tugasan bm

Upload: azlan-hafiz

Post on 01-Mar-2016

59 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

AMALAN 5P

TRANSCRIPT

INSTITUT PENDIDIKAN KAMPUS KOTA BHARU

JABATAN PENGAJIAN MELAYUNAMA PELAJAR / ANGKA GILIRAN / NOMBOR KAD PENGENALAN

AZLAN HAFITH BIN BAHARUDIN / D20M-1206-0485 / 821016-08-5335 AZLIYATI BINTI ZAINOL /D20M-1206-0490 / 710618-02-5864KUMPULAN / UNIT

BAHASA MELAYU (SM)

PROGRAM KDPM-SABK AMBILAN JUN 2012

KOD / NAMA KURSUS/ MATA PELAJARAN

PM 1241 / PENGKAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH / BAHASA MELAYUNAMA PENSYARAHPUAN HAJAH NIK NORAINI BINTI RAJA ABDULLAHTARIKH HANTAR

18 OKTOBER 2013

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama Penulis 1 : AZLAN HAFITH BIN BAHARUDINNo K/P : 821016-08-5335Tandatangan : Nama Penulis 2 : AZLIYATI BINTI ZAINOL No K/P : 710618-02-5864

PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapatlah kami menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya.Sekalung penghargaan diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Puan Hajah Nik Noraini Bt Raja Abdullah kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan tentang Pengkajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah.

Terima kasih diucapkan kepada rakan seperjuangan yang banyak membantu dari segi sumbangan idea,maklumat dan pendapat dalam melaksanakan kerja kursus ini.

Seterusnya, tidak lupa juga diucapkan kepada keluarga tersayang kerana sanggup berkorban masa dan banyak memberi pandangan sebagai maklumat tambahan dalam kerja kursus ini.

Akhir sekali,diucapakan terima kasih kepada sesiapa yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini.Pengalaman dalam menyediakan kerja kursus Pengkajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dan pembelajaran beserta audio,visual dan grafik ini merupakan pengalaman menarik dan satu cabaran baru buat kami.

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT

HALAMAN PENGAKUAN

i

PENGHARGAAN

ii

SENARAI KANDUNGAN

iii

1.0PENGENALAN

1

2.0KONSEP 5P

3

2.1 Pengabungjalinan

2.1.1Bentuk Pengabungjalinan

4

2.1.2Pengabungjalinan Kemahiran

4

2.1.3Pengabungjalinan Subjek

5

2.1.4Kemahiran Merentas Kurikulum

5

2.2 Pengayaan

6

2.2.1Objektif Pengayaan

6

2.3 Pemulihan

7

2.3.1Faktor-faktor penyebab masalah PDP 7

2.3.2Aktiviti Pemulihan

2.4 Penilaian

92.5 Penyerapan10

2.5.1Penyerapan Nilai Murni

11

3.0 LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN

3.1 Aktiviti pengajaran

.

4.0 JADUAL PERGERAKAN TUGASAN

.

.

5.0 REFLEKSI

21 5.1 Refleksi Azlan Hafith Bin Baharudin 5.2 Refleksi Azliyati Binti Zainol RUJUKAN

26LAMPIRAN

Lampiran 1 Pantun Budi (Pantun Empat Kerat) Lampiran 2 Soalan Penilaian Dan Jawapan

Lampiran 3 Slaid Pantun Budi Empat Kerat1.0 PENGENALAN

Dasar pendidikan kebangsaan yang termaktub dalam Akta pendidikan 1996.Bahasa Melayu (kini Bahasa Malaysia) ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah dan berperanan sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Perpaduan rakyat di Malaysia .Berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal dan budi dan pemikiran rakyat. Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah menegah menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan, dan pemulihan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .Namun demikian, guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar seperti pengunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, berinteraksi, dan berfikir.Penggunaan TMK ini dijadikan alat bahan bantu mengajar (BBM) yang berkesan dan kerap kali digunakan dan dirancang penggunaannya dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di sekolah.2.0 KONSEP 5P

Konsep 5P adalah strategik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di peringkat sekolah-sekolah .Merupakan satu saranan supaya bidang-bidang kemahiran atau bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara bersepadu .Semua elemen dalam konsep 5P dijalankan secara bersepadu dan tidak secara berasingan .Konsep 5P terdiri daripada strategi penggabungjalinan, penyerapan ,penilaian ,pengayaan dan pemulihan.

