak ini bukan sekadar ada kuasa dan kedudukan sahaja tetapi mesti boktikan pengaruh dan kuasa tersebut telah digunakan. S 16(3) (baca) beban pembuktian terletak atas orang yg mempunyai kuasa, pengaruh dan kedudukan.

CIRI-CIRI PENGARUH TAK BERPATUTAN Dalam Ragunath Prasad v Sarju Prasad ada 3 prinsip utama penentu pengaruh tak berpatutan i) Ujud hubungan zahir dan salah seorang berada dlm kedudukan boleh mempengaruhi kemahuan yg lain ii) Kontrak yg dimasuki dipengaruhi oleh pengaruh tak berpatutan iii) Beban pembuktian atas orang yg boleh mempengaruhi

Salwath Haneem v Hadjee Abdullah Chait Singh v Budin b Abdullah Datuk Juginder Singh & YL vTara Rajaratnam Che Som bt Yip & YL v Maha Pte Ltd & YL Ketiga-tiga kes diatas membincangkan 3 prinsip tadi.

S 20 (baca) Orang yg dipengaruhi boleh memilih samaada batalkan kontrak jika belum terima faedah atau terima dgn syarat jika telah terima mamfaat(Liahat misalan a & b )

Letchemy Arumugam v Annamalay S 66 orang yg dipengaruhi berhak mendapat kembali sebarang faedah yg hilang jika kontrak itu diisytihar batal

SALAHNYATAAN IKHLAS S18 Definasi salahnyataan i) Ketegasan positif yg tidak benar tetapi dipercayai benar ii) Mana-mana pelanggaran kewajipan yg tanpa niat menipu memberi kelebihan kepada orang byg melanggarnya iii) Menyebabkan walaupun dgn ikhlas satu pehak berkontrak membuat kesilapan tentang benda yg menjadi pokok perjanjian.

Kenyataan yg dikeluarkan hendaklah menjadi satu kenyataan fakta bukan pendapat Bisset v wilkinson Kekecualian S 19 apabila ujud salah nyataan pehak yg berkontrak boleh menerimanya atau membatalkannya seolah-olah salah nyataan tak pernah ujud tetapi tertakluk kpd 2 kekecualian

i) Pehak yg menerima kenyataan mengtahui bahaw butir kenyataan tersebut adalah tidak benar ( contoh) ii) Salah nyata telah dibuat kpd pehak yg berpeluang untuk mengetahui kebenaran kenyataan itu tetapi tidak berbuat demikian J.C weber v E.A.B. Brown

Kesan salahnyataan ikhlas Kontrak itu boleh batal atas pilihan, ia akan terus sah sahinggalah ia dibatalkan Hak pehak yg tidak bersalah Apabila kontrak dibatalkan boleh tuntut apa-apa faedah yg telah diserahkan dan jika rugi boleh tuntut ganti rugi

FROD ( TIPUAN ) S 17 Melakukan tidakan mendorong orang lain untuk berkontrak a)Saranan yg tidak benar oleh seorang yg memoercayainya tidak benar b) Penyembunyian secara aktif satu fakta oleh seorang yg mengetahui atau mempercayai kebenaran fakta itu

c) Membuat janji tanpa sebarang niat untuk memenuhi janji itu d) Mana-mana perbuatan lain yg sesuai untuk memperdaya e) Mana-mana perbuatan/ tinggalan yg secara khusus dinyatakan oleh undangundang sebagai tipu Niat adalah perkara penting, kontrak boleh batal atas pilihan pehak yg ditipu.

Perbezaan tipu dan salahnyatan ikhlas Dlm undang-undang inggeris salahnyataan terbahagi dua-salahnyataan Ikhlas dan tipuan Manakala undang Malaysia salahnyataan diperuntukan dlm s 18 manakala tipuan dlm s 17

Pembuktian dlm undang-undang Inggeris bergantung pd Pengetahuantak tahu-salahnyataan, tahu- tipuan. Kes Deery v Peek Frod dapat dibuktikan apabila salahnyataan dilakukan secara sengaja sedangkan ia mengetahui satu fakta itu tidak benar Manakala undang-undang Malaysia bergantung pd niat sesaorang.

