tugas persentasi bu aprin

Download Tugas Persentasi Bu Aprin

Post on 22-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  1/18

  PENGKAJIAN KEPERAWATAN

  DAN

  ANALISIS DATA

  OLEH :

  AGUSTINUS

  FAJAR

  MARIA

  MARTHA

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  2/18

  PENGERTIAN PENGKAJIAN

  KEPERAWATAN

  Pengkajian merupakan langkah perama!ari pr"#e# kepera$aan !enganmengumpulkan !aa%!aa &ang akura !ariklien #ehingga akan !ikeahui 'er'agaiperma#alahan &ang a!a (Penganar )"n#ep*a#ar )epera$aan+

  Pengkajian kepera$aan a!alah pr"#e##i#emai# !ari pengumpulan, -eri.ika#i !ank"munika#i !aa enang klien

  (Fun!amenal )epera$aan+

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  3/18

  TUJUAN PENGKAJIAN

  KEPERAWATAN

  /0 Tujuan Umum :

  Tujuan umum !ari pengkajian &aiumengumpulkan !aa &ang 'erhu'ungan !engan

  pa#ien unuk menegakan !iagn"#akepera$aan !an mem'ua ren1ana &ange.eki. !alam pera$aan pa#ien0

  20 Tujuan )hu#u# :

  In."rma#i uama (ini+ 'agi pa#ien !an keluarga *a#ar menenukan !iagn"#a kepera$aan

  Sum'er in."rma#i &ang !apa mem'anumen!iagn"#a ma#alah &ang 'aru mun1ul

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  4/18

  MACAM MACAM DATA

  *aa O'jeki.

  *aa O'jeki. a!alah pengamaan aaupengukuran &ang !i'ua "leh pengumpul

  !aa aau merupakan !aa &ang !iper"lehmelalui #uau pengukuran !anpemerik#aan !engan menggunakan#an!ar &ang !iakui ('erlaku+, #eperi :

  $arna kuli, an!a%an!a -ial, ingkake#a!aran, !ll0 *aa%!aa er#e'u!iper"leh melalui 4#en#e#4 : Sigh, #mell,hearing, "u1h !an a#e0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  5/18

  *aa Su'jeki.

  *aa #u'jeki. a!alah per#ep#i klienenang ma#alah ke#ehaan mereka,han&a klien &ang !apa mem'erikan

  in."rma#i er#e'u aau merupakan!aa &ang !iper"leh !ari keluhan%keluhan &ang !i#ampaikan "leh klien,

  mi#aln&a ra#a n&eri, pu#ing, mual,keakuan, ke1ema#an,kei!akahuan, !ll0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  6/18

  TEKNIK PENGUMPULAN DATA

  5a$an1ara

  5a$an1ara a!alah menan&akan aaumem'ua an&a%ja$a' &ang'erkaian !engan ma#alah &ang!iha!api "leh klien, 'ia#a juga!i#e'u !engan anamne#a (All"

  anamne#e 6 au" anamne#e +0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  7/18

  Pengamaan aau O'#er-a#i

  O'#er-a#i a!alah mengamai perilaku !ankea!aan klien unuk memper"leh !aaenang ma#alah ke#ehaan !ankepera$aan klien0 O'#er-a#i !ilakukan

  !engan menggunakan penglihaan !anala in!ra lainn&a, melalui ra'aan,#enuhan !an pen!engaran0 Tujuan !ari

  "'#er-a#i a!alah mengumpulkan !aaenang ma#alah &ang !iha!api klienmelalui kepekaan ala pan1a in!ra0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  8/18

  Pemerik#aan Fi#ik

  Pemerik#aan .i#ik a!alah melakukanpemerik#aan .i#ik klien unuk menenukanma#alah ke#ehaan klien0 Pemerik#aan.i#ik !apa !ilakukan !engan 'er'agai