2.1 PENGGABUNGJALINAN

2.11 BENTUK PENGGABUNGJALINAN

2.1.2 PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN

2.1.3 PENGGABUNGJALINAN SUBJEK2.1.4 KEMARIHAN MERENTAS KURIKULUM

2.2 PENGAYAAN2.2.1 OBJEKTIF PENGAYAAN

2.3 PEMULIHAN

2.3.1 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASALAH PDP

2.3.2 AKTIVITI PEMULIHAN

2.4 PENILAIAN

2.5 PENYERAPAN

2.5.1 PENYERAPAN NILAI MURNI

3.0 LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN

3.0.1 AKTIVITI PENGAJARAN Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatan

Aktiviti GuruAktiviti Murid

Set Induksi /mencungkilIdea5 minit Khasiat madu.1. Guru menunjukkan gambar lebah dan madu. 2. Mencungkil idea murid dengan menyoal murid mengenai khasiat madu.

3.Guru memancarkan khasiat madu.

3.Guru mengaitkan aktiviti dengan pelajaran hari ini.1. Murid melihat gambar lebah dan madu. 2 .Murid memberi respon terhadap soalan yang diberi oleh guru.1.Gambar lebah dan madu dipancarkan melalui LCD.(Lampiran A)

2.Berikan jenis khasiat madu yang diketahui.Khasiat madu dipancarkan melaui LCD.

KBT : Kemahiran Berfikir menjana idea.

Nilai : berdikari

BBM : paparan slaid,LCD

Langkah 1

5 minitDeklamasi sajak Lebah dan Madu dengan intonasi yang betul.

1. Guru menayangkan video deklamasi Sajak Lebah dan madu dan meminta murid memerhatikannya.

2. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak tersebut dengan nada,gaya dan intonasi yang betul.

3.Pelajar lain juga diminta membacakan sajak tersebut dengan nada,gaya dan intonasi yang betul.1. Murid memerhati tayangan video secara senyap.

2. Murid mendeklamasikan sajak.

3.Pelajar lain membaca sajak di tempat masing-masing.

Strategi /Teknik : Tayangan video dan Seni kata Sajak dipancarkan melalui LCD.( Lampiran A )Muridmemberi perhatian.Membaca Sajak Lebah dan Madu menggunakan Buku Teks Antologi Kasut Kelopak Jantung.BBM : paparan slaid,LCD, Buku Teks Antologi Kasut Kelopak Jantung.

Langkah 2

10 minitMenghuraikan maksud sajak.1.Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maksud sajak.

2.Guru membuat pengukuhan tentang maksud sajak dengan menunjukkan maksud menerusi slaid.3.Guru menyatakan tema dan persoalan sajak menerusi slaid.1. Murid memberikan maksud sajak.

2.Pelajar melihat dan mendengar maksud sajak , tema dan persoalan menerusi slide.Berikan maksud setiap rangkap dalam sajak.

( Lampiran B)KBT : Kemahiran Berfikir menjana idea.

BBM : paparan slaid,LCD

Langkah 3

15 minitMenghuraikan gaya bahasa unsur bunyi dan pengajaran dalam puisiKata Sendi

1.Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diberikan kertas mahjung dan pen marker.

2.Guru mengedarkan kad tugasan untuk dihurai oleh setiap kumpulan dengan menggunakan pengetahuan sedia ada tentang maksud unsur bunyi, gaya bahasa dan pengajaran.

Kumpulan 1 menghuraikan 3 gaya bahasa serta

contoh.Kumpulan 2 Menghuraikan unsur bunyi

Kumpulan 3 - menghuraikan 2 nilai dan 2 pengajaran daripada sajak.

Kumpulan 4 mencari 2 kata sendi dan membentuk satu ayat bagi setiap satu kata sendi tersebut.

1.Murid membentuk 4 kumpulan.

2. Murid menghuraikan tugasan yang diberi dan menulis di atas kertas mahjung. KBT : Kemahiran Berfikir menjana idea.

Pembelajaran Konstruktivisme

Nilai : berdikari, bekerjasama

BBM : paparan slaid,LCD,Kertas Mahjung,Pen Marker dan , Kad Tugasan (Lampiran C)

Langkah 4

20 minitLaporan hasil perbincangan

Unsur bunyi,gaya bahasa dan pengajaran.1. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk melaporkan hasil perbincangan kumpulan

2. Guru menayangkan slaid unsur bunyi,gaya bahasa dan pengajaran untuk menyemak jawapan murid yang telah disenaraikan.1.Ketua setiap kumpulan melaporkan menerusi penulisan atas kertas mahjung.2.Murid melihat

slaid dan mendengar penerangan guru .

