tutorial

of 26 /26
TUTORIAL BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH T 1 T 2 T 3 T 4

Author: ai-sya

Post on 31-Oct-2014

880 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. T1T2TUTORIAL BAHASAMELAYU SEKOLAHRENDAHT3T4

2. PeribahasaMAKSUDAKTIVITI PENILAIANKESIMPULAN 3. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yangluas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijakperkataannya.tujuan utama penciptaan peribahasa untuk memberikanpengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu kala. Selain itu,peribahasa berfungsi sebagai pengawal sosial.masyarakat dahulu kala sering menegur dengan cara berkiasibarat melalui peribahasa. Dengan cara demikian, orang yangditegur tidak mudah tersinggung. Begitulah juga dengan pihakpenegur yang lazimnya terdiri daripada orang tua-tua, tidak akanberasa segan untuk berbuat demikian apabila diperlukan. Misalnya,apabila seorang tua yang ingin menegur sikap bebas anak gadisnyamereka akan menggunakan peribahasa yang berbunyi takkanlahperigi yang mencari timba. 4. Mari bermain sambil berteka-tekia e w r g b m t m a n l i p nperibahasa di bawah.x f h c a e g a d u r i a n fo a t n y r a r a r a p k i a1. Cakar ____ (tulisan buruk) u s y t n c n l m k a t i g nd d q a a a g a a l a m p d g2. Bermuka ____ (tidak jujur)h e e t m b a m n s i f e u u3. _____runtuh ( keuntungan yangu h y t a a t i t v m a f a s tidak disangka)l e t t t n i r i e a m a t a4. Lidah ____ (kata-kata yang tidak l a r b e g d u r y l a i l g boleh dipercayai)h m f b c b r q a z a i p i ug e r z i a a s r e r k n h g5. ____api (orang yang suka menghasut) f m a c o r k a n i p a l g mz e j v n s e h e l a i u t b6. ____otak (terlalu kuat berfikir) d r f a k s a t q p o l s a e7. Nyawa-nyawa _____ (hampir- a a k a v a s a z b i o i n l hampir mati) a s w t w t z k z e a s b g at v s i b h p a s i g c n a n8. Bau-bau ____ ( persaudaraan yang jauh)r g t k a f m a k i t a l g9. ____ lintah (tajam pendengaran)a t a a t u s a y o l o b n ai a s w u a n u o i e a s a gSemak Jawapan 5. a e w r g b m t m a n l i p nx f h c a e g a d u r i a n fo a t n y r a r a r a p k i au s y t n c n l m k a t i g nd d q a a a g a a l a m p d gh e e t m b a m n s i f e u uu i y t a a t i t v m a f a sl e t t t n i r i e a m a t al a r b e g d u r y l a i l gh m f b c b r q a z a i p i ug a r z n a a s r e r k n h gf m a a o r k a n i p a l g mm e k v n s e h e l a i u t ae i f a k s a t q p o l s a em a k a v a s a z b i o i n le s w t w t z k z e a s b g ar v s i b h p a s i g c n a na g t k a f m a k i t a l gs t a a t u s a y o l o b n ai a s w u a n u o i e a s a g 6. Penuhkan peribahasa dibawah1. m _ _ a _h _ _i Maksud : Orang yang suka menderma dan tidak kedekut.2. o _ an _t _ n _ _hMaksud : Orang yang menjadi perantara dua pihak.3. _an _i k _ _ b _u Maksud : Orang yang suka mandi tanpa membersihkan badanya.4. m_ _ad _ it _ _ Maksud : Seorang yang hanya mementingkan duit semata-mata5. k _ t __ m _u _Maksud : Orang yang suka merayau-rayau tanpa haluan sehinggalarut malam.Semak Jawapan 7. Jawapanya ialah...1. murah hati2. orang tengah 3. mandi kerbau4.mata duitan5. kutu embun 8. KesimpulanPeribahasa ialah pengumpamaan sesuatu perkaradengan sesuatu yang lain agar maksud yang ingindisampaikan dapat ditafsirkan oleh semua orang.Seringkali perkara yang diumpamakan itu berkaitan secara langsung dengan anggota masyarakat dan alam sekeliling mereka. 9. Kata HubungMAKSUD AKTIVITI PENILAIANKESIMPULAN 10. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkanperkataan dengan perkataan ,rangkai kata dengan rangkai kata, ayatdengan ayat. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:(a) kata hubung gabungan, (b) kata hubung pancangan,Contoh: agar- Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.apabila - Mukanya pucat apabila disoal.atau - Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.bahawa - Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.