tutorial sjh1102

Click here to load reader

Post on 12-Jun-2015

784 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

share bersama..

TRANSCRIPT

  • 1. Bincangkan usaha-usaha kearah pemupukan perpaduankaum dalam dasar-dasar pendidikan negara

2. Perbincangan hanya akan menjurus kepadadasar-dasar pendidikan di MALAYSIA sahaja iaitudalam lingkungan masa SEBELUM TAHUN 1970 3. Dasar pentadbiran British di Tanah Melayu ketikazaman pra kemerdekaan menyaksikan kemasukan buruh-buruh asing dari China dan India.Seterusnya,British telah bertindak melaksanakandasar divide and rule (pecah dan perintah) yang telah mengasingkan kaum berlainan mengikutkegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka. 4. Salah satu faktor penting yang menyebabkanberlakunya jurang yang besar antara kaumadalah sistem sekolah yang berasaskan kaum(sekolah vernakular) yang menggunapakaisukatan matapelajaran yang berbeza mengikut negara asal masing-masing.Seperti yang dilaporkan oleh Tun Razak dalam Laporan 13 Mei 1969 MAGERAN:Kaum-kaum buruh itu dipisah oleh Britishmengikut cara hidup masing-masing tanpaberusaha untuk mengikuti cara hidup anak negeri. 5. Akibatnya, kaum-kaum di TanahMelayu ketika itu terpisah mengikutkaum masing-masing dan hasilnyamenyebabkan ketiadaan perpaduandalam kalangan masyarakat di TanahMelayu ketika itu.Perkara ini akhirnya menyebabkan sedikitketegangan kaum terutamanya selepas zamanpendudukan Jepun di Tanah Melayu dan makinmeruncing ketika merebaknya ancaman daruratdi Tanah Melayu pada tahun 1948. 6. British akhirnya menyedarikelemahannya itu lalu usaha kearah mengintegrasikan kaum-kaum utama seperti Melayu,Cina dan India mula dilakukanterutamanya dengan menggalakkan kerjasamaantara kaum dalam pentadbiran ke arahkemerdekaan.Antara usaha yang penting dalam menggerakkanperpaduan dalam kalangan rakyat di TanahMelayu adalah melalui pendidikan. 7. PENYATA RAZAK ZAMANPENGUKUHANORDINAN PELAJARAN 1957LAPORANRAHMAN TALIB ZAMANKEMASKINI AKTA PELAJARAN 1961 8. LAPORAN KABINET 1979 RANG UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN 1995* NOTA: Tutorial ini hanya akan membincangkandasar-dasar pendidikan sehingga tahun 1970sahaja 9. Pada tahun 1956, Menteri Pelajaran Tanah Melayu, Datuk Abdul Razak telah menubuhkan satu jawatankuasa bagi menyarankan perubahan dalam sistem pendidikan negara pada ketika itu.Antara cadangan Penyata Razak yang berkaitdengan usaha-usaha ke arah pemupukanperpaduan kaum di Tanah Melayu termasuklah: 10. Bahasa Melayu diajar dan dijadikansebagai pengantar di semua sekolah1 vernakular bagi menjadikannyasebagai alat perpaduan dan komunikasi di Tanah Melayu.Mengeratkan perpaduan antarakaum Melayu,Cina dan India sebagai 2 satu rumpun bangsa di Tanah Melayu. 11. Mengembangkan sistem pendidikan3 agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkanCadangan Penyata Razak ditentangoleh sesetengah pihak, akan tetapi beberapa saranan jawatankuasa tersebut telah diperhalusi dalammerangka Ordinan Pelajaran 1957. 12. ORDINAN PELAJARAN 1957Hasil daripada laporan jawatankuasa dalamPenyata Razak, maka termaktublah ordinanPelajaran 1957 yang mana di dalamnyaterkandung Dasar Pendidikan Kebangsaan(DPK).DPK adalah satu sistem pendidikan untukMalaya yang merdeka bagi menggantikansistem pendidikan penjajah yang digunakansebelum ini. 13. OBJEKTIF DASAR PENDIDIKANKEBANGSAANMengadakan sistem pendidikan yang dapatmemenuhi keperluan negara danmenggalakkan perkembangan kebudayaan,ekonomi, sosial dan politik.Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja.Melahirkan insan yang berilmu seimbang dan harmonis serta menyumbang kepadakeharmonian dan kemakmuran negara. 14. STRATEGI PELAKSANAAN DPKBahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dijadikan bahasapengantar di sekolah.Semua jenis sekolah diarahkan mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaya.Menyediakan sistemMelicinkan tatacara peperiksaan yang pendidikan. sama bagi semua. 15. Menyediakan pendidikan yang menyeluruh,seimbang dan bersepadu untuk meningkatkan mutu pendidikan.Mengadakan pendidikan asas selama 9 tahun Mendemokrasi pendidikan dari segi peluang dan mutu secara adil.Menyediakan pendidikan rendah dan menengah yang boleh melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai etika yang kukuh. 