BBM : paparan slaid,LCD, Kertas jawapan murid.

Langkah 5

10 minitPenilaian 1.Guru mengemukakan 3 soalan penilaian berdasarkan sajak.

2.Guru menayangkan slaid jawapan untuk menyemak jawapan murid dan mengulas ayat kata sendi yang dibina murid.

3.Guru bertanyakan murid yang menjawab dengan salah.

4.Murid yang tidak dapat menjawab diberi penekanan

khusus di tempat masing-masing.5.Guru memberi lembaran latihan 1 untuk murid yang boleh menjwab soalan penilaian.

1.Murid menjawab soalan-soalan tersebut.

2.Murid memeriksa jawapan.

3.Murid yang menjawab salah memberitahu guru.

2.Murid yang tidak dapat menjawab dibimbing oleh guru.

4.Murid menjawab latihan pengayaan.(Lampiran D)LCD

Lembaran latihan 1(Lampiran E)

Penutup

5 minitLatihan Pengayaan

Rumusan pembelajaran

1.Guru membenarkan murid menyambung latihan pengayaan sebagai kerja rumah.

2.Guru membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari ini.

1.Murid yang melepasi penilaian mendapat lembaran latihan 1 manakala yang lemah mendapat lembaran

latihan 2.2.Murid mencapai obektif pembelajaran pada hari ini.Lembaran latihan 1 dan 2(Lampiran E)

4.0 JADUAL PERGERAKAN TUGASLANGKAH

PERKARA YANG

DIBINCANGKANCATATANTARIKH/

TEMPOH

1Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran Pn. Nik Noranini Bt Raja Abdullah.Tugasan perlu dihantar selewat-lewatnya pada 24 April 201324 Mac 2013

2Memahami kehendak soalan tugasan perbincangan

dengan ahli kumpulan

Membuat agihan

tugas

Membuat jadual kerja( Lampiran F)28 Mac 2013

3Mencari maklumat dari

Internet / Pusat Sumber

mendapatkan bantuan daripada Pustakawan

Cetakan maklumat

internet

Nota ringkas

Buku 1 April 2013

4Menyediakan draf bersama ahli Kumpulan

Menyusun maklumat

Menganalisis maklumat

berdasarkan kehendak

tugasan

Menghubungkait

maklumat yang relevan

Membuat huraian

terperinci

Menaip draf7 April2013

5

Perbincangan hasil sub-tugasan/

draf semakan

dengan rakan.Membetulkan ejaan

Menyusun

maklumat

mengikut

keutamaan

Memperincikan

huraian

Memperbaiki cara

Penulisan.

14 April 2013

6

Menghasilkan rancangan pengajaran harian berkonsepkan 5P dan audio, video- dan grafik untuk RPH.

Menghasilkan RPH dan Menghasilkan audio, video dan grafik dalam power point.12 April 2013

7Perbincangan terakhir untuk melengkapkan segala maklumat. Segala maklumat

telah lengkap

Lampiran yang

perlu telah

dimasukkan

Tugasan telah dijilid dengan kemasTugasan telah disimpan dalam CD.

20 April 2013

8Menghantar tugasan lengkap

kepada pensyarah pembimbingDiterima dan direkodkan21 April 2013

5.0 REFLEKSI

5.0.1 Refleksi Norasiawati Bt MuslimNO KAD PENGENALAN : 810811-02-5362Saya telah menerima tugasan ini pada 24 Mac 2013 oleh pensyarah saya bagi subjek Bahasa Melayu .Menerusi tugasan ini saya telah diberi pilihan sama ada secara secara berkumpulan ,berpasangan atau individu .Tetapi saya telah membuat keputusan memilih secara berpasangan bersama-sama rakan saya .Terdapat tiga sub tugasan iaitu menghuraikan konsep 5P,menyediakan RPH berdasarkan konsep 5P dan menyediakan jadual pergerakan dalam melaksanakan tugasan ini.

Perkara utama yang ingin saya fokuskan dalam tugasan ini adalah terhadap sub-sub tugasan yang memerlukan saya menghayati ,memahami dan mengaplikasikan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran saya .Sememangnya maklumat dan data yang dapat dicari dan dirujuk di dalam buku-buku rujukan dan sumber internet, namun untuk menjawab dan menjelaskan soalan tugasan ini kami perlu memahami konsep 5P terlebih dahulu yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (Tingkatan 1-Tingkatan 5).

