ucapan penutup kursus induksi koperasi ahli baru 1 ucapan penutup kursus induksi koperasi ahli baru

Download UCAPAN PENUTUP KURSUS INDUKSI KOPERASI AHLI BARU 1 UCAPAN PENUTUP KURSUS INDUKSI KOPERASI AHLI BARU

Post on 20-Sep-2019

13 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  UCAPAN PENUTUP

  KURSUS INDUKSI KOPERASI AHLI

  BARU ANGKASA

  17 Mei 2017 (Rabu)

  Hotel Taiping Perdana, Taiping

  Perak

 • 2

  PRESIDEN ANGKASA

  YBHG DATO’ HJ ABDUL FATTAH HJ

  ABDULLAH

  Bismillahhirrahmannirrahim,

  Assalamulaikum WBT dan Salam

  1Koperasi

 • 3

  Terima Kasih Pengacara Majlis

  Yang Berbahagia

  Tn Hj. Mohd Rosli bin Hj Basri,

  Pengerusi Jawatankuasa

  Perhubungan ANGKASA Negeri

  Perak

 • 4

  Yang Berusaha

  Barisan Ahli Jawatankuasa

  Perhubungan ANGKASA Negeri

  Perak

  Pegawai-pegawai ANGKASA dari

  ANGKASA Negeri Perak

 • 5

  Dato’-Dato’, Datin-Datin,Tuan-Tuan

  dan Puan-Puan yang dihormati

  sekalian.

  1. Terima kasih kepada para

  pemimpin koperasi yang dapat

  melapangkan masa untuk hadir

  pada hari ini, untuk bersama-sama

 • 6

  mengikuti Majlis Penerangan dan

  Dialog kepada koperasi baru untuk

  menjadi ahli ANGKASA anjuran

  JPAN Johor.

  2. Ini kerana melalui majlis inilah,

  tuan-tuan dan puan-puan yang

  mewakili koperasi boleh

 • 7

  mengetahui lebih lanjut peranan

  yang dimainkan ANGKASA dalam

  membantu koperasi dan komuniti

  untuk menjadi penyumbang

  ekonomi yang berkesan kepada

  negara.

 • 8

  Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang

  Dihormati Sekalian

  3. Pada 13 Julai 2012 Deklarasi

  Putrajaya telah diadakan di antara

  SKM, Maktab Koperasi Malaysia

  (MKM) dan ANGKASA.

 • 9

  4. Tujuan utama deklarasi ini

  diadakan adalah untuk

  mengoptimumkan sumber, sama

  ada sumber kewangan dan juga

  sumber manusia, bagi memastikan

  tidak ada pertindihan atau duplikasi

  kerja semasa melaksanakan

 • 10

  tanggung jawab membangunkan

  koperasi di Malaysia.

  5. Hasil deklarasi ini, ANGKASA telah

  diberikan tanggung jawab besar

  iaitu untuk merangsang dan

  membangunkan perniagaan

  koperasi.

 • 11

  6. Selain itu, ANGKASA diiktiraf

  sebagai satu badan apeks yang

  mewakili gerakan koperasi serta

  berperanan untuk menyebarkan

  kefahaman jati diri dan

  pengukuhan nilai serta prinsip

  koperasi.

 • 12

  7. Tanggungjawab untuk

  merangsang dan membangunkan

  perniagaan koperasi merupakan

  satu cabaran yang besar kepada

  ANGKASA.

  8. Oleh sebab itu, pada

  kesempatan ini, suka untuk saya

 • 13

  memaklumkan kepada tuan-tuan

  dan puan-puan tentang Dasar

  Koperasi Negara dan Cooperative

  Tranformation Programme (CTP)

  yang dilaksanakan oleh ANGKASA

  yang akan memacu gerakan

  koperasi negara terutamanya

  peranan untuk merangsang

 • 14

  koperasi terlibat dalam bidang

  perniagaan berimpak tinggi.

  9. Untuk makluman semua, sektor

  koperasi akan menjadi

  penyumbang ekonomi yang

  berkesan kepada Keluaran Dalam

 • 15

  Negara Kasar (KDNK) Malaysia

  menjelang tahun 2020.

  10. Mengikut perangkaan terkini

  oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia

  (SKM), bilangan koperasi telah

  meningkat kepada lebih 13,500

  buah koperasi di seluruh negara

 • 16

  yang melibatkan jumlah

  keanggotaan individu kira-kira

  seramai 7 juta orang.

  11. Manakala modal syer pula

  berjumlah RM13.99 billion dan Aset

  sebanyak RM130.74 billion yang

 • 17

  menjana perolehan sehingga

  RM39.66 billion .

  12. Angka ini secara tidak

  langsung mengambarkan

  bagaimana besarnya sumbangan

  sektor koperasi dalam ekonomi

  negara walaupun jika mengikut

 • 18

  peratusan ianya hanya mewakili 4

  atau 5 peratus sahaja sumbangan

  terhadap KDNK negara yang

  berjumlah kira-kira lebih RM1.1 trillion

  pada tahun 2015.