Kategori Tipuan S 17 (a) (baca dan contoh ) Senanayake v Annie Yeo Kheng Chwee Lian v Wong TakThong S 17 (b) (baca dan misalan) S 17 (c) (baca & contoh ) Letchemy Arumugam v Annamalay S 17 (d) (baca ) mahkamah punyai budi bicara luas bagi menganggap satu nyataan itu sebagai tipuan.

Prinsip umum S 17 semata-mata diam bukanlah satu tipuan Dlm s 17 juga disebut jika berkata-kata itu perlu dan wajib jika ia mendiamkan diri dianggap itu satu tipuan. Ada dua keadaan dalam s 17 ini S 17(1) Wajib berkata-kata (kekecualian) Dibawah ini ada 3 keadaan yg lebih khusus

a)Nyataan dahulu kemudian menjadi tidak benar (contoh ) b) Ujudnya perkaitan amanah antara pehak yg berkontrak (misalan b) c) Kontrak uberimae fidei Biasanya kontrak insurens S 17 (2) Pembisuan sama dgn berkata-kata (misalan c) dan kadang kala kenyataan separuh benar juga dikatakan sebagai tipuan R v Kyslant

KHILAF S 21 (baca) ada dua aspek dlm seksyen ini i) Perjanjian batal atas alasan Khilaf, dan khilaf itu dilakukan oleh keduadua pehak bukan sebelah pehak ii) Khilaf itu menyentuh perkara fakta penting dlm kontrak tersebut ( huraian danmisalan a, b, c s 21 )

Keadaan yg membatalkan kontrak kerana Khilaf Ada dua keadaan i) Kedua pehak yg berkontrak membuat khilaf yg sama tentang kewujudan perkara pokok dlm kontrak mereka ii) Couturier v Hastie iii) Kedua pehak berkontrak membuat khilaf yg berlainan sahingga masing-masing tidak memahami antara satu sama lain (contoh ) Raffles v Wichelhaus

Khilaf Undang-undang S 22 (baca dan misal ) prinsip umum khilaf undang-undang tidak boleh dijadikan sebab membatal kontrak Seck v Wong & Lee S 23 (baca) prinsip umum tidak boleh membatalkan kontrak tetapi ada kekecualiannya

i) Khilaf Identiti pehak yg lain Jikakalau berlaku khilaf identiti pehak yg khilaf boleh membatal mesti bokti a) Identiti merupakan perkara penting dalam kontrak b) Pehak lain sedar bukan dia yg sepatutnya membuat kontrak c) Orang yg khilaf telah mengambil langkah manasabah untuk mengenal pasti orang yg berurusan Cundy v Lindsey

ii) Khilaf fakta tentang jenis dokumen seorang yg menanda tangani satu dokumen adalah terikat dgn dokumen itu kecuali ia dapat boktikan itu bukan dokumennya non est factum Serangoon Garden Estate Ltd v Marian Chye Subramaniam v Retnam Awang bin Omar v Hj Omar & Anor

PERJANJIAN YG MENYALAHI UNDANGUNDANG S 2 (g) Ia adalah satu perjanjian yg tidak boleh dikuat kuasakan kerana ia bertentangan dgn undang-undang dan batal diantara disenaraikan oleh s 24 dimana balasan/tujuan a) Ia dilarang oleh undang-undang b) Mengecewakan undang-undang c) Merupakan satu penipuan d) Memudaratkan diri/harta orang e) Dianggap oleh mahkamah tidak bermoral/bertentangan dgn muslahat awam

Kesan dan Relif Khilaf S 14 (baca) kesan khilaf fakta kedua pehak dan khilaf sepehak dlm kes tertentu batal maka relif yg boleh dituntut oleh pehak tidak bersalah ialah i) membatalkan kontrak ii) Mendapatkan kembali faedah S 66 dan s 37 Akta Relif Spesifik 1950 iii) Memohon ganti rugi iv) Meneruskan kontrak dengan melakukan pembetulan S 30 Akta Relif Spesifik Oh Hiam v Tham Kong Syarikat Lean Hup ( Liew brothers) sdn Bhd v cheow Chong Thai