Sukar untuk saya menyiapkan tugasan saya pada kali ini , mungkin saya bukanlah dari jurusan bahasa dan tidak mengajar subjek bahasa melayu membuatkan saya memerlukan masa yang lebih lama dalam memahami tugasan saya ini.Pada minggu pertama saya dan rakan cuba mengumpul maklumat data seberapa banyak yang boleh untuk menyelesaikan tugasan ini.Saya dan rakan mulai akur bahawa dalam menyiapkan setiap tugasan yang diberi , kita perlu memahami kehendak tajuk terlebih dahulu.Oleh yang demikian , saya dan rakan sudah bertekad untuk cuba memberi fokus dalam pembelajaran di dalam kelas dan mencatat apa yang diajar bukan hanya melihat dan mendengar samata-mata.

Setelah maklumat dan diperolehi saya dan rakan memulakan untuk membina tugasan masing-masing mengikut pembahagian tajuk yang telah dibuat antara kami berdua.Pelbagai kekangan yang terpaksa kami redahi, antaranya bebanan tugas di sekolah , peranan sebagai ibu dan isteri di rumah ,pelbagai tugasan yang diterima dan masa yang terlalu cepat berlalu.

Namun setiap permasalahan yang di hadapi , bukanlah halangan untuk kami berjaya.Kami bertekad akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyiapkan tugasan Bahasa Melayu ini.Saya dan rakan menyiapkan tugasan secara berperingkat-peringkat mengikut dalam jadual pergerakan kami yang telah dilampirkan.

Menerusi tugasan ini, saya dapat membina banyak kefahaman berkenaan konsep 5P yang terdapat dalam bahasa Melayu yang belum saya kuasai sebelum ini. Walaupun masih tidak dapat menguasai sepenuhnya, namun saya akui tugasan ini banyak membantu saya memahami apa yang dipelajari pada semester ini. Saya sedar bahawa apa yang saya pelajari pada setiap semester di institusi ini semuanya telah dirancang dengan baik oleh pihak pengurusan. Oleh hal yang demikian, saya rasa apa yang diajar di sini mempunyai perkaitan antara satu sama lain dan merupakan keperluan bagi seseorang bakal guru bahasa. Selepas ini saya tidak akan lagi mengambil mudah terhadap apa yang dipelajari dan akan sentiasa memastikan diri saya memberi fokus seratus peratus terhadap apa yang disampaikan di dalam kelas. Saya mulai sedar masih banyak kelemahan diri saya dalam bidang bahasa melayu walaupun saya adalah orang melayu.

Dengan tugasan ini, saya mengharapkan saya mampu melakukan perubahan dalam diri saya terutama dari segi sikap sambil lewa terhadap subjek yang dipelajari. Saya akan cuba memajukan diri untuk memahami dan menguasai bidang ini dengan lebih mendalam memandangkan masih banyak yang saya masih kurang jelas dalam aspek bahasa Melayu ini. Tugasan ini secara jujurnya, menjadikan saya lebih bersemangat untuk mempelajari lebih banyak kemahiran dan pengetahuan daripada pensyarah-pensyarah yang mempunyai banyak pengalaman di institut ini. Hal ini sekali lagi mendorong saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti serta mampu menjadikan setiap pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sentiasa berkesan.

5.0.2 Refleksi Irzuany Rosliana Bt Shah BanyNO KAD PENGENALAN : 820901-02-5808

Saya telah menerima tugasan Pengkajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah pada 24 Mac 2013 dari pensyarah iaitu Puan Hajah Nik Noraini Bt Raja Abdullah.Tugasan ini boleh dilaksanakan secara kumpulan bertiga, berpasangan atau individu.Saya dan kawan telah bersepakat untuk membuat tugasan ini secara berpasangan.

