ulasan kajian tindakan

Download Ulasan Kajian Tindakan

Post on 26-Jun-2015

4.182 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. LAPORAN KAJIAN TINDAKANPENEROKAAN TEKNIK DAN PENDEKATAN YANG SESUAI DALAM PROSES MEMBANTU PELAJAR MENYIAPKAN KAJIAN SEJARAH TEMPATAN Oleh: Tan Geok Ling Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman, 95000 Sri Aman, Sarawak Disediakan oleh: ALIAA BINTI MOHAMAT NOHL20101005975 NOR HIDAYATI BINTI ABDULLAHL20101005997

2. LATAR BELAKANG KAJIAN

 • Kajian Sejarah Tempatan (KST) merupakan sebahagian daripada Sukatan Pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
 • Melalui kajian ini, kemahiran Sejarah sepertimencari, mengumpul, menganalisis, mentafsirdanmerumusmaklumat dan fakta-fakta Sejarah dapat dipertingkatkan. Pengalaman ini membolehkanpelajar peka dan berminat terhadap Sejarah
 • Oleh kerana KST memainkan peranan penting dalam memupuk minat pelajar terhadap Sejarah maka satu kajian tindakan telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam menyiapkan KST

3. Antara masalah yang dihadapi oleh guru adalah:

 • -pelajar tidak melaksanakan KST,
 • -pelajar hanya menyiapkan sebahagian sahaja KST,
 • -meniru hasil KST rakan-rakan yang lain,
 • -mengupah atau meminta keluarga atau orang lain melaksanakan KST,
 • -tidak mengikut arahan atau kehendak soalan KST
 • -tidak ada pengalaman dalam menghasilkan kerja kursus yang
 • diberikan.
 • Oleh itu, guru-guru KST perlu merancang suatu pendekatan yang sesuai bagi membantu pelajar agar mereka dapat menghasilkan KST yang sempurna.

4.

 • Terbahagi kepada tiga perkara:
 • 1) sampel kajian (peserta kajian)
 • - pelajar tingkatan satu bestari iaitu seramai 43 orang dan 10 orang
 • pelajar dari kelas peralihan dalam kelas
 • 2) instrumen kajian
 • - kaedah temubual, pemerhatian dan catatan guru, catatan murid, KST,
 • dan refleksi
 • 3) prosedur kajian
 • -Model Kemmis (1998) dan Model Stringer (2004)
 • .

METODOLOGI KAJIAN 5. Model Kemmis (1998) 6. Model Stringer (2004) Mengumpul DataMerekabentuk Mengambil Tindakan Menganalisis DataMenyampai Hasil 7. MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA

 • Pengkaji menggunakan kaedah penerangan, perbincangan dan temubual bersama pelajar bagi menerangkan kaedah penyediaan folio KST seperti berikut:
 • Penghasilan muka depan folio KST
 • Membina dan menyediakan soalan temuramah
 • Menyusun, mengelas maklumatdan menulis laporan KST

8. i- PENGHASILANMUKA DEPAN FOLIO KST

 • Dapatan kajian:
 • terdapat sebilangan pelajar yang mempunyai kekurangan dalam menghasilkan muka depan Folio KST.
 • Contoh: cara menyusun perkataan dan huruf pada muka depan folio KST.
 • Antara punca-punca masalah:
 • sikap pelajar yang malas
 • pelajar gemar menyiapkan kerja di saat-saat akhir
 • akibatnya kerja yang dihasilkan tidak kemas
 • semata-mata untuk mengelak daripada hukuman dikenakan.
 • ii- MEMBINA DAN MENYEDIAKAN SOALAN TEMURAMAH
 • -pelajar lebih memahami orang sumber yang perlu ditemuramah adalah seperti ibu bapa, datuk-nenek, saudara-mara dan adik-beradik.

9. iii- MENYUSUN, MENGELAS MAKLUMAT DAN MENULIS LAPORAN KST

 • Dapatan kajian:
 • 31 orang pelajar berjaya mengumpulkan pelbagai dokumen ahli keluarga. Contoh: kad pengenalan diri, sijil kelahiran dan sijil perkahwinan.
 • 12 orang pelajar belum menjalankan temuramah .
 • Antara masalah yang dihadapi pelajar semasa menjalankan temuramah adalah:
 • saudara-mara yang tinggal jauh
 • masa temuramah sentiasa ditangguhkan
 • ahli keluarga tidak memberi kerjasama
 • tidak memberikan maklumat dengan lengkap
 • meminta pelajar mereka-reka maklumat untuk mereka.
 • - Pelajar yang berjaya mengumpul maklumat menulis laporan KST Bab 1

10. MENGAMBIL TINDAKAN

 • Pengkaji telah membahagikan pelajar kepada empat kumpulan berdasarkan tahap perkembangan KST.

Bil. Kumpulan Sifat Kumpulan Bil. Pelajar1 Kumpulan A Golongan pelajar yang lebih advance 11 2 Kumpulan B Golongan pelajar yang telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru 15 3 Kumpulan C Golongan pelajar yang berusaha tetapi lemah 7 4 Kumpulan D Golongan pelajar yang belum bertindak 9 11. MENYAMPAIKAN HASIL/DAPATAN KAJIAN

 • Pengkaji :
 • menggunakan teknik membentuk kumpulan berdasarkan tahap perkembangan KST pelajar untuk membantu pelajar menyiapkan KST.
 • Tujuan:
 • mudah untuk mengendali dan mengurus pelajar yang mempunyai tahap perkembangan KST berbeza
 • pelajar dapat berbincang dan bertukar pendapat
 • dapat memotivasikan pelajar yang berada di Kumpulan C dan D
 • menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang singkat dengan lebih berkesan.
 • Hasilnya:
 • 7 orang pelajar daripada Kumpulan D telah ditempatkan ke Kumpulan C

12. REFLEKSI

 • Pengkaji telahmerancang bagi mengaplikasikan kaedah refleksi terhadap kesemua kelas tingkatan satu termasuk tingkatan Satu Bestari sekaligus menjadi peserta kajian pengkaji.
 • Walau bagaimanapun,pengkaji menjangkakan wujudnya masalah data yang terlalu banyakdanbertaburanserta akanmenyukarkan pengkaji untuk menganalisis dan menulis laporan kajian tindakan .
 • Oleh sebab itu, pengkaji telah memutuskan hanya tingkatan Satu Bestari dijadikan sampel kajian .

13. RUMUSAN

 • Pelbagai teknik dan pendekatan yang digunakan oleh pengkaji dapat membantu pelajar menyiapkan KST mereka.
 • Pendekatan seperti membentuk kumpulan berdasarkan tahap perkembangan KST pelajar telah memudahkan pengkaji mengendali dan mengurus pelajar yang mempunyai tahap perkembangan KST berbeza serta waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang singkat.

14.