S 24 (a) & ( b ) biasanya satu kontrak yg tujuan/balasan dilarang oleh undangundang jika dibenarkan ia mengecewakan peruntukan undang-undang oleh itu ianya dibincangkan bersama (lihat kes-kes berikut) Hee Cheng v Krishnan Murugesan v Krishnasamy & YL Rasiah Munusamy v Lim Tan & son Sdn Bhd Palaniappa Chettiar v Arunasalam Chettiar

S 24 (c) Kontrak balasan/tujuan tipuan adalah batal ( contoh ) S 24 (d) Kontrak yg mendatangkan mudarat pada diri atau harta orang lain adalah batal Syed Ahmad b Mohamed alhabsyee v Putih binti Sabtu

S 24 (e) ( baca ) seksyen ini ada dua bahagian a)Kontrak tidak bemoral b) Kontrak bertentang dgn maslahat awam Kontrak tidak bermoral- dimana kontrak membolehkan seseorang menjalankan aktiviti tidak bermoral ( misalan ) Pearce v brooks Aroomoogam Chitty v Lim Ah Hang

Kontrak yg bertentangan dgn dasar awam- kontrak yg memudaratkan masyarakat- bertentangan dgn kebaikan umum-apa sahaja yg memudaratkan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat adalah dilarang Kita boleh bahagikan kontrak yg bertentangan dgn kepentingan awam kpd :-

i) Perjanjian memudaratkan perkhidmatan awam(misalan f s 24 )

Parkinson v College of Ambulance ii) Perjanjian menghalang perjalanan keadilan(misalan h s 24 )

iii) Perjanjian yg bertentangan dgn kepentingan negara umpamanya perjanjian perdagangan dgn negara musuh. Foster v Drisscoll Regazzono v Re Sethia

iv) Kontrak yg menjejaskan Kebebasan dan kesetabilan perkahwinan sebarang perjanjian yg menggugat /melemahkan kesetabilan perkahwinan adalah batal- tetapi jika perkahwinan itu telah retak perjanjian itu sahS 27 (baca )

Hamzah bin Musa v Fatimah Zaharah binti Mohamed Jalal Kontrak broker perkahwinan batal Khem Singh v Anok Singh Karpen Tandil v Karpen

KONTRAK YG MENGHALANG TINDAKAN UNDANG-UNDANGS 29 ( baca ) Kontrak yg mana terdapat peruntukan menghalang pihak-pihak dlm kontrak menguatkuasakan haknya adalah batal Corporation Royal Exchange v Teck Guan Chop Eng Thye Co v Malaysia Insurance Sdn Bhd Ada tiga kekeculian pada peruntukan s 29 ini a) Dua-dua pihak bersetuju menyelesaikan pertikaian masa hadapan melalui timbang tara

b) Kontrak untuk merujuk kpd timbang tara pertikaian yg telah berbangkit c) Kontrak biasiswa antara kerajaan dan pelajar jikan ada peruntukan bahawa semua tindakan adalah atas budi bicaranya dan tidak boleh disoal oleh mahkamah Dari sini ada dua sekatan satu tidak sah jikan larangan itu mutlak dan yg kedua boleh jika ada mekanisma iaitu rujuk timbang tara

KONTRAK MENGHALANG PERDAGANGAN S 28 (baca) Perjanjian menghalang perniagaan adalah batal Wringglewoth v Anthony Wilson Walaubagaimana pun s 28 ada tiga kekecualian i) Jualan nama baik satu perniagaan ii) Menyekat rakan kongsi menjalankan perniagaan sebelum perkongsian dibubarkan iii) Menyekat rakan kongsi berniaga semasa perkongsian beroporasi

Kesan kontrak menyalahi undangundang Pihak yg menyalahi undang-undang tidak boleh menguatkuasakan kontrak Ex turpi causa non oritor actio atau Ex dolo malo non oritor actio Pihak yg berkontrak tidak boleh menuntut semula harta atau wang yg dipindah milik. Tetapi ada dua kekecualian

i) Pihak yg menuntut tidak bergantung kpd perjanjian itu tetapi menuntut atas alasan lain Sajan Singh v Sardara Ali ii) S 66 (baca) pemulihan melalui restitusi- jika kedua-dua pihak tidak tahu ketaksahan perjanjian itu Ahmad bin Udoh & Anor V Ng Aik Chong