  1ara, !ianaran&a a!alah : In#pek#i Palpa#i Au#kula#i Perku#i

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  9/18

  KLASIFIKASI DATA

  1. Menurut Tingkat Pengolahannya Raw Data

  Array Data

  Ungrouped Data

  Grouped data2. Menurut bentuk angka

  Data diskrit

  Data kontinyu

  3. Menurut siatnyaData kuantitati

  Data kualitati

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  10/18

  7. Menurut su!bernya

  Data pri!er

  Data sekunder80 Menurut skala pengukuran

  Skala n"minal

  Skala "r!inal Skala iner-al *aa #kala rai"

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  11/18

  VALIDASI DATA

  Upa&a unuk melakukan 9ali!a#i !aa :

  Gunakan #kala &ang akura

  9ali!a#i !aa in."rma#i !ari "rang lain

  9ali!a#i !aa !engan 1ara:

  Ulangi pemerik#aan !aaSelalu memerik#a !aa a'n"rmal &ang ek#rim !engan

  1ara lain

  Menan&akan kepa!a &ang le'ih mengeri

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  12/18

  PENCATATAN DAN LAPORAN PENGKAJIAN KEPERAWATAN

  F"ku# !"kumena#i pengkajian pa!a !aaklinik a!alah pera$a !apamengimplemena#ikan !an meng"rgani#a#i

  !aa0 ;enuk !"kumena#i !apa 'erupa !aa!a#ar, lem'ar alur (.l"$ #hee+ !an 1aaanperkem'angan, &ang #emuan&a erma#ukipe pengkajian in."rma#i0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  13/18

  ANALISA DATA

  Anali#i# !aa merupakan kemampuan k"gnii.!alam pengem'angan !a&a 'er.ikir !anpenalaran &ang !ipengaruhi "leh laar

  'elakang ilmu !an pengeahuan,pengalaman, !an pengerian kepera$aan

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  14/18

  DASAR ANALISIS DATA

  Ana"mi < .i#i"l"gi Pa".i#i"l"gi pen&aki

  Mikr"'i"l"gi < para#i"l"gi

  Farmak"l"gi

  Ilmu perilaku

  )"n#ep%k"n#ep (manu#ia, #eha%#aki, kepera$aan,!ll+

  Tin!akan !an pr"#e!ur kepera$aan Te"ri%e"ri kepera$aan0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  15/18

  FUNGSI ANALISIS DATA

  *apa menginerprea#i !aa kepera$aan !anke#ehaan, #ehingga !aa &ang !iper"leh memilikimakna !an ari !alam menenukan ma#alah !anke'uuhan klien

  Se'agai pr"#e# pengam'ilan kepuu#an !alammenenukan alernai. peme1ahan ma#alah &ang!iuangkan !alam ren1ana a#uhan kepera$aan,#e'elum melakukan in!akan kepera$aan0

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  16/18

  PEDOMAN ANALISIS DATA

  Men&u#un kaeg"ri#a#i !aa #e1ara #i#emai# !anl"gi#

  I!eni.ika#i ke#enjangan !aa

  Menenukan p"la alernai. peme1ahan ma#alah

  Menerapkan e"ri, m"!el, kerangka kerja, nrma !an#an!ar, !i'an!ingkan !engan !aa #enjang

  I!eni.ika#i kemampuan !an kea!aan &angmenunjang a#uhan kepera$aan klien

  Mem'ua hu'ungan #e'a' aki'a anara !aa!engan ma#alah &ang im'ul (PES+

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  17/18

  CARA ANALISIS DATA

  9ali!a#i !aa, elii kem'ali !aa &ang elaherkumpul

  Mengel"mp"kkan !aa 'er!a#arkan ke'uuhan 'i"%p#ik"%#"#ial !an #piriual

  Mem'an!ingkan !engan #an!ar Mem'ua ke#impulan anang ke#enjangan (ma#alah

  kepera$aan+ &ang !iemukan

 • 7/24/2019 Tugas Persentasi Bu Aprin

  18/18

  THANK YOU