Semasa menjalankan tugasan ini,kami telah mengkaji kehendak soalan secara teliti.Antara tugasannya ialah menghuraikan Konsep Bersepadu 5P, menyiapkan Rancangan pengajaran Harian(RPH) berkonsepkan 5P dengan memasukkan audio,visual dan grafik yang menarik, mengaplikasikan Pengisian Kuikulum dan Kemahiran Bernilai tambah dalam langkah pengajaran dan seterusnya menghasilkan satu penulisan refleksi terhadap pengalaman penyediaan tugas.Kami perlu memahami Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 yang telah digubal dengan memberikan fokus pada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Hasil dari pengkajian, kami bersepakat untuk memilih Pengajaran dan Pembelajaran Puisi Tradisional iaitu Sajak Madu dan Lebah yang boleh dikaitkan dengan nilai murni yang perlu ada dalam diri pelajar. Semasa menjalankan tugasan ini, kami mencari mula membahagikan tugas,merangka jadual kerja,menaip draf,menghasilkan RPH dan menghasilkan audio,video dan grafik untuk Pengajaran dan Pembelajaran(PdP).Saya mengakui tugasan ini sangat mencabar dengan kekangan masa yang cukup padat di sekolah dan keluarga di rumah menghalang dari menyiapkan kerja kursus ini mengikut masa yang dirancang dalam jadual kerja kursus.Tekanan mula menganggu diri dan menyulitkan lagi untuk menyiapkan kerja kursus ini.Saya mula merangka RPH yang berkesan untuk PdP iaitu dengan memasukkan konsep 5P iaitu Pengabungjalinan,Pengayaan,Pemulihan,Penyerapan dan Penilaian serta tiga elemen iaitu audio,video dan grafik.Belum pernah saya menghasilkan RPH yang sangat panjang dan mempunyai langkah pembelajarannya sekali.Pengetahuan saya bagaimana menghasilkan RPH berpadukan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) Bahasa Melayu ini sangat cetek.Saya tidak pandai hendak menyesuaikan situasi pelajar dengan berpandukan HSP.HSP Bahasa Melayu ini sangat berbeza dengan HSP mata pelajaran lain.Ini sangat menyukarkan keadaan saya.Tetapi ini tidak menghalang saya dari terus berusaha walaupun memakan masa yang panjang.

Saya mula mengorak langkah dengan lebih jauh iaitu mula menghasilkan audio,video dan grafik.Tugas penghasilan ini sangat mencabar di mana kami tidak pernah menghasilkan audio, video dan grafik secara serentak dalam power point.Kebiasaannya hanya power point yang biasa yang memaparkan tulisan dan sedikit bunyi latar.Kesulitan menghasilkan audio,video dan grafik ini memakan masa yang agak panjang dari masa yang telah dirancang.Kami juga mengambil masa yang lama memikirkan video dan grafik yang sesuai.Animasi yang dicari pada mulanya memakan masa yang lama dan tidak sesuai untuk pembelajaran.Saya mula memikirkan video sajak untuk menggabungkan ketiga-tiga elemen ini.Pada mulanya,video yang dicari menghadapi masalah untuk dimuat turun dan memakan masa yang agak lama.Saya mula memuat turun perisian lain untuk memuat turun video itu.Video yang dimuat turun dimasukkan ke dalam power point.Namun audio pula tidak berfungsi.Saya mula buntu dan tidak dapat menyelesaikan masalah ini dalam beberapa hari.Akhirnya saya dapat mencari jalan penyelesaiannya iaitu memuat turun sekali lagi dan ditukarkan dalam bentuk MP4.Setelah selesai menghasilkan RPH dengan konsep 5P dan juga gabungan tiga elemen ini membuatkan hati saya berasa sangat gembira untuk mengaplikasikan kaedah ini dalam kelas.Saya mengakui bahawa ada juga guru yang masih menggunakan kaedah lama iaitu kapur dan tulis.Kebanyakkan guru tiada masa untuk menghasilkan bahan bantu mengajar dalam bentuk visual.

Sebagai seorang guru kita haruslah mempunyai sikap kepekaan,sabar dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang yang kita ceburi.Bukan sekadar hanya untuk mengajar namun kita juga harus mampu mengendalikan alat komunikasi dengan baik supaya dapat menjadi satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Oleh itu saya sedar bahawa sebagai guru kita tidak boleh mengabaikan RPH sebelum ke kelas.Sebaliknya guru perlu membuat RPH yang dapat mengembangkan pegetahuan pelajar dengan membuat pengabungjalinan pelbagai kemahiran dan bahasa,pengayaan,peilaian, pemulihan dan penyerapan nilai murni.Justeru, guru-guru perlu memenuhi tuntutan tersebut agar murid tidak rasa kosong dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. RUJUKAN

Akhiar pardi dan Hasmina bt Shamsudin (2010), P.T.K Rancangan Pengajaran

Harian dalam Pengajaran Pembelajaran : Multimedia Sdn Bhd.

