tugasan individu

Download Tugasan individu

Post on 14-Jun-2015

1.930 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL KPT 4033 TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN TUGASAN INDIVIDUDISEDIAKAN OLEH : ZURINA BINTI MOHAMED ARSHADNO. MATRIK: L20111006518KURSUS: AT63D EKONOMI RUMAH TANGGADISEDIAKAN UNTUK: DR. SULAIMAN BIN SARKAWI 1

2. Kemukakan satu idea inovasi tentang penggunaan teknologi maklumat dalam P&Puntuk satu tajuk yang anda pilih dalam matapelajaran major anda.Tajuk: Pemilihan Dan Penyimpanan MakananMatapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga (Tingkatan 4).Hasil Pembelajaran.Pemilihan dan Penyimpanan Makanan ini adalah subtopik dalam topik Makanan DanPemakanan dalam subjek Ekonomi Rumah Tangga ( tingkatan 4). Dalam subtopik Pemilihandan Penyimpanan Makanan ini akan menerangkan pelajar tentang definisi makanan,klasifikasi, jenis, ciri dan cara penyimpanan bagi setiap jenis makanan segar, kering danmudah. Selain itu turut menerangkan kepada pelajar kebaikan serta kelemahan bagi setiapjenis makanan tersebut.Kesemua isi-isi kandungan tersebut dimuatkan kedalam powerpoint untuk memudahkan sesipengajaran dan pembelajaran. Sebelum pengajaran bermula guru akan menunjukkan setinduksi kepada pelajar berkenaan dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan jenis-jenismakanan. Gambar-gambar tersebut dimuat naik kedalam window movie maker untukdijadikan slideshow kepada pelajar. slideshow tersebut turut mengandungi audio yangdisertakan sekali bersama gambar-gambar tersebut. Tujuan video ini ditunjukkan kepadapelajar adalah untuk memberi gambaran awal berkenaan dengan tajuk yang akan di ajaroleh guru. Disamping itu untuk menarik minat pelajar dan memastikan pelajar berada dalamkeadaan bersedia untuk menerima pengajaran. Disamping menunjukkan video tersebut gurujuga akan bertanya kepada pelajar cara mereka memilih makanan terutamanya makanansegar sewaktu membeli.Setelah pengajaran di sampaikan kepada pelajar dengan menggunakan powerpoint yanginteraktif guru akan memastikan pembelajaran dikalangan pelajar berlaku. Dengan itu gurumenyelitkan sedikit aktiviti yang boleh dilakukan sendiri oleh pelajar di dalam powerpointtersebut untuk menguji minda. Ini untuk memastikan pembelajaran topik tersebut dapatdikuasai oleh pelajar dengan baik. Untuk uji minda, teknik yang digunakan adalah powerpoint Macro Enable. Akhir sekali untuk bahagian penilaian masih menggunakan perisianpowerpoint dimana setiap jawapan yang betul dan salah diselitkan sekali audio bunyi yangdirakam sendiri menggunakan sound recorder.Disini akan ditunjukkan langkah-langkah penggunaan teknologi koswer tersebut yang akandigunakan dalam pengajaran subtopik bertajuk Pemilihan dan Penyimpanan Makanan.2 3. Arahan Khusus.SIMBOLPENERANGAN Simbol ini apabila ditekan akan kembalike halaman utama iaitu slide pertama. Simbol ini kembali ke halaman utamamakanan segar. Simbol ini untuk ke slide seterusnya. Simbol ini untuk kembali. Simbol ini untuk ke halaman jenis-jenismakanan. Bunyi audio. 