(c) kata hubung berpasangan.Contoh: Baik- baik ---Baik Daud baik adiknya samasama pintar.bukan sahaja malah ---Fuad bukan sahaja nakal malah sukaponteng sekolah.entah - entah --- Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.Jangan kan --- Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada. 11. Betulkan kata hubung yang bergaris.1.Guru Besar berang lalu ramai murid yang ponteng kelastambahan semalam. ( )2.Semua adik-beradiknya bekerja sendiri tetapi Ashim. ()3.Sejak hidup miskin, Sunli tidak pernah mengharapkan bantuandaripada orang lain. ( )4."Saya, Halim, atau Maniam pernah mengikuti kursus di KualaLumpur," kata Saidin. ( )5.Kawan-kawannya sibuk membersihkan kelas sambil Munir duduksahaja. () SemakJawapan 12. Jawapan 1. kerana 2. kecuali3. Walaupun 4. dan5. tetapi 6. yang 13. Penilaian Kata HubungSemak Jawapan 14. Jawapan1.D 5.C2.B 6.C3.A 7.A4.C 8.B 15. KesimpulanKata Hubung ialah perkataan yang bertugas untukmenghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggalatau lebih daripada dua ayat tunggal. 16. KataMajmukMAKSUD AKTIVITI PENILAIAN KESIMPULAN 17. Kata Majmuk ialah dua kata dasar atau lebih dan bentuk yangterhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisahdan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak bolehmenerima sebarang penyisipan unsur lain. Dalam penggunaan ayat,kata majmuk tidak dapat berfungsi sebagai kata kerja. 18. Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawahini kepada tiga ayat tunggal tanpa mengubah maksudasalnya. Setiap orang wajar melalui pendidikan formal di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi kerana pendidikan membantu dirinya menjadi insan yangmatang dan berbudi pekerti mulia. 19. Penilaian Kata MajmukSemak Jawapan 20. Jawapan1.B 5.B2.A 6.B3.D 7.B4.C 8.D 21. Kesimpulan Kata Majmuk ialah dua kata dasar atau lebih danbentuk yang terhasil membawa makna tertentu dan dieja terpisah. 22. Simpulan BahasaMAKSUDAKTIVITI PENILAIAN KESIMPULAN 23. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yangmembawa maksud yang tepat dan padat. Senarai simpulan bahasabeserta dengan maksudnya adalah seperti yang berikut:1) ada angin -berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika2) ada hati -mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu3) air muka -rupa atau wajah seseorang4) ajak-ajak ayam -tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang ada bakat mempunyai tokoh atau perwatakan5) otak cair -pintar atau bijak6) telinga kuali -tahan hati menerima kemarahan 24. Tuliskan simpulan bahasa yang sesuai bagi makna yang diberi.Anak emas Anak saudara Anak kandung Anak tunggal Anak tiri Anak emasAnak saudaraAnak kandungAnak tunggal Anak angkat Anak sulung Anak tiriAnak sulungAnak angkat1. Anak yang pertama di dalam keluarga_________________________________________2. Anak kepada abang, kakak atau adik_________________________________________3. Anak yang disayangi_________________________________________4. Anak yang hanya seorang dalam keluarga______________________________________5. Anak kepada suami atau isteri yang terdahulu_________________________________________6. Anak orang lain yang dijadikan anak sendiri________________________________________7. Anak sendiri________________________________________ 25. Isi tempat-tempat kosong dalam ayat di bawah dengan simpulanbahasa yang sesuai. lidah bercabang, mandi peluh,minta nyawa, atas pagar,paku belanda,pilih kasih, ajak-ajak ayam, balik gagang, berpeluh tubuh, gulung tikar1. Pekerja-pekerja ladang .......................untuk menyara keluarga.2. Harga barang jualan di kedai itu ....................... .3. Sewaktu kami bekerja budak itu .................... sahaja.4. Guru kelas kami tidak ....................... antara murid-muridnya.5.Jangan terima jemputan itu, dia ...................... sahaja.6. Banduan yang dihukum mati kerana dadah telah ......................supayadipenjarakan sahaja.7. Dalam pemilihan ketua, sekulpulan penduduk duduk......................... .8. Jangan percaya dengan orang itu, dia ...................... .9. Semalam baru kami tahi mereka itu ....................... .10. Peniaga itu terpaksa ........................ kerana mengalami kerugianbesar. 26. KesimpulanSimpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yangpaling mudah. Biasanya simpulan bahasa terdiridaripada dua patah kata yang membawa maksudyang tepat dan padat.