Kurikulum Bersepadu sekolah Menengah,Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan

Satu,Bahasa Melayu,Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mok Soon Sang (2007), P.T.K (Penilaian Tahap Kecekapan) Bahagian II,

Kompetensi Khusus / Fungsi (Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran). :

Multimedia-Es Resourses Sdn Bhd.

Mok Soon Sang (2008), Pedagogi untuk Pembelajaran & Pembelajaran: Multimedia

Sdn Bhd.

Mok Soon Sang (2010), P.T.K Nota Intisari Ilmu Pendidikan Pedagogi untuk

Pembelajaran & Pembelajaran: Multimedia Sdn Bhd

Nik Safiah Karim,Farid M.Onn, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid

Mahmood,Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2012) : Dewan Bahasa dan Pustaka

Sdn Bhd.

Ok Soon Sang (2009), Pedagogi untuk pembelajaran dan pembelajaran : Multimedia

Sdn Bhd.

http://arifbahasa2.blogspot.com/2011/04/sajak-lebah-dan-madu.htmlhttp://cik-aini.blogspot.com/2011/07/lebah-dan-madu.htmlhttp://lamanbahasa.files.wordpress.com/2010/01/rancangan-pelajaran-tahunan-tingkatan-1.dochttp://www.slideshare.net/LyanaMN/contoh-penulisan-rujukan-mengikut-format-apahttp://www.youtube.com/watch?v=XjDUHz2VC_0LAMPIRAN ASLAID SAJAK LEBAH DAN MADU

SLAID 1 SLAID 2

SLAID 3 SLAID 4

SLAID 5 SLAID 6

SLAID 7 SLAID 8

SLAID 9

SLAID 9 SLAID 10

SLAID 11

SLAID 12

SLAID 13LAMPIRAN B MAKSUD SAJAKRANGKAP 1

Di pohon sana,

pada dahanpohon tualanglihatlah lebah-lebah

sudah membuat sarang

serangga yang cergas

sentiasa hidup sepakat

sikap yang terpujiMaksud : Lebah serangga yang cergas dan mengamalkan hidup bermasyarakatRANGKAP 2Ada ratu ada pekerja

berkumpul dan bekerjasama

madu manisnya

penawar penyakit manusiaMaksud : Lebah ada pembahagian tugas yang jelas, namun tetap bekerjasama. Lebah menghasilkan madu yang berguna untuk manusia

RANGKAP 3

Lebah-lebah

pada dahan pohon tualang

kau membuat aku sedar

harus selalu berusaha

dan meninggalkan jasa

seperti madumu yang istimewa.

Maksud : Kumpulan lebah menarik perhatian penyajak untuk menjadikannya sebagai contoh, iaitu selalu berusaha dan berbuat jasa kepada semua.LAMPIRAN C KAD TUGASAN

LAMPIRAN D

SOALAN PENILAIANARAHAN: Jawab semua soalan berikut:

1.Mengapakah kita harus mencontohi sikap lebah? (3 markah)

2.Apakah keistimewaan madu lebah? (3 markah)

3.Huraikan mesej yang terdapat dalam sajak Lebah dan Madu. (3 markah)

LAMPIRAN E Lembaran Latihan 1Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.i.Gaya Bahasa(a)_______________: Contohnya, seperti madumu yang istimewa.

(b) ______________ : Contohnya, Ada ratu ada pekerja.(c) _______________: Contohnya kauii.Nilai dan PengajaranNilaiPengajaran

Kerjasama yang terjalin antara lebah sehingga mampu membuat sarang pada dahan pokok tualang.NILAI : Kita hendaklah ________ dalam melakukan sesuatu pekerjaan

Kerajinan lebah dalam usaha membuat sarang dan menghasilkan madu.

NILAI :Kita hendaklah sentiasa ____________dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan

Hidup lebah yang sentiasa bermuafakat dan bersatu padu telah membawa kejayaanNILAI :Kita hendaklah __________ arahan ketua

Pekerja lebah mematuhi arahan ratu sebagai pemerintah.

NILAI :Kita hendaklah bijak dalam ____________

Kerjasama yang terjalin antara lebah sehingga mampu membuat sarang pada dahan pokok tualangNILAI :Kita wajiblah hidup ___________ sesama makhluk

Jawapan Lembaran Latihan 1

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.i.Gaya Bahasa(a) Simile : Contohnya, seperti madumu yang istimewa.