3 4. LANGKAH 1 Pada slide pertama terdapat tajuk-tajuk kecil yang telah di hyperlink ke slide yangberkenaan. Terdapat lima tajuk kecil pada slide pertama iaitu: a) Induksi video. b) Nota c) Uji minda d) Latihan e) KeluarPEMILIHAN DANPENYIMPANANMAKANAN INDUKSI VIDEO UJI Klik pada tajuk yang NOTA LATIHANKELUARMINDAmenjadi pilihanLANGKAH 2 Butang pertama yang akan di klik adalah pada induksi. Ia adalah sesi permulaansebelum memulakan pengajaran di mana mengandungi video untuk melihatslideshow gambar makanan yang telah dihasilkan melalui window movie maker. Untuk kembali pada halaman utama ini, hanya perlu klik pada simbol klik untuk kehomepage.KLIK UNTUKKlik disini untuk KEHOMEPAGEkembali4 5. LANGKAH 3 Setelah kembali ke halaman utama, butang seterusnya yang akan di klik ialah nota Setelah di klik pada butang nota, slide akan menunjukkan tajuk pemilihan makanan. Terdapat 3 jenis pemilihan makanan yang akan dipaparkan iaitu:a) Makanan segarb) Makanan keringc) Makanan mudah. KLIK UNTUK MakananKE HOMEPAGEsegarPemilihanmak ananMakananMakananKlik pada mana- kering mudah mana tajuk.LANGKAH 4 Sebagai contoh, sekiranya di klik pada makanan segar ia akan menunjukkann 5 subtopik yang berada pada tajuk Pemilihan dan Penyimpanan Makanan Segar iaitu: a) Definisi b) Sayur-sayuran c) Ikan d) Daging e) Kebaikan dan kelemahan. Kandungan nota untuk makanan kering dan juga makanan mudah juga sama seperti makanan segar, tetapi yang membezakan hanyalah makanan segar terbahagi kepada 3 jenis iaitu sayur-sayuran, ikan, dan daging. Pemilihan Dan PenyimpananMakanan SegarDEFINSI MAKANAN SEGAR Klik pada mana-mana tajuk. SAYUR-SAYURANIKANDAGING5 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN 6. LANGKAH 5 Apabila klik pada kotak definisi slide hanya akan menunjukkan definisi sahaja.Apabila ingin kembali ke menu sebelumnya hanya klik pada butang rumah.Klik pada rumahuntuk kembali Apabila klik pada kotak sayur-sayuran slide akan menunjukkan nota dimana sayur-sayuran terbahagi kepada dua subtopik kecil iaitu klasifikasi dan pemilihan danpenyimpanan. Sekiranya telah membuka klasifikasi sayur-sayuran dan ingin kembali pada pemilihandan penyimpanan makanan hanya klik pada anak panah untuk kembali. Tetapi padaakhir slide untuk pemilihan dan penyimpanan, klik pada rumah dan ia akan kembalislide ke 3 yang mengandungi 5 subtopik kecil makanan segar. Ianya turut samadigunakan untuk tajuk-tajuk yang lain.PEMILIHAN DAN Klik pada mana- KLASIFIKASIPENYIMPANAN SAYUR-SAYURANmana tajuk. SAYUR-SAYURAN SAYUR-SAYURAN 6Klik disini untukkembali 7. Klik pada rumah untuk kembaliLANGKAH 6 Setelah selesai nota dipaparkan klik pada button uji minda di homepage untukmenguji minda pelajar dan juga untuk memastikan pembelajaran berlaku apabilamenggunakan koswer ini. Pelajar akan klik di sini dan akan terus di hyperlink ke soalan uji minda.Klik disini untuk kesoalan uji minda.LANGKAH 7 Di soalan uji minda, teknik yang digunakan adalah Macro Enable yang manamembolehkan pelajar menggerakkan gambar-gambar dan diletakkan ke dalam kotakyang disediakan mengikut jenis makanan yang betul. Terdapat button kembali untuk kembali ke slide uji minda. 7 8. Setelah itu klik untuk ke homepage untuk kembali ke halaman utama untukmeneruskan aktiviti. PILIH GAMBAR DIBAWAH DAN LETAK DI TEMPAT YANG BETUL Klik disini untukMAKANAN SEGARMAKANAN KERINGMAKANAN MUDAH kembali Klik pada gambar untuk menggerakaanya.Langkah 8 Butang yang harus di klik seterusnya adalah latihan yang mana untuk mengetahuipemahaman pelajar melalui penilaian yang akan di buat oleh pelajar. Butang latihan akan di hyperlink ke soalan-soalan yang telah disediakan. Klik pada jawapan. Sekiranya pelajar menjawab dengan betul, slide jawapan yang betul akan ditunjukkandan dalam masa yang sama audio yang mengatakan jawapan betul akan berbunyi.Pelajar akan ke soalan seterusnya dengan menekan butang next. Klik untuk ke soalan seterusnya. 