  13. Ini merupakan indikator

  utama yang memperlihatkan

 • 19

  bagaimana dasar-dasar kerajaan,

  memberikan impak yang besar

  kepada kerancakan ekonomi

  negara.

  14. Oleh sebab itulah, kerajaan

  melalui Kementerian Dalam Negeri,

  Koperasi dan Kepenggunaan yang

 • 20

  kini diterajui oleh Dato’ Seri Hamzah

  Zainuddin, meneruskan usaha Dasar

  Koperasi Negara 2011 hingga 2020,

  yang menetapkan untuk mencapai

  sekurang-kurangnya RM50 bilion

  sumbangan koperasi kepada

  Keluaran Dalam Negara Kasar

  (KDNK) pada tahun 2020.

 • 21

  15. Sektor koperasi mampu

  menjadi sektor ketiga sekiranya satu

  program tranformasi dilaksanakan

  dengan mampan dan berkesan.

  16. Pada pandangan saya,

  koperasi yang ditubuhkan mestilah

 • 22

  telah menetapkan apakah fungsi

  sebenar yang ingin diceburi.

  17. Koperasi juga perlu mengikuti

  perkembangan ekonomi negara

  secara lebih dekat dengan melihat

  penunjuk-penunjuk indeks ekonomi

  yang dikeluarkan oleh Bank Negara,

 • 23

  Kementerian Kewangan dan

  agensi-agensi yang berkaitan

  lainnya.

  18. Jika diteliti, dari segi dasar,

  melihat secara perspektif makro,

  sektor koperasi mesti menjadi

  penyumbang yang berkesan

 • 24

  kepada pembangunan ekonomi

  negara.

  19. Manakala jika dilihat dari

  perspektif mikro, koperasi boleh

  menjadi penjana pertumbuhan

  ekonomi, menjadi entiti perniagaan

  yang kompetitif, mampu untuk

 • 25

  menjadi organisasi bantu diri yang

  efektif dan peka serta proaktif

  terhadap persekitaran.

  Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang

  Dihormati Sekelian

  20. Sektor koperasi di negara ini,

  perlu mengambil peluang

 • 26

  terhadap perkembangan ekonomi

  negara dan kuasa beli rakyat yang

  tinggi ini.

  21. Koperasi-koperasi yang

  berskala mikro mewakili 83 peratus

  daripada jumlah koperasi seluruh

  negara. Koperasi mikro ini ialah

 • 27

  koperasi yang menjana perolehan

  di bawah RM200,000 setahun.

  22. Perolehan keseluruhan

  koperasi mikro di negara ini

  hanyalah kira-kira RM264 juta

  setahun. Pada kebiasaannya,

 • 28

  koperasi baru yang ditubuhkan,

  tergolong dalam koperasi mikro.

  23. Oleh itu, ANGKASA

  menggalakkan supaya koperasi

  yang baru hendak menceburi

  bidang perniagaan atau

  kekurangan modal awalan,

 • 29

  bolehlah membuat pinjaman

  Tabung Modal Pusingan (TMP) SKM

  tanpa cagaran maksimum

  RM50,000.

  24. Dan jika telah menceburi

  bidang perniagaan dan

  memerlukan modal yang lebih

 • 30

  besar, saya menggalakkan supaya

  menjadi anggota Koperasi

  Pembiayaan Syariah ANGKASA

  atau KOPSYA. Ini merupakan satu

  peluang kepada koperasi mikro

  seperti koperasi keluarga atau

  koperasi kariah masjid atau koperasi

  teksi dan sebagainya yang

 • 31

  memerlukan modal tambahan

  untuk memulakan perniagaan.

  25. Dan ANGKASA sebagai

  badan yang mewakili gerakan

  koperasi negara, akan memohon

  kepada kerajaan untuk

  meningkatkan TMP ini kepada

 • 32

  sekurang-kurangnya RM500,000

  bagi membolehkan koperasi

  melaksanakan perniagaan yang

  lebih berimpak dan bernilai tinggi.

  Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang

  Dihormati Sekalian.

 • 33

  26. Pada hari ini, gerakan

  koperasi perlu ke hadapan untuk

  menjuarai ekonomi masyarakat.

  Oleh sebab itu, satu akta baru yang

  mesra koperasi dan boleh

  merangsang kegiatan ekonomi

  koperasi perlu digubal.

 • 34

  27. ANGKASA sebagai badan

  yang bertanggungjawab untuk

  memayungi gerakan koperasi, perlu

  bertindak proaktif dalam hal ini.

  28. Oleh kerana itulah, ANGKASA

  telah mengadakan beberapa siri

  perbincangan dengan koperasi-

 • 35

  koperasi untuk mendapatkan

  maklum balas tentang permasalah

  yang dihadapi, terutamanya

  apabila ingin menjalankan

  perniagaan.

  29. Melalui kesepakatan dan

  penyatuan yang utuh, koperasi dan

 • 36

  ANGKASA boleh merealisasikan

  hasrat untuk bersama-sama

  menjadi pemain dan kuasa utama

  dalam menentukan corak ekonomi

  negara menjelang tahun 2020.

  30. Langkah pertama yang boleh

  dilakuk