(b) Pengulangan: Contohnya, Ada ratu ada pekerja.(c) Sinkof : Contohnya kauii.Nilai dan PengajaranNilaiPengajaran

Kerjasama yang terjalin antara lebah sehingga mampu membuat sarang pada dahan pokok tualang.NILAI : BEKERJASAMAKita hendaklah tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan

Kerajinan lebah dalam usaha membuat sarang dan menghasilkan madu.

NILAI : KERAJINANKita hendaklah sentiasa bermuafakat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan

Hidup lebah yang sentiasa bermuafakat dan bersatu padu telah membawa kejayaanNILAI : BERSATU PADUKita hendaklah mematuhi arahan ketua

Pekerja lebah mematuhi arahan ratu sebagai pemerintah.

NILAI : KETAATANKita hendaklah bijak dalam memimpin.

Lebah berjasa besar kepada manusia kerana madunya menjadi penawar kepada penyakit.NILAI : BERJASAKita wajiblah hidup berjasa sesama makhluk

Lembaran Latihan 2

Pilih Jawapan yang sesuai.1. Tema Kesedaran untuk mencontohi lebah yang sentiasa bekerjasama / bergaduh, dan sepakat, selain berjasa kepada hidupan lain 2. Persoalana. Ketekunan / Lembab dalam melakukan sesuatu pekerjaan

b. Permusuhan /Permuafakatan dalam sebarang pekerjaan

c. Kerajinan / Kemalasan dalam menyempurnakan sesuatu tugasan

d. Ketaksuban / Ketaatan terhadap pemimpin

e. Kecuaian / Kebijaksanaan dalam mengatur organisasi

f. Hidup bergaduh / berjasa sesama makhluk

g. Kepekaan / Kelalaian terhadap sifat terpuji makhluk lain 3. Unsur Bunyi dan Bahasa i. Unsur-unsur Bunyi(a) Asonansi / Aliterasi Contohnya, Ada ratu ada pekerja ( pengulangan vokal a ).

(b) Asonansi / Aliterasi Contohnya, lihatlah lebah-lebah ( pengulangan konsonan l )

(c) Rima akhirnya bebas.:-Rangkap 1 : abccef / abcdef

Rangkap 2 : aaaa / aaab

Rangkap 3 : abcdef / abcddd

Jawapan Lembaran Latihan 2

Pilih Jawapan yang sesuai.2. Tema Kesedaran untuk mencontohi lebah yang sentiasa bekerjasama / bergaduh, dan sepakat, selain berjasa kepada hidupan lain 2. Persoalanh. Ketekunan / Lembab dalam melakukan sesuatu pekerjaan

i. Permusuhan / Permuafakatan dalam sebarang pekerjaan

j. Kerajinan / Kemalasan dalam menyempurnakan sesuatu tugasan

k. Ketaksuban / Ketaatan terhadap pemimpin

l. Kecuaian / Kebijaksanaan dalam mengatur organisasi

m. Hidup bergaduh / berjasa sesama makhluk

n. Kepekaan / Kelalaian terhadap sifat terpuji makhluk lain 3. Unsur Bunyi dan Bahasa i. Unsur-unsur Bunyi(a) Asonansi / Aliterasi Contohnya, Ada ratu ada pekerja ( pengulangan vokal a ).

(b) Asonansi / Aliterasi Contohnya, lihatlah lebah-lebah ( pengulangan konsonan l )

(c) Rima akhirnya bebas.:-Rangkap 1 : abccef / abcdef Rangkap 2 : aaaa / aaab

Rangkap 3 : abcdef / abcddd LAMPIRAN F Gambar Semasa membuat Tugasan

PENGGABUNGJALINAN

Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan pembelajaran intergratif dan menyeluruh.

Membantu murid menguasai pelbagai kemahiran secara serentak

Menarik minat pelajar dan meningkatkan keberkesanan P&P

Menjadikan proses P&P lebih bermakna

Membantu pertumbuhan dan perkembangan pelajar

Tujuan

BENTUK PENGGABUNGJALINAN

Pelbagai kemahiran dalam satu subjek

Kemahiran merentas kurikulum

Kemahiran daripada subjek lain

PELBAGAI KEMAHIRAN DALAM SATU SUBJEK

Menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu subjek

Kemahiran membaca,menulis,melukis dan mewarna

Kemahiran lisan

Kemahiran berfikir

PENGGABUNGJALINAN DARIPADA SUBJEK LAIN

Menggabungkan elemen Bahasa Melayu ke dalam subjek lain

Diwujudkan untuk menambahkan penguasaan kemahiran murid

Contoh :

