tugasan pendidikan islam hbis1103 ustazah siti eshah salleh

Download Tugasan pendidikan islam hbis1103 ustazah siti eshah salleh

If you can't read please download the document

Post on 24-May-2015

2.080 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASAHBIS 1103 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAMNAMA:SITI ESHAH BINTI SALLEHNO. MATRIKULASI :650121035766001NO. KAD PENGENALAN:650121-03-5766NO. TELEFON :013 3774177E-MAIL:sitieshahsalleh@oum.edu.myTUTOR :USTAZAH HAMIDAH BT USMANE-MAIL:hamidahjusman75@yahoo.comSEMESTER:SEPTEMBER 2012PUSAT PEMBELAJARAN : SABAH LEARNING CENTER 0| H B I S 1 1 0 3 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

2. ISI KANDUNGANM/SPendahuluan21. PENGENALAN : PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN3 & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM1.1 Definisi Pendekatan31.2 Jenis-Jenis Pendekatan 4 1.2.1 Pendekatan Bersepadu4 1.2.2 Pendekatan Induktif 4 1.2.3 Pendekatan Deduktif 5 1.2.4 Pendekatan Elektik6 1.2.5 Pendekatan Pemusatan Murid6 1.2.6 Pendekatan Tematik6 1.2.7 Qudwah Hasanah62. BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PEND.ISLAM72.1 Definisi Sumber Pengajaran 72.2 Rasional Penggunaan BahanDalam Pengajaran & Pembelajaran 7Pendidikan Islam2.3 Kepentingan Bahan Sumber Pengajaran82.4 Matlamat & Faedah-Faedah PenggunaanSumber P&P82.5 Kategori Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran102.6 Proses Penyediaan & Penggunaan SumberPengajaran102.7 Proses Pemilihan Sumber Pengajaran 112.8 Proses Menyedia & Menggunakan Bahan Sumber Pengajaran122.9 Prinsip Pemilihan & Penggunaan Bahan Sumber Pengajaran 132.10Proses Penilaian Sumber Pengajaran &Pembelajaran 142.11Perbandingan Bahan Mengikut KategoriSumber Pengajaran143. PRINSIP-PRINSIP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 15 PENDIDIKAN ISLAM 3.1 Definisi Isi Pelajaran15 3.2 Cara Menyusun Isi Pelajaran 15 3.3 Kriteria-Kriteria Pemilihan Isi Pelajaran 16 3.4 Prinsip Perkembangan Isi Pelajaran Dalam Semua Bidang Pend. Islam 16RUMUSAN19BIBILIOGRAFI 20LAMPIRAN 21 1| H B I S 1 1 0 3 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3. Pendahuluan Al-Hamdulillah, dengan izin dan bantuan Allah (s.w.t.) tugasan HBIS 1103 : KaedahPengajaran Pendidikan Islam ini dapat dilaksanakan dengan baikdan mendapat sokonganserta bantuan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Tugasan ini adalah membincangkantentang pendekatan, bahan pengajaran dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk pengajarandan pembelajaran Pendidikan Islam.Tugasan ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bermula dengan Pengenalan : PendekatanDalam Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam, diikuti dengan BahanPengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islamseterusnya Prinsip-Prinsip Pengajaran &Pembelajaran Pendidikan Islam Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan dengan ucapan jutaan terima kasih kepadabarisan penyelia tugasan ini yang tidak jemu-jemu membimbing dan menunjuk ajar denganpenuh kesabaran serta segala dorongan dan motivasi yang diberikan sehingga tugasan inidapat disiapkan. Semoga mereka dikurniakan rahmat dan berkat serta memperoleh ganjarandaripada Allah (s.w.t) di dunia dan di akhirat. Akhir kata, kepada Allah ( s.w.t. ) dipohonkan keredaan dan keberkatan atas segalausaha yang kerdil ini, beriring harapan semoga tugasan ini dapat menyumbang dalam duniailmu yang tiada sempadan. Sesungguhnya Allah Maha Luas ilmu-Nya.Disediakan oleh :SITI ESHAH BT SALLEH650121035766001(Fakulti Pendidikan & Bahasa)2| H B I S 1 1 0 3 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 4. 1. PENGENALAN : PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARANPENDIDIKAN ISLAM Tugas utama seorang Guru Pendidikan Islam itu adalah untuk memudahkanpembelajaran murid. Guru harus dapat menyediakan suasana pembelajaran murid. Guru harusdapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmoni serta menciptakanpengajaran yang berkesan. Guru hendaklah menentukan pendekatan, memilih bahanpengajaran dan menggunakan prinsip-prinsip untuk pengajaran dan pembelajaran PendidikanIslam sama ada di sekolah rendah mahu pun sekolah menengah. Dalam merancangpersediaan mengajar, pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam perlulahmempunyai urutan yang baik bagi mencapai objektif pengajaran. Pendekatan tersebutmestilah mampu memeberi sepenuh pengaruh terhadap pemerhatian, meningkatkan intelek,ingatan, emosi, minat, kecenderungan serta dapat membantu guru dalam prosesmenyampaikan ilmu Pendidikan Islam.1.1 Definisi PendekatanPendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektifjangkapanjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnyamengandungi strategi,kaedah dan teknik.Edward Anthony (1963) mentakrifkan pendekatan sebagai satu andaianyang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsuraksiomatik.Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam saya menggunakanapa jua jenispendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut :Memberi ilmu - kognitifMenanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektifMembina kemahiran dan amalan - psikomotorMemupuk dan menanam penghayatan afektifMembentuk pandangan, sikap dan akhlak afektifMewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan muridMenyepadukan faktor dan nilaiMerentas kurikulumMenggabungjalin kemahiran, isi dan nilaiMemotivasikan murid dalam pembelajaran 3| H B I S 1 1 0 3 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 5. 1.2 Jenis-Jenis PendekatanTerdapat beberapa pendekatan yang sering saya gunakan dalam pengajarandanpembelajaranpendidikan Islamiaitu Pendekatan Bersepadu; Pendekatan Induktif;Pendekatan Deduktif; Pendekatan Elektik; Pendekatan Pemusatan Murid; PendekatanTematik dan Qudwah Hasanah. 1.2.1 Pendekatan BersepaduDalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat didalamkurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan diantara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkanmengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalindan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yangbaik. Pelaksanaan konsep Bersepadu dalam P&P Pendidikan Islam melibatkan beberapaunsur daripada unsur-unsur seperti penerapan nilai, perkembangan potensi, BBMK,kepelbagaian aktiviti, kecintaan terhadap ilmu, kesinambungan di peringkat rendah,gabungjalin, perentasan, mengaitkan dengan masyarakat dan kurikulum dengan kokurikulum. 1.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkanbahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atauumum. Contohnya : Guruakan meminta murid- murid menyenaraikan jenis airyang mereka tahu. Kemudian memintamereka untuk mengkategorikannya pulamengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak.Contoh air milo dengan airpaip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang aslidengan airmutlak dan hukumnya. Proses Pengajaran dan pembelajaran melalui pendakatanini adalah seperti berikut : Contoh-contoh Memerhati,Membuatkhususmengkaji, generalisasimengenalpasti &mentafsirRajah1.2.2 : Proses Pengajaran dan pembelajaran melalui pendakatan induktif.4| H B I S 1 1 0 3 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 6. Ciri-ciri pendekatan induktif: i. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan ii. Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan iii. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran iv. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit v. Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru vi. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan vii. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan.1.2.3 Pendekatan Deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanandenganpendekatan induktif. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atauteori yang berkaitan contoh hukum halal, haram, rukhsah, azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yangdikatakan. MemperkenalPilih teori/rumusGunakan teori/rumus,prinsip, hukumcontoh-contohprinsip, hukum atau peraturanberkaitanatau peraturanyang telah baru diketahui Muridmengukuhkan pemahaman tentang konsep Rajah1.2.3 : Proses Pengajaran dan pembelajaran melalui pendakatan induktif.Ciri-ciri pendekatan deduktif adalah seperti berikut : i. Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi ii. Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu iii. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks iv. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 5| H B I S 1 1 0 3 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 7. 1.2.4 Pendekatan Elektik Pendekataneklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-duapendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak. Ia merupakan gabunganpendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatupengajaran dan pembelajaran.Dalam pendekatan ini pengajaran danpembelajran boleh bermula menggunakan pendekataninduktif iaitu denganmencari contoh ataupun huraian, kemudiannya diikuti denganpembinaankonsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan.Pendekataneklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yangmempunyai ragam belajar yangberbeza.1.2.5 Pendekatan Pemusatan MuridGuru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaranpembelajaran. Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran. Komunikasi berbentuk dua hala .Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya. Suasana kepimpinan bersifatdemokratik. Dalam pendekatan ini, pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan.1.2.6 Pendekatan TematikPengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melaluiidea yangbesar. Contoh tema-tema seperti solat, perkara perkara yangberkaitan dengan bersuci danlain-lain. satu-satu tema kemudian dipecahkankepada komponan-komponan yang kecildalamm setiap komponan terdapat lagitopik kecil yang boleh dibincangkan.Dalampendekatan ini guru mengenal pastitema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaranbagi suatu jangkamasa. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umurpelajar.Daripada tema yang dipilih, guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yangberkaitan dengan tema tersebut.1.