8 9. Tetapi sekiranya pelajar menjawab jawapan yang salah slide jawapan yang salahakan ditunjukkan dan dalam masa yang sama audio yang mengatakan jawapansalah akan berbunyi. Pelajar akan ke soalan yang sama dengan menekan butanganak panah kembali.Klik untuk ke soalanasal.LANGKAH 9 Sekiranya telah berjaya menjawab kesemua soalan dengan jayanya pelajar akanklik untuk ke homepage untuk kembali ke halaman utama. Klik disini untuk kembali9 10. LANGKAH 10 Butang terakhir ialah keluar yang mana menunjukkan sekian. Ini bermakna pelajartelah selesai meneroka subtopik ini yang dihasilkan menggunakan powerpoint,window movie maker, audio dan juga macro enable.KEBAIKAN DAN KEBURUKANKebaikan 1) Memperjelaskan penyampaian mesej Penyampaian pengajaran lebih jelas dan mudah difahami kerana mempunyai gambar, animasi, bunyi dan muzik. 2) Mengatasi batasan ruang, waktu dan pancaindera Dengan menunjukkan gambar, objek yang tidak dapat dibawa seperti sayur, daging, ayam dan sebagainya boleh ditunjukkan dalam bentuk video, menggunakan window movie maker. 3) Meningkatkan minat ndan interaktiviti dalam P&P Dapat menarik minat pelajar yang pasif bersikap aktif. Turut meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang subtopik tersebut. Penggunaan warna-warna yang menarik juga dapat menarik minat pelajar. 4) Menghasilkan pengalaman dan persepsi yang sama Ini kerana penggunaan powerpoint, window movie maker, audio dan macro enable di dalam sesuatu topik membolehkan ianya digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asalnya. Maka dapat membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep. 10 11. 5) Memberi kuasa kawalan kepada pelajar Penggunaan videomembolehkann pelajar memainkanvideo,memberhentikan atau mengulang kembali klip-klip yang berkaitan. Membolehkan proses pembelajaran berlaku mengikut keperluan dantahap penerimaan pelajar bukannya mengikut keperluan tenaga pengajarsemata-mata. Ia bermaksud sekiranya pelajar tidak faham, pelajar bolehkembali ke nota sebelumnya. Pelajar boleh belajar mengikut kemampuan sendiri dan meningkatkanmotivasi. 6) Mengelakkan pelajar bosan berada di dalam kelas. Kaedah tradisional menyebabkan pelajar mudah bosan kerana guruhanya bercakap tanpa menggunakan gambaran yang lebih jelas.Dengan menggunakan inovasi ini maka pelajar akan lebih fokus padapengajaran. 7) Penilaian pelajar lebih berkesan. Menggunakan powerpoint dengan disertakan bunyi dapat menarik minatpelajar untuk menjawab soalan dan lebih memberi kefahaman kepadapelajar kerana jawapan diberikan pada masa itu juga. Ini kerana pelajar hanya akan dibenarkan menjawab soalan yangseterusnya sekiranya berjaya menjawab soalan tersebut dengan betul.Sekiranya jawapan tersebut salah, maka pelajar mesti menjawab soalanitu semula.Keburukan1) Guru mengambil masa yang lama untuk menyediakan nota untuk satu-satusubtopik.2) Tidak semua pelajar dapat menguasai ICT dengan baik, kerana tidak semuapelajar berpeluang menggunakannya.3) Memerlukan sekolah menyediakan alatan yang lengkap seperti komputer,pembesar suara, skrin dan sebagainya untuk digunakan semasa sesipengajaran.4) Bahan tidak dapat digunakan sekira