Subjek Bahasa Melayu dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

KEMAHIRAN MERENTAS KURIKULUM

Kemahiran generik

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis

Kemahiran menyelesaikan masalah

Kemahiran belajar

Murid lebih faham dengan apa yang telah di pelajari

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih menarik

Murid dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain

Proses penyebatian dan perpaduan pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi mata pelajaran yang di ajar

PENYERAPAN

PENGAYAAN

Melibatkan murid-murid yang pencapaian melebihi sederhana atau murid-murid pintar cerdas

Membuka peluang kepada murid untuk mengembangkan minat , bakat kepimpinan , daya kreativiti dan sifat ingin tahu

Dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah

Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari oleh murid

OBJEKTIF PENGAYAAN

Aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan sama ada di dalam atau di luar waktu sekolah

Menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan minat mereka

Membuatkan murid berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari

Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri

PEMULIHAN

Dilakukan dalam tempoh jangka masa yang pendek dan khusus

Sikap negatif yang ada dalam diri

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASALAH PDP

Langkah langkah khas untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran di sekolah

Dijalankan ke atas murid yang kurang bernasib baik dan pencapaian yang tidak memuaskan dalam pelajaran

Takut dalam kalangan murid

Sikap rendah diri

Faktor kecacatan

Perasaan tidak yakin

a)Baik hatij)Keberanian

b)Berdikarik)Kebersihan fizikal dan mental

c)Hemah tinggil)Kejujuran

d)Hormat m)Kerajinan

e)Kasih sayangn)Kerjasama

f)Keadilano)Kesedaran

g)Kebebasanp)Kesederhanaan

h)Kesyukuranq)Rasional

i)Semangat bermasyarakat

17 NILAI MURNI YANG PERLU DITERAPKAN DALAM

PROSES P&P

LANGKAH - LANGKAH YANG

PERLU DIAMBIL

Penilaian

Membuat perancangan dan memilih teknik pengajaran

Menentukan masalah yang sama tidak berulang

Mengikuti kemajuan murid

Membuat aktiviti pengukuhan yang sesuai

PENYERAPAN NILAI MURNI

Merupakan proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum .Melibatkan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Genre :

Kelas :

Bilangan Pelajar :

Masa /Hari :

Tajuk :

Bidang :

Objektif :

HPU :

HPK :

ARAS :

Sistem Bahasa :

Pengisian Kurikulum :

Puisi Tradisional (Sajak)

Tingkatan 1 Ibnu Sina

35 / 35 orang

9.25 pg 10.00 pg (70 minit) / Ahad

Sajak Lebah dan Madu

Estetika dan Interpersonal

Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat:

1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta

Contoh.

2. Menghuraikan maksud sajak.

3. Menjelaskan nilai dan pengajaran sajak.

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang

karya sastera

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan

dalam perbincangan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran,

nilai, dan pengajaran.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi

dalam puisi.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

10.0 Aras 1(i), (ii),(iii),(iv)

2.0 Aras 1(ii)

Kata Sendi

Sebutan dan intonasi

Susunan ayat.

Ilmu : Kesusasteraan Melayu

Nilai Murni : Kerjasama ,Kesabaran

Kemahiran Bernilai Tambah : KBKK, Konstruktuvisme,

KP.

Pendekatan Eksplisit

-Diaplikasikan dengan mengadakan sesuatu peraturan ,arahan ,pekeliling dan sebagainya.

Pendekatan Implisit

-Digunakan oleh guru-guru secara tidak langsung dalam nilai proses pengajaran dan pembelajaran

Penyerapan nilai-nilai murni melalui 2 pendekatan

Kolaboratif

Kumpulan besar

Kumpulan kecil

Permasalahan yang sama

Individu

Bimbingan rakan sebaya

AKTIVITI PEMULIHAN

KUMPULAN 1

Menghuraikan unsur bunyi

i

ii

iii

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

23

KUMPULAN 2

Menghuraikan 3 gaya bahasa berserta contoh

KUMPULAN 4

Mencari 2 kata sendi dan membentuk satu ayat bagi setiap satu kata sendi tersebut.

KUMPULAN 3

Menghuraikan 2 nilai dan 2 pengajaran daripada sajak

25

25

27

30

31

i