undang - undang kecil tandas awam 1993

Download Undang - Undang Kecil Tandas Awam 1993

Post on 31-Jan-2017

254 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A

  NEGERI PULAU PINAN G

  'Warta . KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASA

  GOVERNMENT OF PENANG GAZETT E

  PUBLISHED BY AUTHORIT Y

  Pg. P.U. 13.

  AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976

  UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWA M

  (MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI) 1993

  SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECI L

  Undang-undang kecil

  1. Nama, pemakaian dan mula berkuatkuasa .

  2. Tafsiran.

  3. Kebersihan dan kehendak-kehendak lain .

  4. Syarat-syarat penggunaan tandas swam .

  5. Kuasa untuk mengarahkan orang keluar .

  6. Kewajipan penerima pajak .

  7. Tandas berasingan untuk berlainan jantina .

  8. Caj .

  9. Penalti .

  10. Kuasa menangkap .

 • f

  Pg. P.U. 13.

  42

  AKTA KERAJAAN TEMPATAN 197 6

  UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWA M

  (MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI) 199 3

  Aktal7l. PADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 7 3Akta Kerajaan Tempatan 1976, Majlis Perbandaran SeberangPerai membuat dan menurut seksyen 103 Akta tersebut PihakBerkuasa Negeri mengesahkan undang-undang kecil berikut :

  Name.

  1 . (1) Undang-undang Kecil ini bolehlah dinamakan Undang-p makaia ndanmtda

  Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Seberan gbelt""`"-" Perai) 1993 dan hendaklah terpakai kepada kawasan Majli s

  Perbandaran Seberang Perai .

  (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuas apada tarikh disiarkan dalam Warta Kerajaan .

  Tabir.n.

  2. Dalam Undang-undang Kecil ini, melainkan jik akonteksnya menghendaki makna yang lain

  "Majlis" ertinya Majlis Perbandaran Seberang Perai ;

  "tandas awam" ertinya apa-apa bangunan, bilik atau ruangyang disekat-sekat yang, mans, orang-org nu; awam boleh pergiuntuk membuang air- btrs .t, air kc:cil atau untuk mencuc i

  masing-masing;

  (b) meinbiarkan paip terbuka selepas men3gunakannyasama ada bekalan air sedang mengalir atausebaliknya;

  (c) merosakkan atau memindahkan apa-apa barang

  (d) mengotorkan, melukis, menconteng atau mengecatapa-apa pada dinding atau siting;

  (e) berperangai tidak senonph atau tidak sopan ; atau

  (f) meninggalkan mangkok tandas dengan tida kmemancurkan air selepas menggunakanny a

  adalah melakukan suatu kesalahan .

  4. (1) Tiada seorangpun yang boleh membasuh apa-ap apakaian atau meninggalkan pakaian itu untuk dikeringka ndalam tandas awam.

  dirinya dan termasuklah tandas bergerak .

  "Yang Dipertua" ertinya orang yang pada masa itu men-jalankan kewajipan Yang Dipertua Majlis Perbandaran .Seberang Perai dengan sah di sisi undang-undang .

  Kebetsihandan 3 . Mana-mana orang yang berada dalam mana-mana tanda sKehandak-kehendak

  awam yangIain.

  (a) membuang sampan, meludah, membuang air keci latau air besar di atas lantai melainkan di dalambekas yang sepatutnya dibekalkan bagi maksu d

  dalam tandas ;

  Sysrat-,yuatpenuunaantandas swam.

 • 43

  Pg. P.U. 13.

  (2) Tiada seorangpun yang boleh menyalakan api ata umemasak makanan dalam tandas awam dan tiada seorangpunboleh makan atau tidur di dalamnya .

  (3) Tiada seorangpun yang boleh mencuci makanan ,perkakas, pinggan mangkok atau apa-apa bekas dalam tandas .awam .

  (4) Tiada seorangpun yang boleh menggunakan mana-mana tandas awam sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang.

  (5) Tiada suatu transaksi perniagaan boleh diuruskandalam mana-mana tandas awam.

  (6) Tiada seorangpun dibenarkan mandi di dalam mana-mana tandas awam melainkan kemudahan mandi disediaka ndi dalamnya .

  (7) Tiada seorangpun dibenarkan menlbuat sambungankepada bekalan air dan api daripada mana-mana tandas awam .

  5. Mana-mana . orang yang melakukan apa-apa perbuatan Kwaamtukyang melanggar mana-mana peruntukan Undang-undang Kecil o;gkai'w~ini boleh diarahkan keluar dart tandas awam oleh Majlis ata umana-mana orang yang dmer)kan tuasaoiehnya . -

  6. (1) Sekiranya mana-mana tandas awam dipajak, penerima Kewajipanpajak atau orang yang menjaga tandas awam, itu hendaklah w,teamembersihkan dan men.erangi tandas itu sehingga memuaska nhati Yang Dipertua .

  (2) Penerima pajak atau orang yang menjaga mana-man atandas awam hendaklah mempamerkan secara berterusa nsesalinan Undang-undang Kecil ini yang ditulis dengan nyat adalam Bahasa Kebangsaan di tempat yang ketara dala mtandas awam itu .

  7. (1) Tandas awam untuk setiap jantina hendaklah Tandavber-diperuntukkan dan hendaklah ditandakan dengan tanda-tanda ~ ;

  L.yang sesuai .

  (2) Tiada seorangpun boleh memasuki atau menggunakantandas bagi jantina yang berlainan .