16. LAPORAN RAHMAN TALIBPada tahun 1959, satu jawatankuasapenyemak diwujudkan bagi menilaikembali keberkesanan Ordinan Pelajaran 1957dalam sistem pendidikan kebangsaan ketika itu.Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh MenteriPelajaran ketika itu, Abdul Rahman bin Haji Talib.Usaha ini dianggap satu kemaskini terhadapsistem pendidikan negara. 17. SARANAN RAHMAN TALIBYANG BERKAIT USAHA PERPADUAN KAUMBahasa Melayu dijadikan sebagai bahasapengantar di semua sekolahrendah, menengah dan institusipengajian tinggi secara berperingkat. Matapelajaran sahsiah diajar di sekolah iaitu matapelajaran Pendidikan Islam bagi murid beragama Islam dan Pendidikan Moral kepada murid yang bukan Islam. 18. AKTA PELAJARAN 1961Hasil laporan jawatankuasa yang diketuai oleh HajiAbdul Rahman Talib, satu rang undang-undangtelah dibawa ke Parlimen untuk dijadikan satu aktapelajaran kepada Malaya (Persekutuan TanahMelayu).Kesemua cadangan Rahman Talib telah diluluskandalam Parlimen dan menjadi satu akta Parlimenyang memacu halatuju pendidikan negara selepasitu. 19. Antara intipati penting dalam Akta Pelajaran 1961 termasuklah:Pendidikan Sekolah lanjutan Sekolah rendahpercuma di hingga berumur dinamakansekolah rendah15 tahunsekolahkebangsaan 20. Sekolah pengantar Inggeris ditukar kepada sekolah kebangsaan secara berperingkatPendidikan akhlak diperkenal iaitu Pendidikan Islam dan MoralPendidikan vokasional diperluas 21. Secara umumnya, usaha-usaha untukmewujudkan perpaduan kaum yang dilakukanpada zaman pra dan pasca merdeka dalam dasar -dasar pendidikan menekankan aspek pemupukanperpaduan melalui beberapa kaedah:1. Penggunaan Satu Bahasa Pengantar Jika diteliti pada Laporan Barnes dan Penyata Razak, kedua-dua laporan ini cenderung untuk menggunakan aspek bahasa sebagai alat perpaduan.Sebagai contoh,Barnes mahu BI dan BM manakala Tun Razak mahu BM dijadikan bahasa pengantar di sekolah. 22. 2. Sistem Satu SekolahAntara kaedah yang terbaik bagi memupukperpaduan adalah melalui sistem satu sekolah,di mana semua murid berlainan bangsadiletakkan di bawah satu bumbung. Perkara iniditentang keras oleh masyarakat Cina danIndia dan perkara ini boleh dilihat dalamLaporan Fenn-Wu.Walaubagaimanapun, sistem ini telahdiamalkan secara tidak langsung dalam jenissukatan matapelajaran dan peperiksaan yangsama walaupun tanpa menghapuskan sekolahvernakular tersebut. 23. 3. Perpaduan Melalui PendidikanJika sebelum ini pendidikan di Tanah Melayudi era British hanya menekankan keperluan3M (membaca,menulis,mengira) sahaja, akantetapi pendidikan sahsiah dan moral muladiperkenalkan di sekolah-sekolah seperti yangdisyorkan oleh Penyata Rahman Talib.4. Akses Pendidikan Untuk SemuaKerajaan pascamerdeka telah mula memberipendidikan percuma di peringkat rendah bagimemastikan pendidikan dapat diberi secaramenyeluruh merentas sempadankawasan, bangsa dan agama. 24. 5. Proses MalayalisasiSukatan matapelajaran di semua sekolah muladiseragamkan mengikut acuan negara sendiri.Perkara ini direalisasikan dengan penjenamaansekolah rendah kepada sekolah kebangsaan dansekolah jenis kebangsaan. Proses ini jugamenyebabkan sekolah beraliran Inggeris dijadikansekolah kebangsaan secara berperingkat-peringkat. 25. ADAKAH DASAR PENDIDIKAN INI BERJAYA?Walaupun terdapat usaha ke arah perpaduan kaumdi Tanah Melayu selepas merdeka, usaha inimenerima banyak halangan termasuklah:1. Kekhuatiran orang Cina dan India akan kehilangan jati diri bangsa sekiranya sekolah vernakular dihapuskan2. Sistem sekolah yang masih bersifat experimental3. Usaha memupuk perpaduan bukan prioriti utama 26. 4. Rakyat masih belum bersedia keluar dari kepompong lama tinggalan British 5. Mentaliti masyarakat terutamanya orang Melayu bahawa pendidikan tidak memberi untung dan lebih selesa anak-anak membantu dan mewarisi kerja-kerja merekaSEMUA PIHAK GAGAL UNTUK MELIHAT PERPADUANSEBAGAI SATU ELEMEN PENTING DALAM MEMBINANEGARA BANGSA SEHINGGALAH TERCETUSNYAPERISTIWA 13 MEI 1969. 27. 1. Nota Kuliah Puan Hajjah Salmah Othman, SJH1102 PPISMP Sejarah IPGKampus Darul Aman 2. Portal Rasmi Kementerian PelajaranMalaysiahttp://www.moe.gov.my/?id=83&lang= my1. Portal Jabatan Peneranganhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/242-dasar-pendidikan-kebangsaan.html