  Dengan syarat bahawa undang-undang kecil ini tidak akandipakai dalam hal seorang kanak-kanak lelaki di bawah umu renam tahun yang ditemani oleh seorang. wanita dewasa yangmemasuki tandas yang dikhaskan untuk wanita .

  8. (1) Jika difikirkannya perlu, Majlis boleh mengenakan caj aj.bagi penggunaan mana-mana tandas awam menerus ipemberitahuan dalam Warta .

  (2) Mana-mana orang yang gagal membayar caj yangditetapkan adalah melakukan satu kesalahan .

 • Pg. P.U. 13.

  44

  9. Mana-mana orang yang - melanggar mana-man aperuntukan Undang-undang Kecil ini adalah melakukan suat ukesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tida kmelebihi Ringgit Malaysia Dua Ribu atau penjara selamatempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda danpenjara itu kedua-duanya dan mengenai sesuatu kesalaha nyang berterusan boleh selanjutnya didenda tidak melebihiRinggit Malaysia Dua Ratus bagi setiap hari selama tempohkesalahan itu diteruskan selepas sabitan .

  10. (1) Mana-mana pegawai Majlis atau mana-mana Pegawa iPolls boleh menangkap tanpa waran seseorang yangmelakukan di hadapannya atau yang is percayai denganmunasabah telah melakukan sesuatu kesalahan di bawahUndang-undang. Kecil ini

  (a) jika nama atau alamat orang itu tidak diketahui

  olehnya dan orang itu enggan memberi nama danalamatnya ; atau

  (b) jika ada sebab b .gi meragiA n yang -nama ataualamat itu adaiah teDP

  (2) Seseorang yang ditangkap : di bawa'h undang-undangkecil 10 (1) hendaklah ditahan dan hendaklah dibawa kehadapan mahkamah Majistret dalam teiiipoh dua puluh empa tjam melainkan jika nama dan alamatnya dapat ditentukanterlebih dahulu daripada itu .

  Diperbuat pada 29hb April 1993 . -[MPSP/99/1=4/48 .J

  ZAKARIA BIN BAKAR ,

  Yang Dipertua,Majlis Perbandaran Seberang Perai,

  Disahkan pada 22hb Disember 1993 .[PSUK/PP/0O4 .5 .1 .14.1 .1

  NG WEE KOK ,

  Setiausaha,Majlis Mesyuarat Kerajaan,

  Pulau Pinang

  Penalti .

  Kuaa aMenangkap.

 • 45

  Pg. P.U.13.

  LOCAL GOVERNMENT ACT 1976

  PUBLIC LAVATORIES(MUNICIPAL COUNCIL OF PROVINCE WELLESLEY )

  BY-LAWS 1993

  ARRANGEMENT OF BY-LAW S

  By-law

  1. Citation, application and commencement .

  2. Interpretation .

  3. Cleanliness and other requirements .

  4. Conditions of use of public lavatory .

  5. Power to order person out .

  6. Duties of lessee .

  7. Separate lavatory for different sex .

  8. Charge .

  9. Penalty.

  10. Power of arrest.

  LOCAL GOVERNMENT ACT 1976

  PUBLIC LAVATORIES(MUNICIPAL COUNCIL OF PROVINCE WELLESLEY)

  BY-LAws 1993

  IN exercise of the powers conferred by section 7 '3 of the LocalGovernment Act 1976, the Municipal Council of Provinc eWellesley makes, and pursuant to section 103 of the said Act ,the State Authority confirms, the following by-laws:

  1. (1) These By-Laws may be cited as the Public Lavatories(Municipal Council of Province Wellesley) By-Laws 1993 an dshall apply to . the Municipal Council of Province Wellesle yarea .

  (2) These Bylaws shall come into force on the date o fpublication ; in the Government Gazette .

  2. In these by-laws, unless the context otherwise requires

  "Council" means Municipal Council of Province Wellesley .

  Act 171.

  Citation,applicationand com-mencement.

  Inter-pretation .

 • a

  Pg. P.U. 13.

  46

  "public lavatory" means any building, room or compartmen twhere the public may go to defecate, urinate or cleanse himsel fand includes a movable lavatory.

  "President" means the person for the time being lawfull yperforming the duties of the office of'President of Municipa lCouncil of Province Wellesley.

  3. Any person who, in any public lavatory

  (a) throws any rubbish, spits, urinate or defecate on thefloor except in a proper receptacle provided for th erespective purpose ;

  (b) leaves the tap on after use whether or not there i srunning water supply ;

  (c) damages or removes any article in the lavatory ;

  (d) dirties, draws, scribbles or paints anything on th ewall or ceiling;

  (e) behaves in a disorderly or indecent manner; or

  (f) leaves the bowl without flushing after use

  shall be guilty o an

  4. (1) No person shall wash any article of clothing or leavethem to dry in a public lavatory .: ,

  E x'

  (2) No fire shall be lit or food cooked within the publi clavatory nor shall any person eat or sleep therein .

  (3) No person shall wash food, utensil, crockery or anycontainer in a public lavatory .

  (4) No person shall use any public lavatory as a place fo rstoring goods .

  (5) No business transaction shall be carried out in an ypublic lavatory .

  (6) No person shall bathe in any`public lavatory exceptwhere bathing facilities are provided therein !

  (7) No person shall be allowed to make connection to thewater and electricity supply from any public lavatory.

  5 . Any person committing any act in contravention of any ofthe provisions of these By-Laws may be . ordered out of thepublic lavatory by the Council or any person authorised by it .

  6 . (1) In the event of any public lavatory being leased, th eleasee or person in charge of t